ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဆး႐ံုႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုးကို အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ စတင္သတ္မွတ္ထားၿပီး ရခိုင္၊ ဘဂၤါလီ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေထာင္၍ အသိေပးထား

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုး၌ မည္သူမဆို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လာေရာက္ခံယူႏုိင္ေၾကာင္း၊  ေဆးကုသမႈခံယူသူမ်ား လံုျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္း၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုးကို      ‘အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ နယ္ေျမ (Protected Zone)’ မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ရခိုင္၊ ဘဂၤါလီ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေထာင္ကာ အသိေပးထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရရွိေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္သည္ နိမ့္က်ေနၿပီး ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ခုရွိရန္အတြက္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား အနည္းဆံုး ၂၂ ဦးရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု အၾကံျပဳထားေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းအရ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ က်န္းမာေရး လုပ္သားအင္အားသည္ လူတစ္ေသာင္း လွ်င္ ၁၆ ဦးခန္႔ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ငါးဦးသာရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးေသႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ျမင့္ေနေၾကာင္း၊ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားရွိသည့္ ေဆး႐ုံေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားၾကေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး႐ံုျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ ေရာဂါအမ်ားအျပား မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနစစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လံုေလာက္စြာရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာဟာရျပည့္၀ႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အနိမ့္ဆံုးအေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ကာ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိသင့္သေလာက္မရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခားေဒသမွ လာေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကြင္းဆင္းႀကီးၾကပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ေန႔တြက္စရိတ္၊ ခက္ခဲေဒသခြင့္ျပဳစရိတ္ ၊ခရီးစရိတ္စသည္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား (ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ ငါးခူရ)ႏွင့္ ယာယီျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာတို႔၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာေဆးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းႏွင့္ေဆး အဖြဲ႕မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ရာ နယ္စပ္၀င္ထြက္ေပါက္ ေဆးခန္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ သာမာန္ေနမေကာင္းသူမ်ားအား ေဆးကုသေပးျခင္း၊ ေဆး႐ံုသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္လိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားအား အေရးေပၚေဆးကုသေပး၍ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ပိုလီယိုႏွင့္၀က္သက္ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံတိုက္ေကြၽးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းအဆင့္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံေနသည့္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာရေငြတုိ႔သာပါ၀င္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြေနၿပီး မူၾကမ္းအဆင့္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာရေငြတုိ႔သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္ ခုနစ္ခုရွိတယ္။ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြတုိ႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြတုိ႔၊ အေျခပစၥည္းမွ၀င္ေငြတုိ႔၊ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေငြတုိ႔၊ အျခားတုိ႔ အဲဒီလုိ ခုနစ္ခုရွိတာေပါ့။ အခု ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္ဆဲြေနတယ္။ အခု မူၾကမ္းေတာ့ရၿပီ။ အဲဒီ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒအသစ္ ထြက္လာတဲ့အခါက်ရင္ ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္က သံုးမ်ဳိးပဲပါေတာ့မယ္။ အဲဒီသံုးမ်ဳိးကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာရေငြတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပါ ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးမွာ လစာ၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္း၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္သည့္၀င္ေငြ၊ အျခားရလမ္းမွ ၀င္ေငြတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေရးဆဲြေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္တြင္ ေခါင္းစဥ္သံုးမ်ဳိးသာ ထည့္သြင္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

“ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ဖုိ႔က အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ယူရမွာပါ။ အခုကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ၀င္ေငြခြန္ကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားတယ္။ အဲဒီေပးထားတဲ့ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ၿပီးသြားရင္ ေနာက္ပုိင္း အိမ္၀ယ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကား၀ယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရွယ္ယာထည့္တာပဲျဖစ္ျဖစ္မွာ ၀င္ေငြရလမ္းရွိတဲ့ေငြ ရွိရင္ ရွိ၊ ဒါမွမဟုတ္ အခြန္ေဆာင္ၿပီးရထားတဲ့ Certificate လက္မွတ္ရွိရင္ရွိေပါ့။ အဲဒါမွ မရွိရင္ မလာခဲ့နဲ႔ေတာ့။ ႏုိင္ငံတကာလုိ တရား၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္တဲ့ေငြမရွိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိ႔ မရေတာ့ဘူးေပါ့။ အခုေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးအရ ကုိယ့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာအေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေလ်ာ့နည္းခဲ့တာရွိ တယ္ဆုိရင္ အခုတစ္ႏွစ္အတြင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လာေဆာင္၊ အခြန္႐ုံးက Certificate ေပးမယ္။ ေနာက္ပုိင္း တစ္ခုခုျပန္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတယ္ဆုိရင္ ဒီ Certificate ရွိရင္ အခြန္သက္သာမွာေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အခြန္လမ္းေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျဖစ္ေအာင္ သြားေနပါတယ္” ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

၀င္ေငြရလမ္း မျပႏိုင္သည့္စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ယခင္က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ စည္းၾကပ္ႏွစ္မွ စတင္ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး ယခင္အခြန္ မေဆာင္ခဲ့သည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အားလုံးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေျခာက္လအတြင္း အခြန္ေပးေဆာင္မည္ဆိုပါက သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အဆိုပါပထမေျခာက္လအၿပီး ဒုတိယေျခာက္လတြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မည္ဆိုပါက အခြန္ႏႈန္း ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ထုိသို႔ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြအေပၚ အခြန္ႏႈန္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ မွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ေပးထားသည့္ အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ၌ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြကို ပယ္ဖ်က္ကာ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္အတုိင္းသာ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရ အေရးမယူဘဲ အခြန္ျပန္လည္ေပးေဆာင္ႏုိင္မည့္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္ အေရးျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ က်ပ္ ၁၀၆၇၇၆၉၈ ဒသမ ၁၇၄ သန္း ေတာင္းခံထားသည့္အနက္ က်ပ္ ၁၃၀၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ သန္းကို ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ထား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မစတင္မီတက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၆၇၇၆၉၈ ဒသမ ၁၇၄ ေတာင္းခံထားသည့္အနက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၀၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ အား ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားက စိစစ္ ေလွ်ာ့ခ်ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ က အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕မ်ားမွ သာမန္ႏွင့္ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၆၇၇၆၉၈ ဒသမ ၁၇၄ ေတာင္းခံထားသည့္အနက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၀၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ အား ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားက စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး က်န္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၅၄၇၅၉၄ ဒသမ ၀၄၂ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သာမန္ရေငြတြင္ က်ပ္ ၅၀၆၀၂ ဒသမ ၄၈၀ သန္း တိုးျမႇင့္ၿပီး သံုးေငြစိစစ္ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ရေငြက်ပ္ ၁၃၂၁၆ ဒသမ ၃၂၀ သန္းေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ သံုးေငြစိစစ္ေလွ်ာ့ခ်မႈ က်ပ္ ၁၃၀၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ သန္းတို႔ကို အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ ေျခာက္လအထိ ေတာင္းခံေငြမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျပန္ၾကားေရး (ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး (ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ ပံုေငြျပင္ပ၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) မိမိဘ႑ာရန္ပံုေငြ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ (ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ ျပင္ပ၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားမွ ေတာင္းခံထားမႈမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္အသံုးစရိတ္အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေငြလံုးေငြရင္းေတာင္းခံ လ်ာထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၆၈၆၂ ဒသမ ၀၆၈မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၂၂၈ ဒသမ ၂၇၁ အား စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္လ်ာထားခ်က္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၂၀၂၉၅ ဒသမ ၄၄၄ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၀ ဒသမ ၀၀၀၊ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၁၁၀၈၇ ဒသမ ၃၆၆ မွ က်ပ္သန္း ေပါင္း ၈၅၂၅ ဒသမ ၀၀၀ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းခံထားသည့္ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း၄၄၇၄၉ ဒသမ ၆၁၂ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၂၈၉ ဒသမ ၆၂၃ ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန (ဦးစီးဌာနမ်ား)ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၁၉၅ ဒသမ ၀၆၈ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၂၀ ဒသမ ၅၈၄ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၆၃၃၉ ဒသမ ၃၃၀မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၇၀၄ ဒသမ ၆၅၆ စိစစ္ထားေၾကာင္း၊ ေငြလံုး ေငြရင္းက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၉၈၈၈ ဒသမ ၁၀၇ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၉၉၀ ဒသမ ၈၅၃ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၆၃၈၁၁ ဒသမ ၉၈၉ အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၉၂၈၀ ဒသမ ၆၀၅ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၁၇၄ ဒသမ ၁၆၉ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၉၁ ဒသမ ၅၅၀ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇ ဒသမ ၉၃၁ ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၆၃၉၈ ဒသမ ၁၃၃ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၇၅၄ ဒသမ ၇၉၃ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၄၉၅၂ ဒသမ ၂၃၄ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၆၀ ဒသမ ၂၉၄ ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈၄၄၁၂ ဒသမ ၈၅၉ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၄၉၀ ဒသမ ၉၂၃ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၆၉ ဒသမ ၅၉၃ အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မရွိဘဲ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၂၁၃ ဒသမ ၉၄၃ မွ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၁၂၅၉ ဒသမ ၃၁၂ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၁၉၆ ဒသမ ၀၄၁ အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၃၃ ဒသမ ၆၅၆ မွ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၆၈၁ ဒသမ ၂၇၂ စိစစ္ျဖတ္ ေတာက္ထားေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူး ေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မူႏွင့္အေျခခံသေဘာအပါအ၀င္ ရေငြ သံုးေငြမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဟု ျမန္မာျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သမၼတအား ေျပာၾကား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားအနီးရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုတြင္ မိသားစုအတြက္ ပ႐ိုတင္းဓာတ္မ်ားစြာပါေသာ ဘီစကစ္မ်ား၊ ဆန္ႏွင့္ ပဲနီေလးတို႔ ေရာခ်က္ထားသည့္ Khicdhi ဟင္းအထုပ္မ်ားကို ယူေဆာင္လာသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္တစ္ဦးကို ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ၎၏ ႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျပန္လည္ လက္ခံရယူရန္ အသင့္ ျပင္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သမၼတ အမ္ဒီအဗၺဒူဟာမစ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ဒါကာၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ တြင္ ေတြ႕ဆုံရာ၌ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ၏ ျပန္ၾကားေရး အတြင္း၀န္ ဂြၽဳိင္းနယ္အေဘဒင္က မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူ၏ႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးစတင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီေၾကာင္းႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္လက ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီထားသည့္ အစီအစဥ္အတုိင္း စခန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟု ဂြၽဳိင္းနယ္က ဆုိသည္။

“သူ (ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ) က သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕ ဟာ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္က အၾကံျပဳထား တာေတြကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္” ဟု သမၼတ၏ ျပန္ၾကားေရးအတြင္း၀န္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ တစ္သန္းေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ထြက္ေျပးကာ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ေနထုိင္ေနရသည္။

၎တို႔အနက္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လုံျခံဳေရးစခန္းမ်ားကို တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္  ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးစုလုိက္သုတ္သင္မႈဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ စစ္ဆင္ေရးစတင္ခဲ့သည့္အတြက္ နယ္ျခားကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ထြက္ေျပးလာခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံက ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြကို အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ခဲ့တာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြက္ အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတဟာမစ္က အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဂြၽဳိင္းနယ္က  ေျပာျပခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သမၼတက ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင့္လုိက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သမၼတက ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ၎တို႔အတြက္အဆင္ေျပေသာ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားထံမွ ယုံၾကည္မႈရယူရန္ အထူးျပဳသင့္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သမၼတက ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ၎င္းတို႔ေျမမ်ားဆီသို႔ ျပန္ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္လည္း အဆင့္လုိက္ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ပူးတြဲ အလုပ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ကေပးအပ္မည့္ “The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant” အား လက္ခံရယူရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ထိုင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား ႀကိဳဆိုစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္မွေပးအပ္မည့္ ‘The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant’ အား လက္ခံရယူရန္ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္မွ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ထုိင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ရန္ႏွင့္ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္မွ ေပးအပ္မည့္  ‘The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant’ အပ္ႏွင္းျခင္းအခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံသံ႐ုံးမွ  သံ႐ုံးယာယီတာ၀န္ခံ Mr.Narong Boonsatheanwong ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ေလတပ္စစ္သံမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေလဆိပ္တြင္ ပုိ႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးတုိ႔ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ လုိက္ပါသြားၾကၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္မွ ေပးအပ္မည့္  ‘The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant’ အား လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ အထင္ကရေနရာမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဒြန္ေမာင္း တပ္မေတာ္ေလဆိပ္ (Wing-6) သုိ႔ ေရာက္ရွိရာ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan  ႏွင့္ဇနီး၊ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္သန္း၊ ျမန္မာစစ္သံ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေလဆိပ္၌ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant ဘြဲ႕တံဆိပ္သည္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္မွ ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးသယ္ပိုးသည့္ မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္၊ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္၊ အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္၊ ျပည္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဘြဲ႕တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး the Most Exalted Order Of the White Elephant ဘြဲ႕တံဆိပ္အတန္းအစားရွစ္မ်ဳိးအနက္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ ယခုရရွိမည့္ဘြဲ႕တံဆိပ္သည္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဒုတိယေျမာက္ဘဲြ႕တံဆိပ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကလည္း The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand ေတာ္၀င္ဘြဲ႕တံဆိပ္ကို လက္ခံရရွိထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ကလည္း ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ေရွ႕၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံု၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပုိမုိတုိးတက္ခုိင္မာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ားေစလႊတ္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ အားကစား အဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ေရး၊ စစ္သေဘၤာမ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္ေရး၊ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား အဆင့္အလုိက္  အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေန မ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။