အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေအာင္ျမင္ရန္ တိုင္းျပည္ရွိ လူသိထင္ရွားေသာ အက်င့္ပ်က္ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ကုိ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးအျပစ္ေပးျပမည့္ ‘ငါးႀကီးႀကီးတခ်ဳိ႕ကို ေၾကာ္ရန္’ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္ ေျပာၾကား

အဂတိလိုက္စားမႈတြန္းလွန္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္စို႔ စာတမ္းဖတ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၿဖိဳးေ၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေအာင္ျမင္ရန္တိုင္းျပည္ရွိ လူသိထင္ရွားေသာ အက်င့္ပ်က္ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ကုိ ႐ံုးတင္စစ္ေဆး အျပစ္ေပးျပမည့္  “ငါးႀကီးႀကီးတခ်ဳိ႕ကို ေၾကာ္ရန္”  လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာ႐ွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Park Royal ဟိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တြန္းလွန္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္စို႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNODC တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဆိုပါ စာတမ္းဖတ္ပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၂၂  ရက္ႏွင့္ ၂၃ ရက္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေအာင္ျမင္ေစေရး အၾကံျပဳသည့္ စာတမ္းရွင္ ၂၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ကာ ေဒါက္တာဦးျမင့္က စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ “ပင္မစာတမ္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈအေၾကာင္း၊ အက်ဳိးႏွင့္ ကုထံုးမ်ား- ျမင္သာမႈ႐ႈေထာင့္” ကို ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈဆိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူမ်ား အက်ဳိးေဆာင္ရန္ ေပးအပ္ထားသည့္ အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပုဂၢလိက အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းဟု ေဒါက္တာဦးျမင့္က ဖြင့္ဆိုထားၿပီး တစ္နည္းဆိုေသာ္  လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းခံထားရသူတစ္ေယာက္က သူတရား၀င္ရရွိထားေသာ အဆင့္၊ ေနရာႏွင့္ ရာထူးဌာနႏၲရကို သူ႔ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းကိုဆိုလိုေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ အဂတိလိုက္စားမႈေျမာက္သည့္ အျပဳအမူမ်ားတြင္ အက်ဳံး၀င္သည္မ်ားမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း၊ ေဖာ္လံဖား၍ အက်ဳိးစီးပြား႐ွာျခင္း (Nepotism)၊ သား၊ တူ၊ ညီမ်ားေကာင္းစားေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Cronyism)၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကို ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ၾသဇာသံုး အၾကံအဖန္လုပ္ျခင္း ( Influence Peddling) တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ အစိုးရ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေအာင္ျမင္ရန္မွာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ယံုၾကည္လက္ခံမႈ႐ွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ ျပည္သူမ်ား လက္ခံယံုၾကည္ရန္ အက်င့္ပ်က္ဆက္ဆံေရး၏ ဘက္ႏွစ္ဖက္ျဖစ္ေသာ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားဘက္တြင္ရွိသည့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အစိုးရက အမွန္တကယ္အေရးယူတိုက္ဖ်က္ေနေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားလက္ခံယံုၾကည္ေစရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဒါက္တာဦးျမင့္က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္ေစေရး လိုအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ “ငါးႀကီးႀကီးတခ်ဳိ႕ကို ေၾကာ္ေစလိုေၾကာင္း” ေဒါက္တာဦးျမင့္က ေျပာၾကားၿပီး ယင္းဆိုလိုရင္းမွာ တိုင္းျပည္ရွိ လူသိထင္ရွားေသာ အက်င့္ပ်က္ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ကုိ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးအျပစ္ေပးျပရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္က ဆိုသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ နာမည္ႀကီးအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို အဂတိလိုက္စားမႈစြဲခ်က္ျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား ႐ံုးတင္စစ္ေဆးၿပီး ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေနရသည္။

ထိုသို႔ ငါးႀကီးႀကီးေၾကာ္ရန္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးရန္သူမ်ားကို အဂတိလိုက္စားမႈစြဲခ်က္ျဖင့္ သိကၡာခ်က်သည္မ်ားလည္းရွိေနသျဖင့္ ေနာက္ထပ္အၾကံျပဳခ်က္တစ္ခုမွာ “ေၾကာ္လိုက္ေသာငါးႀကီးမ်ားမွာ ကိုယ့္ကန္ထဲက ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း” ေဒါက္တာဦးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံမႈကလည္း အေရးႀကီးတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို အစိုးရကိုယ္တိုင္က အေလးအနက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေကာ္မရွင္ဆိုရင္ တကယ္လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ျပရမယ္။ ျပ တဲ့အခါက်ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုေတာ့ ငါးႀကီးႀကီးတခ်ဳိ႕ကုိ ေၾကာ္လိုက္ပါတဲ့။ တကယ္သိကၡာပ်က္ေနတာေတြကို လုပ္ျပလိုက္ပါတဲ့။ ျပသနာက ငါးေၾကာ္တဲ့ဟာကလည္း သူမ်ားငါးပဲ ေၾကာ္ခ်င္တယ္။ ကိုယ့္ငါးမေၾကာ္ခ်င္ဘူး။ ေၾကာ္လို႔႐ွိရင္လည္း ကိုယ့္ေရကန္ ထဲက ငါးကိုေၾကာ္ပါ” ဟု ေဒါက္တာဦးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ရာထူး လက္ခံရရွိထားသူအခ်ဳိ႕၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအေပၚ ျပည္သူအခ်ဳိ႕က တိုင္ၾကားမႈရွိေသာ္လည္း စံုစမ္းအေရးယူမႈ မရွိဘဲ တိုင္ၾကားသူမ်ားသာ အေရးယူခံေနရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနသည္။

“ဆရာႀကီး ေဒါက္တာဦးျမင့္က ေျပာတယ္။ ငါးႀကီးႀကီးေတြ ေၾကာ္ပါတဲ့။ ငါးႀကီး ႀကီးေတြေတာ့ ျမင္တယ္ဗ်။ ေကာ္မရွင္ကလည္း စားခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆီက ျပႆနာ”  ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးအဖြဲ႕ ၀င္(ၿငိမ္း) ဦးျမသိန္းက လာဘ္စားေနသူမ်ား အေပၚ အေရးယူရန္ အခက္ၾကံဳႏိုင္မည့္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ ေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။

အဂတိလိုက္စားသည္ဟုဆုိရာတြင္ တစ္က်ပ္ယူျခင္းသည္ပင္လွ်င္ လာဘ္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ Culture ကို မျပင္ႏိုင္သေရြ႕အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္ အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း UEHRD ၏ ညိႇႏိႈင္းေရးမႈးခ်ဳပ္စီးပြားေရးပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကားသည္။

“ရာထူးရတာနဲ႔ ဘာရမလဲေျပာတယ္။ ဘယ္လိုအခြင့္အေရးေတြရမလဲ။ ကားဘယ္ ႏွစ္စီး စီးရမလဲ။ အိမ္ဘယ္ႏွလံုးရမလဲ အရင္ စေျပာတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ ရာထူးရတာနဲ႔ ငါ ဘာလုပ္ ေပးရမလဲက စရမွာ။ ကြၽန္ေတာ္ အခု လုပ္ငန္းေတြ ကုမၸဏီေတြမွာ ေျပာ ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ ေလ်ွာက္တဲ့အခါမွာ လခဘယ္ေလာက္ရမလဲ အခြင့္အေရးဘယ္ေလာက္ရမလဲ မေမးနဲ႔။ ကြၽန္ေတာ္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲဆိုတာ ေမးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံႀကီး ေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ေတာ့ Giving Culture ေျပာင္းမွရမယ္။ အခုျဖစ္ေနတာက Getting Culture ျဖစ္ေနတာ ၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ကားသံုးစီး တစ္ႀကိမ္တည္း ဘယ္လိုစီးလဲ။ လူတစ္ေယာက္ အိမ္ ႏွလံုး ဘယ္လိုအိပ္လဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Culture ကို မျပင္ႏိုင္သေရြ႕ Corruption ရွိေနမွာပဲ” ဟု စီးပြားေရးပညာ႐ွင္ႏွင့္ UEHRD ၏ ညိႇႏႈိင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ဦးေဆာင္၍ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံု ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္အတြက္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဆႏၵျပေတာင္းဆို

ပညာေရးအသုံးစရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရတနာပုံတကၠသုိလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေတာင္းဆုိဆႏၵျပၾကစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-သီရိ)

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၌ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ဦးေဆာင္၍ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရိွ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနတယ္။ ျပည္သူ႔အစိုးရအေနနဲ႔ အျမန္ဆံုးညႇိႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ တကယ္လို႔ ဒီေန႔တစ္ေနကုန္သြားတဲ့အထိ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈမရွိရင္ မနက္ျဖန္ဆက္ၿပီးလုပ္သြားမယ္။ မနက္ျဖန္ညႇိႏိႈင္းမႈမရွိရင္ ေနာက္ ေန႔ဆက္လုပ္မယ္။ ညႇိႏိႈင္းမႈမရမခ်င္း ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒီအေပၚမွာ ဂ႐ုမစိုက္မခ်င္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု ရမည္းသင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ကိုရာဇာထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈကို ဗမာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဴပ္၊ ပညာေရး အသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေရးတိုက္ပြဲေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေရးတိုက္ပြဲ ေကာ္မတီကို ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ ပညာေရးႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ တကၠသိုလ္ ၂၆ ခုမွ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုစဥ္

တိုက္ပြဲေကာ္မတီကို တကၠသိုလ္ေျခာက္ခုမွ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေရး၊ ေက်ာင္းတြင္းအေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း လံုေလာက္ေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေတးသီခ်င္းမ်ားကိုလည္း သီဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားလည္း ေ၀ငွခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရရွိသည္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးမွ အားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘြဲ႕ရၿပီးရင္ အလုပ္မရဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဘာမွမတတ္လို႔ပါ။ အထူးသျဖင့္ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ေတြအတြက္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမရွိဘူး။ ႐ူပေဗဒနဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးတဲ့ သူက နာရီတစ္လံုး မျပင္တတ္ပါဘူး။ ဓာတုေဗဒနဲ႔ေက်ာင္းၿပီးတဲ့သူတစ္ေယာက္က အဆံုးစြန္ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေသာက္ေနၾကတဲ့ အရက္ေတာင္ မခ်က္တတ္ဘူး။ ပညာေရး အေျခအေန ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိဖို႔လိုေနၿပီ။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က လွည့္လည္ေဟာေျပာေဆာင္ရြက္သြား့မယ္။ ရက္အကန္႔သတ္မရွိဘူး။ အစိုးရဘက္က ညႇိႏိႈင္းမႈမလုပ္မခ်င္း ေက်ာင္းထဲမွာပဲ ဆက္ရွိေနမယ္။ ဒီေက်ာင္းမွာပဲ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။ ေဆာင္ရြက္မေပးမခ်င္း ေက်ာင္းထဲမွာပဲရွိေန မွာပါ” ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ကိုရဲမ်ဳိးေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈအား ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ပင္မေလးထပ္ ေဆာင္ေရွ႕မွစတင္ကာ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လွည့္လည္ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ညႇိနိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရရွိသည္အထိ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဘီလ်ံ ၁၆၉၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသံုး ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွစတင္ကာ တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ေက်ာင္းသားဦးေရ ကိုးသန္းခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔ အတြက္ ဘီလ်ံ ၆၉၀သာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေျခာက္လစာ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ ဘီလ်ံ ၈၀၀ေက်ာ္ခန္႔သာ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မွ ကြဲလြဲမႈမ်ား

ရခိုင့္ႏုိင္ငံေတာ္က်႐ံႈးျခင္း ၀မ္းနည္းအမွတ္တရ အခမ္းအနား က်င္းပမည့္အေပၚ သက္ဆုိင္ရာဌာန အသီးသီးမွ ထုတ္ျပန္သည့္စာမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရဲ႕ နန္းေတာ္ရာကုန္းမွာ ရခိုင္ဘုရင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆံုးမႈ (၂၃၃) ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ တားျမစ္မႈအေပၚ ေဒသခံျပည္သူေတြက မေက်နပ္တာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ညက လူစုလူေ၀း ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ လူစုလူေ၀းက ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အတြင္း ေၾကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔ လွည့္လည္ခ်ိန္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြားလာတာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္တားဆီးရာမွာ ေဒသခံျပည္သူ ခုနစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါတယ္။

႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားမႈအတြင္း လူစုလူေ၀းက ေက်ာက္ခဲေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၂၀ ေလာက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့တဲ့အျပင္ ခ႐ုိင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၀င္းထဲက ၀န္ထမ္းဆိုင္ကယ္အခ်ဳိ႕၊ ဌာနပုိင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခ်ိဳ႕၊ ႐ုံးခန္းနဲ႔ မွန္တံခါးမ်ား ပ်က္စီးခဲ့တယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ပဋိပကၡမျဖစ္ေပၚမီ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ရခုိင္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာက်ဆုံးျခင္း (၂၃၃) ႏွစ္ေျမာက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲမွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္နဲ႔ စာေရးဆရာ ေ၀ဟင္ေအာင္တို႔က ေဟာေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီေဟာေျပာပြဲမွာ စာေရးဆရာ ေ၀ဟင္ေအာင္က “ရခိုင္ျပည္နယ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆံုးသြားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၃၃) ႏွစ္ ရွိခဲ့ၿပီး လူမ်ိဳးဆက္ ငါးဆက္ခန္႔ ကင္းကြာခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ လက္၀ါးျဖန္႔ေတာင္း၍ မရေသာေၾကာင့္ လက္ညႇိဳးေကြးၿပီးေတာင္းသည့္ အဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထြန္းျမတ္ႏိုင္ဦးေဆာင္ေသာ AA တပ္မေတာ္သည္လည္း ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ဗမာ့ကြၽန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္သူ၊ ၿမိဳ႕နယ္သားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဗမာ့ကြၽန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေန၍ မိမိတို႔အတြက္ အခြင့္အေရးသာေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗမာ့ကြၽန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိေရးအတြက္ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလံုးပါ၀င္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း” စတဲ့ ေဟာေျပာခ်က္ေတြကို ေဟာေျပာခဲ့တယ္လို႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က က်င္းပတဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုနဲ႔ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးတို႔က တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္ေဟာေျပာသူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က “ဗမာမ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ဗမာ့ကြၽန္အျဖစ္ေလာက္သာ ထားရွိၿပီး တန္းတူ အခြင့္အေရးမေပးေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ရရွိေရးအတြက္ နည္းလမ္းႏွစ္ခုသာရွိေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးနည္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ မိမိမွာ ေနာက္တစ္နည္းျဖစ္ေသာ လူထုဗဟိုျပဳ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ ေနာက္ႏွစ္မ်ားစြာ ေရာက္တုိင္းမွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာျပန္လည္ရယူလိုေရး စိတ္ဓာတ္ေမြးရန္၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ လူထုဗဟိုျပဳႏုိင္ငံေရး အားလံုး၏ ပန္းတိုင္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပန္လည္ရယူႏုိင္ေရးသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူထုကို စည္း႐ံုးျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီး အာဏာရယူရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သုိ႔ သြားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလို ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းျဖင့္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ထားရွိသင့္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို သိရွိၿပီး အမ်ိဳးသားေရးတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ပါ၀င္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း” ေဟာေျပာခဲ့တယ္လို႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ေဟာေျပာမႈေတြေၾကာင့္ စာေရးဆရာ ေ၀ဟင္ေအာင္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ ညေနပိုင္းက စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစနမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)နဲ႔ အမႈဖြင့္ထားတယ္လုိ႔ ကနဦးသတင္း အခ်က္အလက္ေတြအရ သိရပါတယ္။

ေျမာက္ဦး ပဋိပကၡ

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနျပည္ေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမွာ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစည္းအေ၀းကို ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္ ၀င္းဦးနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုနဲ႔ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးတို႔က ရွင္းလင္းတင္ျပရာမွာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ နန္းေတာ္ရာကုန္းမွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ဆင္အုိးေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္နဲ႔ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္တို႔ ေဟာေျပာမယ့္ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကေန ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ေဟာေျပာပြဲေနရာ၊ အေဆာက္အအံုတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသူရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူဖို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ေျမာက္ဦးဌာနခြဲ) ကလည္း ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ ေန႔စြဲပါစာနဲ႔ အခမ္းအနား က်င္းပမယ့္ေနရာဟာ ေရွးယခင္ ေျမာက္ဦးဘုရင္နန္းေတာ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမရွိဘဲ က်င္းပေနမႈကို ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္းနဲ႔ အခမ္းအနား မျပဳလုပ္ဖို႔ ညိႇႏိႈင္းေမတၱာ ရပ္ခံေၾကာင္းကို အခမ္းအနားက်င္းပေရး ေကာ္မတီဆီ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အဲဒီေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္တဲ့ အခမ္းအနား အစီအစဥ္ကို အာဏာပိုင္ေတြက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ညပိုင္းေဟာေျပာပြဲခ်ိန္ကပ္မွ တားျမစ္ခဲ့တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ဆိုပါတယ္။

“ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ပြဲလုပ္ရင္ လုပ္တဲ့လူကုိေရာ ေဟာေျပာတဲ့သူေတြကုိပါ အေရးယူမယ္ဆုိတဲ့အတြက္ ဘယ္သူမွ မထိခုိက္ရေအာင္ ပြဲကုိ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္တယ္။ ျပည္သူေတြကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ နားခ်ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ကက္ဘိနပ္ကေန ဆုံးျဖတ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိရင္ မလုပ္ဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး ထြက္လာတယ္လုိ႔ ၾကားမိတယ္” လို႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာၾကားပါတယ္။

ရခိုင္ဘုရင္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးေန႔ ၀မ္းနည္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး ႏွစ္စဥ္ျပာသုိလကြယ္ေန႔မွာ စတင္က်င္းပခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္ျပဳလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ အခမ္းအနားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရတဲ့ကိစၥအေပၚ မေက်နပ္တာေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးဆီ ခ်ီတက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“ပြဲမက်င္းပဖို႔ ရဲကလာၿပီး တားျမစ္တယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိတဲ့အတြက္ မက်င္းပရဘူးလုိ႔ လာတားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကထုတ္တဲ့ တားျမစ္စာလည္း ပါလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာက ႏွစ္စဥ္က်င္းပတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိမ်ိဳး တားျမစ္တာ မရွိဘူး။ အခုခြင့္ျပဳခ်က္တင္မယ္ ဆုိရင္လည္း တင္ဖုိ႔က အခ်ိန္မမီေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ပြဲစီစဥ္သူေတြအေနနဲ႔ ပြဲကုိ႐ုပ္သိမ္းလုိက္တယ္။ အဲဒီမွာ ေဒသခံေတြက မေက်နပ္လုိ႔ လမ္းေပၚဆႏၵျပၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ပြဲစီစဥ္သူေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုထြန္းထြန္းက ဆိုပါတယ္။

ရခိုင္ဘုရင္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးေန႔ ၀မ္းနည္းအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပခြင့္မရတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားမႈေတြ ရွိေနၿပီး ဒီအေပၚမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) က ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) အေနနဲ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ အခ်က္ငါးခ်က္ကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဒီအခ်က္ ငါးခ်က္ကေတာ့

(၁) ရခိုင့္ႏိုင္ငံေတာ္က်ဆံုးျခင္း ၀မ္းနည္းျခင္း အမွတ္တရ အခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတီ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၏ ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္ကို စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း။
(၂) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီတို႔အၾကား အခမ္းအနား ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားစာမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ကို စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း။
(၃) အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ ကိစၥ။
(၄) အလြန္အကြၽံ အင္အားသံုးေျဖရွင္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေရးကိစၥ။
(၅) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ (၁၆.၁.၂၀၁၈) ေန႔ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အတြင္း အသက္ဆံုး႐ံႈးရသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားအေပၚ အစိုးရမွ တာ၀န္ယူ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေရးကိစၥတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသေဘာထား ေၾကညာခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္က “ကြၽန္မတို႔ အခ်က္ငါးခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေပးထားပါတယ္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕က ရခိုင့္ဘုရင့္ႏိုင္ငံက်႐ံႈးတဲ့ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားက်င္းပဖို႔ ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ အဆင့္ဆင့္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ကြၽန္မတို႔ ေလ့လာစိစစ္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္မယ္။ ဘယ္ေန႔ကတည္းက ေၾကညာထားလဲ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြက ဘယ္လိုရွိလဲ။ ျပဳလုပ္မယ့္ နန္းရာကုန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ဘယ္လိုရွိခဲ့လဲ။ ဘယ္အခ်ိန္က်မွပဲ ႐ုပ္သိမ္းတာလဲ စသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္သြားမယ္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္က အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီက်င္းပေရးေကာ္မတီပိုင္းေတြမွာ အျပန္အလွန္ ရည္ညႊန္းၿပီးေတာ့ စာပို႔တာရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီဟာေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ဥပေဒမွာျပ႒ာန္းတဲ့အတိုင္း အခ်ိန္လံုေလာက္ခဲ့သလား။ ကြၽန္မတို႔က ေလ့လာစိစစ္သြားမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းတဲ့အခါ တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလားဆိုတာ စိစစ္ ေလ့လာသြားမယ္။ လက္ေတြ႕အေနအထားမွာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ ၁၀ ခ်က္ေလာက္ ပစ္ခတ္တယ္ဆိုတာမ်ဳိး သိထားတယ္။ ၁၀ ခ်က္ပစ္ခတ္ရတာဟာ အခု ေသနတ္ဒဏ္ရာရၿပီး ေသတဲ့လူေတြ၊ မေသဘဲနဲ႔ ဒဏ္ရာရၿပီး ေဆးကုေနတဲ့လူေတြ၊ ေနာက္ ေဆးမကုသရဲတဲ့လူေတြလည္း ရွိေနလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ယူဆတယ္။ သၿဂႋဳဟ္ထားတဲ့ အေလာင္းေတြမွာလည္း ေသနတ္ ဒဏ္ရာမရတဲ့သူေတြ ရွိေနတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ပါတီက ေလ့လာထားခ်က္ေတြအရ သိရတယ္။ ဒီအဆင့္ေတြအေပၚမွာ အလြန္အကြၽံ အင္အားသုံးခဲ့တယ္။ အလြန္အကြၽံ ဆိုတာကေတာ့ အဓိက႐ုဏ္းေတြကို ႏွိမ္နင္းရင္ အဆင့္ဆင့္ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာ ဥပေဒ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြမွာ အတိအက် ျပ႒ာန္းထားၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလား။ ဆိုေတာ့ ဒီေန႔လတ္တေလာ ကြၽန္မတို႔ မ်က္ျမင္အေနအထားအရေတာ့ အလြန္အကြၽံ အင္အားကိုသံုးခဲ့တယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ သံုးသပ္တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြအေပၚမွာ ဘယ္လိုအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာက တစ္ခ်က္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြမွာ အသက္ဆုံး႐ႈံးသြားရသူေတြ၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတဲ့သူေတြ၊ ဒဏ္ရာရတဲ့သူေတြထဲမွာလည္း ဘ၀တစ္သက္တာလံုး လူလံုးမလွေအာင္ ဒုကၡိတအဆင့္ကို ေရာက္သြားမယ့္ သူေတြလည္းရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ ေသသြားသူေတြရဲ႕ က်န္ရစ္သူမိသားစု၊ ဒဏ္ရာရသူေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ မိသားစုေတြအေပၚ အစုိးရက ဘယ္လိုစီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ။ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္သြားမလဲဆိုၿပီး ကြၽန္မတို႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားမႈ

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ ညေနပိုင္းမွာေတာ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကေန ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း တားျမစ္ခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေဟာေျပာပြဲလာေရာက္သူ ၄၀၀ ေလာက္က စတင္စုေ၀းေအာ္ဟစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ည ၈ နာရီခြဲေလာက္က နန္းရာကုန္းမွာ လူအင္အား ၅၀၀၀ ေလာက္ စုေ၀းေရာက္ရွိလာၿပီး ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္းအတိုင္း “ရခိုင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရး ဒို႔အေရး” လို႔ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္ကာ ခ႐ိုင္႐ံုးတည္ရွိရာဆီ လမ္းေလွ်ာက္ဆူပူ ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး ည ၉ နာရီေလာက္မွာ လူအင္အား ၁၀၀၀၀ ေလာက္ ျဖစ္လာတာေၾကာင့္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးနဲ႔ ခ႐ိုင္ဥပေဒ အရာရွိတို႔က လူစုခြဲဖို႔ Hand Speaker ေတြနဲ႔ ၁၅ ႀကိမ္ေလာက္ သတိေပး တားျမစ္ခဲ့တယ္လို႔ အစိုးရ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

လူစုလူေ၀းက ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ႏွစ္ဦးဆီကေန ေသနတ္လုယူဖို႔ ႀကိဳးစားျခင္း၊ ေလးခြ၊ အုတ္ခဲက်ိဳး၊ ေက်ာက္ခဲေတြနဲ႔ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို ပစ္ေပါက္ဆဲဆို ရန္ျပဳတဲ့အျပင္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးျခံ၀င္းတံခါးကို ႐ိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးၿပီး ခ႐ိုင္႐ံုး၀င္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့တယ္လို႔ အစိုးရရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

လူစုလူေ၀းထဲက လူတခ်ိဳ႕ကေန ခ႐ိုင္႐ံုး ႏိုင္ငံေတာ္အလံတိုင္မွာ အသင့္ပါလာတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အလံကို လႊင့္ထူခဲ့တဲ့အျပင္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးထဲကို ၀င္ေရာက္ၿပီး ကုလားထိုင္မ်ား၊ မီးေခ်ာင္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလးစီးနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ငါးစီးကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနကို လံုျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက တုတ္၊ ဒိုင္းေတြနဲ႔ လူစုခြဲခဲ့ေပမယ့္ ဆက္လက္အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျပဳလုပ္လာတာေၾကာင့္ ခ႐ိုင္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ဘီေအ-၆၃ ေမာင္းျပန္႐ိုင္ဖယ္နဲ႔ အခ်က္ ၂၀၊ ၁၂ ဗို႔ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္နဲ႔ အခ်က္ ၄၀ ေလာက္ မိုးေပၚေထာင္ၿပီး သတိေပး ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လူစုလူေ၀းထဲမွ တခ်ိဳ႕က လံုျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ လက္နက္ကို လုယူဖို႔ ႀကိဳးစားလာတာေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူေတြကေန က်ည္စစ္၊ က်ည္မွန္နဲ႔ ပစ္ခတ္ရမယ္လို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့ေပမယ့္ ပိုမိုဆိုးရြားလာတဲ့အတြက္ လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက လူစုလူေ၀းအတြင္း တီ-၅၆၊ ဘီေအ-၉၄ ေသနတ္နဲ႔ ၁၀ ခ်က္ေလာက္ ပစ္ခတ္ ရွင္းလင္းခဲ့တယ္လို႔ အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ခ႐ိုင္႐ံုးထဲကို ၀င္ေရာက္လာတဲ့ လူစုလူေ၀းက ၄၀၀၀ ေလာက္ရွိၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အားက ၃၀ ေလာက္သာ ရွိတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္သူေတြကို ဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အရပ္သား ေသဆံုးသူမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းမွာ ေသမႈေသခင္း ဖြင့္ထားကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကိုလည္း လုပ္ထံုလုပ္နည္းနဲ႔ ညီညႊတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံု႐ံုး ဖြဲ႕စည္းသြားမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ရေသ့ေတာင္ ေဟာေျပာပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စာေရးဆရာ ေ၀ဟင္ေအာင္ကို ဥပေဒနဲ႔အညီ အမႈဖြင့္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ရဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ညီ၊ မညီ

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡအတြင္း ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ လူ ခုနစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိလာပါတယ္။

ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ Standard အရ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ေရာ္ဘာက်ည္နဲ႔ ပစ္တဲ့ေသနတ္ကို အသံုးျပဳခဲ့တယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မိုးက ဆိုပါတယ္။

“မေန႔ကျဖစ္စဥ္က လူအုပ္စုနဲ႔ အဲဒီမွာ ဒီေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ နန္းေတာ္ရာကုန္းမွာ စုေ၀းၿပီးေတာ့ ေဟာေျပာပြဲ ပံုစံမ်ိဳးလုပ္ဖို႔ လူ ၁၅၀၀၊ ၂၀၀၀ ေလာက္စုပါတယ္။ စုၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့ စကားေတြ၊ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမယ့္ စကားေတြ ေျပာတဲ့အတြက္ ဒီဘက္က ခြင့္မျပဳဘူး။ ခြင့္မျပဳတဲ့ အေပၚမွာ မေက်နပ္ဘဲနဲ႔ ဆင္းလာၿပီးေတာ့မွ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၊ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးကို ၀ိုင္းၿပီးေတာ့မွ ရန္ျပဳပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲလိုက္ရပါတယ္။ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရး ေသနတ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ Standard အရ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ေရာ္ဘာက်ည္နဲ႔ ပစ္တ့ဲေသနတ္ကို အသံုးျပဳပါတယ္” လို႔ ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မိုးက ေျပာၾကားပါတယ္။

ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မိုးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေရာ္ဘာက်ည္နဲ႔ ပစ္တဲ့ေသနတ္ကို အသံုးျပဳတယ္ဆိုေပမယ့္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းမႈမွာ လူခုနစ္ဦးအထိ ေသဆံုးသူ ျမင့္မားခဲ့ျခင္းအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေသဆံုးသူေတြရဲ႕ ဒဏ္ရာကို စံုစမ္းၾကည့္ရာမွာ က်ည္အစစ္နဲ႔ပစ္တဲ့ ဒဏ္ရာေတြျဖစ္ၿပီး ေရာ္ဘာက်ည္နဲ႔ ပစ္တာမဟုတ္ဘူးလို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕မွ ဦးခိုင္ဆန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“သူတို႔ဆီမွာရတဲ့ ဒဏ္ရာေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့ က်ည္အစစ္နဲ႔ ပစ္တဲ့ဒဏ္ရာေတြလို႔ သိရတယ္။ ေရာ္ဘာက်ည္နဲ႔ပစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိုးရိမ္ရမယ့္ အေနအထားမွာ ရွိေနတဲ့သူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရကို ေျပာခ်င္တာက ဒီျဖစ္စဥ္ကို ေသခ်ာစံုစမ္း စစ္ေဆးေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုသိေအာင္ ခ်ျပေစခ်င္ပါတယ္” လို႔ ဦးခိုင္ဆန္းေအာင္က ဆိုပါတယ္။

“သူတို႔လက္ထဲမွာေတာ့ တုတ္ဓားေတြ မပါဘူး။ လူစုတာနဲ႔ ပြဲမလုပ္ရေကာင္းလားဆိုၿပီး ေဒါကန္ၿပီးသြားၾကတဲ့သေဘာ ျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ လမ္းေပၚမွာေတြ႕တဲ့ ခဲကိုေကာက္ၿပီးေတာ့ ခ႐ိုင္႐ံုးကို ေပါက္ၾကတယ္။ ကားေတြကို ႐ိုက္ၾကတယ္။ အဲဒီေလာက္အဆင့္ပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအဆင့္ေလာက္ကို လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ကေတာ့ေပါ့ေနာ္။ လူထုကို ထိန္းတဲ့အေနနဲ႔ ေသနတ္ကို မိုးေပၚေထာင္ပစ္လို႔ရပါတယ္။ ေရာ္ဘာက်ည္ကို အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ မ်က္ရည္ယိုဗံုးခြဲၿပီးေတာ့ လူစုခြဲလို႔ ရပါတယ္။ အခုဟာက က်ည္ဆန္ အစစ္ပါတဲ့ တည့္တည့္ပစ္တယ္။ ဒါဟာမျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္” လို႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္က ဆိုပါတယ္။

အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ဥေရာပသမဂၢ (EU) ကေန သင္တန္းေပးမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလို အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းရာမွာ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ရွိၿပီး ပထမအဆင့္က အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းျခင္းနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းလို႔မရပါက ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ တားဆီးမႈေတြကို ျပဳလုပ္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အၿငိမ္းစား ရဲမွဴးတစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

“အီးယူသင္တန္းက အရင္လုိ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ညိႇႏိႈင္းတာတုိ႔၊ ဖ်န္ေျဖတာတုိ႔ အရင္စရတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ သက္ဆုိင္ရာေတြေပါ႔။ ဥပမာ- ဘုန္းႀကီးနဲ႔ျဖစ္ရင္ ဘုန္းႀကီးထဲက အႀကီးအကဲတစ္ပါးနဲ႔ ေတြ႕ၿပီး ညိႇႏိႈင္းရတယ္။ ေက်ာင္းသားကိစၥဆုိရင္ ေက်ာင္းအုပ္၊ ပါေမာကၡတုိ႔နဲ႔ ေတြ႕ရတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ျဖစ္ရင္ေတာ့ သက္ဆုိင္တဲ့ရပ္ကြက္လူႀကီးနဲ႔ ရွင္းရတာေပါ႔။ သူတုိ႔နဲ႔ အဆင္ေျပမယ့္သူနဲ႔ သူတုိ႔ရင္ထဲက ျဖစ္ေနတဲ့ဟာကုိ အရင္ထိေတြ႕ေပးတဲ႔သေဘာပဲ။ အဲဒါေတြၿပီးမွ တစ္ဆင့္ခ်င္းသြားတာပါ။ ၀ုန္းဒုိင္းသြားတဲ့ ပုံစံမဟုတ္ပါဘူး။ အရွိန္ေသေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ ဥပေဒေတြကုိ ခ်ျပရတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္လို႔ရတယ္ဆုိတဲ႔ အဆင့္ေတြကုိ သူတုိ႔သိေအာင္ေျပာျပရတယ္။ တခ်ိဳ႕က မသိဘူး။ မသိေတာ့ လမ္းေၾကာင္းေတြ ဘယ္လုိရိွလဲ သူတုိ႔က မသိဘူး။ အဲဒီလုိ ရွင္းျပတာမွ မရဘဲတုိးလာရင္ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္တာေပါ့။ အဲဒီလုိမွ မဟုတ္ဘဲ သူတုိ႔ဘက္က လုပ္ကုိလုပ္မယ္ဆုိၿပီး ဆက္တုိးလာရင္ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သြားၿပီ။ အဲဒီလုိအခ်ိန္က်ရင္ သက္ဆုိင္ရာဘက္ကလည္း ဥပေဒအရ တားဆီးတာေတြ၊ ဟန္႔တားတာေတြ လုပ္ရေတာ့မွာ။ လံုျခံဳေရးနယ္ေျမမွာေတာ့ မရဘူး။ လက္နက္ပါလာမယ္ သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္လာမယ္ဆုိရင္ on the spot လုပ္ရေတာ့မယ္။ တျခားေနရာဆုိရင္ေတာ႔ တစ္မ်ိဳးေပါ႔။ ရဲစခန္းတုိ႔ ဘာတုိ႔က လုံျခဳံေရး ကန္႔သတ္နယ္ေျမေတြျဖစ္တယ္။ ကန္႔သတ္နယ္ေျမထဲကုိ ၀င္လာမယ္ဆုိ မရေတာ႔ဘူး။ တစ္ဖက္ကလည္း မလုပ္နဲ႔ဆုိတာကုိ လုပ္တာမ်ဳိးဆုိရင္ တစ္ခုခု ျဖစ္သြားႏုိင္တာေပါ႔။ အေကာင္းဘက္နဲ႔ ၀င္တာမဟုတ္ဘဲ အဆုိးဘက္နဲ႔၀င္တာ ဆုိရင္ေတာ့ ဖ်န္ေျဖလုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ရဲစခန္းမေျပာနဲ႔ ရဲကင္းထဲ ၀င္လာေတာင္မရပါဘူး။ ဟန္႔တားတာကုိမွ ၀င္လာရင္ လုပ္သင့္တာကုိ လုပ္ရမွာပါ” လို႔ ၎က ေျပာပါတယ္။

ဥေရာပသမဂၢ (EU) က ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ တကယ္ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စနစ္တက် အသံုးမျပဳတာေၾကာင့္ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနရတာလို႔ Equality Myanmar မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေထာက္ျပေျပာဆိုပါတယ္။

“အဓိကကေတာ့ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးအပိုင္းမွာ အားနည္းခ်က္ ျပႆနာရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူစုလူေ၀းနဲ႔ ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ဘယ္လိုၿဖိဳခြင္းရမလဲဆိုတာက အဆင့္ဆင့္ရွိတယ္။ ဥပမာျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ဘယ္လိုမ်ိဳး ေသနတ္နဲ႔ အခ်က္ေပးရမလဲ၊ ဘယ္လိုေျခာက္လွန္႔ရမလဲ၊ မျဖစ္မေန ပစ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုေနရာကို ပစ္ရမလဲဆိုတာေတြ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြကို ပို႔ခ်ထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ EU ကေန ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုပဲေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးထားေပမယ့္ တကယ္တမ္းျဖစ္လာတ့ဲ စနစ္တက် အသံုးမျပဳတဲ့အတြက္ ဒီလိုေတြျဖစ္လာတာပါ။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္တာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ အဓိက အဓိက႐ုဏ္း ေျဖရွင္းမႈအပိုင္းကို ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္” လို႔ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ဆိုပါတယ္။

ဒီလို ပစ္ခတ္မႈကို ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ကုိေအာင္ေဇာ္မုိးက “ပြဲမလုပ္ရတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ရဲစခန္းကုိ သြားေမးတယ္။ ခ႐ုိင္ရဲစခန္းက ငါတုိ႔နဲ႔မဆုိင္ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔သာ ဆုိင္တယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ အဲဒီမွာ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးေရွ႕ကုိ ေရာက္သြားေတာ့ လူေတြကလည္း ပုိမ်ားလာတယ္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တယ္။ အစပုိင္းေတာ့ မုိးေပၚေထာင္ပစ္တယ္။ ခဏေနရင္ ဒဲ့ပစ္ေတာ့တာပါပဲ” လို႔ ဆိုပါတယ္။

လူစုလူေ၀းကို ပစ္ခတ္တဲ့အတြက္ ျပင္းထန္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္လို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးေဌးက မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ဖမ္းဆီး

အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕က သူရဲ႕ေနအိမ္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက လာေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္မွာ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဟာေျပာပြဲမွာ ေဟာေျပာခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒါက္တာေအးေမာင္နဲ႔ စာေရးဆရာေ၀ဟင္ေအာင္ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္(၄/၂၀၁၈)ကေန သူတို႔ႏွစ္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၂၁ (ခ) (ဂ)၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) (ဂ)၊ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ (၁၇) (၁) (၂) တို႔ ျဖင့္ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆုိသြားဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ရေသ့ေတာင္ ရဲစခန္းက ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္မွာ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (၁) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားတယ္လို႔ အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေပၚမွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေဟာေျပာခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဲဒီပုဒ္မေတြက စပ္အပ္မယ္မထင္ဘူးလို႔ သူ႔ကို မဖမ္းဆီးခင္အခ်ိန္မွာ DVB သတင္းဌာနကို ေျဖၾကားသြားပါတယ္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးဖို႔ လိုအပ္ပါက ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပရမွာျဖစ္ၿပီး ဥကၠ႒ရဲ႕ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရလို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ဖမ္းဆီးဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ဆီကေန ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားထားပါတယ္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ဟာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ပါတီဥကၠ႒တာ၀န္ကေန ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသဆံုးသူေတြအတြက္ အသုဘ အခမ္းအနား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ အဓိက႐ုဏ္းမွာ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားတဲ့ ခုနစ္ဦးကို ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ သုသာန္မွာ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္ခဲ့ၿပီး လုိက္ပါပို႔ေဆာင္သူ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီအသုဘအခမ္းအနားမွာ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေသဆံုးသူ မိသားစု၀င္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြအရ ေသဆံုးသူေတြထဲမွာ ေသနတ္ထိမွန္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႐ိုက္ႏွက္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့တာေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေသဆံုးသူတစ္ဦးရဲ႕ အစ္ကိုျဖစ္သူ ကိုလံုးလံုးက ေသဆံုးသူတစ္ဦးရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ ထိုးႀကိတ္ထားသလိုမ်ိဳး ယူဆရတဲ့ ဒဏ္ရာေတြကို ေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ေဟာေျပာပြဲ ပ်က္သြားတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ရဲစခန္းေရွ႕ကုိ ေရာက္သြားတယ္။ တုတ္မပါ၊ ဓားမပါ သြားခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ခ႐ုိင္ေထြအုပ္႐ုံးကုိ သြားခဲ့တယ္။ ပထမ မုိးေပၚေထာင္ပစ္ၿပီးေနာက္ ဆက္တုိက္ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္။ လဲက်ေနတဲ့ လူေတြကုိလည္း ေကာက္ခြင့္မေပးခဲ့ဘူး။ နာေရးကားကုိေခၚၿပီး အေလာင္းကုိ သြားေတာင္းေတာ့လည္း မရခဲ့ဘူး။ အဲဒီတုန္းက ကေလးေတြ မေသေသးဘူးလုိ႔ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္” လို႔ ေဒၚတင္ေရႊက ေျပာပါတယ္။

ေသဆံုးသူတစ္ဦးရဲ႕ အေဒၚျဖစ္သူ ေဒၚေအးသိန္းၾကည္က “ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာကုိ ဟန္႔တားျခင္းမရွိဘဲ ေသနတ္နဲ႔ေသေအာင္အထိ ပစ္လုိက္တဲ့အတြက္ ကြၽန္မရဲ႕ အစ္မသားတစ္ေယာက္လည္း ေသသြားတယ္။ ေနာက္ထပ္ကေလးေတြလည္း ထိတယ္။ သူတုိ႔ဘယ္ေလာက္ ရက္စက္လဲဆုိရင္ ခဏေလးမွာ သုံးေလးေယာက္ က်သြားတယ္။ ကြၽန္မ တူေလး ေသေနတာကုိေတာင္ ကုိင္လုိ႔မၾကည့္ဘဲ တက္နင္းသြားတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ဘယ္လုိခံစားရမလဲဆုိတာ ၾကည့္ပါ။ ကေလးေတြဟာ ရန္ရွာဖုိ႔သြားတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္မကုိယ္တုိင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတာပါ” လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာ အစိုးရကေန ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ကနဦး ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၂၀ ေလာက္ ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမယ့္ ေဆး႐ံုမွာ ကုသေနတဲ့ ရဲတစ္ေယာက္ကိုမွ မေတြ႕ရဘူးလို႔ ေဒသခံေတြကဆိုတဲ့အတြက္ ကြဲလြဲမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

“ရဲက ဒဏ္ရာရတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းဟာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆး႐ုံမွာ ေဆးကုသေနတဲ့ ရဲတစ္ေယာက္မွ မေတြ႕ရဘူး” လို႔ ေဒၚတင္ေရႊက ဆိုပါတယ္။

ဒီကိစၥအေပၚမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ျမတ္မိုးက “အဲဒီျဖစ္စဥ္မွာလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကလည္း အေယာက္ ၂၀ ခန္႔ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး အပါအ၀င္ ဒဏ္ရာရတာ ရွိပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းတဲ့ နည္းလမ္းအတိုင္း အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားသလဲဆိုတာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕နဲ႔ စစ္ေနပါတယ္။ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ တရားနည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလား၊ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလား။ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မွာ လူခုနစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြၾကားမွာ ‘ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲ’ ဆိုၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ပါက ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရဲ႕ နန္းေတာ္ရာကုန္းမွာ ရခိုင္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးမႈ ၂၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲကို တားျမစ္ရာကေန ျဖစ္လာတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီႏွစ္က်မွ ဘာေၾကာင့္ ပိတ္ပင္ရတယ္ဆိုတာကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြက ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီအခမ္းအနားကို တျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ က်င္းပခဲ့ေပမယ့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕က်မွ တားျမစ္ခံရမႈကလည္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒါက္တာေအးေမာင္က သူဖမ္းဆီးမခံရမီအခ်ိန္မွာ အခုလို ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

“ေျမာက္ဦးဘက္က ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ဖုန္းဆက္တယ္။ ပြဲစီစဥ္က်င္းပမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြဘက္ကေနေပါ႔။ ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သူတုိ႔ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ တင္ထားတယ္။ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္အတုိင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနကုိ တင္ထားတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း ခြင္ျပဳတယ္ဆုိတာမ်ဳိးေပါ႔ဗ်ာ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အနီးကပ္ၿပီးခါမွ ၁ နာရီ ၂ နာရီ (မြန္းလြဲ) ၀န္းက်င္ေလာက္မွာပဲ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္ေတြက ၿငိမ္း၊ စု၊ စီနဲ႔တင္ဖုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီအတြက္ ၿငိမ္း၊ စု၊ စီဥပေဒအရ တင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ ေရာက္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဆရာ့ရဲ႕ အေဖနာမည္ရယ္ အေမနာမည္ရယ္ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ရယ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိေပးပါလုိ႔ ေတာင္းေနၾကတယ္။ …။ ဆုိလုိတာက ပြဲလမ္းသဘင္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က ႀကိဳေလွ်ာက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ မွတ္မိသေလာက္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ ထင္တယ္။ အဲဒီရက္စြဲနဲ႔ပြဲက်င္းပခြင့္ ပါမစ္ကုိေပးတယ္။ ဒါေထြအုပ္ရဲ႕ဟာေနာ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ညေနပုိင္းမွာ ၿငိမ္းစုစီနဲ႔ တင္ပါဆုိတဲ့အခါမွာ ၄၈ နာရီ ႀကိဳတင္ရတာဆုိမုိ႔လုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ခြင့္မျပဳဘူး။ ပါမစ္က တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ၿငိမ္း၊ စု၊ စီနဲ႔ ခြင့္မျပဳဘူးဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေဟာေျပာလုိ႔မရေတာ့ဘူး” လို႔ သူက ရွင္းျပပါတယ္။

ဒီလို ေဟာေျပာပြဲ တားျမစ္မႈအေပၚ မေက်နပ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူေတြက ဆႏၵျပရာကေန ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ အဓိက႐ုဏ္းပံုစံျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ရာမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ လူငယ္လူရြယ္ေတြ အပါအ၀င္ ခုနစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့တာဟာ စိတ္မေကာင္းစရာပါ။

ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းမွာ ေဒသခံ ျပည္သူခုနစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ ႏွိမ္နင္းမႈဟာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ညီညြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္ေနၿပီလို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မိုးက ဆိုပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူစုလူေ၀းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေသဆံုးမႈ၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားႏွင့္အတူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ဒဏ္ရာရရွိမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းအတြက္ ၀မ္းနည္းမိပါေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္၊ ျဖစ္ရပ္အမွန္ကို အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာမွာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းေတြ၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္တဲ့ ၉၆ ေအာက္တိုဘာ အေရးအခင္း၊ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္ကူးေျပာင္းခဲ့တဲ့ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း မအူပင္ မလက္တိုပဋိပကၡ၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ပဋိပကၡနဲ႔ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက ေျဖရွင္းရာမွာ ေျမာက္ဦး အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္ေလာက္ လူအေသအေပ်ာက္မမ်ားႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာဆိုေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ ည ၇ နာရီ္ကေန ၁၀ နာရီေက်ာ္အထိ နာရီပိုင္းအတြင္း ဆႏၵျပမႈမွာ လူခုနစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရေစခဲ့တဲ့အထိ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ေျဖရွင္းမႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရဲ႕ ေသြးေျမက်မႈကေတာ့ ဆိုးရြားလွတဲ့ မွတ္တမ္းအျဖစ္နဲ႔ သမိုင္းမွာ ထင္က်န္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒါက္တာေအးေမာင္က “နန္းရာကုန္း အ၀န္းအ၀ုိင္းမွာ ျဖစ္လာမယ့္ လူဦးေရ ထူထပ္မႈနဲ႔ အခုလုိဖ်က္လုိက္တယ္ဆုိရင္ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈနဲ႔ ေအးေအးေဆးေဆး က်င္းပခြင့္ေပးလုိက္ရင္ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈနဲ႔ ယွဥ္ျပရမွာေပါ႔။ အစုိးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔။ တာ၀န္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္က။ တကယ္ေတာ့ ခုနကေျပာသလုိ ဖ်က္ကုိဖ်က္ရမယ္။ အဲဒါမ်ဳိးသူတုိ႔ဘက္က ဆုံးျဖတ္ရင္ အထိအခုိက္အနည္းဆုံးနဲ႔ ဘယ္လုိဒီျပႆနာကုိေျဖရွင္းမွာလဲ။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ ဒီလုိျဖစ္ရင္ ဘယ္လုိထုံးတမ္း အစဥ္အလာရွိသလဲ။ ဒုိင္းတုိ႔၊ ေရာ္ဘာတုတ္တုိ႔၊ မ်က္ရည္ယုိဗုံးတုိ႔ရွိတာပဲ။ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္တာတုိ႔၊ ၀မ္နင္ေပးတာတုိ႔၊ ေၾကညာတာတုိ႔၊ ေရာ္ဘာက်ည္သုံးတုိ႔ လုပ္ရမွာေပါ႔ဗ်။ လုိအပ္ရင္ မီးသတ္တုိ႔ဘာတုိ႔၊ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ မီးေတြလင္းေအာင္လုပ္မွာတုိ႔ လုပ္ရမွေပါ႔ဗ်။ အခ်ိန္တုိအတြင္း လုပ္လုိ႔ရပါတယ္ ဒီေခတ္က။ ဘာမွျပင္ဆင္တာတုိ႔ ဘာတုိ႔မရွိဘဲနဲ႔ ဒီလုိမ်ဳိးျဖစ္လာႏုိင္တာကုိ ႀကိဳသိပါလ်က္နဲ႔။ ဒီလုိမ်ဳိး လုပ္လုိက္တာဟာ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမွားတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိးလုပ္လုိက္တာဟာ ျပည္နယ္အစုိးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ နည္းတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ စြဲခ်က္တင္တယ္ဗ်။ အဲဒီလုပ္ရပ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ သြားထိခုိက္မွာေပါ့” လို႔ သူအဖမ္းမခံရမီ အခ်ိန္တုန္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပွ်မ္းမွ်ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ သိသိသာသာမ်ားေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္ကုန္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမ်ားသည္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိမည္ဟု ADB မွ ခန္႔မွန္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး လုပ္ခလစာမ်ား ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပွ်မ္းမွ် ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ သိသိသာသာ မ်ားေနခဲ့သည္ဟု Oxford Business Group မွ သိရသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပိုေနၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗီယန္နမ္ႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လာအိုႏိုင္ငံ မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စသည္ျဖင့္ ရွိေနသည္။

ထို႔ျပင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္တြင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သုည ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ၃ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ADB မွ ခန္႔မွန္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ေငြေဖာင္းပြမႈ အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၄ ဒသမ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အနည္းငယ္ျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အေျခအေနတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအထိ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၏ ႏွစ္အလုိက္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (Year on Year Inflation) မွာ ၄ ဒသမ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၉ ဒသမ ၀၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယအျမင့္ဆုံးျဖစ္ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၆ ဒသမ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယအျမင့္ဆုံး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသခံျပည္သူခုနစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႏွိမ္နင္းရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ညီညြတ္မႈ ရွိ မရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ လံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ယူထားသည္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သားေရႊဦး)

ေဒသခံျပည္သူခုနစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အမ်ားအျပားဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေသာ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႏွိမ္နင္းရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိမရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မိုးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္မွစ၍ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိမရွိ သက္ေသသာဓက စံုလင္စြာျဖင့္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္ဒုတိယရဲတပ္ ဖြဲ႕မွဴးအဆင့္ရွိသူတစ္ဦး၊ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးအဆင့္ရွိသူတစ္ဦးႏွင့္ ရဲမွဴးအဆင့္ရွိသူတစ္ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ျမတ္မိုးက “စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕လည္း ဒီကေန႔ စတင္ထြက္ခြာသြားပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ျပည္နယ္ဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး အဆင့္ရွိတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ပါပါတယ္။ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးအဆင့္ရွိတဲ့ တစ္ေယာက္ ပါပါတယ္။ ရဲမွဴးအဆင့္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ပါပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းတ့ဲအခါမွာ ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္မႈ ရွိ မရွိ သက္ေသသာဓကစံုလင္စြာနဲ႔ စစ္ေဆးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္တြင္ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး အပါအ၀င္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၂၀ ဒဏ္ရာ ရရွိခ့ဲေၾကာင္းႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ တရားနည္းလမ္းတက် ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီျဖစ္စဥ္မွာလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကလည္း အေယာက္ ၂၀ ခန္႔ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး အပါအ၀င္ ဒဏ္ရာရတာ ရွိပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းတဲ့ နည္းလမ္းအတိုင္း အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားသလဲဆိုတာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕နဲ႔ စစ္ေနပါတယ္။ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ တရားနည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလား၊ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလား။ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ မရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ခံု႐ံုးဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းႏွင ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ျမတ္မိုးက “ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပထမ ညေန ၆ နာရီမွာ နန္းေတာ္ရာကုန္းမွာ ေဟာေျပာပြဲ လုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ လူေတြက အားလံုးေရာက္ရွိလာၾကတယ္။ ေဘးမွာလည္း ရခိုင္ျပဇာတ္ျပဖို႔အတြက္ကို ျပင္ဆင္ထားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရလို႔ ပြဲမလုပ္ျဖစ္ပါဘူး။ ရပ္လိုက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ႐ုတ္တရက္ႀကီး မီးပ်က္သြားပါတယ္။ မထင္မွတ္ဘဲနဲ႔ အဲဒီအုပ္စုဟာ အထဲထဲမွာေတာ့ ႀကိဳတင္လႈံ႔ေဆာ္မႈရွိႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။ စာေပေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ရေရးတို႔ အေရးဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တို႔အေရးဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔ နန္းေတာ္ရာေပၚက ဆင္းလာတယ္။ ဆင္းလာၿပီးေတာ့ လူအုပ္စုက ၄၀၀၊ ၅၀၀၊ ၈၀၀၊ ေသာင္းဂဏန္းအထိ ျဖစ္သြားတယ္။ ႐ုတ္တရက္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မီးပ်က္သြားတယ္။ ေဟာေျပာပြဲ အစီအစဥ္ပ်က္ပါတယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ မီးပ်က္သြားတယ္။ ၿမိဳ႕ႀကီးက အေမွာင္က်သြားတယ္။ လူအုပ္ႀကီးက ေအာ္ဟစ္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ကားလမ္းမအတိုင္း ဆင္းလာတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္႐ံုးကိုေရာက္သြားတယ္။ ေရာက္သြားၿပီးမွ ပထမေတာ့ ေအာ္ဟစ္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ တရားဥပေဒစတဲ့ အရာရွိမ်ားက တရားဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ လူစုလူေ၀းျဖစ္ေနတယ္။ တရားဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ျပန္ပါ အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ ေၾကညာပါတယ္။ ေၾကညာၿပီး တဲ့ေနာက္မွာ လူအုပ္စုဟာ ေနာက္ကို မသြားဘဲနဲ႔ ေရွ႕ကိုတိုးလာတယ္။ ပိုဆိုးလာတယ္။ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးရဲ႕ ျခံတံခါးေတြကို ဖ်က္ဆီးတယ္။ အထဲကို ေရာက္တယ္။ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ံုးေရွ႕မွာ ေထာင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ျဖဳတ္ခ်တယ္။ ၿပီးေတာ့ တျခားမသက္ဆိုင္တဲ့ အလံတစ္ခုကို လႊင့္တင္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ႐ံုးကိုစီးနင္းသိမ္းပိုက္တ့ဲ အေနအထား ေရာက္သြားတယ္။ ႐ံုးမွာရွိတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ ႐ံုးမွန္တံခါးေတြကို ဖ်က္ဆီးတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တရားဥပေဒနဲ႔အညီေပါ့ေနာ္ အသံခ်႕ဲစက္နဲ႔ ဟန္႔တားပါတယ္။ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒါတရားဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။ အၾကမ္းမဖက္ပါနဲ႔။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ။ ထိန္းသိမ္းတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား အဲဒီမွာ ၃၀ ခန္႔ပဲ ရွိပါတယ္။လာေရာက္၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ အၾကမ္းဖက္ျပဳမူတဲ့လူအုပ္က တစ္ေသာင္းေက်ာ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ တားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္နက္ခဲယမ္းေတြကို ၀င္ေရာက္လုယက္တဲ့ အေနအထားျဖစ္သြားတယ္။ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲနဲ႔ မုိးေပၚ ေထာင္ပစ္ရတာရွိတယ္။ ဘယ္လိုမွ လူအုပ္ႀကီးက တိုးတိုးၿပီးေတာ့မွ ၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို လံုးေထြးလာတဲ့အတြက္ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲနဲ႔ လုပ္လိုက္ရတဲ့ အေနအထားျဖစ္သြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားနည္းလမ္းဆိုတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒါကနည္းလမ္းတက် လုပ္တာပါ။ အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ အရင္ေၾကညာတယ္ဆိုတာ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းတဲ့ လမ္းစဥ္အတိုင္းပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုဟာ ေနာက္ဆုတ္ဖို႔ေျပာတယ္။ အဲဒီမွာ ၁၂ ဗို႔ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးလက္နက္နဲ႔ ဒူးေအာက္ပိုင္းကို စပစ္တယ္။ အဲဒီလို ပစ္ေနရင္းၾကားထဲကပဲ လူအုပ္က အတင္း၀ါးလံုးထိုး ၀င္လာတဲ့အတြက္ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲနဲ႔ ဒီျဖစ္စဥ္ျဖစ္သြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ဦး အဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လံုးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၾကသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီ မညီ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား အေရးယူေပးရန္ ALD ပါတီကလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

အလားတူ ေျမာက္ဦးအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းရန္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ျပည္သူခုနစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦးအထိ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီမွ ဦးသန္းထြန္းက “ဒီေလာက္အင္အားသံုးရေအာင္အထိ ႀကီးက်ယ္ခဲ့သလား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း သူတို႔ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရတာ မရတာတိုနဲ႔လည္း ၀ိ၀ါဒေတြကြဲေနၾကတယ္။ ေရွးသုက ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးတယ္။ ေတာ္ၾကာ မေပးေတာ့ဘူး။ ေထြအုပ္က ေပးတယ္။ ေထြအုပ္က မေပးေတာ့ဘူးစသျဖင့္ အဲဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြက သံသယျဖစ္စရာေတြ၊ ဒြိဟပြားစရာျဖစ္လာတဲ့အခါ အဲဒီအခ်က္ေတြ အကုန္လံုးကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ တကယ္သမာသမတ္ရွိတဲ့ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္ေတြပါတဲ့ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့မွ ဒီအေျဖကို တင္ျပမွသာလွ်င္ ဒီဟာေတြရဲ႕အေျဖကို တိတိက်က်ရႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ အဲဒီျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားပါေသာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ေတာင္းဆိုရတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္က “ကြၽန္မတို႔ အခ်က္ငါးခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေပးထားပါတယ္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕က ရခိုင့္ဘုရင့္ႏိုင္ငံ က်႐ံႈးတဲ့ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနား က်င္းပဖို႔ ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ အဆင့္ဆင့္ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ကြၽန္မတို႔ ေလ့လာစိစစ္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္မယ္။ ဘယ္ေန႔ကတည္းက ေၾကညာထားလဲ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြက ဘယ္လိုရွိလဲ။ ျပဳလုပ္မယ့္ နန္းရာကုန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ဘယ္လိုရွိခဲ့လဲ။ ဘယ္အခ်ိန္က်မွပဲ ႐ုပ္သိမ္းတာလဲ စသျဖင့္အဆင့္ဆင့္ စိစစ္သြားမယ္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္က အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီက်င္းပေရးေကာ္မတီ ပိုင္းေတြမွာ အျပန္အလွန္ရည္ညႊန္းၿပီးေတာ့ စာပို႔တာရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီဟာေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ဥပေဒမွာျပ႒ာန္းတဲ့အတိုင္း အခ်ိန္လံုေလာက္ခဲ့သလား။ ကြၽန္မတို႔က ေလ့လာစိစစ္သြားမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းတဲ့အခါ တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလားဆိုတာ စိစစ္ေလ့လာသြားမယ္။ လက္ေတြ႕အေနအထားမွာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ ၁၀ ခ်က္ေလာက္ ပစ္ခတ္တယ္ဆိုတာမ်ဳိး သိထားတယ္။ ၁၀ ခ်က္ ပစ္ခတ္ရတာဟာ အခု ေသနတ္ဒဏ္ရာရၿပီး ေသတဲ့လူေတြ၊ မေသဘဲနဲ႔ ဒဏ္ရာရၿပီး ေဆးကုေနတဲ့လူေတြ၊ ေနာက္ ေဆးမကုသရဲတဲ့လူေတြလည္း ရွိေနလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ယူဆတယ္။ သၿဂႋဳဟ္ထားတဲ့ အေလာင္းေတြမွာလည္း ေသနတ္ဒဏ္ရာ မရတဲ့သူေတြ ရွိေနတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ပါတီက ေလ့လာထားခ်က္ေတြအရ သိရတယ္။ ဒီအဆင့္ေတြအေပၚမွာ အလြန္အကြၽံ အင္အားသုံးခဲ့တယ္။ အလြန္အကြၽံဆိုတာကေတာ့ အဓိက႐ုဏ္းေတြကို ႏွိမ္နင္းရင္ အဆင့္ဆင့္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြမွာ အတိအက်ျပ႒ာန္းထားၿပီး သားျဖစ္တယ္။ အဲဒါကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သလား။ ဆိုေတာ့ ဒီေန႔လတ္တေလာ ကြၽန္မတို႔ မ်က္ျမင္အေနအထားအရေတာ့ အလြန္အကြၽံ အင္အားကိုသံုးခဲ့တယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ သံုးသပ္တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြအေပၚမွာ ဘယ္လိုအေရးယူေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာက တစ္ခ်က္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြမွာ အသက္ဆုံး႐ႈံးသြားရသူေတြ၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတဲ့သူေတြ၊ ဒဏ္ရာရတဲ့ သူေတြထဲမွာလည္း ဘ၀တစ္သက္တာလံုး လူလံုးမလွေအာင္ ဒုကၡိတအဆင့္ကို ေရာက္သြားမယ့္သူေတြလည္း ရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ ေသသြားသူေတြရဲ႕ က်န္ရစ္သူမိသားစု၊ ဒဏ္ရာရသူေတြ နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ မိသားစုေတြအေပၚ အစုိးရက ဘယ္လိုစီမံေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ။ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သြားမလဲဆိုၿပီး ကြၽန္မတို႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ရတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆံုးသည့္ ၀မ္းနည္းေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားလုပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအးႏုစိန္က “ဒါကေတာ့ ဒီအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆံုးတဲ့၀မ္းနည္းဖြယ္အမွတ္တရ၊ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အမွတ္တရအခမ္းအနားေတြကို အံုးအံုးၾကြက္ၾကြက္ ရခိုင္ျပည္တစ္ျပည္လံုး ရခိုင္အမ်ဳိးသားေတြ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့တာက ကြၽန္မတို႔ ႏွစ္အတန္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ကြၽန္မတို႔ဆိုရင္ ဒီ ANP မျဖစ္ခင္ RNDP ကတည္းက ဒီဂ်ာနယ္မွာပါတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တုိင္ၾကားရာက တစ္လက္စတည္း အဲဒီတုန္းက ျပည္ေထာင္စု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအးက ကြၽန္မတို႔ကို အလ်ဥ္းသင့္ၿပီးေတာ့ ဒါလုပ္မလားဆုိၿပီးေတာ့ ေမးတယ္။ ကြၽန္မတို႔ကလည္း လုပ္မယ့္အေျခအေန အကုန္လံုးရွိေနၿပီ။ ဂ်ာနယ္မွာလည္း မ်က္ႏွာဖံုးေတြမွာလည္း ေဖာ္ျပၿပီးေတာ့ ျဖန္႔ေ၀ၿပီးသားျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒါကို မလုပ္ပါနဲ႔။ ဘာေၾကာင့္မလုပ္သင့္လဲဆိုေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးနဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတို႔ ကိုတားတယ္။ အဲဒီလိုတားတဲ့အခါမွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္အပါအ၀င္ ဦးဘရွိန္၊ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၊ ဦးျမင့္ႏိုင္ရယ္၊ ကြၽန္မရယ္ဆိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔ အဆင့္ဆင့္ေျဖရွင္းတဲ့အခါ ကြၽန္မကိုယ္တိုင္ပဲ ေျဖရွင္းခဲ့တယ္။ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီးေတာ့ ဒီအခမ္းအနားေတြကို လုပ္ၾကတာပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ စည္းကမ္းေတြေဖာက္ရင္ ထီးနန္းေတြပါ ေပ်ာက္ခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ့ သတိသံေ၀ဂ၊ အသိဥာဏ္ပညာေတြဟာ ဒီလို အခ်ဳပ္အျခာအာ ဏာက်ဆံုးတဲ့ အခမ္းအနားေတြကို လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဆိုတဲ့တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ေၾသာ္ငါတို႔ဟာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဒီလုိရန္ေတြနဲ႔ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆံုးသြားရမယ့္ အေနအထားေတြဟာ ဘာစိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ ထိန္းသိမ္းရမလဲ။ အမ်ဳိးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ရွင္သန္ထေျမာက္ ဖို႔ရန္အတြက္ ငါတို႔ဟာ ထီးနဲ႔၊ နန္းနဲ႔၊ ၾကငွာန္းနဲ႔ ဒီလုိ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ေနခဲ့တဲ့သူေတြ ပါလားဆိုတာကိုလည္း ဒီလိုအခမ္းအနားေတြ လုပ္ေပးမွ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ၊ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ဒီဇာတိေသြးဇာတိမာန္ေတြဟာ တဖြားဖြား ေပၚေပါက္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာ ခြင့္တူညီမွ် ၀ါဒျဖဴစင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးရယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ သီေပါဘုရင္ပါေတာ္မူသြားတဲ့ကိစၥမွာ ဗမာေတြက လြမ္းသလို၊ မႏုဟာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ မြန္ေတြကလြမ္းသလို၊ ရခိုင္ေတြကလည္း မဟာသမၼတရာဇာကို လြမ္းခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာကို ျပမွပဲ။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈေတြနဲ႔ တကယ္ခြင့္တူညီမွ် ၀ါဒျဖဴစင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၾကီးရဲ႕သ႐ုပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီလိုအခမ္းအနားမ်ဳိးေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတို႔က အက်ယ္တ၀င့္ပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဆီမွာ တင္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒီႏွစ္ကတည္းက ကြၽန္မတို႔ ပါတီကလည္း စတိတ္မန္႔ေတြ ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစာသားေတြေပၚတဲ့အတိုင္း ထုတ္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုပဲ တစ္စတစ္စနဲ႔ ကြၽန္မတို႔က အမွတ္တရေအာက္ေမ့ဖြယ္၀မ္း နည္းဖြယ္လုပ္ၾကရတာပဲ။ ကြၽန္မတို႔ေတာ္ ေတာ္ေလးကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျဖစ္လာပါၿပီ။ အဲဒီလို အေနအထားမ်ဳိးကိုလည္း ဒီႏွစ္လုပ္မယ္။ မႏွစ္ကလည္း ကြၽန္မတို႔ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ၿပီး ေျပာဖူးပါတယ္။ မီးေရာင္စံုေတြ ထြန္းညႇိထားၾကတဲ့ နန္းရာကုန္းေတာ္ရဲ႕ သ႐ုပ္သ ကန္ေတြေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ ဒီႏွစ္လည္း ဒီလိုပဲ လုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ႀကိဳတင္ၿပီး ဗီႏိုင္းေတြနဲ႔ ေၾကညာထားတယ္။ လုပ္မယ့္အေနအထားေတြလည္းရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ အနီးကပ္ လုပ္ခြင့္မရႏိုင္ေတာ့ ဒီလိုေန႔မ်ဳိးေတြမွာ ၾကားခ်င္တဲ့၊ ျဖစ္ေပၚခ်င္တဲ့ ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ေတြ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေတြ၊ ထီးနန္းေတြဟာ စည္းကမ္းေတြ ေဖာက္ေတာ့လည္း၊ မညီညြတ္ေတာ့လည္း ဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့ရတယ္ဆိုတာကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ရင္ထဲကို ႐ုတ္တရက္ႀကီး ခံစားမႈေတြ၊ ခံျပင္းမႈေတြျဖစ္ေစၿပီးေတာ့ ဒါက စၿပီးေတာ့ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ယူဆပါတယ္။ မလုပ္ရရင္လည္း အစကတည္းက မလုပ္ရတဲ့ အေနအထားေတြ၊ ဒီေျမာက္ဦးမွာပဲ မလုပ္ရတာ။ က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း လုပ္ႏိုင္တဲ့ အခန္းက႑ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ဆိုလည္း စာေပေဟာေျပာပြဲ ေျပာတာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဆိုေတာ့ ဒီအေနအထားကေတာ့ ႐ုတ္တရက္ ေရွာင္တခင္ Surprise သေဘာမ်ဳိးလို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ရင္ထဲမွာခံစားခ်က္အံုပြင့္ၿပီး ထြက္ၾကတဲ့အေနအထားမွာ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရတဲ့အဆင့္၊ ဒီထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရတဲ့အျဖစ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတဲ့ ေနရာမွာလည္း တကယ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အလြန္အကြၽံ အင္အားေတြသံုးၿပီးေတာ့ ဒီေလာက္အထိ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ၊ နစ္နာဆံုး႐ံႈးစရာေတြကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္လိုက္တယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔က ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိလံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ထားမႈႏွင့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မိုးအား ေမးျမန္းျခင္း

■ ေမး           – လက္ရွိ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚမွာ လံုျခံဳေရးေတြ တိုးျမႇင့္ခ်ထားတာကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ အေနအထားကို သိပါရေစ။

■ ေျဖ  – သိတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ၁၆ ရက္ေန႔ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မွာစိုးရိမ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေတြၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၇ ၿမိဳ႕မွာ လံုျခံဳေရးကို တိုးျမႇင့္ခ်ထားပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာေတာ့ အားလံုး ၁၀ ေနရာျဖန္႔ခြဲၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီမွာ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ျပည္သူလူထု တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ လူမႈဘ၀လံုျခံဳမႈအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက အင္စိုက္အားစိုက္နဲ႔ လံုျခံဳေရးတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

■ ေမး           – လက္ရွိမွ ေကာလာဟလသတင္းေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္ေပၚေနတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေရာ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ထားတာ ရွိပါလဲ။

■ ေျဖ – ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရရွိသတင္းမ်ားအရေတာ့ အၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခြဲေရးသမားေတြေရာ၊ ဆူပူေအာင္လုပ္မယ့္သူေတြကေရာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီးေတာ့မွ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္။ ဒီစစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ မွီတင္းေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူလူထုေတြေရာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ မွီတင္းေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူလူထုေရာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း၊ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ေနလို႔ရေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔လည္း ဒီသတင္းေတြအရ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ မေနဘဲနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ မသကၤာဖြယ္ရာ လူ၊ ပစၥည္း၊ ယာဥ္ အစရွိသျဖင့္ ေတြ႕လို႔ရွိရင္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။

■ ေမး           – ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေတြ လုပ္ေနပါၿပီလား။

■ ေျဖ – စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕လည္း ဒီကေန႔ စတင္ထြက္ခြာသြားပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ျပည္နယ္ဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး အဆင့္ရွိတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ပါပါတယ္။ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးအဆင့္ရွိတဲ့ တစ္ေယာက္ပါပါတယ္။ ရဲမွဴးအဆင့္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ပါပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းတ့ဲအခါမွာ ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္မႈ ရွိ မရွိ သက္ေသသာဓကစံုလင္စြာနဲ႔ စစ္ေဆးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

■ ေမး           – လက္ရွိ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အေနအထားလည္း သိပါရေစ။

■ ေျဖ  – ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ လက္ရွိအေနအထားအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ပံုမွန္အတိုင္း ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားလ်က္ရွိၿပီးေတာ့ မိမိတို႔၀မ္းစာကို ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာနဲ႔ ရွာေဖြစားေသာက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။ တျခားဘာျပႆနာမွ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိပါဘူး။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားမႈအခ်ဳိ႕

ေသဆုံးသြားသူမ်ား ကုိညီညီေက်ာ္၏ မိသားစု၀င္ ဦးေက်ာ္ေဆြ

“ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ဦးေဆာင္သူေတြက အထိန္းအကြပ္မရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလုိမ်ဳိးျဖစ္သြားတယ္လုိ႔ သုံးသပ္မိပါတယ္။ မျဖစ္ခင္ကတည္းက ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိလည္း သူတုိ႔သိေနတယ္။ ထိန္းကြပ္ဖုိ႔အတြက္လည္း သူတုိ႔မွာတာ၀န္ရွိတယ္။ နန္းေတာ္ရာကုန္းကုိ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္သြားေတာ့ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီေတြ ဘယ္သူမွ မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြက အုံၾကြမႈျဖစ္လာၿပီး အခုလုိပစ္ခတ္တဲ့အထိ ျဖစ္သြားရတာလုိ႔ ျမင္ပါတယ္”

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဘုိဘုိမင္းသုိက္

“ေအာ္ၿပီး တက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ထိန္းသိမ္းမယ့္သူ တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူး။ ခ႐ုိင္႐ုံးအထိပါ ဖ်က္ဆီးတဲ့အထိ ျဖစ္လာေတာ့ ရဲကလည္း ပစ္လာရတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ရဲကုိခ်ည္း ျပႆနာရွာတာမဟုတ္ဘဲ ခ႐ုိင္႐ုံးကုိပါ ဖ်က္ဆီးတဲ့အထိ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ခ႐ုိင္႐ုံးမွာ စူပါကာစတန္ကားႏွစ္စီး၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မရွင္ကားတစ္စီးကလည္း မွန္႐ုိက္ခြဲခံရတယ္။ ႐ုံးက ကေလးေတြစီးတဲ့ ဆုိင္ကယ္ငါးစီးလည္း ဖ်က္ဆီးခံရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခ႐ုိင္႐ုံးေရွ႕မွာရွိတဲ့ အလံတုိင္ကုိ တစ္ခါတည္း ခ်ဳိးဖဲ့ၿပီးေတာ့ တုိင္ကုိေကြးပစ္လုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အလံကုိ ျဖဳတ္ခ်ၿပီးေတာ့ ရခုိင္အလံကုိ တပ္လုိက္တဲ့သေဘာေပါ့။ အၾကမ္းဖက္မႈ အရမ္းကိုဆန္သြားပါတယ္။ ပါလာတဲ့လူတစ္ေယာက္မွ ထိန္းသိမ္းေပးတာ မေတြ႕ရဘူး။ ရဲကေတာ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ လုပ္သြားတာပါ”

ေသဆုံးတစ္ဦး၏ အေဒၚျဖစ္သူ ေဒၚေအးသိန္းၾကည္

“ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာကုိ ဟန္႔တားျခင္းမရွိဘဲ ေသနတ္နဲ႔ ေသေအာင္အထိ ပစ္လုိက္တဲ့အတြက္ ကြၽန္မရဲ႕ အစ္မသားတစ္ေယာက္လည္း ေသသြားတယ္။ ေနာက္ထပ္ ကေလးေတြလည္း ထိတယ္။ သူတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ရက္စက္လဲဆုိရင္ ခဏေလးမွာ သုံးေလးေယာက္က်သြားတယ္။ ကြၽန္မတူေလး ေသေနတာကုိေတာင္ ကုိင္လုိ႔မၾကည့္ဘဲ တက္နင္းသြားတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ဘယ္လုိခံစားရမလဲဆုိတာ ၾကည့္ပါ။ ကေလးေတြဟာ ရန္ရွာဖုိ႔သြားတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္မကုိယ္တုိင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ပစ္ခတ္သူေတြကုိ ဥပေဒအရ အေရးယူေပးေစခ်င္ပါတယ္”

ေဒၚတင္ေရႊ

“ေဟာေျပာပြဲပ်က္သြားတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ မနက္ပုိင္းကေတာ့ ပြဲလုပ္ခဲ့တယ္။ ညေနပုိင္းမွာ ပြဲမလုပ္ရဘူး။ ပြဲပ်က္သြားတယ္။ ဆုိင္းဘုတ္ကုိၾကည့္ၿပီး ခံစားရတယ္။ လူေတြ စုလာတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ရဲစခန္းေရွ႕ကုိ ေရာက္သြားတယ္။ တုတ္မပါ၊ ဓားမပါ သြားခဲ့ၾကတာပါ။ ရဲစခန္းေရွ႕မွာ ႏွစ္နာရီေလာက္ ရပ္တန္႔ေနရတယ္။ ေရွ႕ကလူေတြက ငါတုိ႔ေဆြးေႏြးေနတယ္။ ေနာက္မွာ တိတ္တိတ္ေနၾကပါလုိ႔ ေျပာတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ရဲကငါတုိ႔နဲ႔ ဘာမွမဆုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္လို႔ ေရွ႕ပုိင္းကေျပာတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ခ႐ုိင္ေထြအုပ္႐ုံးကုိ သြားခဲ့တယ္။ ပထမ မုိးေပၚေထာင္ပစ္ၿပီးေနာက္ ဆက္တုိက္ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္။ လူအုပ္လည္း ကြဲသြားတယ္။ ေနာက္မွာ ႏွစ္ေယာက္ သုံးေယာက္ လဲက်က်န္ခဲ့တယ္။ လဲက်ေနတဲ့လူေတြကုိလည္း ေကာက္ခြင့္မေပးခဲ့ဘူး။ နာေရးကားကုိေခၚၿပီး အေလာင္းကုိသြားေတာင္းေတာ့လည္း မရခဲ့ဘူး။ အဲဒီတုန္းက ကေလးေတြ မေသေသးဘူးလုိ႔ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ရဲက ဒဏ္ရာရတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းဟာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆး႐ုံမွာ ေဆးကုသေနတဲ့ ရဲတစ္ေယာက္မွ မေတြ႕ရဘူး။ ဒဏ္ရာရရင္ ေဆးကုသရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”

အမွတ္ (၄) လုံျခံဳေရးရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ျမ၀င္း

“ဒီေနရာမွာ အေျခအေနကေတာ့ လမ္းေပၚမွာ လူစုခြဲတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမဟုတ္တာကုိ သိရွိရပါတယ္။ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးကုိ ဖ်က္ဆီးတာကုိ တားဆီးရာမွ အဆင့္ဆင့္အေပၚကုိ ေထာင္ပစ္တယ္၊ ရာဘာက်ည္နဲ႔ပစ္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး ေသနတ္လုတဲ့ အေနအထားကေနမွ ရဲအင္အားကလည္း ကြာျခားခ်က္ရွိပါတယ္။ ပါလာတဲ့လူေတြကလည္း ထိန္းၾကပါဆုိေပမယ့္လည္း ထိန္းကြပ္မယ့္လူ မရွိတဲ့အတြက္ ဒီလုိပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကေနၿပီးေတာ့ ေသဆုံးဒဏ္ရာရရွိမႈေတြ ရွိတယ္လုိ႔ သိရွိရပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးခုံ႐ုံးနဲ႔ စစ္ေဆးသြားဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကို လူမ်ဳိးေရးအရ လမ္းေပၚေရာက္ေအာင္ ေသြးထိုးလႈ႔ံေဆာ္တာေတြ ရွိေနတယ္။ အရက္ေသစာေသာက္စားထားတဲ့ အခါက်ေတာ့လည္း မိမိကိုယ္ထိန္းသိမ္းမႈအပိုင္း အားနည္းလို႔လည္း ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လည္း မိဘျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္လူငယ္ေတြကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ မပါသင့္တဲ့ေနရာမွာ မပါဖို႔၊ မသြားသင့္တဲ့ေနရာမွာ မေျပာဖို႔ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေကာလာဟလေတြမွာလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့မွ၊ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးေတာ့မွ ယံုၾကည္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အသိေပးလိုပါတယ္”

Traffic Control Center တည္ေဆာက္မႈ ရာႏႈန္းျပည့္ျပီးစီးၿပီျဖစ္သျဖင့္ မီးပြိဳင့္မ်ားကုိ အဆုိင္းသုံးဆုိင္းျဖင့္ ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကည့္မည္ဟု သိရ

ျပည္သူ႔ရင္ျပင္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ Traffic Control Center ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ႐ိႈင္းလင္းေအာင္)

Traffic Control Center တည္ေဆာက္မႈ ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သျဖင့္ မီးပိြဳင့္မ်ားကုိ အဆုိင္းသုံးဆုိင္းျဖင့္ ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပုိင္အဖြဲ႕  (YRTA) အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကုိ ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္ဖုိ႔ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ Traffic Control Center ကတည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ မၾကာခင္မွာ မီးပိြဳင့္ေတြကုိ အဆုိင္း သုံးဆုိင္းနဲ႔ ၂၄ နာရီေစာင့္ ၾကည့္ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု  ေဒါက္တာ ေမာင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မီးပြိဳင့္ေပါင္း ၁၅၄ ခုကို Control Center ကေန ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ အ၀င္အထြက္ေနရာေတြမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ကားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကိုျဖစ္ေစသည့္ အဓိက မီးပိြဳင့္မ်ားတြင္ ယာဥ္မ်ားရပ္တန္႔ထားမႈကုိ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ အဆုိပါေနရာမ်ားတြင္ ကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္ၿပီး ခြင့္မျပဳထားသည့္ ပါကင္ေနရာမ်ားအတြက္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“မီးပိြဳင့္ကေတာ့ အကုန္လံုးတပ္ဆင္လို႔ ၿပီးပါၿပီ။ ယာဥ္ေၾကာထိန္းသိမ္းေရး အေဆာက္အအံုကိုလည္း ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကင္မရာတပ္ဆင္မႈ အေျခအေနလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၿပီးပါၿပီ။ အရင္ကေတာ့ မီးပြိဳင့္တိုင္အသစ္ေတြ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတာေၾကာင့္ မီးပြိဳင့္တိုင္အေဟာင္းေတြ မျဖဳတ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ အခု မီးပိြဳင့္တိုင္အေဟာင္း ၁၅၄ ခုမွာ မီးပြိဳင့္ ၇၀ ကိုျဖဳတ္ၿပီးေတာ့ သိမ္းထားၿပီးပါၿပီ။ မီးပြိဳင့္ ၈၄ ခုကို ေတာ့ထပ္ၿပီးေတာ့ ျဖဳတ္သိမ္းရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ သြားလာတဲ့ အေျခေနကိုလိုက္ၿပီးေတာ့ မီးအစိမ္းၾကာခ်ိန္၊ အ၀ါၾကာခ်ိန္ဒီဇိုင္းကိုဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ လမ္းေျပာင္းျပန္ ေမာင္းႏွင္မႈကိုလည္း ဒီကင္မရာေတြကေနၿပီးေတာ့ Auto Record လုပ္ၿပီးေတာ့ ဒါကိုအေရးယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႕ျပင္ Traffic Control Center တည္ေဆာက္မႈ ၾကာျမင့္ရျခင္းသည္ ကင္မရာအခ်ိဳ႕ တြင္မွတ္သားထားမႈ  Record လုပ္ရသည့္ အစီအစဥ္၊ ယာဥ္အစီးေရေကာက္ျခင္းအစီအစဥ္၊ ကင္မရာအေနအထားမ်ား မွန္ေအာင္၊ Traffic Control Center ေကာင္းဖို႔အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး (Communication) Cable ခ်ရျခင္း၊ Fiber Office Cable ေတြခ်ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“Fiber Office Cable ေတြကို လမ္း၏ေအာက္ထဲတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ အဲဒီမွာလည္း အပ်က္အစီးေတြ နည္းနည္းပါးပါး ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကိုလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ေနရပါတယ္။ အလိုအေလ်ာက္ ယာဥ္အစီးေရေကာက္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တိုးတက္မႈရွိေအာင္၊ ပိုၿပီးေတာ့ မွန္ကန္တိက်မႈရွိေအာင္၊ အဲဒီအခ်က္အလက္မမွန္ရင္ ဒီဇိုင္းကလည္းမွန္ကန္မႈရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ယာဥ္အသြားအလာမ်ားရင္ မ်ားသေလာက္၊ နည္းရင္နည္းသေလာက္ မီးပိြဳင့္ဒီဇိုင္းေတြကို ျပင္ဆင္ေနတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ေမာင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

Traffic Control Center ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ ျမန္မာေရႊရင္းကုမၸဏီႏွင့္ တရုတ္ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး အဆုိပါ လုပ္ငန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္  ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ကို လည္းေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္အသုံးျပဳေနသည့္ လမ္းမ်ားတြင္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာၾကရန္အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး Traffic Control Center ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Myanmar CEO Survey စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အလြန္နည္းပါးဟု မဲေပးသူ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက သတ္မွတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစက္႐ုံအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

Myanmar CEO Survey စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနည္းပါးျခင္း သို႔မဟုတ္ အလြန္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းပါးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု မဲေပးသူမ်ား၏ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း Oxford Business Group မွ သိရသည္။

Oxford Business Group မွ ျပဳစုခဲ့ သည့္ OBG Business Barometer; Myanmar CEO Survey စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ က လက္ရွိအစိုးရ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သက္တမ္းကာလအတြင္း စီးပြားေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္လာမည္ သို႔မဟုတ္ အလြန္ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ဂ်ီဒီပီေျဖဆိုမႈတြင္လည္း ေျဖဆိုသူ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုနီးပါး ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျမန္မာ့ဂ်ီဒီပီသည္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ျမင့္တက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကၿပီး လက္ရွိအစိုးရ ဒုတိယသက္တမ္းအတြင္း အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ား ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အဆိုးႏွင့္အေကာင္း ဒြန္တြဲလ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းအတြက္ ျပဳစုခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႏုိင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ ယူမႈအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔အၾကား အခ်က္အခ်ာက်စြာ တည္ရွိေနၿပီး သယံဇာတၾကြယ္၀ကာ လူဦးေရ ၅၄ သန္းရွိေနသည့္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက သံသယမရွိဘဲ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း နည္းဥပေဒပိုင္းတြင္ ပိုမိုရွင္းလင္းတိက်မႈ မရွိမခ်င္း အခ်ဳိ႕က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနသည္။

ထို႔ျပင္ အတိုးႏႈန္းနည္းပါးသည့္ ေခ်းေငြရယူႏိုင္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ လုပ္သားမ်ားရရွိႏုိင္မႈ စသည့္စိုးရိမ္ရသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေကာင္းျမင္မႈနည္းပါးေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခ်းေငြရယူရန္ ခက္ခဲမႈမွာ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနသည္ဟု မဲေပးခဲ့ၿပီး ထိုပမာဏမွာ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေခ်းေငြရယူႏိုင္မႈ ပိုမုိခက္ခဲေနသည္။

ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားရရွိရန္ ခက္ခဲေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကို မြမ္းမံရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားအင္အားစု ပိုမိုမ်ားျပားလာေစရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေနသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္း စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကီးမားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳႏုိင္ရန္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိေရးမည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚ ေမးခြန္းမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ က ဦးစီးဦးေဆာင္ႏိုင္မႈကို အလိုအပ္ဆံုးအရည္အခ်င္းဟု ေျဖဆိုၿပီး ၎ေနာက္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ကို ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းစသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတခ်ဳိ႕ကေတာ့ နည္းဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းတိက်လာမႈ မရွိ မခ်င္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနတယ္။ ေျဖၾကားသူေတြရဲ႕ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနည္းပါးတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အလြန္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းပါးတယ္လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့အေထာက္အကူျပဳမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့တယ္” ဟု Patrick Cookie က သံုးသပ္သည္။

ထိုသို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အာဆီယံေဒသအတြင္း အလ်င္ျမန္ဆံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ထားေၾကာင္းႏွင့္ အဓိကေအာင္ျမင္မႈေသာ့ခ်က္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစစ္အမွန္စီးပြားေရး စနစ္တစ္ခုအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းျပတ္သား၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ နည္းဥပေဒတစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင့္ဆံုး၌ျဖစ္ေသာ ဖလမ္း (ဆူရ္ဘုန္) ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ စီမံကိန္း ေျမသားလုပ္ငန္းမ်ား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ၿပီး ေျမထိန္းနံရံ စတင္တည္ေဆာက္ေန

ဖလမ္း(ဆူရ္ဘုန္) ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ စီမံကိန္း၏ ေျမသားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားအား ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ၆၀၀၀ အထက္၌ အျမင့္ဆံုး တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေလယာဥ္ကြင္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိဖလမ္း (ဆူရ္ဘုန္) ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ စီမံကိန္း၏ ေျမသားလုပ္ငန္းမ်ား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီး ေျမထိန္းနံရံ စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း  ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

“ဖလမ္း (ဆူရ္ဘုန္) ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ကို ေလယာဥ္ေျပးလမ္း အလ်ားေပ ၆၀၀၀၊ အက်ယ္ေပ ၁၀၀ ရွိတဲ့ ကတၱရာခင္းေျပးလမ္း တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး  ေတာင္ဘက္ထိပ္မွာ Safety Area ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေျမသားလုပ္ငန္းေတြ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီး ေျမထိန္းနံရံ စတင္တည္ေဆာက္ ေနပါတယ္” ဟု ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ေလယာဥ္ကြင္း စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး တစ္ခုတည္းကိုသာ အားထားေနရၿပီး မိုးရာသီတြင္ သြားလာေရးခက္ခဲသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဖလမ္း (ဆူရ္ဘူန္) ေလယာဥ္ကြင္းသစ္ စတင္တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုတည္းကိုသာ အားထားေနရၿပီး မိုးရာသီကာလတြင္ အခ်ဳိ႕လမ္းပိုင္းေနရာမ်ား၌ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ လြယ္ကူစြာ သြားလာႏိုင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၏ အဆိုျပဳတင္ျပမႈႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္း (ဆူရ္ဘုန္) ေလယာဥ္ကြင္းသစ္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ ဆူရ္ဘုန္ေတာင္ေၾကာ၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ ၈ ဒသမ ၅ မိုင္အကြာ၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင့္ေပ ၆၀၀၀ တြင္ တည္ရွိၿပီး ေလယာဥ္ေျပးလမ္း အလ်ားေပ ၆၀၀၀၊ အက်ယ္ ေပ ၁၀၀၊ Flexible Pavement ေျပးလမ္း အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ေျပးလမ္းအရွိန္သတ္စြန္း Over Run အလ်ားေပ၂၀၀၊ အက်ယ္ေပ ၁၀၀၊ ေလယာဥ္ရပ္နားရာ ေနရာမွာ အလ်ားေပ၂၅၀၊ အက်ယ္ေပ၂၅၀ ရွိၿပီး ေျပးလမ္းခံႏိုင္ရည္ေပါင္ ၅၀၀၀၀ ရွိကာ ATR 72 (MTOW-49604) ေပါင္ ဆင္းသက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ANP ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား စစ္ေတြၿမိဳ႕ေနအိမ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဖမ္းဆီးၿပီး စစ္ေတြေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က ရဲတပ္ဖြဲ႕က လာေရာက္ဖမ္းဆီးစဥ္

ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္အား ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ၎၏ေနအိမ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးၿပီး စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး တရား႐ံုးသို႔ ခ်က္ခ်င္းပို႔ေဆာင္ကာ ရမန္ယူခဲ့ၿပီးစစ္ေတြ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားဥပေဒအတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ျမတ္မိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္အားလက္ရိွတြင္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (၁) ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူကာ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းေနစဥ္ စစ္ေတြရဲစခန္းေရွ႕၌ လူအင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ စုေ၀းခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၂ နာ ရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား  ရဲစခန္းမွ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ကာ တရား႐ံုးတြင္ ရမန္ယူကာ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္သို႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား ေနအိမ္သို႔ လာေရာက္ဖမ္းဆီးစဥ္ စစ္ေတြေဒသခံမ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္စဥ္ ေထာင္ေရွ႕တြင္ ၁၅၀ ခန္႔က စုေ၀းေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို တရားစြဲဆိုဖို႔အတြက္ ကက္ဘိနက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြလုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာ အမွန္တကယ္ အေၾကာင္းအရာကို စနစ္တက် ေလ့လာခဲ့သလား။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ အက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုရဖို႔ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို လုပ္ၾကံခဲ့သလားဆိုတာကို စဥ္းစားသံုးသပ္ ေ၀ဖန္ဖို႔အခ်ိန္က်ေရာက္ၿပီလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ အရင္းႏီွးဆံုးပုဂိၢဳလ္ ဦးေအာင္သန္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ ယခင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP) တြင္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္  ရခုိင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၁) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ႏွင့္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (ALD) တုိ႔ ဖ်က္သိမ္း၍ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) အျဖစ္ေပါင္းစည္းရာတြင္လည္း ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြး ခ်ယ္ခံရသည္။

သို႔ေသာ္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) ဥကၠ႒ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ ပါတီတာ၀န္ႏွင့္ ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ထံ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ စာျဖင့္ တင္ျပေတာင္းခံထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္မွာ အမ္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္အား ဖမ္းဆီးကာ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္စဥ္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသည့္ ေဒသခံမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ေဒါက္တာေအးေမာင္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒတို႔ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား တရားစြဲဆုိရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇန္ န၀ါရီ ၁၇ ရက္ ညပိုင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ  ၁၅ ရက္က ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ရင္းတိုင္းရပ္ကြက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆံုးျခင္း၂၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ စာေရးဆရာ ေ၀ဟင္ေအာင္ (ခ) ေအာင္ေက်ာ္၀င္းႏွင့္ အတူ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေဟာေျပာမႈေၾကာင့္ စာေရးဆရာ ေ၀ဟင္ေအာင္အား ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (၁) ျဖင့္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး လက္ရိွတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း (၄/၂၀၁၈) အရ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္အတူ စာေရးဆရာ ေ၀ဟင္ေအာင္ (ခ) ေအာင္ေက်ာ္၀င္းကိုလည္း အေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ရင္းတိုင္းရပ္ကြက္ ေစတီယဂၤဏ ေက်ာင္းတိုက္ဓမၼာ႐ုံတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရခုိင္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆုံးျခင္း (၂၃၃) ႏွစ္ေျမာက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲကို ေမယု ရင္သြီးလူမႈကူညီေရးအသင္းက ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေ၀ဟင္ေအာင္တို႔ ေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ စာေရးဆရာ ေ၀ဟင္ေအာင္ (ခ) ေအာင္ေက်ာ္၀င္းက “ရခိုင္ ျပည္နယ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆံုးသြားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃၃ ႏွစ္ ရွိခဲ့ၿပီး လူမ်ိဳးဆက္ ငါးဆက္ခန္႔ ကင္းကြာခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ လက္၀ါးျဖန္႔ေတာင္း၍ မရေသာေၾကာင့္ လက္ညႇိဳးေကြးၿပီး ေတာင္းသည့္အဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထြန္းျမတ္ႏိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ AA တပ္မေတာ္သည္လည္း ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ဗမာ့ကြၽန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သူ၊ ၿမိဳ႕နယ္ သားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဗမာ့ကြၽန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေန၍ မိမိတို႔အတြက္ အခြင့္အေရးသာေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗမာ့ကြၽန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိေရးအတြက္ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလံုးပါ၀င္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာေျပာခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကလည္း “ဗမာမ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားကို ဗမာ့ကြၽန္အျဖစ္ေလာက္သာထားရွိၿပီး တန္းတူအခြင့္အေရး မေပးေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ရရွိေရးအတြက္ နည္းလမ္းႏွစ္ခုသာရွိေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးနည္း ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ မိမိမွာ ေနာက္တစ္နည္းျဖစ္ေသာ လူထုဗဟိုျပဳ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ ေနာက္ႏွစ္မ်ားစြာ ေရာက္တုိင္းမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ျပန္လည္ရယူလိုေရး စိတ္ဓာတ္ေမြးရန္၊ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ လူထုဗဟိုျပဳ ႏုိင္ငံေရးအားလံုး၏ ပန္းတိုင္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပန္လည္ရယူႏုိင္ေရးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူထုကိုစည္း႐ံုးျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီး အာဏာရယူရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သုိ႔ သြားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလိုေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းျဖင့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ထားရွိသင့္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို သိရွိၿပီး အမ်ဳိးသားေရးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၂၁ (ခ) (ဂ) ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစ မႈ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) (ဂ) ၊ မတရား အသင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၁၇) (၁) (၂) တို႔ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆုိသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (၁) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ကာ ည ၈ နာရီ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔တြင္ ေ၀ဟင္ေအာင္ (ခ) ေအာင္ေက်ာ္၀င္းအား စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း အခ်ဳပ္၌ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း ျပန္ ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ေသနတ္က်ည္ဆန္ ထိမွန္ေသဆံုးသူ ခုနစ္ဦးကို ေျမာက္ဦးသုသာန္၌ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ေသဆံုးခဲ့သူ ခုနစ္ဦးကို ေျမာက္ဦးသုသာန္တြင္ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္စဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူခုနစ္ဦးအား ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ သုသာန္တြင္ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္ခဲ့ၿပီး လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ ညပုိင္းက စာေပေဟာေျပာပြဲ ပ်က္သြားသည့္အတြက္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲစခန္းႏွင့္ ေထြအုပ္႐ုံးေရွ႕တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၁၂  ဦးရွိကာ ခုနစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ေသဆုံးသူမ်ား၏ အေလာင္းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ သုသာန္၌ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ေသဆုံးသူမ်ားအနက္ ေသနတ္ ထိမွန္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႐ုိက္ပုတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားက သုံးသပ္ေျပာဆုိလ်က္ရိွသည္။

ေသဆုံးသူတစ္ဦး၏ အစ္ကုိ ကုိလုံးလုံးကလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း၊  ယင္းသုိ႔ အေရးယူေပးရန္အတြက္လည္း ေတာင္းဆုိလုိေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူတစ္ဦးတြင္ ထုိးႀကိတ္ခံထားရသည္ဟု ယူဆရေသဒဏ္ရာမ်ားကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေသဆုံးခဲ့သည့္ ကုိညီညီေက်ာ္၏ မိသားစု၀င္ ဦးေက်ာ္ေဆြက ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ဦးေဆာင္သူေတြက အထိန္းအကြပ္မရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလုိမ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္လုိ႔ သုံးသပ္မိပါတယ္။ မျဖစ္ခင္ကတည္းက ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိတာမ်ိဳးကုိလည္း သူတုိ႔သိေနတယ္။ ထိန္းကြပ္ဖုိ႔အတြက္လည္း သူတုိ႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ နန္းေတာ္ရာကုန္းကုိ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္သြားေတာ့ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီေတြ ဘယ္သူမွ မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြက အုံၾကြမႈျဖစ္လာၿပီး အခုလုိပစ္ခတ္တဲ့အထိ ျဖစ္သြားရ တာလုိ႔ျမင္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေသဆုံးသူမ်ားတြင္ မတရားသျဖင့္ ေသဆုံးသူမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ ေသာ အေလာင္းမ်ားတြင္ ႐ုိက္ႏွက္ခံထားရသည္မ်ားကုိေတြ႕ရေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚမတင္ေရႊက “ေဟာေျပာပြဲ ပ်က္သြားတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ရဲစခန္းေရွ႕ကုိ ေရာက္သြားတယ္။ တုတ္မပါ၊ ဓားမပါ သြားခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ခ႐ုိင္ေထြအုပ္႐ုံးကုိ သြားခဲ့တယ္။ ပထမမုိးေပၚေထာင္ပစ္ၿပီးေနာက္ ဆက္တုိက္ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္။ လဲက်ေနတဲ့ လူေတြကုိလည္း ေကာက္ခြင့္မေပးခဲ့ဘူး။ နာေရးကားကုိေခၚၿပီး အေလာင္းကုိ သြားေတာင္းေတာ့လည္း မရခဲ့ဘူး။ အဲဒီတုန္းက ကေလးေတြမေသေသးဘူးလုိ႔ ေတြ႕ခဲ့ရပါ တယ္။ ရဲကဒဏ္ရာရတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းဟာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆး႐ုံမွာ ေဆးကုသေနတဲ့ ရဲတစ္ေယာက္မွ မေတြ႕ရဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအးသန္းေခ်ကလည္း လူငယ္မ်ားမွာ ေဟာေျပာပြဲကုိ နားေထာင္လုိသည့္အတြက္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟန္႔တားျခင္းမရွိဘဲ ထုိသုိ႔ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာကုိ ဟန္႔တားျခင္း မရွိဘဲ ေသနတ္နဲ႔ေသေအာင္အထိ ပစ္လုိက္တဲ့အတြက္ ကြၽန္မရဲ႕ အစ္မသားတစ္ေယာက္လည္း ေသသြားတယ္။ ေနာက္ထပ္ကေလးေတြလည္း ထိတယ္။ သူတုိ႔ဘယ္ ေလာက္ရက္စက္လဲဆုိရင္ ခဏေလးမွာ သုံးေလးေယာက္ က်သြားတယ္။ ကြၽန္မတူေလး ေသေနတာကုိေတာင္ ကုိင္လုိ႔မၾကည့္ဘဲ တက္နင္းသြားတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ဘယ္လုိခံစားရမလဲဆုိတာ ၾကည့္ပါ။ ကေလးေတြဟာ ရန္ရွာဖုိ႔သြားတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္မကုိယ္တုိင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတာပါ” ဟု ေဒၚေအးသန္းေခ်က ဆိုသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕က ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား တားဆီးခဲ့ရာတြင္ လူစုခြဲရန္ ေရွးဦးစြာသတိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိန္းသိမ္းမႈအား လက္မခံဘဲ အၾကမ္းဖက္လာသျဖင့္ လူစုလူေ၀းအတြင္းသို႔ တီ ၅၆ ႏွင့္ ဘီေအ ၉၄ ေသနတ္ ၁၀ ခ်က္ခန္႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။