၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၂၇၉၂ ဘီလ်ံရရွိရန္ႏွင့္ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးကုိ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ လ်ာထား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၂၇၉၂ ဘီလ်ံရရွိရန္ႏွင့္ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးကုိ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အခြန္အေကာက္ရေငြ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္ ၂၇၉၁ ဒသမ ၈၉၇ ဘီလ်ံမွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မ်ား၏ ပထမေျခာက္လ အခြန္ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တုိးျမႇင့္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ (အမွန္) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၂၃၅၈ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ ၂၄၈၃၃ ဘီလ်ံႏွင့္ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၉ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ (ေရွ႕ေျပးအမွန္) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၂၅၄၈ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ ၂၆၄၈၂ ဘီလ်ံ၊ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၉ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (ယာယီ) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၃၀၇၉ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၄၉၁၀၊ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ-ရည္မွန္းခ်က္) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၂၇၉၂ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ ၃၂၈၇၃ ဘီလ်ံ၊ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ရာသုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမက္လုံးမ်ားကုိ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အေနျဖင့္ အခြန္အတြက္ အသုံးစရိတ္ကုိ ပုိမုိထင္သာျမင္သာသိရွိေစရန္ ႏွစ္စဥ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပသြားရန္၊ အခြန္စနစ္၏ သိကၡာႏွင့္ ပုံရိပ္တုိ႔ကုိ ထိန္းထားႏုိင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အခြန္ထမ္းဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား ပုိမုိခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အခြန္၏အေရးပါမႈကုိ ျပည္သူလူထုအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထြက္ေျပးသြားေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လာေရးထက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမ ရရွိေရး လိုလားေနေၾကာင္း အယ္ဂ်ာဇီးယားက ေဖာ္ျပ

ထြက္ေျပးသြားေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လာေရးထက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမ ရရွိေရး လိုလားေနေၾကာင္း အယ္ဂ်ာဇီးယား သတင္းဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကို ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္လာႏုိင္ေရးကုိလည္း အာမခံထားျခင္း မရွိဟု ဆုိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရး လႈပ္ရွားသူႏွင့္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ျမန္မာ႐ိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႕အစည္းကို ဦးေဆာင္သူ ဦးထြန္းခင္က “တခ်ဳိ႕လူေတြက ကြၽန္ေတာ့္ကို ေမးၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေနရာကို ဘယ္လုိျပန္ႏုိင္မလဲတဲ့” ဟုဆုိသည္။

“ဒါက ျပက္လံုးတစ္ခုပါ။ ဒါဟာ ေနရပ္ျပန္ဖုိ႔ ကိစၥကို ေျပာေနဖုိ႔အခ်ိန္ မဟုတ္ပါဘူး” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ဦးထြန္းခင္သည္ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စကားေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ဦးထြန္းခင္ႏွင့္အတူ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ပင္ျဖစ္ေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေမာင္ဇာနည္လည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

အယ္ဂ်ားဇီးယား သတင္းဌာနက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးထြန္းခင္၊ ေမာင္ဇာနည္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေမးျမန္းရာတြင္ ဦးထြန္းခင္က “ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ထြက္ေျပးလာတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ေလာက္အထိ မၾကာေသးခင္ကပဲ ကြၽန္ေတာ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ေနရပ္ျပန္ေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုဖို႔ဆုိတာ ျပက္လံုးတစ္ခုပါ။ ဒီအစိုးရဆီကေန ျပန္လည္လက္ခံေရး ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးဖုိ႔အခ်ိန္ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လိုသံုးႏုိင္မလဲ ၾကည့္ဖို႔အခ်ိန္ပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ကဆက္လက္၍ “႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ေဘးကင္းလံုျခံဳဖုိ႔နဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ကို လိုလားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သူတုိ႔  ျပန္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ကုလသမဂၢက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့ နယ္ေျမတစ္ခု လိုအပ္ပါတယ္” ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အယ္ဂ်ားဇီးယားက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ေမာင္ဇာနည္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္ရဖုိ႔ လိုအပ္တာက ကမၻာတစ္လႊားက အမွန္တကယ္ စိုးရိမ္ၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္အနည္းငယ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမ ဖန္တီးေပးဖို႔ အထူးကြန္ဖရင့္တစ္ရပ္ ေတာင္းဆုိေပးဖုိ႔ပါပဲ။ ကိုယ္ပိုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမမွာ သူတို႔ေတြ ေဘးကင္းလံုျခံဳေၾကာင္း ခံစားႏုိင္ၿပီး ကုလသမဂၢ၊ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ အစိုးရနဲ႔ တျခားသူေတြ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ တျခားေျဖရွင္းမႈေတြက အလုပ္ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ မထင္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : Aljazeera

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး အပါအ၀င္ ေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္ ထာ၀ရလုံျခံဳမႈရွိေသာဘ၀ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္အဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ႐ံႈးနိမ့္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – စည္သူ)

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး အပါအ၀င္ ေဒသခံဌာေန တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္ ထာ၀ရလုံျခံဳမႈရွိေသာ ဘ၀ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ အဆုိအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳရန္ မဲခဲြဆုံးျဖတ္ရာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက တင္သြင္းသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္၊ ထာ၀ရလုံျခံဳမႈရွိေသာ လူမႈဘ၀ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရတုိေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မွတ္၍ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မဲခဲြဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အတည္ျပဳရန္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကုိ အစုိးရအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ မီးစင္ၾကည့္ကေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ လိုပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလုံးမွာ ရွိတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာရွိေနၿပီး အစုိးရအေနနဲ႔ အေလးထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိ္င္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ကိုက္ညီလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီအၾကံျပဳခ်က္ေတြဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြရဲ႕ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းျခင္းနဲ႔ ေရရွည္ပဋိပကၡ ကင္းေ၀းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ အေထာက္အကူမ်ားစြာ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚအေျခခံၿပီး ခ်မွတ္တဲ့ UEHRD ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းရဲ႕ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕ကိုးခုက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈဟာလည္း ေရရွည္လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရရွိႏုိင္ၿပီး ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လုံျခံဳေရးအတြက္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ခုိင္ခံ့ေကာင္းမြန္ေရး၊ ေရပုိင္နက္ နယ္နိမိတ္ လုံျခံဳေရးတုိ႔သည္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ကာရံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ တရားမ၀င္ ၀င္ထြက္သြားလာမႈ မရွိေစေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ လုံျခံဳေရးတို႔အတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ထိစပ္နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ပ်က္စီးမႈမ်ားအား ျပဳျပင္ျခင္း၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ကင္းလွည့္လမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားႏွင့္ ကင္းစခန္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ သဲေသာင္ျပင္ပုိင္း၊ တာေပါင္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ေပၚပုိင္းဟူ၍ ျခံစည္း႐ုိး အမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳးျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ က်န္ရွိသည့္ ၃၉ ဒသမ ၂၁၇ မုိင္အား လာမည့္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ လုပ္ငန္းစတုတၳအဆင့္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

နယ္ေျမလုံျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕အျပင္ အမွတ္(၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕ကုိပါထားရွိ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ နယ္ေျမရဲစခန္းႏွင့္ လုံျခံဳေရး ရဲကင္းစခန္း ၁၀ ခု၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ လုံျခံဳေရး ရဲကင္းစခန္းသုံးခုႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္ လုံျခံဳေရးရဲကင္းစခန္း၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ လုံျခံဳေရး ရဲကင္းစခန္း ႏွစ္ခုဖြင့္လွစ္၍ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေရးကိစၥဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလုံး အေပၚမွာလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိေနတာကုိ အားလုံးအသိျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ အေရးကဲ့သုိ႔ သတိႀကီးစြာထားၿပီး အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ မ်ားစြာလုိအပ္ပါတယ္။ အစုိးရရဲ႕ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ထားမႈနဲ႔ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးရဲ႕ ရခုိင္ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ အက်ိဳးအတြက္ လုိလားေတာင့္တမႈေတြနဲ႔ ကိုက္ညီလ်က္ရွိတဲ့အတြက္ အဆုိကုိ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆုိရွင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက အစုိးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေန႐ုံျဖင့္ လုံေလာက္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အဆုိအား အတည္ျပဳရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ မဲခဲြဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

စက္ခလုတ္ႏွိပ္ မဲခဲြဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၈၃ ဦးတြင္ အဆိုအား အတည္ျပဳရန္ ေထာက္ခံသူ ၆၇ ဦး၊ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေထာက္ခံသူ ၃၀၄ ဦးႏွင့္ ၾကားေနမဲ တစ္မဲျဖင့္ အတည္ျပဳရန္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မီဒီယာေတြမွာလည္း ေဖာ္ျပေနၾကတယ္။ အခုေမာင္ေတာကေန စစ္ေတြကုိ ေျပးသြားၾကတဲ့ ေနစရာမရွိဘူး အခုထိ။ ဒီေလာက္ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ အသတ္ခံရတဲ့လူေတြ။ အဲဒီလုိ သူတုိ႔ေျပာတာနဲ႔ ေျမျပင္ အေနအထားနဲ႔ အရမ္းကြာေနတယ္။ ၀န္ႀကီးေျပာတဲ့စကားက သူတုိ႔လုပ္ေနပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ေဒသခံေတြကလည္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ သူတုိ႔လည္း ေစတနာထားတယ္ေပါ့။ ဒီဟာကုိ ဘာလုိ႔ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားတာလဲ။ အတည္ျပဳလုိက္ရင္ ဘာျဖစ္လဲ” ဟု အဆုိရွင္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ပစၥည္းခြန္ျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယခုလအထိ က်ပ္ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ပစၥည္းခြန္ျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယခုလအထိ က်ပ္ေငြ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔)တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက “ရာျဖတ္ဌာနမွ ေကာက္ခံေနေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈအခြန္၊ မၾကာခင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ (Property Tax) ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ ၎တုိ႔ႏွစ္ခုဟာ တူညီမႈရွိပါသလား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈအခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္းသည္ ငွားရမ္းထားေသာသူမွ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသလား သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအုံပုိင္ရွင္မွ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသလား စသည္တုိ႔ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း” ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္ ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအေပၚ က်ပ္ ၁၃ ဒသမ၂ ဘီလ်ံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္ ၁၁ ဘီလ်ံအနက္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္အထိ က်ပ္ ၁၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္းခြန္က ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုပိုင္ဆိုင္ေသာ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအက်ဳိးအလို႔ငွာ မျဖစ္မေနေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိေသာအခြန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုမွ မိမိတို႔အက်ဳိးအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေရဖိုး ေရခ၊ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ စသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအေပၚ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခမ်ား ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ ပစၥည္းခြန္ဆိုသည္မွာ ေျမျဖစ္ေစ၊ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစ၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ႏွစ္စဥ္တန္ဖိုးအေပၚ သတ္မွတ္ေသာရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းစကားရပ္တြင္ အေထြေထြခြန္၊ မီးခြန္၊ ေရခြန္၊ အမိႈက္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးအခြန္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ ပစၥည္းခြန္စည္းၾကပ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိသည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ေကာက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေကာက္ခံရာတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ သာမန္လူေနအေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ရာျဖတ္ဌာနမွ စည္းၾကပ္ၿပီး Billing System ျဖင့္ ေျပစာမ်ားထုတ္ယူကာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္းမ်ား၊ Residence၊ Tower၊ Apartment မ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ အရပ္ရပ္အခြန္၀င္ေငြအေပၚ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဌာနမွတိုက္႐ိုက္ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရးဆြဲေနသည္ဟု ၾကားသိရေသာပိုင္ဆိုင္ခြန္ဥပေဒႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားအား ယခုအခ်ိန္ထိ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ YCDC မွ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းခြန္ႏွင့္ သေဘာသဘာ၀ တူညီ/မတူညီ မသိရွိရသည့္အျပင္ ေကာက္မတီမွ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းခြန္မွာ ယခင္ႏွစ္ ကာလရွည္ၾကာကပင္ (Property Tax) ပစၥည္းခြန္ဟု အမည္တပ္၍ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ခြန္အမည္ျဖင့္ သံုးႏႈန္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ အခြန္အမ်ိဳးအစားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ မရွိေၾကာင္း၊ ပစၥည္းခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူတို႔၏ ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ စည္ပင္သာယာအခြန္အခမ်ားကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူမွ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု လက္မွတ္ေရးထိုး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေကာ္မတီမွ ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူတို႔အၾကား ျငင္းခံေရွာင္လႊဲေနၾကသည့္ ျပႆနာမ်ားေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ရာျဖတ္ဌာနအေနျဖင့္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူတို႔အား ေခၚယူညိႇႏိႈင္း၍ ပစၥည္းခြန္မ်ား ေကာက္ခံရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ Chief Executives Organization (CEO) မွ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံု

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ CEO အဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (Photo: MOFA Myanmar)

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Chief Executives Organization (CEO) မွ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ CEO အဖြဲ႕ဥကၠ႒ Mr. Boysie Bollinger က ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကိုယ္စား မိတ္ဆက္စကားႏွင့္ လက္ခံေတြ႕ဆံုမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈလမ္းစဥ္၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္က႑မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားဆက္ဆံေရး၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Chief Executives Organization (CEO) အဖြဲ႕၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔မွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈက႑၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးက႑၊ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တုိ႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ CEO မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ဇနီးမ်ား လုိက္ပါလာေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံႏွင့္ အင္းေလးသို႔လည္း ခရီးလွည့္လည္သြားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

HIV ပုိးရွိေၾကာင္း မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဆး႐ံုအား နစ္နာေၾကး က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေပးေလ်ာ္ေစရန္ အမိန္႔ခ်

လူနာအား အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီပုိးရွိေၾကာင္း မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဆး႐ံုအား က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ရလိုမႈျဖင့္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆုိထားရာ လူနာရွင္ဘက္က အႏုိင္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီပုိးရွိေၾကာင္း မွားယြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ လူနာရွင္အား တရား႐ံုးကုန္ က်စရိတ္ႏွင့္ နစ္နာေၾကး က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေပးေဆာင္ေစရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းျခံခ႐ိုင္ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားလွေက်းရြာမွ ဦး၀င္းတင္ (၆၆ ႏွစ္) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက က်န္းမာေရး မေကာင္းသျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဆး႐ံု သို႔ တက္ေရာက္ကုသခဲ့ရာ ေဆးစစ္အေျဖ တြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီပုိးေတြ႕ရွိရၿပီး ေရာဂါပိုးျမင့္မားေသာေၾကာင့္ အဆုတ္ထဲသုိ႔ပင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆး႐ံုမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေရာဂါအေျခအေနအရ ကုသခဲ့ရာ ေဆး႐ံုတြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီပိုး ေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကုသေနထုိင္ရသည့္ အတြက္ မေနလုိသျဖင့္ ေဆး႐ံုမွဆင္းကာ ရြာသုိ႔ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆး႐ံုမွဆင္းအၿပီး တစ္လခန္႔အၾကာ က်န္းမာေရးျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာကာ နားအၾကားအာ႐ံုခ်ဳိ႕တဲ့ ေနသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆာကူရာေဆး႐ံုသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဦး၀င္းတင္တြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီပုိးမရွိသည္ကုိ ေပၚေပါက္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီပိုးမရွိဘဲ ရွိသည္ဟုဆုိကာ မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့သလို အဆုိပါပိုး ရွိသည္ဆုိသျဖင့္ ေသာက္သံုးခဲ့ရသည့္ေဆး မ်ားေၾကာင့္ အၾကားအာ႐ံုခ်ဳိ႕တဲ့ခဲ့ရေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဆးကုသရာတြင္ တိက်ေသခ်ာ စြာမရိွမႈေၾကာင့္ လူနာမွာ ရပ္ရြာတြင္ အရွက္ရ ျခင္းတုိ႔အတြက္ နစ္နာေၾကးရလုိမႈျဖင့္ တရား စြဲဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ရလိုေၾကာင္း နစ္နာခဲ့ သူ ဦး၀င္းတင္က တရားလိုျပဳလုပ္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဆး႐ံုကုိယ္စား တာ၀န္ခံ႐ုံးအုပ္ႀကီး ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာမွ စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူနာရွင္အား နစ္နာေၾကး က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေပးေလ်ာ္ေစရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္သည္  ပုဂၢလိကေဆး႐ံု၏ အမွားေၾကာင့္ ပထမဆံုး နစ္နာေၾကးေပးရမႈ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဆး႐ံုႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုးကို အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ စတင္သတ္မွတ္ထားၿပီး ရခိုင္၊ ဘဂၤါလီ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေထာင္၍ အသိေပးထား

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုး၌ မည္သူမဆို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လာေရာက္ခံယူႏုိင္ေၾကာင္း၊  ေဆးကုသမႈခံယူသူမ်ား လံုျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္း၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုးကို      ‘အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ နယ္ေျမ (Protected Zone)’ မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ရခိုင္၊ ဘဂၤါလီ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေထာင္ကာ အသိေပးထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရရွိေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္သည္ နိမ့္က်ေနၿပီး ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ခုရွိရန္အတြက္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား အနည္းဆံုး ၂၂ ဦးရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု အၾကံျပဳထားေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းအရ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ က်န္းမာေရး လုပ္သားအင္အားသည္ လူတစ္ေသာင္း လွ်င္ ၁၆ ဦးခန္႔ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ငါးဦးသာရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးေသႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ျမင့္ေနေၾကာင္း၊ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားရွိသည့္ ေဆး႐ုံေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားၾကေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး႐ံုျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ ေရာဂါအမ်ားအျပား မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနစစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လံုေလာက္စြာရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာဟာရျပည့္၀ႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အနိမ့္ဆံုးအေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ကာ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိသင့္သေလာက္မရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခားေဒသမွ လာေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကြင္းဆင္းႀကီးၾကပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ေန႔တြက္စရိတ္၊ ခက္ခဲေဒသခြင့္ျပဳစရိတ္ ၊ခရီးစရိတ္စသည္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား (ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ ငါးခူရ)ႏွင့္ ယာယီျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာတို႔၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာေဆးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းႏွင့္ေဆး အဖြဲ႕မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ရာ နယ္စပ္၀င္ထြက္ေပါက္ ေဆးခန္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ သာမာန္ေနမေကာင္းသူမ်ားအား ေဆးကုသေပးျခင္း၊ ေဆး႐ံုသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္လိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားအား အေရးေပၚေဆးကုသေပး၍ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ပိုလီယိုႏွင့္၀က္သက္ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံတိုက္ေကြၽးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းအဆင့္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံေနသည့္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာရေငြတုိ႔သာပါ၀င္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြေနၿပီး မူၾကမ္းအဆင့္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာရေငြတုိ႔သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္ ခုနစ္ခုရွိတယ္။ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြတုိ႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြတုိ႔၊ အေျခပစၥည္းမွ၀င္ေငြတုိ႔၊ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေငြတုိ႔၊ အျခားတုိ႔ အဲဒီလုိ ခုနစ္ခုရွိတာေပါ့။ အခု ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္ဆဲြေနတယ္။ အခု မူၾကမ္းေတာ့ရၿပီ။ အဲဒီ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒအသစ္ ထြက္လာတဲ့အခါက်ရင္ ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္က သံုးမ်ဳိးပဲပါေတာ့မယ္။ အဲဒီသံုးမ်ဳိးကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာရေငြတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပါ ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးမွာ လစာ၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္း၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္သည့္၀င္ေငြ၊ အျခားရလမ္းမွ ၀င္ေငြတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေရးဆဲြေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္တြင္ ေခါင္းစဥ္သံုးမ်ဳိးသာ ထည့္သြင္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

“ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ဖုိ႔က အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ယူရမွာပါ။ အခုကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ၀င္ေငြခြန္ကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားတယ္။ အဲဒီေပးထားတဲ့ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ၿပီးသြားရင္ ေနာက္ပုိင္း အိမ္၀ယ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကား၀ယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရွယ္ယာထည့္တာပဲျဖစ္ျဖစ္မွာ ၀င္ေငြရလမ္းရွိတဲ့ေငြ ရွိရင္ ရွိ၊ ဒါမွမဟုတ္ အခြန္ေဆာင္ၿပီးရထားတဲ့ Certificate လက္မွတ္ရွိရင္ရွိေပါ့။ အဲဒါမွ မရွိရင္ မလာခဲ့နဲ႔ေတာ့။ ႏုိင္ငံတကာလုိ တရား၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္တဲ့ေငြမရွိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိ႔ မရေတာ့ဘူးေပါ့။ အခုေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးအရ ကုိယ့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာအေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေလ်ာ့နည္းခဲ့တာရွိ တယ္ဆုိရင္ အခုတစ္ႏွစ္အတြင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လာေဆာင္၊ အခြန္႐ုံးက Certificate ေပးမယ္။ ေနာက္ပုိင္း တစ္ခုခုျပန္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတယ္ဆုိရင္ ဒီ Certificate ရွိရင္ အခြန္သက္သာမွာေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အခြန္လမ္းေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျဖစ္ေအာင္ သြားေနပါတယ္” ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

၀င္ေငြရလမ္း မျပႏိုင္သည့္စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ယခင္က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ စည္းၾကပ္ႏွစ္မွ စတင္ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး ယခင္အခြန္ မေဆာင္ခဲ့သည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အားလုံးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေျခာက္လအတြင္း အခြန္ေပးေဆာင္မည္ဆိုပါက သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အဆိုပါပထမေျခာက္လအၿပီး ဒုတိယေျခာက္လတြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မည္ဆိုပါက အခြန္ႏႈန္း ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ထုိသို႔ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြအေပၚ အခြန္ႏႈန္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ မွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ေပးထားသည့္ အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ၌ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြကို ပယ္ဖ်က္ကာ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္အတုိင္းသာ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရ အေရးမယူဘဲ အခြန္ျပန္လည္ေပးေဆာင္ႏုိင္မည့္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္ အေရးျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ က်ပ္ ၁၀၆၇၇၆၉၈ ဒသမ ၁၇၄ သန္း ေတာင္းခံထားသည့္အနက္ က်ပ္ ၁၃၀၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ သန္းကို ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ထား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မစတင္မီတက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၆၇၇၆၉၈ ဒသမ ၁၇၄ ေတာင္းခံထားသည့္အနက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၀၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ အား ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားက စိစစ္ ေလွ်ာ့ခ်ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ က အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕မ်ားမွ သာမန္ႏွင့္ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၆၇၇၆၉၈ ဒသမ ၁၇၄ ေတာင္းခံထားသည့္အနက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၀၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ အား ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားက စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး က်န္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၅၄၇၅၉၄ ဒသမ ၀၄၂ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သာမန္ရေငြတြင္ က်ပ္ ၅၀၆၀၂ ဒသမ ၄၈၀ သန္း တိုးျမႇင့္ၿပီး သံုးေငြစိစစ္ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ရေငြက်ပ္ ၁၃၂၁၆ ဒသမ ၃၂၀ သန္းေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ သံုးေငြစိစစ္ေလွ်ာ့ခ်မႈ က်ပ္ ၁၃၀၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ သန္းတို႔ကို အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ ေျခာက္လအထိ ေတာင္းခံေငြမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျပန္ၾကားေရး (ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး (ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ ပံုေငြျပင္ပ၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) မိမိဘ႑ာရန္ပံုေငြ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ (ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ ျပင္ပ၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားမွ ေတာင္းခံထားမႈမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္အသံုးစရိတ္အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေငြလံုးေငြရင္းေတာင္းခံ လ်ာထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၆၈၆၂ ဒသမ ၀၆၈မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၂၂၈ ဒသမ ၂၇၁ အား စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္လ်ာထားခ်က္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၂၀၂၉၅ ဒသမ ၄၄၄ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၀ ဒသမ ၀၀၀၊ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၁၁၀၈၇ ဒသမ ၃၆၆ မွ က်ပ္သန္း ေပါင္း ၈၅၂၅ ဒသမ ၀၀၀ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းခံထားသည့္ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း၄၄၇၄၉ ဒသမ ၆၁၂ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၂၈၉ ဒသမ ၆၂၃ ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန (ဦးစီးဌာနမ်ား)ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၁၉၅ ဒသမ ၀၆၈ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၂၀ ဒသမ ၅၈၄ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၆၃၃၉ ဒသမ ၃၃၀မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၇၀၄ ဒသမ ၆၅၆ စိစစ္ထားေၾကာင္း၊ ေငြလံုး ေငြရင္းက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၉၈၈၈ ဒသမ ၁၀၇ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၉၉၀ ဒသမ ၈၅၃ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၆၃၈၁၁ ဒသမ ၉၈၉ အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၉၂၈၀ ဒသမ ၆၀၅ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၁၇၄ ဒသမ ၁၆၉ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၉၁ ဒသမ ၅၅၀ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇ ဒသမ ၉၃၁ ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၆၃၉၈ ဒသမ ၁၃၃ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၇၅၄ ဒသမ ၇၉၃ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၄၉၅၂ ဒသမ ၂၃၄ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၆၀ ဒသမ ၂၉၄ ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈၄၄၁၂ ဒသမ ၈၅၉ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၄၉၀ ဒသမ ၉၂၃ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၆၉ ဒသမ ၅၉၃ အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မရွိဘဲ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၂၁၃ ဒသမ ၉၄၃ မွ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၁၂၅၉ ဒသမ ၃၁၂ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၁၉၆ ဒသမ ၀၄၁ အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၃၃ ဒသမ ၆၅၆ မွ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၆၈၁ ဒသမ ၂၇၂ စိစစ္ျဖတ္ ေတာက္ထားေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူး ေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မူႏွင့္အေျခခံသေဘာအပါအ၀င္ ရေငြ သံုးေငြမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဟု ျမန္မာျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သမၼတအား ေျပာၾကား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားအနီးရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုတြင္ မိသားစုအတြက္ ပ႐ိုတင္းဓာတ္မ်ားစြာပါေသာ ဘီစကစ္မ်ား၊ ဆန္ႏွင့္ ပဲနီေလးတို႔ ေရာခ်က္ထားသည့္ Khicdhi ဟင္းအထုပ္မ်ားကို ယူေဆာင္လာသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္တစ္ဦးကို ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ၎၏ ႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျပန္လည္ လက္ခံရယူရန္ အသင့္ ျပင္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သမၼတ အမ္ဒီအဗၺဒူဟာမစ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ဒါကာၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ တြင္ ေတြ႕ဆုံရာ၌ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ၏ ျပန္ၾကားေရး အတြင္း၀န္ ဂြၽဳိင္းနယ္အေဘဒင္က မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူ၏ႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးစတင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီေၾကာင္းႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္လက ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီထားသည့္ အစီအစဥ္အတုိင္း စခန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟု ဂြၽဳိင္းနယ္က ဆုိသည္။

“သူ (ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ) က သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕ ဟာ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္က အၾကံျပဳထား တာေတြကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္” ဟု သမၼတ၏ ျပန္ၾကားေရးအတြင္း၀န္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ တစ္သန္းေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ထြက္ေျပးကာ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ေနထုိင္ေနရသည္။

၎တို႔အနက္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လုံျခံဳေရးစခန္းမ်ားကို တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္  ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးစုလုိက္သုတ္သင္မႈဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ စစ္ဆင္ေရးစတင္ခဲ့သည့္အတြက္ နယ္ျခားကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ထြက္ေျပးလာခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံက ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြကို အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ခဲ့တာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြက္ အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတဟာမစ္က အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဂြၽဳိင္းနယ္က  ေျပာျပခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သမၼတက ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင့္လုိက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သမၼတက ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ၎တို႔အတြက္အဆင္ေျပေသာ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားထံမွ ယုံၾကည္မႈရယူရန္ အထူးျပဳသင့္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သမၼတက ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ၎င္းတို႔ေျမမ်ားဆီသို႔ ျပန္ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္လည္း အဆင့္လုိက္ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ပူးတြဲ အလုပ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။