မြတ္စလင္မ်ားအား ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေစရန္အတြက္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ တံခါးဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္တြင္ ျမန္မာ အျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ ရွင္းလင္း

ျမန္မာ အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- Information Committee)

မြတ္စလင္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေစရန္အတြက္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္ ဟူေသာ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ေၾကာင္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ တံခါးဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၆ ရက္က က်င္းပရာတြင္္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္း တက္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးရာ၌ ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္႐ုံးႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္မွာ လြန္စြာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အတည္မျပဳႏိုင္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေနာက္ဆက္တြဲ စာရင္းတြင္ ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ စြပ္စြဲထားသည့္ အမႈမ်ားကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ေကာ့စ္ဘဇားစခန္းရွိ ထိခိုက္ ေစာ္ကားခံရသူ ဆိုသူမ်ားကို သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရန္ မိမိတို႔ဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း စနစ္တက် ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္အေပၚ အလြန္စိတ္ပ်က္ရေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိုမွ် လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ မရွိေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ေသ အေထာက္ထား ခိုင္လုံစြာရွိပါက မည္သည့္ ခ်ဳိးေဖာက္သူကိုမဆို အကာအကြယ္မေပးဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္းဒင္ အျဖစ္အပ်က္တြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သား ခုနစ္ဦးကို မၾကာမီက အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ခိုင္မာသည့္ ကတိက၀တ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

သံအမတ္ႀကီး ေဟာက္ဒုိစြမ္းက တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒႏွင့္ တပ္မေတာ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သာမက တည္ဆဲ အရပ္ဘက္ဥပေဒႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိုပါ ေလးစား လိုက္နာၾကရသည္ကို အေလးထား ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ အရပ္သားျဖစ္ေစ၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါေၾကာင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား တရားစြဲဆို အေရးယူမႈျပဳခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ က်င့္၀တ္ကို တိက်စြာ ေစာင့္ထိန္းရန္ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ စသည့္ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္ျခင္း မျပဳရန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ “မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအား သုတ္သင္ ရွင္းလင္းျခင္း” သို႔မဟုတ္ “လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္ျခင္း” စသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား သုံးစြဲမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အေထာက္အထား မခိုင္လုံေသာ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆြေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ယင္းသို႔ တာ၀န္မဲ့ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရြားေစၿပီး၊ ေဒသတြင္းရွိ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားကို ပိုမိုေ၀းကြာေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံအမတ္ႀကီးက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆက္တိုက္ ပုံေဖာ္ေျပာၾကားေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔အၾကား လက္ရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ျပႆနာအျပင္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနကို ေရရွည္ အေျဖရွာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်သကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ အုပ္စုမ်ားက ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေရးအတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ ထိခိုက္လြယ္သည့္ ကိစၥရပ္ကို အသုံးခ်ေနၾကျခင္းကိုလည္း ႐ႈတ္ခ်သင့္ေၾကာင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာကို အမည္နာမ ေဖာ္ထုတ္ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား ကူညီျခင္းျဖင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံမတ္ႀကီးက ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ ျပစ္မႈေပါင္း ၂၄၇ မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ၂၆ ဦး ေသဆုံး

သႀကၤန္ကာလက ရန္ကုန္တုိင္း အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တြင္ ေရပက္ခံကားမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ျပစ္မႈေပါင္း ၂၄၇ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၆ ဦး ေသဆံုးကာ ၁၆၁ ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္ကာလအတြင္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ လူသတ္မႈ ကိုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကိုးဦးေသဆံုးကာ ေျခာက္ဦးဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရကာ သားမယားျပဳက်င့္မႈတစ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဆိုင္ကယ္ခိုးမႈ ႏွစ္မႈႏွင့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈ ေလးမႈ၊ ခိုးမႈတစ္မႈတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားၿပီး နာက်င္ေစမႈျဖင့္ အမႈေပါင္း ၄၄ မႈအား အမႈဖြင့္ အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ စုံစမ္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း မႈခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္တင္ေဆာင္သည့္ ယာဥ္မ်ား၊ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ရာတြင္ လက္နက္မႈ ၃၇ မႈ၊ ယစ္မ်ဳိးဖမ္းဆီးရမိမႈ ၄၁ မႈ၊ ခိုးမႈႏွင့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္မသကၤာသူ ဖမ္းဆီးမႈ ၅၄ မႈႏွင့္ ရဲအက္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးမႈ ေျခာက္မႈ စုစုေပါင္း မႈခင္းမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ဖမ္းဆီးမႈေပါင္း ၁၃၈ မႈတို႔ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ ၁၈ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကိုးဦး ေသဆံုးကာ ၆၁ ဦးထိ ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ၿပီး ေသမႈေသခင္း အေနျဖင့္ ရွစ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္ကာလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မႈခင္းႏွင့္ အျခားအမႈ ၆၅ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေလးဦးေသဆုံးကာ ၁၇ ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ သႀကၤန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ ကိုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယခင္ႏွစ္ထက္ သံုးမႈေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း ယခင္ႏွစ္က ၁၂ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သႀကၤန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ ယာဥ္နာက်င္ႏွစ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ေလးဦး၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ ကုိးဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ နာက်င္ေစမႈ ေလးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဒဏ္ရာရရွိသူ ေျခာက္ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္အျခားအမႈ သုံးမႈတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ႏွစ္ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေရပက္ခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ သို၀ွက္ယူေဆာင္လာသည့္ တုတ္၊ ဓားလက္နက္၊ အရက္ဘီယာပုလင္းမ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားကို ရွာေဖြစစ္ေဆးသိမ္းဆည္းျခင္းတို႔ကို ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ သႀကၤန္ကာလျဖစ္သည့္ သႀကၤန္အတက္ေန႔ တစ္ရက္တည္းမွာပင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚကုသဌာနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလူနာ ၅၄ ဦးအထိ ရွိခဲ့ၿပီး သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေသဆံုးသူ ၁၆ ဦးအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမွ သိရသည္။

ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္၂၉ ဦး၊ သႀကၤန္အက်ေန႔တြင္ ၃၁ ဦး၊ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔တြင္ ၃၃ ဦး၊ သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ၅၄ဦး စုစုေပါင္း လူနာ ၁၄၇ ဦး ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ လူနာမ်ားအနက္ ယာဥ္ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူမ်ား၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သူမ်ားအျပင္ အျခားထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္သူမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သႀကၤန္ အႀကိဳေန႔တြင္ အတြင္း/အျပင္လူနာ ၁၅၉ ဦး၊ သႀကၤန္အက်ေန႔တြင္ ၁၇၇ ဦး၊ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔တြင္ ၁၇၇ ဦး၊ သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ၁၉၅ ဦး စုစုေပါင္း ၇၀၈ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚ ကုသဌာနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္လူနာမ်ားအနက္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္လူနာမွာ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ ၅၁ ဦး၊ သႀကၤန္အက်ေန႔တြင္ ၇၇ ဦး၊ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔တြင္ ၆၆ ဦး၊ သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ၆၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၅၅ ဦး ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေသဆံုးသူ ၁၆ ဦးအထိရွိၿပီး သႀကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ သံုးဦး၊ သႀကၤန္အက်ေန႔တြင္ ေလးဦး၊သႀကၤန္ အၾကတ္ေန႔တြင္ ေလးဦး၊ သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ငါးဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္ျပန္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္လမ္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသည့္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲရန္ ေနရပ္ရင္းသို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွာ ႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္မွ စတင္ကာလုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျမ၀တီနယ္စပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသည့္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္တြင္လည္း တံတားျဖတ္သန္းခြင့္ အထြက္တံဆိပ္တံုးထုရာတြင္လည္း ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေပးရျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ ထြက္ခြာမယ့္ ျမန္မာလုပ္သားေတြကို ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ အထြက္တံဆိပ္တံုး အခမဲ့ ထုေပးေနပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွာလိုပါပဲ အ၀င္ေရာ အထြက္ပါ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္” ဟု ျမ၀တီခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဒုလ၀ကမွဴး ဦးေက်ာ္နႏၵသက္တင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အခေၾကးေငြမွ မေပးေဆာင္ရဘဲ နယ္စပ္ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္အား ဒုတိယႏွစ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္အတြက္ ေနရပ္ျပန္လာသူ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြင္း သြားလာခြင့္အျဖစ္ ဧၿပီ ၅ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ထိုင္းအစိုးရက မည္သည့္ေငြေၾကးမွမေပးရဘဲ တရား၀င္ သြားလာခြင့္ျပဳထားတာဆိုေပမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ဖို႔ ဒီမနက္ (၁၈-၄-၂၀၁၈) ျပန္ခဲ့ၾကတာပါ။ တကယ္ဆိုမိဘ၊ ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ အၾကားႀကီး ေနခ်င္ေပမယ့္ မရေတာ့ပါဘူး။ ဆက္ေနရင္ လက္ရွိအလုပ္က အထုတ္ခံရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ သႀကၤန္ၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္သြားရတာပါ” ဟု လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည့္ ဘီလူးကြၽန္းေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“မိဘေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အၾကာႀကီးေနခ်င္တာေပါ့။ ခြဲခြာၿပီးအလုပ္သြား လုပ္ခဲ့တာလည္း ႏွစ္မနည္းေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္မရွိ ၀င္ေငြမရွိေတာ့ ေနမေပ်ာ္ေတာ့ဘူးေလ။ ေကာ္ဆန္း (ပန္းရန္) အလုပ္ပင္ပန္းေပမယ့္ ပိုက္ဆံရဖို႔အေရး သႀကၤန္လြန္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းလာခဲ့ၾကတာပါ” ဟု ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ မိဘမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္သႀကၤန္ပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ကိုကိုလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္အႀကိဳ ကာလတြင္ မဲေဆာက္-ျမ၀တီလမ္းမွတစ္ဆင့္ ေနရပ္သို႔ ဧၿပီ ၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ျပန္လာသူ ျမန္မာလုပ္သားတစ္သိန္းခန္႔ ယခင္လိုအတက္ အဆင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားဧၿပီ ၁၈ ရက္၊ ႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္မွ စတင္ၿပီး ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ခြာလ်က္ရွိေသာ္လည္း ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း၊ အလုပ္ရွိေသာ္လည္း စားေလာက္သည့္ လုပ္အားခ၀င္ေငြ မရရွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရွားပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သႀကၤန္ျပန္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားမွာ မိခင္ရင္ခြင္၌ ေႏြးေထြးေအာင္ မေနႏိုင္ၾကဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သႀကၤန္လြန္သည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ ထြက္ခြာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အမႈထမ္းလစာမ်ားကုိ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ အရာထမ္းလစာမ်ားကုိ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ တာ၀န္ယူမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏွစ္သစ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား

မတ္ ၃၀ ရက္က သမၼတတာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီးေနာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – Myanmar President Office)

အမႈထမ္းလစာမ်ားကုိ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ အရာထမ္းလစာမ်ားကုိ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ယူမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးသတိျပဳေစလိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ျဖစ္သည့္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာ၌ ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနမ်ားကို ၾကပ္မတ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ဦးစားေပးအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ သုံးခုျဖစ္ေသာ စား၀တ္ေနေရးဆုိသည့္ အခ်က္သုံးခ်က္ထဲတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေနေရးသည္ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ေနအိမ္မရွိ၍ ျဖစ္သလုိ ေနထုိင္ၾကရေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ဒုကၡမ်ားကုိလည္း သတိျပဳမိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလတြင္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမရွိ၍ အခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ အၿငိမ္းစားယူသြားၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ေနထုိင္စရာအိမ္မရွိသျဖင့္ အတိဒုကၡေရာက္ၾကရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား မ်ားစြာရွိေနသည္ကုိ သတိျပဳမိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အၿငိမ္းစားယူသြားခ်ိန္တြင္ ကုိယ္ပုိင္ေနအိမ္၊ ကုိယ္ပုိင္တုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္ သိကၡာရွိရွိ ေနသြားႏုိင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစုိးရသစ္လက္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ၄၆၂၇ ခန္း တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး က်န္သုံးႏွစ္အတြင္း အခန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးသြားရန္ စီမံထားရွိၿပီးျဖစ္ကာ ထုိသုိ႔အစီအစဥ္ကုိ တုိးခဲ်႕ျခင္းျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အခန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစဥ္အရစ္က် ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“အလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ႕ တစ္ေန႔အတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အမႈထမ္းလစာမ်ားအားလံုးကုိ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး အရာထမ္း လစာမ်ားကုိ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ စီစဥ္တြက္ခ်က္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းတြက္ခ်က္မႈအရ အမႈထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အနည္းဆံုးလစာမွာ က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၃၈၀၀၀ အထိ တုိးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အရာထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အမ်ားဆံုးလစာမွာ က်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ မွ က်ပ္ ၅၅၀၀၀၀ သုိ႔ တုိးျမႇင့္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ယခုလုိ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈကုိ တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း တာ၀န္ယူမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးသတိျပဳေစလိုပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ဘက္မလိုက္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဆင္ျခင္တုံတရားကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာထိန္းညႇိႏိုင္သည့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုးအညီအမွ်ျဖစ္ေရး၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက “ဌာနဆိုင္ရာ အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ဓေလ့သဖြယ္ စြဲကပ္ေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရာမွာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္ကို ဘက္ညီမွ်တေအာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ တစ္ခုခ်င္းက တာ၀န္ခံၿပီး အသီးသီး ေဆာင္ရြက္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ မီဒီယာနဲ႔ ျပည္သူေတြက မွန္ကန္စြာရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအရွိန္အ၀ါရွိသူမ်ားရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၊ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈေတြကို တိက်ခိုင္လံုတဲ့ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ တိုင္ၾကားၾကရန္ အထူးလိုအပ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ CBO မ်ား၊ CSO မ်ား၊ မီဒီယာ၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကုိယ္တုိင္ကလည္း မည္သည့္အေျခခံအခြင့္အေရး၊ လူသားဂုဏ္သိကၡာကိုမွ် မထိပါးေစဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွ်တမွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဆိုသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ပိုမိုႏွိမ္နင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိကထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ သိုေလွာင္သည့္ လက္ႀကီးသမားမ်ားကို ဦးစားေပးႏွိမ္နင္းရန္ႏွင့္ မူးယစ္ရဲမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနအရ လိုအပ္ပါက ဗဟိုတြင္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ဖမ္းဆီးႏိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ထားရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြ အေလအလြင့္ မရွိေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ စီမံကိန္းရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကို အနီးစပ္ဆံုး တိက်မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ တင္ျပႏိုင္ရန္၊ ေဒသရဲ႕ ကာလေပါက္ေစ်းနဲ႔အညီ တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ တင္သြင္း ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္မီ အမွန္တကယ္ သံုးစြဲျခင္းမျပဳဘဲထားတဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ ေျပာင္းလဲရပါလိမ့္မယ္။ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏႀကီးႀကီး စိုက္ထုတ္သုံးစြဲရမယ့္ စီမံကိန္းႀကီးေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စိစစ္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကို စီမံကိန္း စိစစ္ေရးနဲ႔ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံေရးနယ္ပယ္မွာ အျမန္ဆုံး ျမႇင့္တင္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား မၿပီးစီးဘဲ အၿပီးျပတဲ့ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ တင္ဒါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ တင္ဒါေခၚယူမႈေတြ၊ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းထဲကပဲ လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူရပါလိမ့္မယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

စြန္႔လႊတ္ၿပီးေသာ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာျခံေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္အပ္ႏွံၾကရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး မစြန္႔လႊတ္ရေသးေသာ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာျခံေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းမွ ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အသီးသီးက အျမန္ဆံုးစိစစ္ၾကကာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ေရွ႕ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရဲ႕ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔နီးစပ္တဲ့ ေအာက္ေျခက စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔အတူ စုေပါင္းအင္အားဆိုတဲ့ သေဘာတရားနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔ အတူဆိုရာမွာ ျပည္သူရဲ႕အသံကို နားေထာင္႐ံုသာမကဘဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြကို အေလးအနက္ထားၿပီး စုေပါင္းအင္အားကို တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အံမ၀င္ခြင္မက်တဲ့ေနရာေတြမွာ သြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး အရည္အေသြးရွိတဲ့ လူစားလဲမႈေတြ လုပ္သင့္ရင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္မွာ ေပၚထြန္းလာမယ့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြက္ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္တဲ့ အေနနဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေျပာင္းလဲသင့္တာေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုက္နာရမယ့္ အေျခခံမူကေတာ့ ‘တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း မထိခိုက္ေစ၊ အေျပာင္းအလဲေတြလည္း ျဖစ္ေပၚေစ” တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ အဆင့္ဆင့္ရွိေရးဆုိတဲ့ စံႏႈန္းကိုအေျခခံၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ အျခားေသာမ႑ိဳင္ႀကီးေတြ၊ တတ္သိပညာရွင္ေတြ၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ စုေပါင္းအင္အားနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား တစ္ႏိုင္ငံလုံး တစ္ႏွစ္အတြင္းရရွိရန္ အျမန္ဆုံးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစဘဲ စိုက္ပ်ဳိးရာသီအမီရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ကာ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ဳိးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာ စသည့္ လယ္ယာေျမသြင္းအားစုမ်ား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သမၼတက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ပထမဆံုးအျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံခဲ့သည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ UEHCR တို႔ႏွင့္ အျငင္းပြားေန

ျမန္မာလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိမ်ားက ႀကိဳဆိုလက္ခံေရးဌာနတစ္ခု၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ မိသားစု၀င္ငါးဦးကို အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္အတူ စစ္ေဆးေနစဥ္ (Photo: AP)

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ မိသားစုတစ္စုမွ မိသားစု၀င္ငါးဦးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပန္လည္လက္ခံခဲ့သည္ဟူေသာ အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧၿပီ ၁၅ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR) တို႔က ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရသာမက UNHCR ပါ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပန္လည္လက္ခံခဲ့ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၌ တစ္စံုတစ္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ ဒုကၡသည္မ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးေရး မဟာမင္းႀကီး အဘူကာလမ္က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လူသူေနထိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ ကိုနာပါရာေဒသတြင္ ရွိခဲ့သည့္ မိသားစု၀င္ငါးဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ထူေထာင္ထားသည့္ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးဌာနသို႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူက “၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈကလြဲလို႔ ျပန္လည္ လက္ခံတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

UNHCR ကလည္း ဧၿပီ ၁၅ ရက္က ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ယင္းကိစၥကို တိုက္႐ိုက္သိရွိရျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ေဖာ္ျပသည့္ ျပန္လည္လက္ခံမႈ၌ အၾကံေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကမူ “ဒါဟာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိသားစုက သူတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ သူတို႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ မိသားစုကို ေမးျမန္းရန္ လက္လွမ္းမီျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ျပန္သြားခဲ့သည့္ ေနရာအတိအက်ကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၄ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၎တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မိသားစုကို ျပန္လည္လက္ခံခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူတစ္ဦးကို အက္ဖတာအာလြမ္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္အတူ မိသားစု၀င္ငါးဦးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံေရးဌာနတစ္ခုသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးျပန္လည္လက္ခံရန္ ဇန္န၀ါရီလက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံေရးဌာနႏွစ္ခုကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ပထမဆံုး ေရာက္ရွိလာသူမ်ားကို လက္ခံရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ နယ္စပ္အနီး ယာယီစခန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အျခားေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားက သတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ မီး႐ႈိ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢက ယင္းတို႔သည္ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက စြပ္စြဲမႈအားလံုးနီးပါးကို ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၎တို႔သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အၾကမ္းဖက္မႈတန္ျပန္ျခင္း စစ္ဆင္ေရးကိုသာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက တပ္မေတာ္ အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုႏွင့္ ရဲစခန္း ႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္အား ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈကို တံု႔ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

UNHCR က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျခအေနရပ္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အေနအထား၌ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒုကၡသည္မ်ားကို ပထမဆံုးအျဖစ္ ျပန္လည္ လက္ခံမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ျပန္လာမႈအားလံုးသည္ မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျဖစ္ရမည္ဟု UNHCR က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျပန္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအားလံုးသည္ ေရရွည္ခံစြာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲသို႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းသြားေစရမည္ဟုလည္း UNHCR က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဂၤလီမြတ္စလင္ မိသားစု၀င္ငါးဦးကို လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအရာရွိမ်ားက စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၎တို႔အား ဆန္၊ ျခင္ေထာင္၊ ေစာင္ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

၎မိသားစု၀င္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ၎တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာရန္ NVC ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

NVC ကတ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ မျပည့္မီသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ အားထုတ္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကို ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ဦးေဆာင္သူအမ်ားစုက ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရရွည္ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားကို အသစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကဲ့သို႔ ဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

Ref: Reuters

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔ ႏွစ္သစ္ကူးကာလအတြင္း ျပင္းထန္ေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိေနၿပီး အရပ္သားသံုးဦးထက္မနည္း ေသဆံုး

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ ႏွစ္သစ္ကူးကာလတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး အရပ္သားသံုးဦးထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) ျပန္ၾကားေရးဌာနက ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔သည္ တႏိုင္းဟူးေကာင္းေဒသတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကတည္း ဆက္တိုက္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုဧၿပီလဆန္းပုိင္းတြင္ KIA တပ္မဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံရင္း (၁၄) က ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ မိုင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ မိမိရပ္ရြာသို႔ အျမန္ဆံုး ထြက္ခြာၾကပါရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖားကန္႔ႏွင့္ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

KIO/KIA ဗဟိုျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူက “တိုက္ပြဲေတြကေတာ့ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ တႏိုင္းဘက္ရယ္။ ဖားကန္႔ဘက္ရယ္။ လိုက္ဇာဘက္ႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယန္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္ေၾကာကိုေတာ့ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ မေန႔က အထိ ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ အျပင္းထန္ဆံုးက တႏိုင္းေဒသေပါ့။ ေလေၾကာင္းနဲ႔ ပစ္တယ္။ ေျခလ်င္တပ္ေတြက တက္လာတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္တယ္။ ေရွ႕တန္းအေျခအေနေတြကေတာ့ အေသအခ်ာ မသိရေသးဘူး။ အရပ္သားေတြ ေသေနၾကတာလည္း ၾကားေနရတယ္။ တႏိုင္းေအာင္ေလာဒ္ႏွင့္ အင္းေတာ္ႀကီးေခ်ာင္းဖ်ားဘက္မွာလည္း အရပ္သားေတြ ပိတ္မိေနတယ္။ ေကအိုင္အို ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ဒီကိစၥ ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ရွိတယ္ဆိုလည္း ဘယ္ေတာ့ဆိုတာေတာ့ မသိပါဘူး။ ဒီေန႔ေတာ့ ပစ္ခတ္မႈေတြ မၾကားရေသးဘူး” ဟု ဧၿပီ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေလာဒ္ေက်းရြာ၊ ဆြတ္ရိန္ယန္ေက်းရြာ၊ ဆြတ္ရာေက်းရြာမ်ားတြင္ လူေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ ပိတ္မိေနၿပီး အျမန္ဆံုးကူညီေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ တႏိုင္းၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီက ဧၿပီ ၁၄ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္တုံ႔ျပန္မႈမွ်မရွိခဲ့သျဖင့္ ဧၿပီ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစည္းအေ၀း ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

“လက္နက္ႀကီးမွန္လို႔ ေသတဲ့သူေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတယ္။ တႏိုင္းလမ္းေပၚက ဒြန္ဘံုးခရြာသားတစ္ဦး၊ တႏိုင္းဘက္က ေအာင္ေလာဒ္မွာတစ္ဦး၊ လိုင္ဇာနားက ငွက္ေပ်ာခင္းမွာကတစ္ဦး အားလံုး သံုးဦးရွိတယ္။ စစ္ပြဲေတြမွာ ေပ်ာက္ဆံုးတာေတြ၊ ပိတ္မိေနတာေတြ ရွိေနတယ္။ တႏိုင္းေအာင္ေလာဒ္မွာ လူ ၂၀၀၀ ေလာက္။ အင္းေတာ္ေခ်ာင္းဖ်ား ကာမိုင္းအထက္က လိုင္ေနာင္းခူးရြာမွာက ၁၅၀ ေက်ာ္မယ္။ ပိတ္မိေနတယ္” ဟု ထြယ္ဂ်င္ဒါအဖြဲ႕မွ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္ပူက ေျပာၾကားသည္။

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းလင္းဦးက “ေအာင္ေလာဒ္တို႔၊ ဆြတ္မိုင္ယန္တို႔က အရင္ကတည္းက ေကအိုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြ။ အရင္က လီဒိုလမ္းအေနာက္ျခမ္းမွာ ပစ္ၾကတာ။ အခုက လီဒိုလမ္းအေရွ႕ဘက္မွာ။ တႏိုင္းႏွင့္ မိုင္ ၂၀ ေက်ာ္ေ၀းတယ္လို႔ သိရတယ္။ ရြာက ဓမၼဆရာေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ လွမ္းၿပီး အကူအညီေတာင္းတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုေတာ့ ဖုန္းနဲ႔ အေၾကာင္းၾကားေပးလိုက္တယ္။ သူတို႔ေျပာျပခ်က္အရေတာ့ လက္နက္ႀကီးေတြ၊ ေလေၾကာင္းက ပစ္တာေတြက ရြာထဲေရာက္လာတယ္။ ရြာက လူငယ္တစ္ဦး ေသတယ္ဆိုေတာ့ တစ္ရြာလံုးကလည္း ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ လက္နက္ႀကီးပစ္တာကေတာ့ တႏိုင္းၿမိဳ႕ေပၚကလည္း ၾကားေနရတာပဲ။ တိုက္ေလယာဥ္ေတြလည္း ေရာက္ေနတာပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့သံုးေလးရက္ ဆက္တိုက္ကိုျဖစ္သြားတာ။ ဒီေန႔ေတာ့ မၾကားမိျပန္ဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔ တႏိုင္းေဒသတြင္ တရားမ၀င္ေရႊေမွာ္၊ ပယင္းေမွာ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပစ္ခတ္မႈမ်ားဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းပိုင္းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ၁၀ လနီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႈမ်ားၾကားတြင္ အရပ္သားသားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ မိုင္းနင္းဒဏ္ရာရျခင္း၊ မသကၤာသူမ်ား ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဆင္ဆာမတင္သည့္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕ကုိ သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ မ႑ပ္မ်ား၌ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ပိတ္ပင္

မ႑ပ္မ်ား၌ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည့္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ အိုးေ၀သံသံခ်ပ္အဖြဲ႕ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔က ေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု- အိုးေ၀သံ Facebook)

ဆင္ဆာမတင္သည့္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕မ်ားကို သၾကၤန္အတက္ေန႔တြင္ မ႑ပ္မ်ား၌ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည့္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

မ႑ပ္မ်ားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ပိတ္ပင္ခံရသည့္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕မ်ားမွာ လတ္တေလာအေနျဖင့္ သံုးဖြဲ႕ရွိၿပီး ေဒါင္းတို႔မ်ဳိးဆက္သံခ်ပ္အဖြဲ႕၊ အိုးေ၀သံ သံခ်ပ္အဖြဲ႕၊ ဒို႔အသံ သံခ်ပ္အဖြဲ႕တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ မ႑ပ္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္သံခ်ပ္အဖြဲ႕မွ ကိုေဇယ်ာလြင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီမနက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုဖိတ္ၾကားထားတဲ့ မ႑ပ္ေတြရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး Cancle လုပ္တယ္လို႔ေျပာတာေပါ့။ ဘယ္သူကလုပ္ခိုင္းလဲဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ေတြက ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္မေပးခိုင္းလို႔ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ အဓိက ကြၽန္ေတာ္တို႔သံခ်ပ္အဖြဲ႕က ဆင္ဆာမတင္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး သံခ်ပ္အဖြဲ႕ရဲ႕စာသားေတြ၊ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပဇာတ္ေတြေၾကာင့္ ပိတ္ပင္တာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ကိုေဇယ်ာလြင္က သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္သံခ်ပ္အဖြဲ႕သည္ သႀကၤန္ကာလတြင္ သံခ်ပ္ျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္မွာ ေျခာက္ႏွစ္ဆက္တိုက္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ စရဖ၊ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားက စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားရိွခဲ့ၿပီး သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ မ႑ပ္မ်ား၌ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ ပိတ္ပင္ခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဒီႏွစ္နဲ႔ဆိုကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဒါင္းတို႔မ်ဳိးဆက္သံခ်ပ္အဖြဲ႕ ထြက္တာ ေျခာက္ႏွစ္ရွိၿပီ။ အရင္ႏွစ္ေတြတုန္းက တစ္ခါမွ စရဖတို႔၊ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔က မလိုက္ခဲ့ဘူး။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ သံခ်ပ္စထြက္ကတည္းက အခုထိ တေကာက္ေကာက္လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ သႀကၤန္အတက္ေန႔မွာ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ ပိတ္ပင္ခံလိုက္ရတယ္ေပါ့။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတက္လာရင္ သံခ်ပ္ေတြ ဆင္ဆာတင္စရာမလိုေတာ့ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အရင္က ထင္ခဲ့မိဖူးပါတယ္” ဟု ကိုေဇယ်ာလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသည့္ အျခားသံခ်ပ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ အိုးေ၀သံ သံခ်ပ္အဖြဲ႕မွ ကိုမင္းေသြးသစ္ကလည္း “ဒီေန႔ကြၽန္ေတာ္တို႔က သံခ်ပ္အဖြဲ႕ကို ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ပိတ္ပင္လိုက္ပါတယ္။ မ႑ပ္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္မေပးေတာ့ဘူးေပါ့။ ေထြအုပ္က ညႊန္ၾကားတယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔ေတြအေနနဲ႔လည္း မတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာမ်ဳိး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အေၾကာင္းၾကားတာပါ။ အားလံုး ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ သံခ်ပ္ထိုးခြင့္ပိတ္ခံရတာ သံုးဖြဲ႕ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အိုးေ၀သံ၊ ဒို႔အသံနဲ႔ ေဒါင္းတို႔မ်ဳိးဆက္သံခ်ပ္အဖြဲ႕ေတြပါ။ ဒီလိုမ်ဳိးပိတ္ပင္လိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ မွန္တာေျပာတာကို နားမေထာင္ခ်င္ဘူးဆိုတာကေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ၾကည့္ျမင္တုိင္ မီးသတ္စခန္းေရွ႕ရွိ မိသားစုေရကစားမ႑ပ္ကုိ ေရပက္ခံဒုိင္နာယာဥ္တစ္စီး ၀င္တုိက္မႈျဖစ္ပြားၿပီး မီးသတ္တပ္သားတစ္ဦး ေသဆုံးကာ ခုနစ္ဦး ဒဏ္ရာရ

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္းေပၚတြင္ ေရပက္ခံ ဒိုင္နာယာဥ္တစ္စီးမွ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္စခန္းေရွ႕ရွိ မိသားစုေရကစားမ႑ပ္အား ၀င္တိုက္မႈ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ (သႀကၤန္အႀကိဳေန႔) ညေနပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္းအတြင္း ညေစ်းဘက္မွ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ေရပက္ခံ ဒိုင္နာယာဥ္တစ္စီးသည္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ မီးသတ္စခန္းေရွ႕ အေရာက္၌ အေရွ႕မွ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ယာဥ္တစ္စီးအား ေရွာင္တိမ္းရာမွ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ ၾကည့္ျမင္တိုင္ မီးသတ္စခန္းရွိ ေရပက္ကစားေနသည့္ မိသားစု ေရကစားမ႑ပ္အား ၀င္တိုက္မိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ တိုက္မိမႈေၾကာင့္ ေရကစားမ႑ပ္တြင္ ေရပက္ကစားေနသည့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္မီးသတ္စခန္းမွ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ အျခားသူခုနစ္ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီကားက ဟိုဘက္ကေနလာၿပီး ေရွ႕က ကားတစ္စီးကို ေက်ာ္တက္ၿပီးေတာ့ လမ္းလယ္ကြၽန္းကို ဆြဲၿပီးေတာ့ အထဲကို တန္း၀င္သြားတာ။ တိုက္သြားတာက ဒိုင္နာအမ်ိဳးအစား၊ ေမာင္းလာတာက ေရွ႕မွာ လူသံုးေယာက္ပါတယ္။ ကားေနာက္မွာလည္း သႀကၤန္လည္တဲ့ လူေတြပါတယ္။ သံုး၊ ေလးေယာက္ ေလာက္ပါတယ္” ဟု အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္အား မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ၀င္တိုက္မိမႈေၾကာင့္ ဒိုင္နာယာဥ္ ေခါင္းပိုင္းပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားအား ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တံတားေလးလမ္း၀အနီးရွိ အုတ္ပံုဆိပ္လမ္းဆံုရာ ေျမာက္ဥကၠလာပ ခံုးေက်ာ္တံတားေအာက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာဘက္မွ မရမ္းကုန္းဘက္သို႔ ေ၀ဇယႏၲာလမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္လာစဥ္ လမ္းလယ္အုတ္ခံုကို ၀င္တိုက္မိရာ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေပၚပါ အမ်ဳိးသား ခုနစ္ဦးအနက္ သံုးဦးမွာ အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယာဥ္ေမာင္းမွာ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္အက်ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ပုဂံၿမိဳ႕သစ္ရွိ ဟုိတယ္တစ္လုံး မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြား

ပုဂံၿမိဳ႕သစ္၊ အေနာ္ရထာနယ္ေျမ၊ ခမ္းေလာင္းရပ္ကြက္ ရွိေရႊဗဟို ဟိုတယ္တြင္ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔ (သႀကၤန္အက်ေန႕) နံနက္ေလးနာရီ ဝန္းက်င္အခ်ိန္က မီးေလာင္မွဳ ျဖစ္ပြားခဲ႔ရာ ဟိုတယ္ အိတ္ေဆာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အနီးတြင္ရွိေသာ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားကိုပါ ကူးစက္ေလာင္ကြ်မ္းခဲ႔ေၾကာင္း သတင္း႐ရွိသည္။

ဟိုတယ္ဧည့္ႀကိဳ အေဆာက္အဦး၏ အေပၚထပ္တြင္ ျခင္ေဆးေခြ ထားရွိရာမွ စတင္ေလာင္ခဲ႔သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္းႏွင့္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဧည့္ႀကိဳေဆာင္ အာစီႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အဦ အပါအဝင္ ဧည့္သည္မ်ား တည္းခိုေနသည့္ အိပ္ခန္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ရွိသည့္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားကိုပါ ကူးစက္ေလာင္ကြ်မ္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

“မေန႔ညေနကမွ မိသားစုစတည္းတာ။ ဗူးဘုရားပဲ ဖူးရေသးတယ္။ ေအာ္သံၾကားလို႔ ငလ်င္လႈပ္တယ္ထင္ၿပီး ထြက္ၾကည့္တာ မီးေတာက္ျမင္မွ မီးေလာင္တာဆိုၿပီး ဖိနပ္ေတာင္မပါဘူး ေတြ႕ရာဆြဲ ထြက္ေျပးရတယ္” ဟု ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေနသည့္ ဧည့္သည္မိသားစုဝင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တည္းခိုေနသူမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရာသို႔ ေညာင္ဦးခရိုင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ လက္ေထာက္ညႊန္မွဴး ဦးသက္ႏိုင္ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပုဂံၿမိဳ႔မွ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အရန္မီးသတ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ခလရ ၄၁၅ မွစစ္သည္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ား ဝိုင္းဝန္းၿငိမ္းသတ္ရာ နံနက္ ၅ နာရီ၂၀ မိနစ္တြင္ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လူ၊ တိရိစၧာန္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဟိုတယ္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား ႏွစ္သက္သေဘာက်သည့္ ဟိုတယ္ျဖစ္ၿပီး ပုဂံၿမိဳ႕သစ္ ၿမိဳ႕လယ္ လမ္းမနံေဘးတြင္ တည္ရွိသည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဟိုတယ္တာဝန္ခံျဖစ္သူအား ပုဂံနယ္ေျမရဲစခန္းမွ (ပ)၃၈ /၂၀၁၈ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၈၅ အရ အမႈဖြင့္ထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က ဆီးရီးယားကို ေလေၾကာင္းမွတိုက္ခိုက္

ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးေၾကာင့္လင္းသြားေသာဒမတ္စကတ္ေကာင္းကင္ (Photo : AP)

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က လူဒါဇင္ခ်ီ ေသဆံုးေစခဲ့သည့္ ဓာတုလက္နက္ တိုက္ခိုက္မွဳကို တု႔ံျပန္သည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္တို႔က ဧၿပီ ၁၄ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဆီးရီးယားကို ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဆီးရီးယားကို စစ္ေရးအရ အေရးယူ တိုက္ခိုက္မည္ဟု ဧၿပီ ၁၃ ရက္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲတြင္ အေနာက္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားက အႀကီးမားဆံုး စြက္ဖက္မွဳကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆီးရီးယား၏ ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု ယူဆရသည့္ ကေလးငယ္အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွားအယ္ အာဆတ္အစိုးရသည္ ဓာတုလက္နက္မ်ား အသံုးျပဳမွဳကို မရပ္တန္႔ပါက လက္တု႔ံျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားထားခဲ့ၿပီး သူေျပာသည့္အတိုင္း ဒမတ္စကတ္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။