မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူမ်ားအား လူမႈေရးအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား တစ္ေန႔ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုး နာရီ ၂၄၀ မွ အမ်ားဆံုး နာရီ ၃၆၀ အထိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား လူမႈေရး အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား တစ္ေန႔ ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုး နာရီ ၂၄၀ မွ အမ်ားဆံုး နာရီ ၃၆၀ အထိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၇ လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္းအခန္းတြင္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) အရ ဤကိစၥအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ပင္ ပန္းမန္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လမ္းတံတားမ်ားျပဳျပင္ျခင္း၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သူေရွ႕ေမွာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသေဘာ မသက္ေရာက္သည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္လ်က္ တစ္ေန႔ ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုး နာရီ ၂၄၀ မွ အမ်ားဆံုးနာရီ ၃၆၀ အထိ ကိုယ္တိုင္လုပ္အားျဖင့္ အခမဲ့လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက “ဒီမူးယစ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တာကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလိုျပစ္ဒဏ္ေတြေပးတယ္။ အရင္က ေဆးျပား တစ္ျပားမိလည္း ဒီျပစ္ဒဏ္ပဲ။ အမ်ားႀကီးမိလည္း ဒီျပစ္ဒဏ္ပဲျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ျပင္သင့္တဲ့အတြက္ အဆိုတင္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ျပင္ဆင္တာကို သေဘာမတူသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေဆးသံုးစြဲသူေတြ မ်ားလာမယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ ဥပေဒဆိုတာကေတာ့ တစ္ခါတည္းျပင္လို႔ မၿပီးပါဘူး။ အသံုးျပဳေနရင္းနဲ႔ လိုအပ္တာေတြ ေတြ႕လာရင္လည္း ျပင္ဆင္ရမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အပိုဒ္ ၂၁ တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္  စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ ပုဒ္မခြဲ (က)တြင္ ပုဒ္မ ၁၅ အရ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမွအပ ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္တတ္သူ သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာသတင္းရွိသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ကာလအတြင္း ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ေစရန္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာေပးျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘ၀သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ ႐ုပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈေပးျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္သည္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဌာန၊ ေဂဟာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရက ဤကိစၥအလို႔ငွာ အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည့္ အနီးဆံုးေဆးကုဌာန၊ ေဂဟာသို႔ ေဆာလ်င္စြာ ပို႔အပ္ရမည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၉ (က) ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဌာန၊ ေဂဟာ သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလို႔ငွာ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ေဆးကုသဌာန၊ ေဂဟာတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူ၍ မွတ္ပံုတင္ရမည္။ (ခ) မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအား ေဆးကုသေပးေရးႏွင့္ ေဆးကုသမႈၿပီးဆံုးပါက သက္ဆိုင္ရာျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ ဓာတ္ေလွကားခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီး လူကုိးဦးပိတ္မိ

ဓာတ္ေလွကားခ်ဳိ႕ယြင္း၍ ပိတ္မိေနသူမ်ားအား မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ကယ္တင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕)

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ပတၱျမားေစ်း အေနာက္ဘက္ရွိ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၌ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္နံနက္က ဓာတ္ေလွကားခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီး ကုိးဦးပိတ္မိခဲ့သျဖင့္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕မွ သြားေရာက္ ကယ္ဆယ္ခဲ့ရေၾကာင္း အေရွ႕ပုိင္း ခ႐ုိင္မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕မွ သိရသည္။ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၀ မိနစ္ခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၁၅ မိနစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ပိတ္မိေနသူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး ဓာတ္ေလွခါးကုိ အမ်ဳိးသားကုိးဦး စီးနင္းအသုံးျပဳရာ ဒုတိယထပ္ႏွင့္ တတိယထပ္ၾကား၌ ဓာတ္ေလွကား စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီး ပထမထပ္တြင္ ပိတ္မိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွာ အမ်ဳိးသားကုိးေယာက္ ဓာတ္ေလွခါးကုိ အသုံးျပဳၿပီး တက္လာတယ္။ ဒုတိယထပ္နဲ႔ တတိယထပ္ၾကားထဲမွာ ဓာတ္ေလွကားက အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။ Shutdown လုပ္ၿပီးေတာ့ Manual နဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေသးတယ္။ Manual နဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ တပ္ဆင္ထားတဲ့ Function ေတြက လဲြမွားေနတယ္။ Function ေတြ လဲြမွားေနတဲ့အတြက္ တာေမြ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ကုိေခၚရတယ္။ အဲဒီမွာပါတဲ့ အသက္ကယ္ကိရိယာေတြနဲ႔ ကယ္ခဲ့ရတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဓာတ္ေလွကားစက္ခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီး လူကုိးဦး ပိတ္မိခဲ့ေသာ္လည္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူ မရွိေၾကာင္းသိရၿပီး ဓာတ္ေလွကားတြင္ လဲြမွားေနသည့္ Function မ်ားကုိ ျပဳျပင္ရန္ ဓာတ္ေလွကားတပ္ဆင္သည့္ ကုမၸဏီကုိ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးသုိ႔ သြား ေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အစည္းအေ၀းတက္ေနေသာေၾကာင့္ ေျဖၾကားေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဒုတိယခ႐ုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

မ်ဳိးသုဥ္းေတာ့မည္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဟိမ၀ႏၲာ၀က္၀ံႏွစ္ေကာင္ကုိ ထမံသီေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ျပန္လႊတ္မည္

 

ထမံသီေတာအတြင္း ျပန္လႊတ္ေပးမည့္ ဟိမ၀ႏၲာ၀က္၀ံအမ်ဳိးအစား ၀က္၀ံႏွစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရစဥ္

မ်ဳိးသုဥ္းေတာ့မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဟိမ၀ႏၲာ၀က္၀ံႏွစ္ေကာင္ကုိ ခႏီၲးခ႐ုိင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ထမံသီ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ျပန္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထမံသီေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု သိရသည္။

“ဒီကေန႔ မနက္ ခႏီၲးခ႐ုိင္သစ္ေတာက လာပိုု႔တာပါ။ မနက္ ၁၁ နာရီေလာက္က ခႏီၲး အစုန္နဲ႔ပါလာတာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ထမံသီေဘးမဲ့ေတာက ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ သြားယူၾကတာပါ။ ၀က္၀ံႀကီး အမ်ိဳးအစားပါ။ ဒီေတာထဲမွာက မေလး၀က္၀ံနဲ႔ ၀က္၀ံႀကီး (ဟိမ၀ႏၲာ၀က္၀ံ) ဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ မေလး၀က္၀ံၾကေတာ့ ရင္ဘတ္ေပၚမွာ U ပုံစံေလးနဲ႔။ ၀က္၀ံႀကီး (ဟိမ၀ႏၱာ၀က္၀ံ) ၾကေတာ့ V ပုံစံပါတယ္။ အခုေရာက္လာတဲ့ ၀က္၀ံက အေမြး နည္းနည္းထူတယ္။ မေလး၀က္၀ံက အေမြး နည္းနည္းပါးတယ္။ ထမံသီေဘးမဲ့ေတာထဲမွာ အရင္တုန္းက မေလး၀က္၀ံတစ္ေကာင္ကုိ လႊတ္ေပးဖူးတယ္။ အခု ၀က္၀ံေတြက မ်ဳိးသုဥ္းဖုိ႔ အလားအလာရွိတဲ့ မ်ိိဳးစိတ္မွာပါ ၀င္ေနပါတယ္” ဟု ထမံသီေက်းရြာရွိ WCS အဖြဲ႕မွ ကုိစန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္ ။

အဆုိပါ ၀က္၀ံႏွစ္ေကာင္သည္ အမမ်ားျဖစ္ၿပီး Asian Black Bear (သိပၸံအမည္ = Ursus Thibetanus)  ျမန္မာအေခၚ ဟိမ၀ႏၲာ ၀က္၀ံျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခႏီၲးခ႐ုိင္သစ္ေတာဌာနကေနၿပီး လာပုိ႔တာပါ။ ၀က္၀ံနာမည္က  Asian Black Bear  (ဟိမ၀ႏၲာ၀က္၀ံ)၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခန္႔မွန္းတာက တစ္ႏွစ္သားေလာက္ပဲရွိဦးမွာပါ။   အရြယ္အစားက လုံးပတ္က ၁ ေပ ၈ လက္မ၊ အရပ္က ၁ ေပ ၄ လက္မ၊ ေဘာ္ဒီအရွည္ ၂ ေပ ၈ လက္မပါ။ မ်ဳိးသုဥ္းမယ့္အႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ၀က္၀ံေတြပါ။ ေတာထဲကုိ လႊတ္ေပးသြားမွာပါ” ဟု ထမံသီေဘးမဲ့ေတာမွ ေတာေခါင္းဦးမ်ိဳးခုိင္က ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ က ေျပာၾကားသည္။

ေမယုေတာင္ေပၚတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား အျပည့္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ေမာင္ေတာနယ္စပ္သို႔ အစိုးရအဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က လာေရာက္စဥ္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သားေရႊဦး၊ ကစၦပ)

ေမယုေတာင္ေပၚတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အျပည့္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာသားရွစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ကိုင္းႀကီးၿမိဳ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဦးညီပုက ေျပာၾကားသည္။

“လိုအပ္တဲ့ လံုျခံဳေရးကိစၥေတြလည္း ေမယုေတာင္ေၾကာေပၚမွာ တပ္မေတာ္ေရာ နယ္ျခားေစာင့္ေတြေရာ တာ၀န္ယူထားၿပီးၿပီ။ အရင္တုန္းက ေအာက္ေျခမွာတင္ အခုဆိုရင္ ေတာင္ေပၚမွာ အျပည့္ယူထားၿပီးၿပီ။ ဘာမွစိုးရိမ္စရာမလိုဘူး” ဟု ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္မွစကာ အင္အားအမ်ားအျပား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်းရြာသားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္အေပၚ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ား သတၱိရွိရွိ ရပ္တည္ေနထိုင္ၾကသည္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ေက်းဇူးႀကီးမားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက “ၿပီးခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ မိသားစုေတြနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ အေပၚယံေျပာတာမဟုတ္ဘဲ ရင္ထဲကေန ေျပာတာပါ။ ဒီလိုရပ္တည္ေနတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အထူးပဲဂုဏ္လည္းယူပါတယ္။ ေက်းဇူးလည္း တင္ပါတယ္။ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု လူမေနႏိုင္ပါဘူး။ ၿမိဳမိသားစုေတြ အခုလိုေနရာမွာ ၾကံ့ၾကံ့ခံေနတာ၊ သတၱိရွိရွိေနတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ေတာင္မက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ပါ အင္မတန္မွ ေက်းဇူးႀကီးတဲ့လူေတြလို႔ေတာင္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့မွ ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေနႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၉ ရက္အထိ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံရသျဖင့္ ေသဆုံးသူ ၅၉ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ၃၃ ဦးအထိ ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတိထား၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဤသို႔အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျပစ္မဲ့အရပ္သား ျပည္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သလို အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္ အားေပးကူညီသူမ်ား အားလုံးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း၌ တိုးျမင့္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ရပ္တန္႔ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လိုအပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။