တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ႏိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားမႈ ကိစၥရပ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု ေျပာၾကား

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ၎တို႔ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားမႈကိစၥရပ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ ပူးတြဲဥကၠ႒ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားလည္း ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ရာ ေနရာ ခုနစ္ေနရာတြင္ လူဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အတြက္ ၎တို႔ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားမႈကိစၥရပ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ ေနထိုင္ေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္း၊ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၂၀ ရက္က လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ ၄/၂၀၁၈ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ေဖာ္၀ါရီ လကုန္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ရခိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ/ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳး လူဦးေရ ၃၄၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ကာ ၎တို႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာငါးရြာတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေအာင္သေျပေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒရာဘန္ခ႐ိုင္ တန္းဆိပ္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္တုတ္ႀကီးေက်းရြာမွ ရခိုင္အိမ္ေထာင္စု ၂၄ စု၊ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၈၁ ဦး၊ သစ္တံုးနားခြဆံု ေက်းရြာသစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒရာဘန္ခ႐ိုင္ တန္းဆိပ္ၿမိဳ႕နယ္ လမားေက်းရြာမွ ၿမိဳမိသားစု ၃၀၊ လူဦးေရ ၁၅၅ ဦးႏွင့္ ဒိုင္းနက္မိသားစု ေလးစု၊ လူဦးေရ ၂၇ ဦး၊ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၁၈၂ ဦးႏွင့္ သုပဏၰက ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ အလယ္ေခၚ ေတာ္ခ႐ိုင္ ေဘာ္ဘီတီ ေက်းရြာမွ ၿမိဳမိသားစု ၁၁ စု၊ လူဦးေရ ၆၃ ဦး၊ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ န႔ံသာေတာင္ေက်းရြာတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳး ေျခာက္ဦးႏွင့္ မီးတိုက္ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒရာဘန္ခ႐ိုင္ အလီေခၚ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရြမ္ဘို (ဒိုင္းနက္) ရြာမွ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳး ၁၃ ဦးတို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၄၅ ဦး ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ဘိုးဘြား လက္ထက္ကပင္ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနထိုင္ စားေသာက္ေရး ခက္ခဲျခင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အခ်ိဳ႕က လူမ်ိဳးေရး၊ စီးပြားေရး အႏိုင္က်င့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ၎တို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထြက္ေျပးလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ေျပာင္းေရႊ႕ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။

လတ္တေလာ စားေရးေသာက္ေရး၊ ေနထိုင္ေရး အခက္အခဲ မရွိေစေရးအတြက္ CRR အပါအ၀င္ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ထြက္ေျပး ေရာက္ရွိေနသည့္ ရခိုင္၊ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယာယီေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ (IP) ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးမည္ဟု ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ လ၀ကမွ သိရသည္။

အမႈထမ္းမ်ားအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀န္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္မႈ ယခုဧၿပီလမွစ၍ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေရး တြက္ခ်က္ရန္ စီမံ/ဘ႑ာသို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကား

အမႈထမ္းမ်ားအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေပးမည့္ ၀န္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္မႈကို ယခုဧၿပီလမွစတင္ၿပီး တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္ တြက္ခ်က္စီစဥ္ထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏွစ္သစ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က “အလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ႕ တစ္ေန႔အတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အမႈထမ္းလစာမ်ားအားလံုးကုိ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး အရာထမ္းလစာမ်ားကုိ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ စီစဥ္တြက္ခ်က္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းတြက္ခ်က္မႈအရ အမႈထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အနည္းဆံုးလစာမွာ က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၄၄၀၀၀ အထိ တုိးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အရာထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အမ်ားဆံုးလစာမွာ က်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ မွ က်ပ္ ၅၅၀၀၀၀ သုိ႔ တုိးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ယခုလုိစီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈကုိ တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း တာ၀န္ယူမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သတိျပဳေစလိုပါတယ္” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေနာက္ ယခုဧၿပီလမွစ၍ ၀န္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားတြက္ခ်က္ေစရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီေျခာက္လဘတ္ဂ်က္အစ ဧၿပီလကုန္ကေန ေပးခ်င္တယ္၊ စီမံ/ဘ႑ာကို ဘယ္လိုေပးလို႔ရမယ္ဆိုတာကို တြက္ခိုင္းထားတယ္။ အခု၀န္ႀကီးဌာနေတြ အားလုံးကေန လစာတိုးျမႇင့္မယ့္ဟာကို ျပန္ၿပီးေတာ့ တင္ခိုင္းထားတယ္။ ေပးႏိုင္ဖို႔ရည္မွန္းၿပီးေတာ့၊ ေပးႏုိင္ဖို႔လုပ္ဖို႔ စီမံ/ဘ႑ာကို ေျပာတယ္။ စီမံ/ဘ႑ာက ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ အင္အားစုေတြနဲ႔ ျပန္တြက္ေနတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ လစာတိုးျမႇင့္မည့္ တရား၀င္ညႊန္ၾကားစာမွာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ စတင္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး ထိုသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမႈမွာ ၀န္ထမ္းလစာကို ဧၿပီလအတြင္းေပးႏုိင္ရန္ ၀န္ထမ္းအင္အား၊ လစာႏွင့္ ႏႈန္းထားမ်ားကို တြက္ခိုင္းျခင္းသာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေသခ်ာစြာေမးျမန္းေစလိုေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ဘယ္ေတာ့ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီမံ/ဘ႑ာအေနနဲ႔ေတာ့ တိုးျမႇင့္တဲ့လစာေတြအေပၚမွာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ဘယ္ေလာက္လစာလိုမွာလဲေပါ့ေလ။ ဘယ္ေလာက္ဘတ္ဂ်တ္ထပ္ၿပီး ထည့္ေပးရမလဲဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အကုန္လံုးကိုစာထုတ္ၿပီး ေတာင္းထားတယ္။ လစာတိုးေပးဖို႔ ဘတ္ဂ်က္တြက္ခ်က္တာပဲ ရွိေသးတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြအျဖစ္ တစ္ေန႔လွ်င္ က်ပ္ ၃၆၀၀ မွ က်ပ္ ၄၈၀၀ သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက မတ္ ၅ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပထားခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏႈန္းႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ၀န္ထမ္းလစာ တိုးျမႇင့္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ရန္ ေသခ်ာေနေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳမွသာ စတင္အသက္၀င္မည္ျဖစ္သည္။

“တိုးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ လစာတြက္ၿပီး အမီတင္ခိုင္းေနတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴဳးတစ္ဦးက လစာတြက္ခ်က္တင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားစာေရာက္ရွိလာၿပီး သိရွိရသည့္ အေျခအေနအေပၚ ေျပာဆုိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္မႈ၊ ရွားပါးစရိတ္ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးမႈမ်ားအျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ၁၃ ႀကိမ္တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၇/၂၀၁၅ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာကိုအနည္းဆံုး က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ငါးသိန္းအထိ တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ က႑စုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး ေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (Photo: AFP)

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ က႑စုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၌ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမၼတဟိုခ်ီမင္းလက္ထက္တြင္ စတင္သေႏၶတည္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အဆက္ဆက္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွလက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္အစဥ္အလာႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ဘက္စံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကိုလည္းေကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမဳႇပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ပညာေရး စသည့္က႑စံုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာ- ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ားကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေရွ႕ေမွာက္၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး မစၥတာဖန္းသမ္းတို႔က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စာတိုက္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လည္းေကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး မစၥတာဖန္းသမ္းတို႔က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျပန္ၾကားေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ Noi Bai ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေလဆိပ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕အား ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး H.E.Mr.Dang Dinh Quy၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Dr. Luan Thuy Duong၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား လိုက္ပါသြားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္သည္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွ ၂၀ ရက္ထိ ႏွစ္ရက္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္အစုိးရ၏ တရား၀င္ Twitter စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က သံတမန္ဆက္ဆံေရး စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုးအေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕အား ARSA အဖြဲ႕က နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေန႔စဥ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း သိရ

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ရြာသားမ်ား ေတြ႕ဆုံစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕အား ARSA အဖြဲ႕က နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လက္၀ဲဒက္ျပင္ရွည္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ သေျပေတာ၊ အင္းေဖာက္ေက်းရြာတို႔တြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဧၿပီ ၁၅ ရက္က ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ရြာအနီး တံတားေပၚတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္စာကပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသူမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားငါးဦးႏွင့္ ဘဂၤါလီႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ သေျပေတာေက်းရြာႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားထံ ဖုန္းေခၚဆို၍ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မက္ေဆ့ပုိ႔၍ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက “ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွာ တုိင္းရင္းသားေတြက လူနည္းစုေတြသာျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ ARSA အဖြဲ႕က ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ကုိ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေန႔စဥ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ရွိလာတယ္။ ဖုန္းဆက္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တယ္၊ မက္ေဆ့ပုိ႔ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ရြာနဲ႔မလွမ္းမကမ္းမွာ စာေတြလာကပ္ထားတယ္။ အဲဒီအေပၚ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြကလည္း လုံၿခဳံေရး မေပးႏုိင္ဘူး။ ဒါဟာ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရွိတာကုိ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဘဂၤါလီေတြကုိ ျပန္ေခၚဖုိ႔ အေရးကုိသာ အဓိကေျပာဆုိ ေနၾကတာေတြကုိ ေတြ႕ေနရတယ္။ မေန႔က အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူတခ်ဳိ႕နဲ႔ သေျပာေတာရြာနဲ႔ အင္းေဖာက္ရြာကုိ ေရာက္ခဲ့တယ္။ ရြာသားေတြက စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ အခုလုိမ်ိဳး တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ျပန္လည္ၿခိမ္းေျခာက္လာတာဟာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္တယ္။ အရင္ကဆုိ ဘဂၤါလီေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့တာေတြ ရွိေနေတာ့ အခုလုိ ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ကိစၥအေပၚမွာ အေရးမယူႏုိင္ေသးဘူးဆုိတာဟာ အံ့ၾသစရာေကာင္းပါတယ္။ လုံျခံဳေရးတပ္ရင္းနဲ႔ တစ္မုိင္ေက်ာက္ေလာက္သာေ၀းတဲ့ရြာေတြကုိ အခုလုိမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္တာဟာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ စိန္ေခၚလုိက္တဲ့သေဘာလည္း ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္စာမ်ား

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊကပင္ “ၿခိမ္းေျခာက္တာက အဲဒီရြာက ဦးသန္း၀င္းဆီကို ဖုန္းဆက္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ဖုန္းမက္ေဆ့ေတြပို႔တယ္။ စာကပ္တယ္။ အဲဒီလို ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ အဲဒီရြာနားေတာင္ေၾကာမွာ ရွိတယ္လို႔ေတာ့ ရြာသားေတြ ေျပာၾကတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္တာကေတာ့ မင္းတို႔ဒီမွာမေနနဲ႔။ မင္းတို႔ကို သတ္ဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီလို ရခိုင္ရြာေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တာ အရင္တုန္းကလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီအနားမွာ တိုင္းရင္းသားရြာက ႏွစ္ရြာပဲရွိတယ္။ အားလံုးက ဘဂၤါလီရြာႀကီးေတြပဲ။ ၿခိမ္းေျခာက္ခံစာထဲမွာပါတာက စုစုေပါင္း ခုနစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီႏွစ္ဦးလည္း ပါတယ္လို႔ သူတို႔ေျပာတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဘဂၤါလီေတြကိုပဲ ၿခိမ္းေျခာက္တာရွိတယ္။ အခုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြပါ ပါလာတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသူမ်ားတြင္ သေျပေတာင္ေက်းရြာမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္သန္းေထြးပါ တိုင္းရင္းသားသံုးဦး၊ အင္းေဖာက္ေက်းရြာမွ တိုင္းရင္းသားတစ္ဦး၊ ထင္ရွားျပင္ (ဘဂၤါလီ )ေက်းရြာမွ ေက်းရြာ ဒုတာ၀န္ခံ၊ ရာအိမ္မွဴးတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ သက္ဆိုင္ရာက ၿခိမ္းေျခာက္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားမွာ အထူးစိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ မေန႔က ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြကို ေခၚၿပီးေတာ့ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လက္၀ဲဒက္ျပင္ရွည္အုပ္စု၊ အင္းေဖာက္ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာကို သြားၿပီးေတာ့ ေဒသခံျပည္သူေတြ ရြာသားေတြနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ရြာသားေတြက သူတို႔ကို ဖုန္းနဲ႔ ARSA အဖြဲ႕ကေန ၿခိမ္းေျခာက္တာရွိတယ္။ ဖုန္းမက္ေဆ့ပို႔တာ ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရြာနားက တံတားေပၚမွာ စာကပ္တာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ အလြန္တစ္ရာ စိုးရိမ္ေနရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ေျပာပါတယ္။ အဲဒီဟာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အဲဒီလိုျဖစ္တာဟာ ေဒသရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေနတဲ့ သေဘာကို ေဖာ္ျပေနတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။ အဲဒီကေန တစ္မိုင္ခြဲေလာက္ေ၀းတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းမွာ ၀င္ၿပီးေတာ့ တာ၀န္ရွိသူေတြကိုေျပာတယ္။ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းနဲ႔ နီးတဲ့ေနရာမွာ အခုလိုျဖစ္ေနတာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြကို လံုျခံဳမႈမေပးႏိုင္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ အခုျဖစ္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေပးရမယ့္ တာ၀န္ရွိတယ္။ အခုက အခုထိ ဘာမွေဆာင္ရြက္တာ မရွိေသးဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြကို သတ္သြားရင္ ခင္ဗ်ားတို႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုၿပီး တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ဗ်ဴဟာမွဴးကိုလည္း ဖုန္းနဲ႔ သတင္းေပးခဲ့တယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသူ မိသားစုေတြကို အားေပးစကားေျပာၿပီးေတာ့ ရြာမွာ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားနဲ႔ ကင္းေစာင့္ဖို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္လည္း ဖုန္းဆက္သြယ္ၿပီး ေျပာပါ။ လံုျခံဳေရးေပးဖို႔ကိုလည္း နယ္ျခားေစာင့္နဲ႔ ေထြအုပ္ကိုလည္း ေျပာထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ ေက်းရြာမ်ားအနီးတစ္၀ုိက္တြင္ ဘဂၤါလီေက်းရြာႀကီးမ်ား ပတ္လည္၀ုိင္းေနၿပီး သြားလာေရးအတြက္လည္း လြန္စြာစုိးရိမ္ေနရေၾကာင္းႏွင့္ တျခားေက်းရြာအခ်ဳိ႕ကုိလည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိလာသည္မွာ ရက္အနည္းငယ္ ရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿခိမ္းေျခာက္လာတာ ရက္အနည္းငယ္ရွိၿပီ။ ဖုန္းဆက္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ မက္ေဆ့ပုိ႔ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ရြာျပင္က တံတားမွာလည္းလာၿပီး စာကပ္ထားတယ္။ ရြာလူႀကီးေတြ အကုန္လုံးကုိ သတ္ပစ္ၿပီး တစ္ရြာလုံးကုိ မီးေလာင္တုိက္သြင္းမယ္ဆုိတဲ့ စာသားေတြကုိ ပုိ႔တယ္။ မေန႔က ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူေတြလာေတာ့ ကင္းေတြေစာင့္ၾကလုိ႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘာလက္နက္မွမရွိဘဲ ဘယ္လုိပုံစံမ်ဳိး ကင္းေစာင့္မလဲဆုိတာ စဥ္းစားလုိ႔မရဘူး။ အစုိးရအေနနဲ႔ လုံျခံဳေရး အျပည့္အ၀ ခ်ထားေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေက်းရြာမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရြာပတ္လည္မွာလည္း ဘဂၤါလီရြာႀကီးေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ရမွန္းမသိေတာ့ဘူး” ဟု သေျပေတာေက်းရြာမွ ဦးသန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မက္ေဆ့ပုိ႔စာရင္းတြင္ ေက်းရြာသားခုနစ္ဦး၏ အမည္စာရင္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ လုံျခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိေရးသည္ အေရးပါေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ NVC ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ National Verification Card (NVC) ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

NVC ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ၌ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဧၿပီ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေကာ့ခ္ဘဇားႏွင့္ ဒါကာသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Freedom of Movement ရဖုိ႔အတြက္ကုိ အခုနက ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္းပဲ NVC ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားရင္ Freedom of Movement ရမယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဒီကိစၥေတြမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မစၥတာအာနန္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာလည္း ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မူလ ၂၀၁၆ စၿပီးေတာ့ ရခုိင္မွာရွိတဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံၿဖိဳးေရးဗဟုိေကာ္မတီမွာ လုပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒါဘာလဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေလွ်ာ့ဖုိ႔ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ေတြရဖုိ႔။ ဘယ္လုိရမလဲဆုိေတာ့ အနိမ့္ဆုံး NVC ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့သူသည္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ရရမယ္ဆုိတဲ့ဟာကုိ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ၾကားမွပဲ အျဖစ္အပ်က္ေတြက ျဖစ္ေနတယ္။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ NVC ျဖစ္စဥ္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပပါ့မယ္။ အဲဒီကတ္ကုိင္ထားတဲ့သူေတြကို လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရဖုိ႔အတြက္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သက္ဆုိင္ရာလုံျခံဳေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အကုန္လုံးေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီးၿပီ။ ဒီကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားလုိ႔ရွိရင္ နဂုိကရွိခဲ့တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ၿပီ။ လ၀ကဆုိတာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးက ပုံစံ ၄ ကုိျဖည့္လုိက္တာနဲ႔ ျဖည့္ၿပီးရင္ သြားခ်င္တဲ့ေနရာ သြားလုိ႔ရၿပီ။ အဲလုိပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ မေန႔ကပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီေနရာကုိေရာက္ခဲ့ေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေတာ့ အဲဒီအခြင့္အေရး ရၿပီလားလုိ႔ေမးေတာ့ လက္ေတြ႕ရၿပီဆုိတဲ့ စကားကုိရခဲ့ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက NVC ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ပါက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးက တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကုိ အျပည့္အ၀ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာမခံခ်က္ရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“Citizen ေလွ်ာက္လုိ႔ရွိရင္ အခုနေျပာတဲ့ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈလမ္းစဥ္ထဲ ၀င္လုိက္တာနဲ႔ NVC ကတ္ကုိင္ၿပီးၿပီ။ ကုိင္ၿပီးတာနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံသားျဖစ္ဖုိ႔ ထုိက္တဲ့ဥပေဒအရ ျဖစ္ထုိက္တဲ့လူ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္က ငါးလလုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ငါးလအတြင္းမွာ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိလည္း ဒီအတုိင္းကုိပဲ Exercise လုပ္ေနတယ္။ တကယ္ပဲငါးလအတြင္းမွာ ရတဲ့လူေတြရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုလက္ရွိရွိေနတဲ့ ဥပေဒအတုိင္းပဲ သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဆုိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ေပးပုိ႔လာသည့္ ၈၀၃၂ ဦး၏စာရင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ထားေသာပုံစံမ်ားမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သေဘာတူညီထားေသာ Physical Arrangement ပါ ေဖာင္ပုံစံအတုိင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာလုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလက္မွတ္ ေရးထုိးထားမႈ၊ လက္ေဗြပုံစံႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာဘက္အေနျဖင့္ ၎ပုံစံမ်ားကုိ စိစစ္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္းလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သုိ႔ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္လည္လက္ခံမည့္သူမ်ားအား NVC ကတ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားပါက ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားထားသည္။

“ဒီကေန ထြက္ေျပးသြားတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္လည္လက္ခံတဲ့သူေတြပါပဲ။ အဲဒီသူေတြကုိ NVC ထုတ္ေပးဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ NVC ထုတ္ၿပီးသြားရင္ သူတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ဆႏၵရွိတယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားတယ္ဆုိရင္ ၁၉၈၂ ဥပေဒနဲ႔အညီ သူတုိ႔ရရွိႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံသားအဆင့္အတန္းကုိ သတ္မွတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ေနခဲ့သူမ်ားအား ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါအတုိင္း အျမန္ဆုံးျပန္လည္လက္ခံရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

ေဒသအလိုက္ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ဧၿပီလဒုတိယပတ္အတြင္း ပဲခူးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ Heat Stroke ျဖစ္ပြားသူႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦး ေသဆံုး

ေဒသအလိုက္ ေန႔အပူခ်ိန္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာၿပီး ဧၿပီလဒုတိယပတ္အတြင္း ပဲခူးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အပူလွ်ပ္၍ သတိလစ္ျခင္း (Heat Stroke) ျဖစ္ပြားသူႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကုသေရးဦးစီးဌာန(ေနျပည္ေတာ္)မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဆး႐ံုေတြကို အေၾကာင္းၾကားထားတာက အပူဒဏ္ေၾကာင့္ အတြင္းလူနာေရာက္လာရင္ ကုသေရးဦးစီးဌာနကို တင္ျပေပးဖို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ၂၃ ရက္ကစၿပီး ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ အခုလက္ရွိအထိ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အားလံုးမွာ လူနာႏွစ္ဦး ရွိပါတယ္။ တစ္ဦးက ဧၿပီ ၁၀ ရက္က ပဲခူးတုိင္း၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနက တင္ျပလာတာပါ။ အမ်ဳိးသားလူနာ၊ အရက္ေသာက္ထားတဲ့လူနာ၊ ေဆး႐ံုကို သတိလစ္ၿပီး ေရာက္လာတယ္။ အပူခ်ိန္ကလည္း ၁၀၅ ေလာက္ရွိေနေတာ့ Heat Stroke ခံစားေနရတဲ့လူနာေပါ့။ ေဆးကုသမႈခံယူလိုက္တဲ့ အခါမွာ သတိျပန္ရၿပီး ေနျပန္ေကာင္းသြားတယ္။ အဲဒါက သနပ္ပင္ေဆး႐ံုကပါ။ ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးကပါ။ အမ်ဳိးသားလူနာပါပဲ။ သႀကၤန္မွာ အရက္ေသာက္၊ ေရကစားၿပီး Heat Stroke ျဖစ္ၿပီး ဆံုးသြားတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုသေရးအေနနဲ႔ ေဆး႐ံုေတြမွာ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ လူနာေတြ တက္ေရာက္ကုသႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ထားပါတယ္။ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ဖို႔လည္း ေဆး႐ံုေတြကို ႏွစ္စဥ္ညႊန္ၾကားပါတယ္။ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ လူနာေတြေရာက္လာရင္ ကုရမယ့္ ကုထံုးေတြကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆး႐ံုေတြကို ျဖန္႔ေ၀ထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လိုအပ္မယ့္ ေဆး၀ါးေတြကို လူနာေရာက္ရွိႏိုင္တဲ့ အလားအလာကို ခန္႔မွန္းၿပီးေတာ့ ေဆး၀ါးေတြ ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ဆည္းထားပါတယ္။ အပူေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့လူနာက တျခားလူနာေတြနဲ႔ မတူတဲ့အတြက္ ထားရွိရမယ့္ေနရာေတြကို ေဆး႐ံုအလုိက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔နဲ႔ ဆရာ၀န္သူနာျပဳေတြအေနနဲ႔ ေဆးကုသတဲ့အခါ အဆင္ေျပကြၽမ္းက်င္မႈရွိေအာင္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးတာေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ထားပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာမိုးခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ရာသီဥတု ပူျပင္းျခင္းေၾကာင့္ ေလးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေမ့လဲျခင္း (Syncope Due Heat)၊ အပူေၾကာင့္ ေျခလက္ေရာင္ရမ္းျခင္း (Heat Oedema)၊ အပူေၾကာင့္ ၾကြက္တက္ျခင္း (Heat Cramps)၊ အပူေၾကာင့္ အားအင္ကုန္ခမ္းခ်ည့္နဲ႔ျခင္း (Heat Exhaustion) ႏွင့္ အပူေၾကာင့္ ေခြၽးမထြက္ဘဲ သတိလစ္ေမ့ေျမာသည့္ (Heat Stroke) တို႔ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Heat Stroke ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ အပူခ်ိန္ညိႇမႈ ပ်က္စီးသြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အပူရွိန္ ျမင့္တက္လာသည့္အခါ လူ႔ခႏၶာကိုယ္၏ အပူခ်ိန္သည္ ၁၀၅ ဖာရင္ဟိုက္ (၄၀ ဒသမ ၅ ဆဲလ္စီးယပ္စ္)အထိ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အျခားအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၁၉ ရက္က မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း) တြင္ ဧၿပီလ၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ေအာက္ ငါးဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ေျခာက္ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဧၿပီလ၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ေအာက္ သံုးဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ ေလးဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ အထိ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)တို႔တြင္ ဧၿပီလ၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ေအာက္ ႏွစ္ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဧၿပီလ၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္တို႔ထက္ ႏွစ္ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ပိုကာ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဧၿပီလ၏ ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ခန္႔သာရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထူးျခားသည့္ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားမွာ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၄၃ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္၊ မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေပါက္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ၄၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္စီႏွင့္ ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕တြင္ ၄၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္တို႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး အသတ္ခံရသည့္ ရေနာင္းလူသတ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ တရားစြဲဆုိခံထားရသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားေလးဦးကုိ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္မ်ားခ်မွတ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ရေနာင္းၿမိဳ႕၌ ထိုင္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး အသတ္ခံရမႈတြင္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားေလးဦးကို ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္မ်ား ဧၿပီ ၁၉ ရက္က အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထိုင္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး အသတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသက္မျပည့္ေသးေသာ အဓိကတရားခံအျဖစ္ ရေနာင္းၿမိဳ႕ ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲခဲ့သည့္ ေမာင္မိုးဇင္ေအာင္အား ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္၊ ေမာင္ေက်ာ္စိုး၀င္းအား ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး လူႀကီးတရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ေမာင္စိန္ကတံုးအား ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္၊ ေမာင္ေ၀လင္းအား ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမႈကို တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့သည့္ FED အဖြဲ႕မွ ဦးထူးခ်စ္က The Daily Eleven သတင္းစာသ႔ို ေျဖၾကားသည္။

“ဒီမနက္ လူငယ္တရား႐ံုးကေနၿပီးေတာ့ အဓိကတရားခံအျဖစ္ တရားစြဲဆိုခံထားရတဲ့ ေမာင္မိုးဇင္ေအာင္နဲ႔ ေမာင္ေက်ာ္စိုး၀င္းတို႔ကုိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ေမာင္မိုးဇင္ေအာင္ကို ေလးႏွစ္ခ်လိုက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေမာင္ေက်ာ္စိုး၀င္းကိုေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ခ်တယ္။ ေနာက္ၿပီး အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့ ေမာင္စိန္ကတံုးနဲ႔ ေမာင္ေ၀လင္းတို႔ကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ပါတယ္။ ေမာင္စိန္ကတံုးကိုေတာ့ သူတို႔ရွစ္ႏွစ္ခ်တယ္။ ေမာင္ေ၀လင္းကိုေတာ့ ေျခာက္ႏွစ္ခ်လိုက္တယ္။ ဒဏ္ေငြေတြအေနနဲ႔ အားလံုးေပါင္း ငါးသိန္းခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ဘယ္အမႈကို ဘယ္လိုခ်မွတ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ တရား႐ံုးရဲ႕ အမိန္႔ျပန္တမ္းမရေသးတဲ့အတြက္ အေသးစိတ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေျပာႏိုင္ေသးဘူးခင္ဗ်။ အခုေျပာႏိုင္တာက လူငယ္တရား႐ံုးမွာ ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္နဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္ခ်လိုက္တယ္။ လူႀကီးတရား႐ံုးမွာ ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္နဲ႔ ေျခာက္ႏွစ္ခ်လိုက္တယ္ဆိုတာေတာ့ ေျပာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဦးထူးခ်စ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ရေနာင္းလူသတ္မႈမွာ လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈၿပီးပါက လူစိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆံုး အမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မြတ္စလင္မ်ားအား ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေစရန္အတြက္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ တံခါးဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္တြင္ ျမန္မာ အျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ ရွင္းလင္း

ျမန္မာ အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- Information Committee)

မြတ္စလင္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေစရန္အတြက္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္ ဟူေသာ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ေၾကာင္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ တံခါးဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၆ ရက္က က်င္းပရာတြင္္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္း တက္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးရာ၌ ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္႐ုံးႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္မွာ လြန္စြာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အတည္မျပဳႏိုင္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေနာက္ဆက္တြဲ စာရင္းတြင္ ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ စြပ္စြဲထားသည့္ အမႈမ်ားကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ေကာ့စ္ဘဇားစခန္းရွိ ထိခိုက္ ေစာ္ကားခံရသူ ဆိုသူမ်ားကို သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရန္ မိမိတို႔ဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း စနစ္တက် ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္အေပၚ အလြန္စိတ္ပ်က္ရေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိုမွ် လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ မရွိေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ေသ အေထာက္ထား ခိုင္လုံစြာရွိပါက မည္သည့္ ခ်ဳိးေဖာက္သူကိုမဆို အကာအကြယ္မေပးဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္းဒင္ အျဖစ္အပ်က္တြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သား ခုနစ္ဦးကို မၾကာမီက အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ခိုင္မာသည့္ ကတိက၀တ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

သံအမတ္ႀကီး ေဟာက္ဒုိစြမ္းက တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒႏွင့္ တပ္မေတာ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သာမက တည္ဆဲ အရပ္ဘက္ဥပေဒႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိုပါ ေလးစား လိုက္နာၾကရသည္ကို အေလးထား ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ အရပ္သားျဖစ္ေစ၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါေၾကာင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား တရားစြဲဆို အေရးယူမႈျပဳခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ က်င့္၀တ္ကို တိက်စြာ ေစာင့္ထိန္းရန္ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ စသည့္ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္ျခင္း မျပဳရန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ “မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအား သုတ္သင္ ရွင္းလင္းျခင္း” သို႔မဟုတ္ “လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္ျခင္း” စသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား သုံးစြဲမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အေထာက္အထား မခိုင္လုံေသာ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆြေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ယင္းသို႔ တာ၀န္မဲ့ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရြားေစၿပီး၊ ေဒသတြင္းရွိ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားကို ပိုမိုေ၀းကြာေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံအမတ္ႀကီးက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆက္တိုက္ ပုံေဖာ္ေျပာၾကားေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔အၾကား လက္ရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ျပႆနာအျပင္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနကို ေရရွည္ အေျဖရွာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်သကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ အုပ္စုမ်ားက ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေရးအတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ ထိခိုက္လြယ္သည့္ ကိစၥရပ္ကို အသုံးခ်ေနၾကျခင္းကိုလည္း ႐ႈတ္ခ်သင့္ေၾကာင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာကို အမည္နာမ ေဖာ္ထုတ္ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား ကူညီျခင္းျဖင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံမတ္ႀကီးက ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ ျပစ္မႈေပါင္း ၂၄၇ မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ၂၆ ဦး ေသဆုံး

သႀကၤန္ကာလက ရန္ကုန္တုိင္း အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တြင္ ေရပက္ခံကားမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ျပစ္မႈေပါင္း ၂၄၇ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၆ ဦး ေသဆံုးကာ ၁၆၁ ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္ကာလအတြင္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ လူသတ္မႈ ကိုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကိုးဦးေသဆံုးကာ ေျခာက္ဦးဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရကာ သားမယားျပဳက်င့္မႈတစ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဆိုင္ကယ္ခိုးမႈ ႏွစ္မႈႏွင့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈ ေလးမႈ၊ ခိုးမႈတစ္မႈတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားၿပီး နာက်င္ေစမႈျဖင့္ အမႈေပါင္း ၄၄ မႈအား အမႈဖြင့္ အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ စုံစမ္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း မႈခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္တင္ေဆာင္သည့္ ယာဥ္မ်ား၊ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ရာတြင္ လက္နက္မႈ ၃၇ မႈ၊ ယစ္မ်ဳိးဖမ္းဆီးရမိမႈ ၄၁ မႈ၊ ခိုးမႈႏွင့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္မသကၤာသူ ဖမ္းဆီးမႈ ၅၄ မႈႏွင့္ ရဲအက္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးမႈ ေျခာက္မႈ စုစုေပါင္း မႈခင္းမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ဖမ္းဆီးမႈေပါင္း ၁၃၈ မႈတို႔ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ ၁၈ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကိုးဦး ေသဆံုးကာ ၆၁ ဦးထိ ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ၿပီး ေသမႈေသခင္း အေနျဖင့္ ရွစ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္ကာလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မႈခင္းႏွင့္ အျခားအမႈ ၆၅ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေလးဦးေသဆုံးကာ ၁၇ ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ သႀကၤန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ ကိုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယခင္ႏွစ္ထက္ သံုးမႈေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း ယခင္ႏွစ္က ၁၂ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သႀကၤန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ ယာဥ္နာက်င္ႏွစ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ေလးဦး၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ ကုိးဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ နာက်င္ေစမႈ ေလးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဒဏ္ရာရရွိသူ ေျခာက္ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္အျခားအမႈ သုံးမႈတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ႏွစ္ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေရပက္ခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ သို၀ွက္ယူေဆာင္လာသည့္ တုတ္၊ ဓားလက္နက္၊ အရက္ဘီယာပုလင္းမ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားကို ရွာေဖြစစ္ေဆးသိမ္းဆည္းျခင္းတို႔ကို ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ သႀကၤန္ကာလျဖစ္သည့္ သႀကၤန္အတက္ေန႔ တစ္ရက္တည္းမွာပင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚကုသဌာနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလူနာ ၅၄ ဦးအထိ ရွိခဲ့ၿပီး သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေသဆံုးသူ ၁၆ ဦးအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမွ သိရသည္။

ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္၂၉ ဦး၊ သႀကၤန္အက်ေန႔တြင္ ၃၁ ဦး၊ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔တြင္ ၃၃ ဦး၊ သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ၅၄ဦး စုစုေပါင္း လူနာ ၁၄၇ ဦး ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ လူနာမ်ားအနက္ ယာဥ္ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူမ်ား၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သူမ်ားအျပင္ အျခားထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္သူမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သႀကၤန္ အႀကိဳေန႔တြင္ အတြင္း/အျပင္လူနာ ၁၅၉ ဦး၊ သႀကၤန္အက်ေန႔တြင္ ၁၇၇ ဦး၊ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔တြင္ ၁၇၇ ဦး၊ သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ၁၉၅ ဦး စုစုေပါင္း ၇၀၈ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚ ကုသဌာနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္လူနာမ်ားအနက္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္လူနာမွာ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ ၅၁ ဦး၊ သႀကၤန္အက်ေန႔တြင္ ၇၇ ဦး၊ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔တြင္ ၆၆ ဦး၊ သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ၆၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၅၅ ဦး ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေသဆံုးသူ ၁၆ ဦးအထိရွိၿပီး သႀကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ သံုးဦး၊ သႀကၤန္အက်ေန႔တြင္ ေလးဦး၊သႀကၤန္ အၾကတ္ေန႔တြင္ ေလးဦး၊ သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ငါးဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္ျပန္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္လမ္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသည့္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲရန္ ေနရပ္ရင္းသို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွာ ႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္မွ စတင္ကာလုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျမ၀တီနယ္စပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသည့္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္တြင္လည္း တံတားျဖတ္သန္းခြင့္ အထြက္တံဆိပ္တံုးထုရာတြင္လည္း ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေပးရျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ ထြက္ခြာမယ့္ ျမန္မာလုပ္သားေတြကို ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ အထြက္တံဆိပ္တံုး အခမဲ့ ထုေပးေနပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွာလိုပါပဲ အ၀င္ေရာ အထြက္ပါ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္” ဟု ျမ၀တီခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဒုလ၀ကမွဴး ဦးေက်ာ္နႏၵသက္တင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အခေၾကးေငြမွ မေပးေဆာင္ရဘဲ နယ္စပ္ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္အား ဒုတိယႏွစ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္အတြက္ ေနရပ္ျပန္လာသူ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြင္း သြားလာခြင့္အျဖစ္ ဧၿပီ ၅ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ထိုင္းအစိုးရက မည္သည့္ေငြေၾကးမွမေပးရဘဲ တရား၀င္ သြားလာခြင့္ျပဳထားတာဆိုေပမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ဖို႔ ဒီမနက္ (၁၈-၄-၂၀၁၈) ျပန္ခဲ့ၾကတာပါ။ တကယ္ဆိုမိဘ၊ ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ အၾကားႀကီး ေနခ်င္ေပမယ့္ မရေတာ့ပါဘူး။ ဆက္ေနရင္ လက္ရွိအလုပ္က အထုတ္ခံရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ သႀကၤန္ၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္သြားရတာပါ” ဟု လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည့္ ဘီလူးကြၽန္းေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“မိဘေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အၾကာႀကီးေနခ်င္တာေပါ့။ ခြဲခြာၿပီးအလုပ္သြား လုပ္ခဲ့တာလည္း ႏွစ္မနည္းေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္မရွိ ၀င္ေငြမရွိေတာ့ ေနမေပ်ာ္ေတာ့ဘူးေလ။ ေကာ္ဆန္း (ပန္းရန္) အလုပ္ပင္ပန္းေပမယ့္ ပိုက္ဆံရဖို႔အေရး သႀကၤန္လြန္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းလာခဲ့ၾကတာပါ” ဟု ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ မိဘမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္သႀကၤန္ပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ကိုကိုလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္အႀကိဳ ကာလတြင္ မဲေဆာက္-ျမ၀တီလမ္းမွတစ္ဆင့္ ေနရပ္သို႔ ဧၿပီ ၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ျပန္လာသူ ျမန္မာလုပ္သားတစ္သိန္းခန္႔ ယခင္လိုအတက္ အဆင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားဧၿပီ ၁၈ ရက္၊ ႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္မွ စတင္ၿပီး ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ခြာလ်က္ရွိေသာ္လည္း ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း၊ အလုပ္ရွိေသာ္လည္း စားေလာက္သည့္ လုပ္အားခ၀င္ေငြ မရရွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရွားပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သႀကၤန္ျပန္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားမွာ မိခင္ရင္ခြင္၌ ေႏြးေထြးေအာင္ မေနႏိုင္ၾကဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သႀကၤန္လြန္သည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ ထြက္ခြာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။