တရားမွ်တလြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔မေသြ (၃)

Photo: EasyInvoice

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ

ဤစစ္ဘားေကာင္စီ အခင္းအက်င္းကား ယေန႔တိုင္ မပ်က္ျပယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား စတင္လာသည္ကို အသိအမွတ္ ျပဳၾကရပါမည္။

၆-၁-၂၀၁၂ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၀င္ႏွင္းဆီခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကြၽန္ေတာ္က “ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီကို လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရေရး” စာတမ္းဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ကြၽန္ေတာ္ ေရွ႕ေနလိုင္စင္ ျပန္မရေသး။ ဇူလိုင္လတြင္မွ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနလိုင္စင္ ျပန္ရခဲ့သည္။

၁၄-၉-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း (ILAM) အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (Main Commltee) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည္။ ဘားေကာင္စီကိစၥ လိုင္စင္႐ုပ္သိမ္းခံ ေရွ႕ေနမ်ား ခုခံေခ်ပခြင့္ ရေရးကိစၥ၊ ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရေရးႏွင့္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားမ်ား အလုပ္သင္ေရွ႕ေန ဆင္းခြင့္မရသည့္ကိစၥ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ဘားေကာင္စီဥပေဒ ျပင္ဖို႔ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ အၾကံျပဳသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (IBA) တို႔က ကမကထျပဳၿပီး အမ်ဳိးသားအဆင့္ တည္ေထာင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္း (ILAM) တြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီ ဥပေဒ (မူၾကမ္း)” သတၱမအႀကိမ္ထိ တည္းျဖတ္ၿပီး အဆင္သင့္ ရွိသည္။

ဤမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ေရွ႕ေနမ်ားကလည္း ေထာက္ခံၾကသည္။ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေရႊမန္းေကာ္မရွင္ဟု လူသိမ်ားသည့္ “ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေကာ္မရွင္” သို႔လည္း တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာအကၡရာ (Law Firm) က ဦးေဆာင္ ေခၚယူခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းႀကီးက ဘားေကာင္စီဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး တပ္လွန္ ႔ႏိႈးလိုက္သည္။ ၂၅-၃-၂၀၁၈ ေန႔တြင္ “ပန္သူရိယ” ခန္းမ ဒုတိယအစည္းအေ၀းက ဘားေကာင္စီဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါၿပီ။ ဤေကာ္မတီက ၁၉၈၉ ဘားေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ျဖဳတ္ခံထားခဲ့ရသည့္ မူလပုဒ္မ (၄) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၆) တို႔ကို ျပန္လည္ ထည့္သြင္းရန္သာျဖစ္၍ ပိုမိုလြယ္ကူ အဆင္ေခ်ာႏိုင္ေပမည္ဟု အမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။

ေရွ႕ေနမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ဘားေကာင္စီတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာမွသာ က်င့္၀တ္သိကၡာ တာ၀န္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္တို႔ ပီပီျပင္ျပင္ ရွိလာမည္ဆိုလွ်င္ က်င့္၀တ္သိကၡာ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ေရွ႕ေနမ်ားကို အေရးယူရန္ မလိုအပ္ေတာ့ၿပီေလာ။ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသည္ မြန္ျမတ္သန္႔စင္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းျဖစ္၍ အဖ်င္းအေမွာ္မ်ား ခဲသလဲမ်ားကို ဖယ္ရွား သုတ္သင္ရမည္ကား ယံုမွားဖြယ္မရွိ။ သို႔ရာတြင္ တရားမွ်တရမည္။ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ရေပလိမ့္မည္။

က်င့္၀တ္သိကၡာ ေဖာက္ဖ်က္မႈ (Misconduct)

ဘားေကာင္စီ အက္ဥပေဒတြင္ (Misconduct) ၏ အဓိပၸာယ္တိက်စြာ ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိ။ ပုဒ္မ ၁၀ (၁) တြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္မႈ (Professional Misconduct) ႏွင့္ အျခား က်င့္၀တ္သိကၡာ ေဖာက္ဖ်က္မႈ (Other Misconduct) ဟု သံုးစြဲထားသည္။

“ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ထံုး၊ စာ-၈၆ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန တစ္ေယာက္၏ ကိစၥ” အမႈတြင္ ထိုစဥ္က ဗဟိုတရား႐ံုးက “ေဒါက္တာဘဟန္ ျပဳစုေသာ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ အဘိဓာန္တြင္ (Misconduct) ကို အက်င့္ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ အက်င့္ေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ ေဖာက္လဲွေဖာက္ျပန္ျဖစ္မႈ၊ ေဖာက္လဲွ ေဖာက္ျပန္ျပဳျခင္း၊ အလြဲမေကာင္းေသာ အက်င့္အၾကံ အမူအရာအျပဳအမူ၊ မေကာင္းက်င့္ မေကာင္းၾကံဟူ၍ ဘာသာျပန္ထားေၾကာင္း” ညႊန္ျပထားသည္။

Oxford တကၠသိုလ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထုတ္ အ႒မအႀကိမ္ “Dictionary of Law” စာအုပ္တြင္ (Misconduct) ကို Incorrect or erroneous conduct (မေလ်ာ္ကန္ေသာ သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္) ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။ ဆက္လက္၍ Wilful Misconduct ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။

Wilful misconduct : Intentionally doing something that is wrong , or wrongfull omiting to do something, or doing something or omitting to do something that shows reckless indifference as to what the consequences may be.

(ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အက်င့္ေဖာက္ျပားမႈ … မမွန္သည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ ျပဳျခင္း … တစ္စံုတစ္ရာကို မွားယြင္းစြာ ထိမ္ခ်န္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို သိပါလ်က္ … တစ္စံုတစ္ရာကို ျပဳရန္ တမင္ပ်က္ ကြက္ျခင္း မဆင္မျခင္ တာ၀န္မဲ့ျပဳျခင္း)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘားေကာင္စီ ဥပေဒ၌ က်င့္၀တ္သိကၡာ ေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိက်သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မပါ စီရင္ထံုးမ်ားျဖင့္သာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

Moral turpitude – Test for striking off the rolls – Bar Councils Act, s.1 0 (1). The test that the Court has to apply in Considering off the Roll of Advocates is whether the proved misconduct of the advocated is such that he must be regarded as unworthy to remain a member of the honourable profession to which he has been admitted, and unfit to be entrusted with the responsible duties that an advocate is called upon to perform. Ex Parte Brounsall, 2 Cowper 8 2 9 ; In re Weare , (1893) 2 Q.B.4 3 9 . followed. In re An Advocate , 46 Mad. 9 0 3 : Re Blake, 3 E.& E;34 : Re Hill, L.R.3 Q.B 543: In re A pleader 57 Cal. 337; In the matter of R.N.Mukerji, 22 All.49 , referred to. In THE MATTER OF ANADVOCATE.
12 Ran.110

ကိုယ္က်င့္ ေဖာက္ျပားျခင္း- တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ဘားေကာင္စီအက္၊ (၁၀) ၁ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးအား စာရင္းမွ ပယ္ထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဟိုက္ကုတ္က စဥ္းစားခ်ိန္ဆရာတြင္ သက္ေသ ထင္ရွားျပၿပီးေသာ စြပ္စြဲခံရသူ၏ အျပဳအမူသည္ ဂုဏ္သေရရွိ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန တစ္ဦးအျဖစ္ ယင္း၏ အသိုက္အျမံဳက ဆက္လက္ လက္ခံရန္ ထုိက္တန္ျခင္း ရွိ မရွိ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန တစ္ဦးတြင္ တင္ရွိေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္ ယံုၾကည္ထုိက္ မထိုက္ပင္ ျဖစ္သည္။

၁၂ ရန္ကုန္ ၁၁၀

ႏိုင္ငံေရး ျပစ္မႈသည္ က်င့္၀တ္သိကၡာ ေဖာက္ဖ်က္မႈေလာ

အထက္ပါ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ေရွ႕ေနတစ္ဦးကို အေရးယူႏိုင္ရန္ က်င့္၀တ္သိကၡာ ေဖာက္ဖ်က္မႈဟူသည္ ယင္းက အမႈသည္ေပၚ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ရွိေသာ ဥပေဒ ၀န္ေဆာင္မႈကို တရားမဲ့ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္သည့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ေရွ႕ေနတစ္ဦး၏ အျပဳအမူမွ ေဖာက္လွဲ ေဖာက္ျပန္ျပဳျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက တားျမစ္ထားေသာ အက်င့္စာရိတၱဆိုင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတို႔သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာထား ကြဲလြဲသျဖင့္ အာဏာရသူက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရသူကို ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ေဖာက္ဖ်က္သူဟု စြပ္စြဲလွ်င္ တရားမွ်တပါမည္လား။ ထိုအျပစ္ေပးသူသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အာဏာလက္လြတ္၍ နိမ့္ပါးခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပစ္ဒဏ္ ခ်ခံရသည္ကို ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ဗံုလံုတစ္လွည့္ ငါးပ်ံတစ္လွည့္ စြပ္စြဲေနၾကလွ်င္ တရားမွ်တသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါ့မလား။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဦးဘိုနီ လက္ထက္တြင္ ႐ုံးထုတ္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေနာက္အမႈရွိပါက သံေျခခ်င္းခတ္၍ ႐ံုးထုတ္ရန္ ျပန္လည္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဘ၀မွ အက်ဥ္းသားတစ္ျဖစ္လဲ ဦးဘိုနီ သံေျခခ်င္းႏွင့္ ႐ံုးထုတ္ခံခဲ့ရရာ မ်ားစြာ သံေ၀ဂရဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ- ၁၂၂ (၁) အရ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူ ဦးက်ားမွာ ေသဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ဖဆပလႏွင့္ မဆလေခတ္ထိ အလြန္ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚ စီမံမႈအက္ဥပေဒပုဒ္မ – ၅ (ည) အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ အတားအဆီးမွ်မရွိဘဲ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေရွ႕ေန ျဖစ္လာၿပီး ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုတရား႐ံုးေရွ႕ေန ျဖစ္လာသည္။

သို႔ရာတြင္ ၁၉၈၈ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုႀကီး၌ ကေလးသပိတ္ႏွင့္ ေရႊဘိုသပိတ္ကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ေရွ႕ေန ဦးေအးျမင့္ ႏွင့္ ေရွ႕ေန ဦးျမင့္သန္းတို႔မွာ ေသဒဏ္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေရွ႕ေနလိုင္စင္ ျပန္လည္ မရရွိပါ။

ေၾကကြဲဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ား

က်င့္၀တ္သိကၡာ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ေရွ႕ေနကို အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းမွာ မွန္ကန္မွ်တပါသည္။ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူခံရျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေစာဒကတက္ဖြယ္ မရွိပါ။ လုိင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းခံရေသာ ေရွ႕ေနအမ်ားစုမွာ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ျဖစ္ပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕က အထက္တန္းေရွ႕ေန တစ္ဦးမွာ စစ္အစိုးရေခတ္တြင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ တစ္ေစာင္ျဖင့္ လုိင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေရွ႕ေနတစ္ဦးမွာ တရား မမႈတစ္မႈတြင္ မိမိ အမႈသည္အား တရားၿပိဳင္အျဖစ္မွ ဖယ္ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည္။ နားလည္မႈလြဲေသာ အမႈသည္က တုိင္ၾကားသျဖင့္ ထိုေရွ႕ေနလိုင္စင္ ျပဳတ္ရေတာ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမႈသည္က သူမွားမွန္းသိ၍ တိုင္ၾကားစာ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေသာ္လည္း မမီေတာ့။ ေရွ႕ေနခင္ဗ်ာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လုိင္စင္ ျပန္မရရွာေတာ့။

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသို႔

ယေန႔အခ်ိန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပကာ ဒုတိယပင္လံု ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီသို႔ ခ်ီတက္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လက္နက္စြဲကိုင္ အေသအေက် ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ ေနၾကသူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းသို႔ ေရာက္ေနၾကေခ်ၿပီ။ ဤအေျခအေနတြင္ မတရားလိုင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းခံရသူ ေရွ႕ေနမ်ားဥပေဒအရ ခုခံေခ်ပခြင့္ မရခဲ့သည့္ ေရွ႕ေနမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသင့္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး ရန္ၿငိဳးျဖင့္ ေထာင္ခ်၊ ဘ၀ပ်က္ေစရန္ ထမင္းအိုးခြဲခံရသည့္ ယခင္ စစ္အစိုးရ၏ ရန္သူေရွ႕ေနမ်ားကို ျပည္သူ႔အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ရွင္သန္ခြင့္ ေပးသင့္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

မိသားစုဓာတ္ပုံ

ကြၽန္ေတာ့္မွာ မိသားစု စုံစုံညီညီနဲ႔ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံေလး တစ္ပုံေလာက္ ႐ိုက္ထားခ်င္တဲ့ ဆႏၵျဖစ္မိေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ခုခ်ိန္ထိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵဟာ ျဖစ္မလာေသးပါဘူး။ တစ္ေယာက္ တစ္ေနရာစီ ေနၾကရေတာ့ လူစုဖို႔ မလြယ္ကူတာလည္း ပါပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ေမာင္ႏွမ ကိုးေယာက္ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုေတာ့ ေမာင္ႏွမ ရွစ္ေယာက္ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ညီမေလး တစ္ေယာက္က ၁၃ ႏွစ္အရြယ္မွာ ဆုံးပါးသြားခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာရြာေတာဓေလ့ ယုံၾကည္မႈအရ စုန္းျပဳစားခံရၿပီး ေသသြားတာလို႔ သိရပါတယ္။ မိသားစုစုံစုံညီညီနဲ႔ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ခ်င္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ညီမေလးက အေၾကြေစာသြားခဲ့ရပါတယ္။ လူ႔ေလာကမွာ ၁၃ ႏွစ္ပဲ ေနခြင့္ေပးခဲ့တဲ့ ကံၾကမၼာကိုလည္း ရင္နာမိပါတယ္။ မိသားစု ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သီခ်င္းေတြကို နားေထာင္ရေလ ညီမေလးကို သတိရေလပါပဲ။ အခု လူ႔ေလာကမွာ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနေသးတဲ့ အေဖရယ္ အေမရယ္ က်န္တဲ့ ေမာင္ႏွမ ခုနစ္ေယာက္ရယ္နဲ႔ အတူတူ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵဟာ တားဆီးလို႔မရေအာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ျဖစ္မလာႏိုင္တဲ့ ေလာကႀကီးမွာ တစ္ေယာက္ တစ္ေနရာစီ ေ၀းကြာေနၾကရတဲ့အျဖစ္က အဓိက တရားခံတစ္ေယာက္လို ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္က်တဲ့ သူေတြကက်၊ အိမ္ေထာင္ မက်ေသးတဲ့ သူေတြကလည္း လုပ္ငန္းကုိယ္စီနဲ႔ဆိုေတာ့ ခ်ားရဟတ္ပမာ လည္ေနရတဲ့ စား၀တ္ေနေရးေတြနဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဆုံစည္းဖို႔ဆိုတာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ စဥ္းစားေနရတာနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ေတြဟာ ကုန္ဆုံးေနရပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္က မိသားစုနဲ႔ ရွစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲ အတူေနခဲ့ရေတာ့ မိသားစု သံေယာဇဥ္ ေခါင္းပါးတယ္လို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသ ေရာက္ေရာက္ မိသားစုကို ထူးထူးေထြေထြ လြမ္းျပေနမိတာမ်ဳိးလည္း မရွိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မိသားစု စုံစုံညီညီနဲ႔ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ခ်င္စိတ္ေလးကေတာ့ အျမဲတေစ ခုိေအာင္းေနမိတာ အမွန္ပါ။ ကုန္ဆုံးသြားတဲ့ အတိတ္ဘ၀ေတြကို လြမ္းဆြတ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ဓာတ္ပုံ အေဟာင္းေလးေတြက သက္ေသျပေပးတတ္တယ္ မဟုတ္လား။ ေက်ာင္းအတူ တက္ခဲ့ဖူးတဲ့ သူေတြနဲ႔ပဲျဖစ္ေစ၊ ခရီးအတူ သြားခဲ့ဖူးတဲ့ သူေတြနဲ႔ပဲျဖစ္ေစ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ သတိရေပးဖို႔ အေထာက္အကူေပးႏိုင္တာ ဓာတ္ပုံေလးေတြပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ေနမိပါတယ္။ ယုံၾကည္စိတ္ မေပ်ာက္သေရြ႕ေတာ့ မိသားစု ဓာတ္ပုံေလး ႐ိုက္ျဖစ္မယ္လို႔ ခံယူေနဆဲပါပဲ။
ေ၀းကြာျခင္း အမွတ္တံဆိပ္ေတြ ခပ္ႏွိပ္ေပးလိုက္တာက ျမန္လြန္းေတာ့ မိသားစုနဲ႔ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံဖို႔ဆိုတာ ဒုလႅဘတရား တစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ မိသားစု စုံစုံညီညီနဲ႔ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျဖစ္မယ္လို႔ေတာ့ ယုံၾကည္ျမဲ ယုံၾကည္လ်က္ပါပဲ။ အခုဆို အေဖက အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ေနၿပီ။ အေမက အသက္ ၇၀ ျပည့္ခါနီးေနၿပီ။ မိဘႏွစ္ပါး က်န္းက်န္းမာမာ ရွိေနတာကို ျမင္ေတြ႕ေနရတာပဲ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဘ၀ေလးတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးထားရပါတယ္။ လူတိုင္းလူတိုင္း မိသားစုနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခ်င္တဲ့ ဆႏၵေလးေတြ တစ္ခါမဟုတ္ တစ္ခါေတာ့ ရွိခဲ့ဖူးၾကမွာပါ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ အဆင္မေျပခဲ့မေျပခဲ့ ေမာင္ႏွမသံေယာဇဥ္ ဆိုတာ ေသြးကစီးလာတဲ့ ျမစ္ေရေတြလို ေပါင္းဆုံမႈကို ေစာင့္စားေနတတ္ပါတယ္။

ငယ္ရြယ္စဥ္အခါက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အဆင္မေျပလို႔ ရန္ျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ေမာင္ႏွမခ်င္း ေတြ႕ဆုံခ်င္မိတဲ့ ဆႏၵဟာ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ကေလးဘ၀တုန္းက သူနဲ႔ငါနဲ႔ အျမဲတမ္း ရန္ျဖစ္ေနရတာပဲဆိုတဲ့ စကားလုံးေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ တစ္ခုလို ျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။ ၾကည္ႏူးမႈေတြ ေပါက္ဖြားလာတတ္ပါတယ္။ ေရွးစကားပုံတစ္ခုနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ မိသားစုဆိုတာ မေခၚခ်င္လို႔ ရေပမယ့္ မေတာ္ခ်င္လို႔ မရဘူး မဟုတ္လား။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ႕ သေကၤတကို သတိရမႈလို႔ ဘာသာျပန္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ လက္သင့္ခံေပးဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနမိပါတယ္။ မိသားစု ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသီခ်င္းေတြ၊ မိသားစုကဗ်ာေတြ၊ မိသားစု ေဆာင္းပါးေတြကို ေတြ႕ျမင္ရတဲ့အခါတိုင္း ၾကည္ႏူးစိတ္နဲ႔ အခါခါျပန္ဖတ္ေနမိတတ္ပါတယ္။ အခုလည္း ကြၽန္ေတာ္ မိသားစုနဲ႔အတူ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနတုန္း မိသားစုဓာတ္ပုံဆိုတဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္မိပါတယ္။ ေရးသားသူက ဆရာမ်ဳိးေနႏြယ္ပါ။ စုံနံသာမဂၢဇင္း၊ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္လမွာ ေဖာ္ျပခံရတဲ့ ကဗ်ာေလး တစ္ပုဒ္ပါ။ ဆရာက မိသားစုနဲ႔အတူ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ဖူးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔က ေရလမ္း ကုန္းလမ္း ကြာျခားေနသလို ခရီးစဥ္လည္း ကြာျခားသြားခဲ့ပါတယ္။

ငယ္႐ုပ္ေတြ ေပ်ာက္သြားေစေသာ
ဖုန္မႈန္႔မ်ား
နံရံမွာ တြယ္ကပ္လို႔…။

ငယ္ရြယ္စဥ္က အမွတ္တရ ႐ိုက္ထားခဲ့တဲ့ မိသားစု ဓာတ္ပုံေလးဟာ ဖုန္မႈန္႔ေတြနဲ႔အတူ ႏုပ်ဳိမႈကို ဖုံးကြယ္ထားျခင္း ခံရပါတယ္။ မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္မိတဲ့အခါေတြမွာ ဓာတ္ပုံေလးေပၚ ဖုန္မႈန္႔ေတြ ကပ္ၿငိေနတာ ျမင္ေပမယ့္ ဘယ္သူမွ ဖုန္သုတ္သြားဖို႔ သတိမရဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အေရးမႀကီးပါဘူးကြာ ဆိုၿပီး အမွတ္တမဲ့ ထားမိတဲ့ ဓာတ္ပုံေလးဟာ နံရံေပၚမွာ အထီးက်န္ေနပါတယ္။ ဖုန္သုတ္ေပးမယ့္ မိသားစု၀င္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနသလို ပင့္ကူမွ်င္ေလးေတြနဲ႔လည္း မိတ္ဖြဲ႕ထားရပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္လာၿပီဆိုရင္ နံရံတစ္ခုကိုပဲ သံေယာဇဥ္တြယ္ေနမိသူ တစ္ေယာက္လို တြယ္ဖက္ထားရပါတယ္။

တရိပ္ရိပ္ တက္လာေသာ အတိတ္ဟာ
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ျပဇာတ္ တစ္ပုဒ္လို
အိမ္လြမ္းစိတ္ေတြ ငယ္ထိပ္တက္လို႔…။

အခ်ိန္အခါေတြ တိုက္စားခံခဲ့ရတာ မ်ားလာေလ အတိတ္ဆိုတဲ့ ၀တၳဳေရးဆရာဟာ ဆြဲဆန္႔လို႔ ေကာင္းေလပါပဲ။ လူတိုင္း အတိတ္ကိုယ္စီ ရွိဖူးၾကတဲ့အထဲမွာ မိသားစုကို လြမ္းမိတဲ့ အတိတ္ေျခရာေတြလည္း ရွိခဲ့ဖူးၾကပါတယ္။ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀က လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနခဲ့ဖူးၾကတာေတြကို သတိတရ ရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဖြင့္ၾကည့္ၿပီးသား ဇာတ္ထုတ္ေဟာင္း တစ္ပုဒ္ျဖစ္ေပမယ့္ ကုိယ္ႏွစ္သက္တဲ့ ဇာတ္ထုပ္တစ္ပုဒ္ဟာ ဘယ္အခ်ိန္ပဲ ဖြင့္ၾကည့္ၾကည့္ မ႐ိုးႏိုင္ေအာင္ ခံစားရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ကေလးဘ၀ကတည္းက ႀကိဳက္ခဲ့တဲ့ စိုးမိုးေမတၱာဇာတ္ထုပ္ကို အခုခ်ိန္ထိ ႀကိဳက္ေနမိတုန္းပါပဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ဖြင့္ၿပီး နားေထာင္ေထာင္ မ်က္ရည္ဟာ အလြယ္တကူပဲ စီးဆင္းလာတတ္ပါတယ္။ မိသားစု ဓာတ္ပုံေတြကို ျမင္တိုင္း အိမ္လြမ္းနာဟာ ဘယ္လို ေဆးထည့္သိပ္သိပ္ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္တဲ့ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္လို႔ ခံစားေနရတုန္းပါပဲ။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း
ႏွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ေက်ာ္က
မိသားစုဓာတ္ပုံဟာ
ေဟာင္းႏြမ္းျခင္းေတြ
ေအာက္ေမ့ျခင္းေတြနဲ႔ ဆြံ႕အလို႔
အေရာင္ေတြလည္း
လြင့္ျပယ္ေမွးမိွန္လို႔…။

ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြလည္း ကုန္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္ေလာက္က မိသားစု ဓာတ္ပုံေလးလည္း ေဟာင္းႏြမ္းေနပါတယ္။ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ေအာက္ေမ့မႈေတြကိုလည္း ေမ့လာသေလာက္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဆြံ႕အေနတဲ့ သတိရျခင္းေတြဟာ ဘယ္လို အေရာင္နဲ႔ ေဆးျခယ္သြားခဲ့ပါသလဲ စဥ္းစားရပါတယ္။ ကာလာစုံ မျခယ္သႏိုင္တဲ့ မိသားစုဘ၀မွာ အေရာင္တစ္ခုခုက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေ၀းကြာေအာင္ ဖန္တီးပစ္လိုက္တာလား။ သံေယာဇဥ္ေတြ ေမွးမွိန္သြားေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္တာလား။ ႏွစ္အေဟာင္းေတြေပၚမွာ သတိရျခင္းေတြဟာ သစ္လြင္ေတာက္ပလို႔ ေနပါတယ္။

မွန္သားျပင္ဟာ
ႏွစ္ခ်ဳိ႕သြားေသာ
ဓာတ္ျပားေဟာင္းတစ္ခ်ပ္လို
အစင္းရာ အျခစ္ရာေတြနဲ႔
ျပည့္ႏွက္လို႔…။

ဟုိအရင္တုန္းက ႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေလးေတြကို မွန္ေဘာင္ သြင္းထားတတ္ၾကပါတယ္။ ဓာတ္ပုံအတုိုင္း ထားတာနဲ႔စာရင္ မိုးဒဏ္၊ ေလဒဏ္၊ ရာသီဥတုဒဏ္ေတြကို ခံႏိုင္ေအာင္ မွန္ေပါင္ သြင္းထားၾကတဲ့ သေဘာတစ္ခုပါပဲ။ မိုးဒဏ္၊ ေလဒဏ္၊ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ လုပ္ထားတဲ့ မွန္ေပါင္ဟာ မျပဳမျပင္ဘဲ ထားတာၾကာလာရင္ ေဆြးျမည့္ သြားတတ္ပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ခုနဲ႔ ထိမိခိုက္မိတဲ့ အခါမွာလည္း ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ မွန္သားေတြဟာ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အစင္းေၾကာင္းေတြ ထင္လာၿပီး မွန္သားျပင္ဟာ အက္ေၾကာင္းေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ အက္ေၾကာင္းေတြ ေပၚလာတဲ့အခါမွာ မိသားစုစုံစုံညီညီနဲ႔ ႐ိုက္ထားခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပုံေလးဟာ မပီမျပင္ေတာ့ဘဲ ၀ိုးတ၀ါးပုံ တစ္ပုံအျဖစ္ ထုဆစ္ျခင္း ခံရပါတယ္။

ဓာတ္ပုံဆရာ နာမည္ေမ့မသြားေအာင္
ေရးမွတ္ထားသလို
မိသားစုနာမည္ကို ခ်ေရးေစခ်င္ပါတယ္
ေဟာင္းေနတဲ့မိသားစုဓာတ္ပုံ
အေဟာင္းေလးေပၚမွာ…။

ေရွးျမန္မာမင္းေတြ လက္ထက္ကတည္း က ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္တစ္ခုခုကို ေႏွာင္းလူေတြ သိဖို႔ ကမၸည္းေရးထိုးခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ပု၊ ပင္း၊ အင္း၊ ေတာင္၊ ေညာင္ရမ္းေနာင္၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္အထိ ဆိုတဲ့အတိုင္း ပုဂံေခတ္၊ ပင္းယေခတ္၊ အင္း၀ ေခတ္၊ ေတာင္ငူေခတ္၊ ေညာင္ရမ္းေခတ္မွ ကုန္းေဘာင္ေခတ္အထိ ကုိယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြကို ေႏွာင္းလူေတြ သိႏိုင္ဖို႔ ကမၸည္း ေက်ာက္စာ ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ဓေလ့ထုံတမ္းေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုလည္း ဆရာမ်ဳိးေနႏြယ္ က သူ႔ရဲ႕ မိသားစုဓာတ္ပုံေလးကို ေမ့ေပ်ာက္မသြားေအာင္ ထားခ်င္ပါတယ္။ ဓာတ္ပုံဆရာေတြဟာ သူတို႔ဓာတ္ပုံတိုက္က ႐ိုက္ေပးခဲ့တဲ့အေၾကာင္း သိေစခ်င္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ နာမည္ေလးေတြကို ဓာတ္ပုံေအာက္မွာ အမွတ္တရအျဖစ္ ေရးထားတတ္ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာသေဘာမ်ဳိးလည္း သက္ေရာက္ေတာ့ လုပ္ငန္းကိစၥအတြက္လည္း အဆင္ေျပပါတယ္။ ဆရာ မ်ဳိးေနႏြယ္ကလည္း သူ႕ရဲ႕မိသားစုစာရင္းကို ဓာတ္ပုံေလးေပၚမွာ ခ်ေရးခ်င္ေနပါတယ္။ မိသားစု ဓာတ္ပုံဟာ သစ္လြင္ ေတာက္ပေနတာေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ႏွစ္ကာလေတြ ၾကာေညာင္းလာေတာ့ ေဟာင္းႏြမ္းျခင္းေတြ ဖုံးအုပ္ခံထားရတဲ့ မိသားစု ဓာတ္ပုံေလးတစ္ပုံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အသစ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း အေဟာင္းကိုေတာ့ ေမ့လို႔မရႏိုင္ဘူးဆိုသလို ေဟာင္းေနတဲ့ မိသားစု ဓာတ္ပုံေလးေပၚမွာ သံေယာဇဥ္အသစ္ေတြဟာ ဓာတ္ပုံအေဟာင္းေလးေပၚမွာ အသစ္တစ္ခုအျဖစ္ ထြန္းေနပါေတာ့တယ္။

တိတ္ဆိတ္တဲ့အသံ

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ုိင္ ပင္လည္ဘူးၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဧၿပီ ၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းက မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သူႏွစ္ဦးထံမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၃၉၀ တန္ဖုိးရွိ WY စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဌးလွေအာင္)

သမီးနဲ႔ သားကိုလြမ္းတဲ့စိတ္က သူမကို လႊမ္းမိုးလာျပန္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ဆို ဒီလိုပဲ။ တစ္ေနကုန္ ပင္ပန္းထားတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ကို အနားေပးလိုက္တာနဲ႔ စိတ္ေတြက သူတို႔ဆီေရာက္သြားေတာ့တာပါပဲ။ ပါးျပင္ေပၚ အလိုလို စီးက်လာတဲ့ မ်က္ရည္စေတြ။ ထုတ္မၾကည့္ေပမယ့္ အလြတ္ရမွတ္မိေနတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြထဲက သားနဲ႔သမီးရဲ႕ ရယ္ေမာေနတဲ့ မ်က္ႏွာ။ အခုအခ်ိန္ဆို သူတို႔ ဘယ္လိုမ်ားေနၾကပါ့မလဲ။ သူမကို လြမ္းေနမလား။ အဆင္မွေျပၾကရဲ႕လား။ သူမ ရင္ခြင္ထဲထည့္ၿပီး သိပ္မွအိပ္ေပ်ာ္တတ္တဲ့ သမီးငယ္ေလး အိပ္မွ အိပ္ေပ်ာ္ရဲ႕လား။ ရင္ထဲမွာ ေဖာ္ျပဖို႔ ခက္ခဲလွတဲ့ ပူေလာင္မႈကို ခံစားလိုက္ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ ၾကံဳရတာလဲ။ တစ္ခ်ိန္က သာယာခ်မ္းေျမ႕ခဲ့ဖူးတဲ့ မိသားစု အသိုက္အျမံဳကေလးကို သူမ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ပါ့ဦးမလား။

မနက္က်ရင္ အေစာႀကီးထၿပီး တစ္ေန႔တာအတြက္ ျပင္ဆင္ရဦးမွာ။ တစ္ေနကုန္ အလုပ္လုပ္ရဦးမွာ။ သူမ အိပ္မွျဖစ္မယ္လုိ႔ ေတြးၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ သူမရဲ႕ စိတ္ေတြက သမီးနဲ႔ သားထံမွာ။ သူမက အလယ္တန္းပညာအထိသာ တတ္ကြၽမ္းခဲ့ေပမယ့္ ရပ္ထဲရြာထဲမွာ သြက္လက္ထက္ျမက္သူရယ္လုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရဖူးတဲ့ အမ်ဳိးသမီး။ ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ေတာ့ သူ႔ရပ္ရြာကို လိုက္ပါေနထိုင္ရင္း၊ အိမ္ေထာင့္တာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ရင္း၊ တစ္ဖက္က စီးပြားရွာရင္း၊ ရပ္ရြာအက်ဳိးကိုလည္း ဆက္လက္သယ္ပိုးခဲ့သူပါ။ နယ္စပ္ေဒသနဲ႔ နီးတဲ့ ေနရာမို႔ လူကုန္ကူးတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါျပႆနာေတြ ေရာျပြန္းတည္ရွိေနတဲ့ အရပ္ေဒသ။ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေလး ႏွစ္ဦးကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထဲကေန ျပန္ထြက္ႏိုင္ဖုိ႔ အကူအညီေပးၿပီး၊ သူတို႔ကို လူကုန္ကူးခဲ့သူကို ထိုက္သင့္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ရရွိေစတဲ့အထိ သူမ အကူအညီ ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူမ ကိုယ္တိုင္ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ၾကံဳလာရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္ကို အကူအညီေတာင္းရလို႔ ေတာင္းရမွန္းမသိ။ ဘယ္သူမွ သူမဘက္မွာ ရွိမေနခဲ့ပါ။

“မိန္းမေရ ငါ ေတာထဲမွာ အလုပ္သြားလုပ္ဦးမယ္။ သားငယ္ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ေနရာက လူလိုလို႔တဲ့။ ငါတုိ႔ ေရွ႕ေရးေလးလည္း စုမိတာေပါ့ကြာ”

သူမ နယ္စပ္သြားၿပီး ေစ်း၀ယ္လည္း ဒီလိုပဲ ခင္ပြန္းသည္ကို ေျပာသြားေနက်။ သူမတို႔ ႏွစ္ဦးၾကားမွာ ယံုၾကည္နားလည္မႈေတြ ရွိႏွင့္ၿပီးသားမို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အေသးစိတ္မစပ္စုၾကပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လႊမ္းမိုးျခင္းေတြလည္း မရွိခဲ့ၾကပါ။ သူ အလုပ္လုပ္ၿပီးရင္ သူ ျပန္လာမွာေပါ့။ သူမတို႔ အိမ္ေထာင္သက္က ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီပဲ။ သူမ ဆိုင္အတြက္ ပစၥည္းလက္က်န္ေတြ တြက္ခ်က္ရင္း၊ ေက်ာင္းသြားမယ့္ သားအတြက္ ထမင္းခ်ဳိင့္ထည့္ေပးဖုိ႔ကိုသာ အာ႐ံုမ်ားေနခဲ့ပါတယ္။ သူမ ခင္ပြန္း သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မယ့္ အဲဒီအလုပ္က သူမတို႔ မိသားစုေလးရဲ႕ ဘ၀ကို ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ ျဖစ္ေစမယ့္ အရာလို႔သာ ႀကိဳျမင္ျဖစ္ခဲ့ရင္ သူမ အဲဒီလို ေသြးေအးႏိုင္ခဲ့ပါ့မလား။

သူ ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ သူက သူမသိခဲ့တဲ့ သူမရဲ႕ ခင္ပြန္းသည္ ဟုတ္မေနေတာ့ပါ။ ေႏြးေထြးလံုျခံဳတယ္လုိ႔ ခံစားခဲ့ရဖူးတဲ့ ရင္ခြင္တစ္ခုက မီးလို ပူေလာင္တဲ့ ရင္ခြင္အျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ကို ေတာထဲက သစ္လုပ္ငန္းမွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ဆိုၿပီး ေဆးျပားေတြ တိုက္သတဲ့။ လုပ္အားခေတြကိုလည္း ေဆးျပားေတြနဲ႔သာ ရွင္းသတဲ့။ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဗဟုသုတ လံုေလာက္စြာ မရွိၾကသူေတြ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ကိုယ့္အလုပ္ရွင္က တိုက္တာမို႔ သူတို႔ ျငင္းဆန္ဖို႔ မစဥ္းစားျဖစ္ခဲ့ၾကပါ။ အျခားေရြးစရာ လမ္းတစ္စံုတစ္ရာ ရွိတယ္လို႔လည္း မျမင္ျဖစ္ခဲ့ၾက။ အဲဒီမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူေတြအားလံုး အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို မွားတယ္လို႔ ျမင္ႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ၾကပါ။ အဲဒီေဆးျပားေတြက သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ေတြကိုေျပာင္းလဲေစမယ္၊ စြဲလမ္းေစမယ္လို႔ ဘယ္သူမွ ႀကိဳတင္နားလည္ခဲ့ၾကပံုမေပၚ။ နားလည္ခဲ့ရင္ေတာင္ အလြန္အမင္း မဆိုးေလာက္ဘူးလို႔ ေတြးၿပီး ခပ္ေပါ့ေပါ့ပဲ သေဘာထားခဲ့ၾကပံုရပါတယ္။

သူမရဲ႕ ညေတြ ငရဲအျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါတယ္။ ကေလးေတြကို ရွက္တဲ့စိတ္၊ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြကုိ ရွက္တဲ့စိတ္နဲ႔ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ၾကားက်ိတ္ၿပီး ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ လူစိတ္ မၾကာခဏ ေပ်ာက္သြားပံုရတ့ဲ ခင္ပြန္းသည္ကို နားလည္ေအာင္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္လို႔ မရေတာ့ပါ။ သူနဲ႔ အတူတူ အလုပ္သြားလုပ္ခဲ့တဲ့ သူမ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ခင္ပြန္းသည္အေၾကာင္းကို သူမ သူငယ္ခ်င္းက မ်က္ရည္စက္လက္နဲ႔ ရင္ဖြင့္လာေတာ့ ဒီ ျပႆနာကို ခံစားေနရတာ သူမ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ရိပ္မိလာခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ့္မိန္းမကိုယ္ ဓားနဲ႔ေထာက္ၿပီး ဆိုးဆိုးရြားရြား အဓမၼျပဳက်င့္တဲ့ အဆင့္အထိ လြန္ကဲလာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူမ သူငယ္ခ်င္းက သူမရဲ႕ မိဘေတြထံကို ထြက္ေျပးသြားခဲ့ပါတယ္။ သူမ သူငယ္ခ်င္းက ကေလးမရွိသူမို႔ ကိုယ္လြတ္ ႐ုန္းထြက္ေျပးဖို႔ လြယ္ကူေပမယ့္ သူမက ကေလးေတြကို မထားခဲ့ႏိုင္ပါ။ ကေလးေတြကို မခြဲႏိုင္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ႀကိတ္မွိတ္သည္းခံေနရေပမယ့္ ခင္ပြန္းသည္အေပၚမွာ နာၾကည္းစိတ္ေတြက ရွိခဲ့ဖူးတဲ့ သံေယာဇဥ္ေတြကို ျပတ္ေတာက္ကုန္ခန္းသြားေစတဲ့အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

သူမ သိခဲ့ဖူးတဲ့ ႏွစ္လိုစရာ၊ တြယ္တာစရာေကာင္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ျပန္ရႏိုင္ဦးမလား။ သူမကုိ နာက်င္ခံစားတတ္တဲ့ လူသားတစ္ေယာက္လို႔ေတာင္ ျမင္ပံုမရေတာ့ဘဲ သူ႔အတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖစရာ အသံုးခ်ခံပစၥည္း အျဖစ္သာ ျမင္လာပံုရတဲ့ ခင္ပြန္းသည္ကို ရြံစရာေကာင္းတဲ့ သူစိမ္းတစ္ေယာက္လို ျမင္လာမိပါတယ္။ သူမရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာေတြ ထိခိုက္လာၿပီး အရင္လို အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ေတြလည္း မရွိေတာ့ပါ။ သက္သာရာရမလားလို႔ ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ ညီမကို အိမ္မွာေခၚၿပီး သူမနဲ႔ အတူတူအိပ္ေစေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္း သူမ ေျခေထာက္ကို အတင္းဆြဲၿပီး ခုတင္ေပၚက ဆြဲခ်တာမ်ိဳးေတြ လုပ္လာပါတယ္။ သူမရဲ႕ အျဖစ္ကို အိမ္နီးခ်င္းေတြလည္း ရိပ္မိစျပဳေနၿပီ။ ကေလးေတြ ေရွ႕မွာေတာင္ မေရွာင္တဲ့ အေနအထားအမ်ဳိး အေရာက္မွာ သူမ ရပ္ရြာလူႀကီးေတြကိုဖြင့္ေျပာ အကူအညီ ေတာင္းမိပါတယ္။ သူမ အလြန္အမင္း ရွက္ေပမယ့္ ဒီအတိုင္း ဆက္ေနဖုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

“သူက နင့္ကို ဒီအတြက္ ယူထားတာပဲ မဟုတ္လား” တဲ့။

သူမဘက္မွာ ရပ္တည္ေပးမယ့္သူ မရွိခဲ့ပါ။ နားလည္မႈ၊ ျမင္ႏိုင္မႈ နည္းပါးလွတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ သူမ ဆက္ေနႏိုင္ဖုိ႔ အလြန္ခက္ခဲလာပါတယ္။ ခင္ပြန္းသည္ မရွိခ်ိန္မွာ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကိုေခၚၿပီး မိခင္ရွိရာကို ထြက္ေျပးလာခဲ့မိပါတယ္။ သူမက ဖခင္ဆံုးပါးခဲ့ၿပီမို႔ မိခင္သာ အားကိုးရာ ရွိပါေတာ့တယ္။ ကေလးေတြနဲ႔ အတူ၊ ဘ၀ေလးတစ္ခုကို ျပန္လည္တည္ေထာင္မယ္လို႔ စဥ္းစားေနဆဲ သူမ အိမ္မွာ မရွိတုန္း သူမ ခင္ပြန္းသည္က ကေလးေတြကို ျပန္လာေခၚသြားခဲ့ပါတယ္။

သူမ သူ႔ထံကို ဘယ္လိုမွ ျပန္မသြားႏိုင္ေတာ့ပါ။ ငရဲညေတြကို သူမ ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့။ ကေလးေတြမ်က္ႏွာေၾကာင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ သူမ သည္းခံခဲ့ၿပီးၿပီ။ သူမရဲ႕ ခံႏိုင္ရည္ အဆံုးစြန္ကို ေရာက္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ သူ႔ လက္ကေန အၿပီးတိုင္ လြတ္ဖို႔ဆိုတာ သူနဲ႔ အလြန္ေ၀းကြာတဲ့ ေနရာတစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔သာလို႔ သူမ နားလည္လာမိပါတယ္။ အဲဒီ နားလည္မႈနဲ႔ သူမ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ထြက္လာခဲ့တာပါ။

ရန္ကုန္မွာ သူမ တတ္ကြၽမ္းၿပီး ၀ါသနာပါတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းကိုလုပ္မယ္။ ပိုက္ဆံစုမိၿပီး အေျခခိုင္ရင္ ကေလးေတြကိုရေအာင္ ျပန္ေခၚမယ္လို႔ စဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးက သူမ ထင္ထားခဲ့သလို ႐ိုးရွင္းစြာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို႔ မလြယ္ကူလွပါ။ သူမပါလာတဲ့ ပိုက္ဆံကေလးေတြ ကုန္လုနီးပါးျဖစ္ေအာင္ အလိမ္ခံရရင္း ေနာက္ဆံုးမွာ စားေသာက္ဆုိင္ မဖြင့္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုမွာ ၀န္ထမ္းအျဖစ္သာ အလုပ္၀င္လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။

သူမ ၀ါသနာပါတဲ့ အလုပ္မုိ႔ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရင္း အဓိက စားဖိုမွဴးတစ္ေယာက္ ေနရာကို ရရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ေနစရိတ္ သံုးစရိတ္ဖယ္ၿပီး ပိုတာေလးေတြကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ စုရင္း တစ္ခ်ိန္မွာ သူမ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္ဖြင့္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားဆဲပါ။ သူမ ကေလးေတြကို အနားမွာ ေခၚထားႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ သူမ အေျခတက်ျဖစ္ေနမွ ျဖစ္မယ္။ အဲဒါက ဘယ္အခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္မလဲ သူမ မသိပါ။

ပါးျပင္ေပၚက မ်က္ရည္ေတြကို လက္ဖမိုးနဲ႔ ဖိသုတ္ရင္း သူမ အိပ္ေပ်ာ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလိုက္ပါတယ္။ သူမ အေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ မွ်ေ၀မေျပာျပရဲပါ။ ေျပာရင္ ရရွိမယ့္ တုံ႔ျပန္မႈေတြက သူမဘက္မွာ ရွိႏိုင္မယ္လို႔ မထင္မိ။ ကိုယ္ဘာပဲျဖစ္ေနေန မိခင္ေကာင္းပီသစြာ ကေလးေတြအနားမွာ ရွိေနသင့္တယ္လုိ႔သာ စဥ္းစားၾကမယ့္သူေတြက အမ်ားစု ျဖစ္မွာပါ။ သူမလို အမ်ဳိးသမီးေတြ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ႏွေယာက္ ရွိသလဲ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာ ခင္ပြန္းသည္ေတြကလည္း က်ဴးလြန္ႏိုင္တယ္လို႔ နားလည္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ သူမတို႔လို အမ်ိဳးသမီးေတြ အသံထြက္ခြင့္မရၾကပါ။ မေတာ္တဆ အသံထြက္မိရင္ေတာင္ နားလည္မႈလြဲမွားတဲ့ အၾကည့္ေတြၾကားထဲမွာ ေခါင္းငုံ႔ရင္း ျပန္လည္တိတ္ဆိတ္သြားခဲ့ၾကတာပါပဲ။ သူမတို႔မွာသာ အျပစ္ရွိသလို မ်က္လံုးေတြ။

လက္ရွိမွာ ငရဲညေတြကေန ေ၀းခဲ့ေပမယ့္ ခ်စ္တဲ့သားသမီးေတြနဲ႔လည္း ေ၀းေနရတာမို႔ သူမ မေပ်ာ္ႏိုင္ပါ။ မိမိရဲ႕ရပ္ရြာေဒသကိုလည္း ရွက္စိတ္ေတြ၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းမႈေတြနဲ႔ စြန္႔ခြာခဲ့ရတာ မဟုတ္လား။ ထြက္ေပါက္မဲ့သလို ခံစားလာရတိုင္း သူမေနတဲ့ အေဆာင္က ေရခ်ဳိးခန္းတံခါးကို ပိတ္ၿပီး ေအာ္ငိုမိတတ္ပါတယ္။ စိတ္ဒဏ္ရာဆိုတာကို သူမ နားမလည္ေပမယ့္ စိတ္ထဲက မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ နာက်င္မႈေတြကို မၾကာခဏ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။

သက္ဆံုးတိုင္လက္တြဲၿပီး ဘ၀ကို အတူတူ တည္ေဆာက္ၾကမယ္လို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ မိသားစုေလး ဘာေၾကာင့္ၿပိဳကြဲပ်က္စီးခဲ့ရတာလဲ။ အရာရာက အရင္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္ႏိုင္ဦးမလား။ ဒီကိစၥေတြအတြက္ အေျဖရွိသလား။ သူမရဲ႕ရင္ထဲမွာသာ တိတ္ဆိတ္စြာေမးေနျဖစ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔အတူ သူမ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနရဆဲ။

ၿပီးခဲ့ျပန္ေပါ့သႀကၤန္

သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေရကစားေနၾကသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

(၁)

ထိုင္းလူမ်ဳိးေတြက ဆံုကရမ္လို႔ ေခၚၾကတယ္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာေတာ့ သႀကၤန္ေပါ့ေနာ္။ ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ သိပ္ေပ်ာ္တာေပါ့။ သႀကၤန္နီးၿပီဆို အလိုလိုကို က်လိက်လိ ျဖစ္ေနတာ။ အေမက မ်က္ေစာင္းတခဲခဲနဲ႔ေပါ့။ ေကာင္မ ေတာ္ေတာ္ထ၊ မွတ္ပံုတင္မရခင္ လင္ရေနမယ္တဲ့။ အေမေျပာတဲ့ မွတ္ပံုတင္ဆိုတာက ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ ႏိုင္ငံသားကတ္။ အခုေတာ့ အဲဒီကတ္သာမက ပတ္စ္ပို႔ပါ လက္ထဲမွာရွိခဲ့ၿပီ။ အေမေျပာတဲ့ မွတ္ပံုတင္ရတာလည္း ခုနစ္ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ။ လင္ယူဖို႔ဆိုတာ ေ၀းလို႔ ရည္းစားေတာင္ မရေသးဘူး။

(၂)

“ကြၽန္မလည္း ရည္းစားထားဖို႔ေတာင္ စိတ္ကူးမရွိခဲ့ပါဘူး အမရယ္။ စက္႐ံုက ခဏ ခဏ အိုဗာတိုင္ ဆင္းရတယ္ေလ။ ေပ်ာ္တာေပါ့ အမရယ္ ပိုက္ဆံပိုရတာကိုး။ ဒါေပမဲ့ ည အခ်ိန္မေတာ္ ျပန္ရတာက်ေတာ့ အဆင္မေျပလွဘူး။ ဘာဘာညာညာ သတင္းေတြကလည္း ၾကားဖူးထားတာကိုး။ သူက အဲဒီလိုညေတြက်ရင္ စက္႐ံုအ၀ကေန လာေစာင့္ႀကိဳၿပီး အေဆာင္ကို ျပန္လိုက္ပို႔ေပးတယ္။ ၾကာလာေတာ့ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ၿပီး အားကိုးခ်င္မိတာ”

ၾကက္စာစက္႐ံုမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ ညီမေလး တစ္ေယာက္က ေျပာတာ။ ညီမေလးလို႔ ဆိုရေလာက္ေအာင္ သူကလည္း ကြၽန္မ ညီမေလးနဲ႔ အသက္အတူတူ။ ကြၽန္မထက္ သံုးႏွစ္ငယ္တယ္။

“အားကိုးခ်င္တာနဲ႔ လင္ယူလိုက္တယ္ေပါ့ေလ”

“အမကေတာ့ လုပ္ၿပီ။ အားကိုးခ်င္တာ တစ္ခုတည္းဆို ကြၽန္မကို ႀကိဳက္တဲ့ ခ်မ္းသာတဲ့ အဘိုးႀကီးေတြကို ယူမွာေပါ့။”

ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ကေလးက လွတပတ၊ အရြယ္ေလးက ေကာင္းေတာ့ ေရာင္းရင္ ေစ်းကြက္တင္လို႔ ေကာင္းခ်ိန္ေပါ့။ သူ႔သူေဌးက တပည့္ေတြကတစ္ဆင့္ စကားပစ္သြင္းေနတာတို႔၊ မန္ေနဂ်ာက လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းတာတို႔ ကြၽန္မလည္း သိတာေပါ့။

“ဟုတ္ပါၿပီေအ။ အရြယ္တူေတြ အခ်စ္ကို ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကတာေပါ့”

တမင္ရြဲ႕ၿပီး ခနဲ႔သလို စလိုက္တယ္။ ညီမေလးတစ္ေယာက္ အနားမွာ ေကာက္ရတယ္ဆိုၿပီး သူ႔ကို သံေယာဇဥ္ျဖစ္ခဲ့ ခ်စ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ သူကလည္း ကြၽန္မ ဘာေျပာေျပာ စိတ္မဆိုးပါဘူး။

(၃)

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္သူေတြက ဘာေျပာေျပာပါ အမရယ္။ ကိုယ့္ဘ၀ကို ကိုယ္ နားလည္ဖို႔သာ လိုရင္းပါ”

ေနာက္စံုတြဲ တစ္တြဲရဲ႕ ေခါင္းတြဲ ေမာင္ေလးက ေျပာတယ္။ အဲဒီစံုတြဲကို ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ရင္းႏွီးခင္မင္သူေတြက အေမရိကန္လင္မယားလို႔ ေခၚၾကတယ္။ ကြၽန္မလည္း ၾကားသိကာစက အံ့ၾသခဲ့တာေပါ့။ ဘယ့္ႏွယ္ ယိုးဒယားေတာင္မွ ကံေကာင္းလို႔ တရား၀င္လာၿပီး အလုပ္လုပ္ခြင့္ရတာ။ ဘာကိစၥ အေမရိကန္ ရတာလဲေပါ့။

ေနာက္ေတာ့မွ သိရတာ။ သူတို႔ လင္မယားက ကိုယ္ရတဲ့ လုပ္ခထဲက ကိုယ့္မိဘ၊ မိသားစုဆီ လစဥ္ပို႔ေပးတာကို ဘယ္သူကမွ မၿငိဳျငင္ၾကဘူး။ လစဥ္ စားစရိတ္၊ အခန္းငွား စရိတ္ေတြကိုက လင္မယားႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္တစ္၀က္ ထည့္ၾကရသတဲ့။ အေမရိကန္ မျဖစ္ေပမဲ့ အေမရိကန္စနစ္ စစ္မစစ္ဖယ္ထား၊ ကိုယ္စားတာ ကိုယ္ေပး ဆိုတဲ့စနစ္ကေန ဆင္းသက္လာတာေၾကာင့္ အေမရိကန္လင္မယားတဲ့။

“အခုကေတာ့ ထားပါေတာ့ဟယ္။ နင္တို႔ ကေလးေတြ ဘာေတြ ရလာရင္ ဘယ္လို လုပ္ၾကမွာလဲ။”

“မလာပါနဲ႔ဦးလို႔ေတာ့ ေျပာထားတာပဲ။ တားထားတဲ့ၾကားက ရလာေတာ့လည္း အဘိုးအဘြားေတြဆီ ျပန္ပို႔႐ံုေပါ့ အစ္မရယ္။ ဒီအပ်ဳိႀကီးကလည္း အေမးအျမန္း ထူလိုက္တာ၊ လင္ယူခ်င္ေနလို႔မ်ား စပ္စုေနတာလား မသိဘူး”

(၄)

ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အစိတ္ပိုင္းဆို အရြယ္ေတာ္ တစ္ဆိတ္ဟိုင္းၿပီ ဆိုၿပီး အပ်ဳိႀကီးစာရင္း သြင္းခ်င္သူက ခပ္မ်ားမ်ားကိုး။ ေျပာသာေျပာရတာပါ၊ အိမ္မွာ ကိုယ္က အႀကီးဆံုးဆိုေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔၊ ၿမီးေကာင္ေပါက္တို႔၊ အပ်ဳိျဖန္းတို႔ဆိုတာ စကားလံုးေတြသာ ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့။ ဘာမွ စိတ္႐ူးလည္း မထႏိုင္၊ စိတ္ကူးလည္း မယဥ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

ေလးတန္း ေအာင္ကတည္းက ၿမိဳ႕မွာ အလယ္တန္း သြားတက္ဖို႔ကလည္း အဆင္မေျပ၊ အိမ္မွာလည္း လယ္ထဲ ကူလုပ္ဖို႔ လူလိုတာကိုး။ အိမ္သားတစ္ေယာက္ အေဖာ္ရရင္ အျပင္က လက္စားလိုက္ အကူတစ္ေယာက္စာ သက္သာတယ္ေလ။ လက္စားလိုက္ ဆိုတာကလည္း ရွားေတာ့ ရွားခဲ့ပါၿပီ။ အခုအခါမွာ တစ္ခါတည္း ေန႔တြက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပုတ္ျပတ္ျဖစ္ျဖစ္ အျပတ္ေပးလိုက္ၾကရတာ မ်ားတယ္။ စပါးေပးတို႔၊ ပဲေပး ႏွမ္းေပးတို႔ စသျဖင့္ သီးႏွံေပၚမွ ေပးဆိုတာ မပိုင္၀က္ေမြးလို႔ ေအာက္ေမ့သူေတြ မ်ားလာၿပီကိုး။

(၅)

အေမက ေျပာတယ္ ပိုင္တာ မပိုင္တာ ဖယ္ထား၊ ၀က္ေမြးတာ စုဘူးေလး စုထားတာတဲ့။ ၀က္ေပၚခ်ိန္မွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒိုင္ကို ေရာင္းလိုက္ခ်ိန္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ပိုက္ဆံ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ရတာကိုး။ ၀က္ေပၚတာကလည္း ပထမ တစ္ေကာင္ အိမ္မွာပဲ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူေတြ ေခၚၿပီး ေပၚၿပီးကတည္းက စိတ္မခ်မ္းသာလို႔တဲ့၊ ေနာက္အေကာင္ေတြ က်ေတာ့ ဒိုင္ကို အျပတ္ေရာင္းေတာ့တာ။ ဒါေတာင္မွ ၀က္ဒိုင္က လာဆြဲရင္ သူတို႔လည္း တိရစၦာန္ေပမဲ့ သိတယ္။ ႐ုန္းကန္ ေအာ္ဟစ္ေနေတာ့တာ။

တစ္ႏွစ္မွာ ပိုက္ဆံက်ပ္လြန္းတာေၾကာင့္ မ်ဳိးထားတဲ့ ၀က္မႀကီးကို ထုတ္ေရာင္း လိုက္ရတယ္။ ၀က္ကေလးေတြက ႏို႔ခြဲၿပီးၿပီဆိုေပမဲ့ သူတို႔အေမကို ရွာေနတာ စိတ္မေကာင္းစရာ။ ၀က္မႀကီး ေအာ္သံကလည္း တစ္ရြာလံုးညံလို႔ေပါ့။ အငယ္မက တ႐ႈတ္႐ႈတ္နဲ႔ ငိုတယ္။ အေမ က ႏွစ္သိမ့္တယ္။ ၀က္ကေလးေတြထဲက အမတစ္ေကာင္ကို မ်ဳိးျပန္ထားတာေပါ့ သမီးရယ္တဲ့။ ေျပာသာေျပာတာ အေမ့အသံကလည္း မေကာင္းပါဘူး။ အေမ့မ်က္၀န္းမွာလည္း မ်က္ရည္စေတြနဲ႔။

(၆)

“၀ဋ္ဆိုတာ မလြတ္ႏိုင္ဘူးတဲ့။ ၀က္မႀကီးနဲ႔ ၀က္ကေလးေတြကို ခြဲခဲ့လို႔ ဒီလိုၾကံဳရတာ ေနမွာပါ။”

ကြၽန္မ ထိုင္းမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ထြက္ေတာ့ အေဖေျပာတဲ့စကား။ ၿပီးေတာ့ အေဖ က ေျပာေသးတယ္။

“ငါပဲ ညံ့တာလား။ ေခတ္ပဲ မေကာင္းတာလား။ တစ္ခုခုေတာ့ တစ္ခုခုပဲ။ ငါတို႔ အဘလည္း ဒီလယ္ ဒီယာလုပ္ၿပီး ငါတို႔ ေမာင္ႏွမေတြကို လူလားေျမာက္ေစခဲ့တာပါကြာ။ ငါလည္း မိုးဆို စပါး၊ ေဆာင္းဆို ေျမပဲနဲ႔ လယ္ထဲက မထြက္ရပါဘူး။ အခုေတာ့ ငါ့လက္ထက္က်မွ ငါ့သမီးက ႏိုင္ငံျခားထြက္ၿပီး ကြၽန္ခံရမတဲ့။ ေကာင္းၾကေသးရဲ႕လား”

“ေၾသာ္ အေဖရယ္၊ ဒီမွာ အဆင္မွမေျပတဲ့ဥစၥာ။ အခြင့္ၾကံဳတုန္းေလး အေဖာ္ေကာင္းတုန္းေလး သြားရမွာ။ အငယ္ေတြကလည္း ရွိေသးတယ္ေလ။ အေဖပဲ သူတို႔တစ္ေတြကိုေတာ့ ဘြဲ႕ရပညာတတ္ေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆို။ တကၠသိုလ္ဆိုႀကီးကလည္း အေ၀းႀကီး သြားတက္စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ရြာနားကို ေရာက္လာၿပီဆို။ အဲဒီေတာ့ ပိုက္ဆံရွာရမွာေပါ့။ ေက်ာင္းစရိတ္ကလည္း နည္းတာမွ မဟုတ္တာ။ ပင္ပန္းတာခ်င္းအတူတူ ပိုက္ဆံပိုရေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။”

ဟုတ္တယ္ေလ လယ္ထဲ ဆင္းရတာ လြယ္တာမွတ္လို႔။ ဗီဒီယိုထဲက မင္းသမီးေတြ ႏႈတ္ခမ္းနီမပ်က္၊ လက္သည္းနီ မပ်က္နဲ႔ ဟန္ေရးျပေနတာမ်ဳိး တကယ့္ဘ၀မွာ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ။ နည္းနည္း သက္သာမယ္ ထင္ရတဲ့ ေဆာင္းေျမပဲ စိုက္တာေတာင္ ခါးေတြကိုက္၊ ေျခသလံုးေတြ ေတာင့္တင္းနဲ႔။ ထယ္ေၾကာင္းထဲ ေျမပဲေစ့ေလးေတြ ခ်ၿပီး ေျခေထာက္နဲ႔ ဘယ္ညာယက္ၿပီး ျပန္ဖံုးရတာ။ ၾကာေတာ့ ထိတာေပါ့၊ အေမဆို ခါးနာေရာဂါ ရကတည္းက ေျမပဲ မစိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အေဖကေတာ့ ေျမပဲေစ့ခ်ၿပီး ေျမဖံုးၿပီးတဲ့အခါ တလိမ့္တံုးေခ်ာေခ်ာကို ႏြားနဲ႔ဆြဲၿပီး ျပန္ဖိတယ္။ အရပ္အေခၚ ၾကမ္းတံုး႐ိုက္တယ္ ေခၚတာေပါ့။

(၇)

“ဟဲ့ နင့္အေဖက နင့္ကို ႏိုင္ငံျခား သိပ္ၿပီး သြားေစခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။”

အေမက သားအမိႏွစ္ေယာက္တည္း ရွိခ်ိန္မွာ တိုးတိုးေလး လာေျပာတယ္။

“ဘာျဖစ္လို႔တုန္း အေမရဲ႕”

“ႏိုင္ငံျခားမွာ အ၀ွာျဖစ္သြားမွာ စိုးလို႔တဲ့ ေဟ့။”

“ေအာင္မေလး အေမရယ္။ အ၀ွာျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ႏိုင္ငံျခားသြားမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပါပဲ။”

ရယ္ရင္း ေမာရင္း အေမ့ကို ျပန္ေျဖခဲ့ေပမဲ့ ရင္ထဲမွာ မေကာင္းခဲ့တာအမွန္။

(၈)

အရင္ႏွစ္ေတြတုန္းကေတာ့ သႀကၤန္နီးၿပီဆို ရင္ထဲမွာ မေကာင္း။ အိမ္အလြမ္းက ပိုလာတယ္။ ျပန္မယ္ ဆိုျပန္ေတာ့လည္း အလုပ္ပ်က္မွာနဲ႔၊ စရိတ္တက္မွာနဲ႔ ပိုက္ဆံတြက္ၿပီး မျပန္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘာလုပ္တုံး၊ ငိုတာေပါ့။
အခုေတာ့ မ်က္ရည္လည္း ခန္းခဲ့ၿပီထင္ပါရဲ႕။ လြမ္းစိတ္ဆိုတာ ရွိေပမဲ့ ငိုယိုေပါက္ကြဲက်တဲ့ အဆင့္အထိ ေရာက္မလာခဲ့တာ အံ့ၾသစရာ။ နင္ အသည္းမာသြားၿပီေပါ့ေနာ္တဲ့။ ညီမက ေဖ့စ္ဘြတ္ကေန ဗီဒီယိုဖုန္း ေျပာၾကေတာ့ လူကို ကလိတယ္။

(၉)

ေဖ့စ္ဘြတ္ကေန သႀကၤန္ျမင္ကြင္းေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြ၊ အကေတြ၊ အဆိုေတြ ေတြ႕ရတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ ဆိုေန ကေန ေပ်ာ္ေနၾကတာ ေတြ႕ရသလို လူငယ္ေတြ တရားစခန္း ၀င္ၾကတာလည္း ျမင္ရတာ။ ဒီအသက္အရြယ္ေရာက္မွ အိုႀကီးအိုမနဲ႔ ကြာဆိုၿပီး ခနဲ႔ၾကတာလည္း ဖတ္ရတယ္။ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေဟာတဲ့ တရားထဲက ၀ါသနာဘာဂီ ဆက္တိုင္းမီဆိုလား ျပန္ၾကားမိတယ္။

ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္တဲ့။ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္တဲ့။ ေပ်ာ္ေနတဲ့လူေတြကို ၾကည့္ရ ျမင္ရတာ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ အငယ္မက ေမးတယ္။ နင္ ျပန္မလာခ်င္ဘူးလားတဲ့။

ဒါနဲ႔ အားက်မခံ ဒီမွာလည္း သႀကၤန္ရွိပါတယ္ဟဲ့။ ေတြ႕လား မဟာခ်ဳိင္မွာ ျမန္မာေတြ စုၿပီးလုပ္တဲ့ သႀကၤန္၊ ေကြၽးတဲ့ စတုဒိသာ၊ ေဟာတဲ့တရား ဆိုၿပီး ပံုေတြ ျပန္ျပလိုက္တယ္။ မြန္႐ိုးရာ သႀကၤန္ဆိုတာ အႀကီးအက်ယ္ေပါ့။ ထိုင္းမွာ မြန္လူမ်ဳိးေတြလည္း မ်ားတယ္ေလ။ ဆန္ခလာဘူရီက မြန္ဆရာေတာ္ႀကီးဆို ထိုင္းဘုရင္ႀကီးကစလို႔ ၾကည္ညိဳ ကိုးကြယ္တာ။ ကြၽန္မ မေမြးခင္ေလးက ထိုင္းမွာ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူခ်င္ဒါဆိုလည္း မြန္လူမ်ဳိးပဲတဲ့။

(၁၀)

အလွျပင္ဆိုင္မွာ ကြၽန္မနဲ႔အတူ အလုပ္လုပ္တဲ့ မြန္မေလးကေတာ့ ဒီႏွစ္သႀကၤန္ အိမ္ျပန္သြားခဲ့တယ္။ မဲေဆာက္ကေန ျမ၀တီကူးၿပီးေတာ့ေပါ့။ မႏွစ္တုန္းက သႀကၤန္မွာ အိမ္မျပန္ျဖစ္လို႔ ငိုတဲ့ ေကာင္မေလးေလ။

အငယ္မက ကြၽန္မကို စတယ္။ နင္ေကာ မငိုဘူးလားတဲ့။ ဘာကိစၥငိုရမွာလဲလို႔ ျပန္ေျဖရင္း ဟန္ေဆာင္ၿပီး ရယ္ျပလိုက္တယ္။ အငယ္မ မ်က္ႏွာေလး တစ္ခ်က္ေတြသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ စကားျပန္စတယ္။

“သႀကၤန္ၿပီးရင္ ငါ ၿမိဳ႕တက္မယ္။ ပတ္စပို႔ စာအုပ္ လုပ္မယ္။”

“အလိုေတာ္ ဘာလုပ္ဖို႔။ ငါ့ဆီ အလည္လိုက္လာ မလို႔လား။”

“အလည္ မဟုတ္ဘူးေဟ့။ အလုပ္ လုပ္ခ်င္လို႔။ ငါ့အတြက္လည္း အလုပ္ေလး ဘာေလး ရွာေပးထားဦး။ ငါတို႔ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ အတူတူေနရေအာင္။”

တက္လာတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြရယ္၊ ႀကီးလာတဲ့ စရိတ္စကေတြရယ္၊ အိုလာတဲ့ မိဘေတြရယ္။ ကြၽန္မ ဘာျပန္ေျပာရမွန္း မသိဘူး။ ႐ုတ္တရက္ ဆြံ႕အသြားခဲ့တယ္။

အေမကေတာ့ က်ိတ္ၿပီးငိုမွာ ေသခ်ာတယ္။ အေဖကေရာ သူ႔ကိုယ္သူ လူညံ့လို႔ ေျပာရင္း ၀မ္းနည္းပက္လက္ ျဖစ္ေနေလမလား။

ပညာေရးမွာ အေတြးမွားမွား

Photo: cultofmac

“ဆရာညိဳေရ ဧၿပီလမွာ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးက သူတို႔ရဲ႕ ႏွစ္ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို တင္ျပတာကို ေတြ႕ရတယ္”

“မွန္ပါတယ္။ NLD အစိုးရ သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တာကာလမွာ လုပ္ေဆာင္တာေတြကို ျပည္သူလူထုကုိ ခ်ျပေနတာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ပညာေရးဌာနက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာတာကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ နားေထာင္ခဲ့ရပါတယ္”

“တိုးတက္မႈေတြလား”

“ဟုတ္ပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း အင္တာဗ်ဴး လုပ္ထားတာ ေတြ႕ရတယ္”

“ဆရာညိဳ ဘယ္လိုထင္လဲ”

“တခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းသားေတြေပါ့ေလ။ သူတို႔ကို Air-con နဲ႔ထားတာကို ေျပာပါတယ္”

“ဟုတ္ပါတယ္၊ အရင္ေခတ္ကတည္းက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ကို ေလေအးစက္ေတြ တပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မီးပ်က္တာေတြက မ်ားေတာ့ ဒုကၡေရာက္ပါတယ္”

“မီးစက္ သံုးေပါ့”

“မီးစက္က တစ္နာရီ ဒီဇယ္ဖိုး သိန္း ၇၀ ေက်ာ္ ကုန္တယ္တဲ့”

“ခုေတာ့ မီးမွန္ေနပါၿပီဗ်”

“၀ိဇၨာခန္းမဆိုလည္း ေလေအးစက္ေတြနဲ႔၊ အိမ္သာေတြလည္း ဘိုထိုင္ေတြနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ေနပါတယ္”

“ဒီေနရာမွာ ထိန္းသိမ္းမႈ (Maintenance) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေျပာခ်င္တယ္။ အဓိက ကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ စည္းကမ္းရွိဖို႔၊ မွန္ကန္တဲ့ ထိန္းသိမ္းမႈေတြ ရွိဖို႔လိုတယ္။ အေနာက္တိုင္းမွာဆိုရင္ တကၠသိုလ္ေတြ၊ ေဆး႐ံုေတြမွာ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ေအာက္ေျခ အလုပ္သမားေတြကို ထိန္းသိမ္းၿပီး စည္ပင္ေအာင္လုပ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြရွိတယ္။ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးေတြ၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြဟာ အဲဒီ၀န္ထမ္းေတြကို လိုက္မၾကည့္ေနဘူး။ ႐ံုးခ်ိန္မွာ ဘယ္သူ အျပင္ေရာက္ေနတယ္ ဆိုတာကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္က ထိန္းတာ မဟုတ္ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာဌာနရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ထိန္းတာပဲ။ သူတို႔ကို အာဏာအျပည့္အ၀ ေပးထားတယ္”

“ကိုဘသစ္ ဘာကိုဆိုလိုလဲ၊ တိတိက်က် ေျပာပါလား”

“ဆိုလိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ႐ုပ္၀တၳဳ (material) ေတြကိုပဲ ေျပာင္းလဲပစ္လို႔ မရဘူး။ အေဆာင္ေတြမွာ ေလေအးစက္ တပ္တယ္။ မူလတန္းေက်ာင္းေတြမွာ စာအုပ္ေတြ ေပးတယ္။ ေက်ာင္း၀တ္စံုေတြ ေပးတယ္။ မသင္မေနရ အခမဲ့ သင္ၾကားေပးတယ္။ ဒါေတြ ေကာင္းပါတယ္”

“ေကာင္းတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ Tablets ေတြကိုေတာင္ ေပးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘီလူးကြၽန္းက ထြက္တဲ့ ေက်ာက္သင္ပုန္း (Tablets) ေတြကို ေပးရင္ သားေရႊအိုး ထမ္းလာသလို ျဖစ္မွာပဲ”

“အေရးထဲ ခင္ဗ်ားက ေၾကာ္ျငာ ၀င္ေနျပန္ၿပီ”

“အဟုတ္ေျပာတာပါ။ ေက်ာက္သင္ပုန္းမွာ လက္ေရး ေလ့က်င့္လို႔ ရတယ္၊ ဂဏန္း သခ်ၤာေတြကို အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ တြက္လို႔ရတယ္။ အရင္ေခတ္က ေဗဒင္ဆရာေတြ ဒီလို ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြနဲ႔ တြက္တာပဲ”

“ခုေခတ္မွာ သူတို႔လည္း Tablets ေတြ သံုးေနၾကၿပီ။ မဟာဘုတ္ ကိုေတာင္ ကြန္ပ်ဴတာကေန တိုက္႐ိုက္ Download လုပ္လို႔ရတဲ့ေခတ္ ေရာက္ေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားေျပာသလို လုပ္မယ္ေတာ့ မထင္ဘူး။ သမၼတ လင္ကြန္းက ေျပာဖူးတယ္။ I may walk slow. But I never walk balk backward တဲ့။ ဆိုလိုတာက ကြၽန္ေတာ္ လမ္းေလွ်ာက္တာ ေႏွးခ်င္ ေႏွးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မွေတာ့ ေနာက္ျပန္ မေလွ်ာက္ဘူးတဲ့”

“မွတ္သားစရာပါပဲ။ သစ္မေရာက္မီ ၀ါးကူတာမ်ဳိးကို ေျပာတာပါ”

“ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ၀န္ႀကီး ရြတ္ျပတာ သေဘာက်တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ “အကာ” ကိုသာ ေျပာေနတယ္လို႔ ယူဆတယ္”

“အကာလည္း အေရးပါတာပဲ မဟုတ္လား”

“အာကာက အေရးပါ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အႏွစ္ကို ေျပာင္းရမယ္”

“ဘာေတြေျပာင္းရမွာလဲ”

“နံပါတ္ (၁) ကေတာ့ ပညာေရးဟာ အတန္းတက္တာေတာ့ မွန္တယ္။ ေအာင္ခ်က္ ျမင့္မားေအာင္ လုပ္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ စာေမးပြဲ ေအာင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာကို ပညာေရးလို႔ မဆိုခ်င္ဘူး။ ဥပမာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းေတြမွာ ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ေက်ာင္းေတြက လုပ္တယ္။ က်ဴရွင္ေတြက လုပ္တယ္။ Camp သြင္းတာမ်ဳိးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းဆရာေတြက ဘာေတြ က်က္၊ ဘာေတြ ေျဖ၊ ဘယ္လို ေျဖရမယ္ ဆိုတာေတြ ေရးတာပဲ”

“အင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္တဲ့ ပါေမာကၡေတြ ကိုယ္တိုင္ ဘယ္လို က်က္၊ ဘယ္လို ေျဖ၊ ဘာေတြ အေရးပါတယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကို သတင္းစာထဲမွာ ေရးတယ္”

“အမွန္ေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္းကို ေမးခြန္းထုတ္ၿပီး ႀကီးၾကပ္မႈေတြလုပ္ စာေတြစစ္တဲ့ တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡေတြ အားလံုးနီးပါးဟာ ၁၀ တန္း တစ္ခါမွ မသင္ဖူးဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ တစ္ခါမွ မထိေတြ႕ဖူးတဲ့သူေတြက ေမးခြန္ထုတ္တယ္။ စာစစ္တယ္။ ဒီထက္ ဆိုးတာက ဘယ္ဟာကို ဘယ္လိုေျဖဆိုတဲ့ လမ္းညႊန္ေတြကို ေရးတယ္”

“က်ဴရွင္ မတက္ႏိုင္တဲ့ နယ္က ေက်ာင္းသားေတြ နယ္စပ္က ေက်ာင္းသားေတြ အဆင္ေျပေအာင္ပါ”

“တကယ္ေတာ့ ပညာသင္တယ္၊ စာေမးပြဲ စစ္တယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ စာတတ္လဲဆိုတာကို သိဖို႔အတြက္ပဲ။ ဒီေတာ့ ဒီစာ ဒီပညာအေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားေတြကို ေရးျပရမွာေပါ့။ ဥပမာ ေရအေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြ စိတ္၀င္စားေအာင္ ေျပာတာမ်ဳိး၊ ေရးျပတာမ်ဳိးေပါ့”

“ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူ ဘယ္လိုေျပာေျပာ သူတို႔က အဂၤလိပ္လို ေျဖရတယ္။ အဂၤလိပ္လို က်က္မွ အဆင္ေျပမယ္ေလ။ အမွန္ေတာ့ သူတို႔ကို အဂၤလိပ္လို ေျပာလို႔လည္း မရဘူး။ သူတို႔ နားမလည္ဘူး”

“ဟုတ္ပါတယ္။ နားမလည္တာႀကီးကို က်က္ၿပီး ေျဖရမယ္ ဆိုတာက သဘာ၀မက်ဘူး ဆရာညိဳေရ။ ကြၽန္ေတာ္ ဒါကို ေျပာခ်င္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈ (Evolution) နဲ႔ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈ (Revolution) တို႔ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ပညာေရးမွာ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈ Revolution လိုေနၿပီလို႔ ထင္တယ္”

ကိုဘသစ္က စိတ္ပါလက္ပါ ေျပာေနတာ ျဖစ္တယ္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို အဓိကေျပာသြားတယ္လို႔ သူေျပာပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ တျခားအစီအမံေတြကို မလုပ္ေပးရင္ ေက်ာင္းသားေတြ အဆင္မေျပဘူး။ ပညာေရး တိုးတက္တယ္လို႔ မျမင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဘြဲ႕ရ ပညာမတတ္ေတြ စုပံုေနတာကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ဘူး။

စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ တတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာတယ္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အားလံုး အဂၤလိပ္လို က်က္ၿပီး ေျဖရတယ္။ က်ဴရွင္ယူရင္ တစ္ႏွစ္ ၁၅ ပုဒ္ က်က္ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆရာ ဆရာမဆီေတြက က်ဴရွင္ယူရင္ေတာ့ ငါးပုဒ္ပဲ က်က္ရတယ္” “ဒီလို ငါးပုဒ္ က်က္တာကိုေရာ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္လား”

“ဘယ္နားလည္မလဲ ဆရာရယ္၊ စာေမးပြဲ ေအာင္ေအာင္ မနည္းက်က္ရတာ” တဲ့။

ကြၽန္ေတာ္က ေက်ာင္းသားေတြကို ဆရာ ဆရာမေတြကို အျပစ္ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ စနစ္ကို ေျပာခ်င္တာပါ။

ျမန္မာလို ေရးၾက ေျဖဆိုခြင့္ ရၾကရင္ ဒီေက်ာင္းသားေတြဟာ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာၿပီး နားလည္မွာေပါ့။ နားမလည္ဘဲ သူဘယ္လို ေ၀ဖန္သံုးသပ္မလဲ။

“အမွန္ေတာ့ က်ဳိးေၾကာင္း ဆင္ျခင္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ႏိုင္တာဟာ ပညာေရးပဲ”

ကိုဘသစ္ အယူအဆကို အားလံုး လက္ခံႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။

အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ အႀကီးအကဲေတြ၊ ၀န္ႀကီးေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းဆရာေတြ၊ ပညာေရး ၀န္ထမ္းေတြဟာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကို ျမင့္တက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးဖို႔ ေျပာပါတယ္”

“မွန္ပါတယ္။ ယမန္ေန႔က ေျမာင္းျမကို ေရာက္ရွိသြားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီအတိုင္း ေျပာပါတယ္”

“အင္မတန္ အေရးပါ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထမင္းအိုးမရွိ ဆန္မရွိ မီးမရွိရင္ ထမင္းခ်က္လို႔ မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္က အဖ်က္သေဘာမ်ဳိး ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမေတြ၊ ပညာေရး ၀န္ထမ္းေတြဆိုတာ ေမတၱာ ေစတနာ အင္မတန္ ႀကီးမားပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို သူတို႔သားသမီးေတြလိုမ်ဳိး ေတာ္ေစ တတ္ေစခ်င္တယ္။ စာရိတၱအရာ ေကာင္းမြန္ေစခ်င္တယ္။ စည္းကမ္း ရွိေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဂၤလိပ္လို သင္တဲ့ ပညာေရးမွာ စာေတြ က်က္ေနရင္း နစ္မြန္းေနတဲ့ စနစ္ထဲမွာ သူတို႔လည္း ပါ၀င္ေနရပါတယ္။ အမွတ္ေကာင္းမွ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့လိုင္းကို ရမယ္။ ဒီေတာ့ နင္ စာမက်က္နဲ႔၊ နားလည္ေအာင္ လုပ္။ ပညာေရးဆိုတာ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္တာပဲ ဆိုတာမ်ဳိး ဘယ္လိုေျပာမလဲ”

“တကၠသိုလ္မွာ အဂၤလိပ္လို သင္တာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေအာင္လို႔ေပါ့”

“ဒါက ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေတြပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စဥ္းစားစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ခုေခတ္ကေလးေတြ ဆိုၾကပါေတာ့။ ကြန္ပ်ဴတာကို သံုးတတ္တယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း ပ႐ိုဂရမ္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီထဲမွာ ဘာေတြ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို နားမလည္ဘူး”

“သူတို႔အတြက္ အဲဒါကို ေလ့လာဖို႔ အခ်ိန္မရွိဘူး။ သူတို႔ စာေတြ က်က္ေနရတယ္”

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ေၾကးနီလို သတၱဳေတြ ထြက္တယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ SIM Card ေတြမွာ သံုးေနၾကတာကို သိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မလုပ္တတ္ဘူး။ ဘာေတြ အထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြ မသိဘူး။ ဒီလိုမသိရင္ ေနာက္တစ္ဆင္႔ တီထြင္ဖို႔ကိစၥေတြ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး”

“အလွမ္းေ၀းေနတာ အဂၤလိပ္လို သင္တာေၾကာင့္လို႔ ေျပာခ်င္တာလား ကိုဘသစ္”

ကုိဘသစ္ ေလးတြဲ႕စြာ ေခါင္းညိတ္ပါတယ္။

“ဘာေၾကာင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႈမွာ ျမန္မာလိုသင္တဲ့ ေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြ မလုပ္ေပးရတာလဲ ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားလို႔မရဘူး။ ခု အိမ္နီးနားခ်င္းေတြျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္တို႔ ထိုင္းတိုရဲ႕ေက်ာင္းေတြမွာ သူတို႔ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ပဲ သင္ၾကတယ္။ တိုးတက္ေနတဲ့ ေတာင္ကိုးရီးယားတို႔၊ ဂ်ပန္တို႔မွာလည္း သူတို႔ Mother Tongue နဲ႔ပဲ သင္တယ္”

“သူတို႔ ဘာသာစကားနဲ႔ သင္ေတာ့ သူတို႔ သက္သက္သာသာနဲ႔ ပညာသင္ရတာေပါ့”

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြ အခ်ိန္ေတြ၊ အင္အားေတြကို အလဟႆ ဆံုး႐ံႈးေနရတယ္လို႔ ထင္တာပဲ။ သူတို႔ဟာ ဘာသာရပ္ေတြကို နားလည္တယ္ဆိုရင္ ဆင္ျခင္ ေတြးေတာႏိုင္လာတယ္။ စိတ္ေတြ ၾကည္လင္လာမယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္လာမွာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ စာအုပ္ေတြနဲ႕ စာၾကည့္တိုက္ ကိစၥေတြပါ”

“အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တိုက္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ သာသနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ၀န္ႀကီးက ေျပာသြားပါတယ္”

“အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဓိက ကေတာ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ စာၾကည့္တိုက္ ၀င္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္နဲ႕ စာဖတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြ လုပ္ေပးဖို႔ လိုတယ္”

“ခု စာမဖတ္တာကို စာေရးဆရာေတြေရာ၊ လူႀကီးေတြေရာ၊ တီဗြီေတြ စာအုပ္ေတြထဲက ေျပာေနတယ္”

“ေျပာေနလို႔ မရဘူး။ အေလ့အက်င့္ လုပ္ေပးရတယ္။ Excellence is not an act, it’s a habit လို႔ စတီဗင္ကိုေဗးက ေျပာခဲ့တယ္။ ေတာ္တယ္ တတ္တယ္၊ ေကာင္းစြာ လုပ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေလက်င့္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံေက်ာင္းေတြက အေရးႀကီးတယ္။ အေျခခံပညာက အေရးႀကီးတယ္။ ပညာေရးကသာ ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တယ္ ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ ပညာေရးကို မွန္ကန္ေအာင္ မျပဳျပင္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ရတာလဲ”

“ဆရာ ဆရာမေတြ ပညာေရး၀န္ထမ္း ျဖစ္ရတာ ဂုဏ္ယူပါလို႔ ေျပာေနပါတယ္”

“အားလံုး ၀ိုင္းႏွိပ္စက္ေနသလို ျဖစ္ေနတာပဲ၊ ဘယ္လို ဂုဏ္ယူရမွာလဲဗ်ာ၊

“ျမင္ေအာင္ ၾကည့္သင့္ၿပီေပါ့ဗ်ာ”။

ေႏြအစမွာ ပန္းခ်ီကားမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း

Photo: Toyota Canada

ေန႔လယ္က ကြၽန္ေတာ့္နားထဲ အသံေလးတစ္ခု တုိး၀င္လာတယ္။ ဥၾသ…ဥၾသဆုိတဲ့ အသံေလး။ အဲဒီအသံေလးဆီသာ ကြၽန္ေတာ္ ဆက္လက္နားစြင့္ေနမိတယ္။ စိတ္ထဲ ေအးခ်မ္းလာသလုိလည္း ခံစားရတယ္။ ၾကာလာေလေလ ပုိမုိေအးခ်မ္းၾကည္လင္လာသလုိ ခံစားမိတယ္။ အသံေလးတစ္ခု။ အဲဒီအသံေလးတစ္ခုက စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေနပါတယ္။ လက္လႊတ္လုိက္ရတဲ့ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြအတြက္ အစားထုိးခ်င္ထုိးလုိ႔ ရပါတယ္။

ဥၾသငွက္ကေလးက သူ႔ဘာသာ ရွင္သန္တယ္။ သူ႔ဘာသာ ျမည္တြန္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ကြၽန္ေတာ့္ဘာသာ ရွင္သန္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဘာသာ ႐ုန္းကန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ့္အၾကားအာ႐ုံနဲ႔ ဥၾသငွက္ေလးရဲ႕ အသံဟာ အခုခ်ိတ္ဆက္မိေနတယ္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဆီကုိ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ခံစားမႈကုိ ေရာက္ရွိေစခဲ့တယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္မွ လြယ္ကူရွင္းလင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေလးပါပဲ။ တူရိယာပစၥည္း အေျမာက္အျမား ေပါင္းစပ္မွ ေပၚထြက္လာႏုိင္တဲ့ အခက္အခဲမ်ိဳးမဟုတ္။ သီဆုိသူတစ္ေယာက္ အပါအ၀င္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္မဟုတ္။ ဘာေလ့က်င့္ခန္း၊ ဘယ္လုိႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ စြမ္းအားေတြမွ ထူးထူးျခားျခား ထည့္သြင္းမထားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာေလးတစ္ခု။ ႐ုိးရွင္းတယ္။ လြတ္လပ္တယ္။ ဘ၀ပါတဲ့ စီးဆင္းေနတာေလးတစ္ခု။ ၿပီးေတာ့ လွတယ္။

အဲဒီဥၾသငွက္ေလးရဲ႕ အသံေလးအတုိင္း ကြၽန္ေတာ္ လုိက္ပါလြင့္ေမ်ာသြားမိတယ္။ အတားအဆီး မရွိ။ အခက္အခဲ မရွိ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အၾကားကုိ နားလည္မႈရွိတဲ့ နတ္ဘုရားတစ္ပါးက ပူးကပ္ေပးလုိက္သလုိပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ လြင့္ေမ်ာသြားတဲ့ စိတ္ကူးေတြအတုိင္း လုိက္ပါသြားမိတာ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ တည္ရွိေနတဲ့ အေဆာက္အအံုတစ္ခုထဲ ေရာက္သြားသလုိ ခံစားထင္မွတ္ရတယ္။ တကယ္လည္း အေဆာက္အအံုတစ္ခုထဲ ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအေဆာက္အအံုကုိ ေသခ်ာစူးစုိက္ၾကည့္မိေတာ့ တကယ့္ အေသအခ်ာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အေဆာက္အအံုလုိ႔ ထင္မွတ္ရတယ္။ အေဆာက္အအံုရဲ႕ နံရံေတြမွာ ပန္းခ်ီကားေတြ အေျမာက္အျမား ခ်ိတ္ဆြဲထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ ပန္းခ်ီကားေတြက ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုရဲ႕ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေနတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြကုိ ေရးဆြဲထားသလုိ ေတြ႕ရတယ္။ တကယ့္ၿမိဳ႕ျပသ႐ုပ္မွန္ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ခံစားမိလုိက္တယ္။ ေစ်းျခင္းေတာင္းဆြဲလာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ။ ကေလးငယ္ေတြကုိ လက္ကဆြဲလာတဲ့ လူတခ်ဳိ႕ေတြ။ ဆုိင္တစ္ခုမွာ စားေသာက္ေနၾကတဲ့ လူေတြ။ တခ်ဳိ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြက သား ငါးေတြကုိ ခုတ္ထစ္ေနၾကတာေတြ။ တခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသားေတြက လက္တြန္းလွည္းတခ်ဳိ႕ကုိ တြန္းသြားၾကပုံေတြ။ အဲဒီလုိ ၿမိဳ႕ျပရဲ႕ သ႐ုပ္မွန္ ပုံရိပ္ေတြနဲ႔ ပန္းခ်ီလက္ရာ။ အဲဒီပန္းခ်ီကားရဲ႕ အေပၚပုိင္းမွာေတာ့ အထပ္ျမင့္တုိက္တာပုံေတြ အထင္းသားေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီ ပန္းခ်ီကားထဲမွာ ထူးဆန္းတာတစ္ခုက ကားေတြဟာ အထပ္ျမင့္တုိက္ေတြရဲ႕ ေခါင္မုိးေတြေပၚမွာ ေမာင္းႏွင္ေနပုံကုိ ေရးဆြဲထားတာပါပဲ။

ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီပန္းခ်ီလက္ရာကုိ အၾကာႀကီး ေငးစုိက္ၾကည့္ေနမိတယ္။ ဘာေၾကာင့္ တုိက္ေခါင္မုိးေတြေပၚမွာ ကားေတြ ေမာင္းႏွင္ေနပုံကုိ ေရးဆြဲထားတာလဲဆုိတာကုိေပါ့။ ေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီဆရာဟာ သာမန္အေတြးနဲ႔ ေရးဆြဲထားတာေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆုိတာကုိလည္း တစ္ဆက္တည္း ေတြးမိတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ‘သေကၤတ’ က ဘာလဲေပါ့။ ပန္းခ်ီကားက ၿမိဳ႕ျပပုံရိပ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဆက္ေတြးရင္း၊ ေတြးရင္းနဲ႔ ခ်ာလည္လည္လာေတာ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္မ်ား အျမင္မွားတာလားလုိ႔ မ်က္လုံးအစုံကုိ ပြတ္သပ္ၾကည့္မိတယ္။ မမွားပါ။ ပန္းခ်ီကားက အဲဒီအတုိင္းပါပဲ။

အေဆာက္အအံုရဲ႕ နံရံေတြအတုိင္း ကြၽန္ေတာ္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ၾကည့္မိတယ္။ ေနာက္ထပ္ပန္းခ်ီကားတစ္ခု ထပ္ေတြ႔ျပန္တယ္။ အဲဒီ ပန္းခ်ီကားထဲမွာ အထင္ရွားဆုံး ေရးဆြဲထားတဲ့ အမွတ္အသားေတြက ဖ႐ုိဖရဲ ပုံရိပ္ေတြပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြက လုံခ်ည္ မႏုိင္တႏုိင္နဲ႔ ေျပးလႊားေနၾကတယ္။ ကေလးငယ္ေလးေတြ တခ်ဳိ႕က ပန္းကန္လုိ႔ထင္ရတဲ့ အရာေလးေတြကုိင္လ်က္ တစ္စုံတရာကုိ ေတာင္းခံေနၾကတယ္။ ႐ုပ္သြင္ျပင္ေလးေတြကလည္း သနားစဖြယ္ေတာ္ေတာ္ ေလးညစ္ႏြမ္းေနၾကတယ္။ ေနာက္ ခ်ဳံပုတ္ အစုအစုေတြလည္း ေတြ႕ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြဘက္ ၾကည့္မိေတာ့ တစ္စုံတစ္ရာ အစုအပုံေတြအေပၚမွာ လက္နက္ႀကီးငယ္ တခ်ဳိ႕နဲ႔ လူတခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရတယ္။ မီးခုိးေငြ႕ေတြလုိလုိ ေရးျခယ္ထားတာေတြလည္း ေတြ႕ရျပန္တယ္။ အဲဒီ ပန္းခ်ီကားမွာလည္း ထူးျခားတာတစ္ခု ေတြ႕ရတယ္။ လူေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္ေယာက္ခန္႔ေလာက္က ၀ုိင္းဖြဲ႕ၿပီး ‘ဖဲကစား’ ေနတဲ့ပုံပါပဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဖဲခ်ပ္ေတြေပၚမွာ ‘ခ်ိဳးျဖဴငွက္’ ပုံေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ထပ္မံအံ့ၾသရျပန္တယ္။

ဒီလုိနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီေနရာမွာ ခဏထုိင္ရင္း နားေနမိတယ္။ ေနာက္ စဥ္းစားၾကည့္တယ္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ပန္းခ်ီကားေတြအေၾကာင္းေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားေပမဲ့ ဘာအေျဖမွ ထြက္မလာပါ။ ပုိၿပီးသာ ႐ႈပ္ေထြးလာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ အေဆာက္အအံုနံရံအတုိင္း ဆက္ေလွ်ာက္လုိက္မိတယ္။ ဆက္ေလွ်ာက္လာရင္းနဲ႔ ေနာက္ထပ္ပန္းခ်ီကားလက္ရာေတြ ထပ္ေတြ႕ရျပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါ ပန္းခ်ီကားက ကြင္းျပင္က်ယ္ႀကီးပုံစံ ေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားတစ္ခု။ အဲဒီကြင္းျပင္ထဲမွာ လူတခ်ဳိ႕ ခေမာက္ေလးေတြ ေဆာင္းရင္း တစ္စုံတစ္ရာကုိ ျပဳလုပ္ေနၾကပုံျဖစ္တယ္။ လႈပ္ရွားလုပ္ကုိင္ေနၾကပုံေတြမွာ အေတာ္ေလး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ကုိင္ေနၾကပုံျဖစ္တယ္။ ေနာက္ မုိးေကာင္းကင္ပုံစံပါ ပါတယ္။ အုံ႔မႈိင္းေနတဲ့ မုိးေကာင္းကင္ပုံစံမ်ဳိး။ အဲဒီအုံ႔မႈိင္းေနတဲ့ မုိးေကာင္းကင္ကုိ ၾကည့္မိလုိက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲ အလုိလုိ ၀မ္းနည္းလာမိတယ္။ ဒါ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚသား ျဖစ္ေနခဲ့လုိ႔မ်ားလား။ စိတ္မွာ အဂတိကပ္ေနခဲ့တာလားေပါ့။ အဲဒီပန္းခ်ီကားရဲ႕ ထူးျခားတာတစ္ခုကလည္း ပန္းခ်ီဆရာရဲ႕ ေဆးေရာင္သုံးထားတဲ့ စိတ္ကူးျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီကားထဲက အေရာင္အားလုံးလုိလုိက မြဲေျခာက္ေျခာက္၊ မႈိင္းတုိင္းတုိင္း အေရာင္ေတြျဖစ္ေနျခင္းပါပဲ။ သိပ္စိတ္လႈပ္ရွားဖုိ႔ေကာင္းတယ္။

အေဆာက္အအံုထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ ေလွ်ာက္ရင္း ေလွ်ာက္ရင္းနဲ႔ ေနာက္ဆုံးပန္းခ်ီလက္ရာလုိ႔ ထင္ရတဲ့ ပန္းခ်ီကားတစ္ခုကုိ ထပ္မံေတြ႕ရွိရတယ္။ အဲဒီပန္းခ်ီကားက စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ ပုံစံမ်ားကုိ အဓိက ေရးဆြဲထားတယ္။ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုရဲ႕ အစြန္လုိ႔ ယူဆလုိ႔ရတဲ့ အခင္းအက်င္းကုိ ပန္းခ်ီဆရာက ပုံေဖာ္ေရးဆြဲထားတယ္။ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံေနရာေတြဆီ သြားေနၾကတဲ့ လူအမ်ားအျပား အတန္းလုိက္ႀကီးပုံစံလည္း ေရးဆြဲထားတယ္။ ေနာက္ယာဥ္မ်ိဳးစုံ ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ လမ္းေတြရဲ႕ ပုံစံေတြလည္းပါတယ္။ အဲဒီပန္းခ်ီကားထဲမွာလည္း ထူးဆန္းတာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ပန္းခ်ီကားထဲက အတန္းလုိက္ ေလွ်ာက္ေနၾကတဲ့ လူေတြရဲ႕လက္ထဲမွာ ထမင္းဘူးေတြ၊ ေရဘူးေတြ ကုိင္မထားၾကဘဲ ဗီႏုိင္းဆုိင္းဘုတ္ေတြ ကုိင္ထားၾကတာပါပဲ။ တခ်ဳိ႕က လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းေနၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေလာ္စပီကာေလးေတြကုိင္ရင္း တစ္စုံတစ္ရာကုိ ေျပာဆုိေနၾကဟန္ေတြပါပဲ။ ပန္းခ်ီကားေတြ။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ သေကၤတေတြနဲ႔အတူ။

အဲဒီအေဆာက္အအံုထဲ ၀င္သြားလုိက္မိတာနဲ႔ ပန္းခ်ီကားတစ္ကားခ်င္းစီမွာ ထူးျခားတဲ့ ပန္းခ်ီစိတ္ကူးလက္ရာေတြကုိ ၾကည့္႐ႈ ခံစားလုိက္ရတယ္။ ပန္းခ်ီကားလက္ရာမ်ားရဲ႕အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္ အေတြးလြန္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒါနဲ႔ လူလည္း အပန္းေျဖရင္း၊ စိတ္လည္း အပန္းေျဖရင္း ကြၽန္ေတာ္ ခဏထုိင္နားေနမိတယ္။ အဲဒီလုိနားေနရင္း ကြၽန္ေတာ့္ေခါင္းထဲ အေတြးတစ္ခု၀င္လာတယ္။ ဟုတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ဖုန္းပါလာတယ္။ ဖုန္းနဲ႔ ပန္းခ်ီကားေတြကုိ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ သိမ္းဆည္းထားဖုိ႔ အၾကံေပၚလာတယ္။

ဖုန္းနဲ႔ ပန္းခ်ီကားကုိ အေသအခ်ာ ခ်ိန္တယ္။ ခ်ိန္ၿပီးလုိ႔ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ဖုန္းထဲက ကင္မရာက လုံး၀ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ အံ့ၾသလန္႔ဖ်ပ္သြားမိတယ္။ ဖုန္းမ်ား တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္တာလားလုိ႔ စုိးရိမ္သြားမိတယ္။ မေန႔ကေတာင္ ႐ႈခင္းလွလွေလးေတြ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ၿပီး သိမ္းထားမိေနေသးတယ္။ အခုဘယ္လုိမ်ားျဖစ္တာလဲ။ ေနာက္ထပ္တစ္ခါ ပန္းခ်ီကားကုိ အေသအခ်ာ ခ်ိန္တယ္။ ႐ုိက္ၾကည့္တယ္။ ဖုန္းက လုံး၀ဓာတ္ပုံ႐ုိက္မရေတာ့ဘူး။ ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲလုိ႔ ဖုန္းကုိ အေသအခ်ာ ျပန္စစ္ေဆးၾကည့္တယ္။ အလြယ္ကူဆုံးျဖစ္တဲ့ ဖုန္း Restart ခ်ၾကည့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖုန္းအတြင္းက က်န္တဲ့အရာေတြအားလုံးက အလုပ္လုပ္တယ္။ ကင္မရာတစ္ခုသာ အလုပ္မလုပ္တာ ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္သြားမိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဖုန္းမွာ ဘယ္ပုဒ္မရဲ႕ ဗုိင္းရပ္စ္ကပ္ေနတာလဲမသိ။ အခု အေျခအေနဆုိရင္ ဒီပန္းခ်ီကားလက္ရာေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ဖုိ႔ရာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီအေဆာက္အအံုထဲကုိ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ေရာက္ဖုိ႔ဆုိတာလည္း ေသခ်ာတာမဟုတ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ လက္ေလွ်ာ့လုိက္ရေတာ့တယ္။

ကြၽန္ေတာ္ အေဆာက္အအံုထဲကေန ျပန္ထြက္လာခဲ့တယ္။ ျပန္ထြက္လာၿပီး အေဆာက္အအံုရဲ႕ မလွမ္းမကမ္းေရာက္ေတာ့ အေဆာက္အအံုဘက္ဆီ လွည့္ၾကည့္မိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ျမင္ကြင္းထဲမွာ အဲဒီအေဆာက္အအံုႀကီး မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ ဘယ္လုိမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာလဲလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေတြေ၀မိတယ္။ စဥ္းစားလုိ႔လည္းမရ ျဖစ္ေနျပန္တယ္။ ေနာက္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဥၾသငွက္သံေလးကုိ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္သတိရလာမိတယ္။ အဲဒီ ဥၾသငွက္ေလးရဲ႕ ျမည္တြန္သံေၾကာင့္သာ အဲဒီ အေဆာက္အအံုႀကီးထဲကုိ ကြၽန္ေတာ္ ေရာက္ရွိႏုိင္တာ မဟုတ္လား။ ထူးဆန္းတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြကုိ ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရတာ မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ ဥၾသငွက္သံေလးကုိ ျပန္တမ္းတ နားေထာင္ခ်င္မိတာပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ အေသအခ်ာ နားစြင့္ၾကည့္ရင္း ဥၾသငွက္သံေလးကုိ နားေထာင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥၾသငွက္ေလးရဲ႕ ျမည္တြန္သံကုိ ဘယ္လုိမွ မၾကားရဘူး။ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ၾကည့္လည္း မၾကားရေတာ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ကပဲ ကံဆုိးတာလား။ ေႏြဦးကပဲ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ ျဖစ္သြားခဲ့တာလားဆုိတာ မေ၀ခြဲတတ္ေတာ့ပါဘူး။

ဇရာ – ၄၅

Photo: foodnwellness

ယုံၾကည္မႈေတြ ညႇပ္ထားတ့ဲ ဂဏန္းေတြ

လူေတြမွာ ကုိယ့္အေတြ႕အၾကံဳ၊ ကုိယ့္အသိအျမင္၊ ကုိယ့္ခံယူခ်က္ေတြ ဒါေတြအသီးသီးနဲ႔ တစ္ခုခု တစ္စုံတစ္ရာရာကုိ သတ္မွတ္ ဆုံးျဖတ္တတ္တာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဒါကုိပဲ ယုံၾကည္စြဲလမ္းတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ထားတာေတြ ရွိတယ္။ ဒီဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ထားတ့ဲ အေပၚမွာလည္း အယုံအၾကည္ အစြဲအလမ္းေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ အေနာက္ဘက္က လူတခ်ဳိ႕က ၁၃ ဂဏန္းဆုိ Unlucky လုိ႔ မွတ္ယူၾကတယ္။ ေျပာၾက ဆုိၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဟုိတယ္မုိတယ္ေတြမွာဆုိ ၁၃ ဂဏန္းမထားဘူးတ့ဲ။ ၾကားဖူးတာေျပာတာပါ။ ဟုတ္တာ မဟုတ္တာကေတာ့ ကုိယ္တုိင္မေရာက္ဘူးလုိ႔ မသိပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာဆုိရင္လည္း ၆၆၆ ကုိ မေကာင္းဆုိး၀ါးကိန္းစဥ္တန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကတာ။ ဟစ္တလာကုိ ခရစ္ယာန္ေတြ ၀ုိင္းတုိက္ခုိက္တာဟာ ဟစ္တလာရဲ႕ ကိန္းဂဏန္းဟာ ၆၆၆ ျဖစ္ေနလုိ႔ပဲတ့ဲ။ မဟာယာနဂုိဏ္းတစ္ခုက ဘ၀ကုိ အႏွစ္အသား ဗလာျဖစ္တယ္ဆုိတ့ဲ သုညတာဓမၼအျဖစ္ ေတြးတာရွိတယ္။ နိဗၺာန္ဆုိတာဟာလည္း ပရမာႏုတၱရသုညတာကုိ သိျမင္တာလုိ႔ ယူဆတယ္။ အေရွ႕ဘက္က စိန္႔တိုင္းသားေတြကေတာ့ မ,ကိန္းေတြမွာ ေကာင္းတ့ဲခ်ီဓာတ္ေတြ ကိန္း၀ပ္ေနၿပီး စုံဂဏန္းေတြမွန္သမွ်ကုိေတာ့ နတ္ဆုိးေစာင့္တယ္လုိ႔ မွတ္ယူထားတယ္။ ဒါကုိ ယူၿပီးေတာ့ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အုိးအိမ္ တည္ေဆာက္တ့ဲ ယဥ္ေက်းမႈမွာ ေလွကားကုိ တစ္ထစ္၊ သံုးထစ္၊ ငါးထစ္၊ ခုနစ္ထစ္ဆုိၿပီး မ,ကိန္းပဲထားတယ္။ ဘုရားအုိးဆုိလည္း တစ္အုိး၊ သံုးအုိး၊ ငါးအုိး မ,ကိန္းပဲထုိးတယ္။ ဒါကုိေတာ့ တခ်ဳိ႕က စိန္႔တုိင္းသားေတြရဲ႕ အယူမဟုတ္ဘူး။ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္ေျခကလာတ့ဲ ဗုဒၶအာ၀သေအာက္က ထြက္ေပၚလာတ့ဲ အယူလုိ႔ ေျပာၾကျပန္တယ္။ ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ မသာခ်ရင္လည္း ခ်က္ခ်င္းခ်ရင္ခ်။ မခ်ရင္ သံုးရက္၊ ငါးရက္၊ ခုနစ္ရက္ မ,ကိန္းမွာပဲ သၿဂဳႋဟ္တာေတြ၊ ဆြမ္းသြတ္တာေတြ လုပ္ၾကတယ္။ Lucky 7 ဆုိတာလည္း လူတုိင္းၾကားဖူးသားပဲ။ ႏူမေရာ္ေလာ္ဂ်ီဆုိတ့ဲ ပညာဆုိရင္ ဂဏန္းေတြကုိအေျခခံၿပီး တြက္ဆၾကတာ။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္ ဖတ္သိသိရသေလာက္ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ လူေတြရဲ႕ အယူအဆေတြပါ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာလည္း ဒီလုိအယူအဆမ်ဳိးေတြ ရွိေနတာပါပဲ။ လယ္တြင္းကုိးခ႐ုိင္ဆီ လူကုိးေယာက္ မသြားမိဖုိ႔ သတိထားၾကတာေတြကအစ ေရႊရင္ေက်ာ္ဂုိဏ္းရဲ႕ အဓိကက်လွတ့ဲ စမဟာႀတိဂံကုိ အေျခခံထားတာတုိ႔။ ၁၁ မီးၿငိမ္းဖုိ႔တုိ႔။ ၃၈ ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္တုိ႔။ ေရတြင္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တုိ႔။ ေရကန္ေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တုိ႔ဆုိတာေတြ အပါအ၀င္ ငါးပါး၊ ရွစ္ပါး၊ ကုိးပါး၊ ၁၀ ပါး စတ့ဲ သီလအေရအတြက္ေတြဟာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွာ စြဲနစ္ေနတ့ဲကိန္းေတြပါပဲ။ အေနာက္ဘက္က လူေတြရဲ႕ ၄၀ ေက်ာ္မွ ဘ၀စတယ္ဆုိတာနဲ႔အၿပိဳင္ ၄၀ ေက်ာ္ရင္ အသင့္ျပင္ဆုိတ့ဲ ကိန္းဂဏန္း ယူဆခ်က္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိန္းဂဏန္းေတြက ေၾကာက္ရြံ႕စရာ။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ တန္ဖုိးထား ေလးစားေနစရာပါပဲ။ ဒီအထဲမွာ လူမ်ဳိးစုအတြက္၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုခုအတြက္ ၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ့စရာအတြက္နဲ႔ တန္ဖုိးထားသတ္မွတ္တ့ဲ ကိန္းဂဏန္းေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္။ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၁၀ ရက္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္၊ ၁၄ ရက္ စသျဖင့္ ရွိပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ အဲဒီကိန္း ဂဏန္းတုိင္းဟာ သူ႔အေၾကာင္းပဋိစၥနဲ႔ သူ႔ သမုပၸ သူေဆာင္လာၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ့္မွာလည္း အေၾကာင္းတရားရွိေနတ့ဲ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု ရွိေနတယ္။ အဲဒါ ၄၅ ပဋိစၥပါပဲ။

မုန္လာဥသုတ္ေတြ ပုိခ်ဳိသြားတယ္

လြန္ေလၿပီးတဲ့ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္လြမ္းတယ္။ အသက္ ၃၀ ကာလေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ေတြထဲမွာ ေက်နပ္စရာ၊ ၾကည္ႏူးစရာေတြအားလုံးဟာ လတ္ဆတ္စြာ ပါ၀င္ေနတယ္။ တည္ၿငိမ္တ့ဲ အလုပ္အကုိင္ရယ္၊ ဘ၀လက္တြဲေဖာ္ရယ္ဟာ အဲဒီအသက္ကာလေတြမွာ ပြင့္ဖူးခဲ့တာေလ။ တကယ္တမ္းက ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ဘ၀လက္တြဲေဖာ္က အသက္ကြာပါတယ္။ ေဒြးခ်ဳိး ေလးတုိးေလာက္ႀကီး မဟုတ္ေပမယ့္ သူက ကြၽန္ေတာ့္ေအာက္ ၁၄ ႏွစ္ ငယ္တယ္။ ဆရာနဲ႔ တပည့္အျဖစ္ကေန လင္နဲ႔မယား လွ်ာနဲ႔သြားျဖစ္ၾကတာ။ ဒီကိစၥမွာ ဦးရာလူမဟုတ္လုိ႔ ဖူးစာယူလုိ႔ပဲ ေျပာရမွာပဲ။ လူပ်ဳိႀကီးပဲ လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိၿပီး ေနလာတာ အသက္ ၃၂ သန္းေခါင္ယံတိတိမွာ တစ္ဖက္သား စိတ္ဒုကၡခံစားရတာကုိ မၾကည့္ရက္ပါဘူးဆုိတဲ့ စာတစ္ေစာင္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ သမီးရည္းစားေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက ညဟာ ဘယ္ညနဲ႔မွ မတူေအာင္လွတ့ဲညေပါ့။ ညဟာ ေပါ့ေပါ့ေလးနဲ႔ ဖြဖြေလး လွေနတာ။ ေရႊ၀ါဖူးမွာေရာင္းတ့ဲ မုန္လာဥသုတ္ေတြေတာင္ ပုိခ်ဳိသြားတယ္။ အိမ္ျပန္လာေတာ့ ဖိနပ္ေပၚမွာ ေျခဖ၀ါးေတြေတာင္ ကပ္မပါဘူး။ မြမြေလးနဲ႔ ေျမာက္ေနတာ။ ၁၈ ႏွစ္ သမီးရည္းစားေလးကုိ ခဏခဏ ေတြးေတြးၾကည့္ၿပီး ၾကက္သီးျမျမေတြလည္း ယိမ္းထုိးထၾကြခ့ဲတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ ေတြးၾကည့္ေတြးၾကည့္ ေဆြးၿငိေနတာကလည္း လြန္လြန္းပါတယ္။ ေနျမင့္ၿပီ။ အ႐ူးရင့္တာေလ။ ရည္းစားေတြျဖစ္ေတာ့ လူပ်ဳိသုိးႀကီး ကြၽန္ေတာ္က လက္ထပ္ဖုိ႔အေရးကုိ ႏြားသုိးႀကိဳးျပတ္လုိက္တယ္။ သူက ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ ေစာင့္ဦးတ့ဲ။ မေအာင့္ႏုိင္လုိ႔ ရည္းစားသက္တမ္း သုံးႏွစ္ေျမာက္မွာ သူ႔မိဘေတြဆီ ၀င္ေတာင္းပစ္ၿပီး လက္ထပ္ျဖစ္ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ အသက္ ဒီေလာက္ကြာတယ္လုိ႔ သူက ထင္မထားဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း အသက္ကုိ အမွန္ေျပာမထားမိဘူး။ အသက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း မ်ားမ်ားစားစား စကားမစပ္မိၾကပါဘူး။ သူတုိ႔သူငယ္ခ်င္းေတြ တစ္အုပ္လုံးနဲ႔ အတူရွိတုန္းက တစ္ခါလားပဲ ေျပာမိၾကတာ။

သူတုိ႔က အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲတ့ဲ။ ေမးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီထင္လဲလုိ႔ပဲ ျပန္ေမးျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ဘာသာ ႐ုပ္ၾကည့္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျပာတာ။ ၂၆ တ့ဲ။ သူတုိ႔ခန္႔မွန္းလုိက္တာ ကြၽန္ေတာ့္အသက္ ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ေတာင္ ငယ္သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏုပ်ဳိျခင္း အမွန္းအဆကုိ အတြန္႔မတက္ဘဲ ၿငိမ္ေနလုိက္တယ္။ အင္းလည္း မလုပ္။ အျငင္းလည္း မထုတ္ခ့ဲဘူး။ ၀ိနည္းလြတ္ပဲ ေနေနလုိက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ႐ုပ္ကလည္း သိပ္မရင့္ေလေတာ့ အသက္ႀကီးတယ္ မထင္ရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သမီးရည္းစားဘ၀နဲ႔ ညားကာစကာလေတြမွာ သူနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ႐ုပ္ၾကည့္ေျပာရင္ အသက္တအားကြာတယ္ မထင္ရဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္မုိ႔လားေတာ့ မသိဘူးေလ။ ကြမ္းမစား၊ ေဆးလိပ္မေသာက္၊ အရက္မမွီ၀ဲလုိ႔မ်ား ကြၽန္ေတာ့္႐ုပ္က ႏုေနတာလား။ စိတ္ေကာင္းထားလုိ႔လား။ (Facebook မွာဆုိရင္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ သြားျဖဲၿပီး ရယ္တ့ဲပုံေလး ႏွိပ္မိမွာပါ) မနာလုိတ့ဲ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္တေလကေတာ့ ကေလးမသာေလးတ့ဲ။ ကေလး႐ုပ္ေပါက္ေနတယ္ဆုိ နားခံႏုိင္ေသးတယ္။ ေျပာပုံက မသာေလးတ့ဲ။ ဒါေပမဲ့ စိတ္မဆုိးပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္းေတြပဲ။ လက္ထပ္ၿပီးစထိေအာင္ ကြၽန္ေတာ့္အသက္အမွန္ကုိ မသိေသးဘူး။ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေထာင္စ ဒီရြာဟုိေျပာင္း ဒီရပ္ကြက္ ဟုိေရႊ႕ေတြလုပ္ေတာ့ ရွိစုမ့ဲစုေလးနဲ႔ ၀ယ္ထားတဲ့ ၀ုိင္းကြက္ေလး အေလ်ာ္အစားမရ ရန္သူေတာ္တစ္ပါးဒဏ္ ခံလုိက္ရမွာေၾကာက္လုိ႔ ပုံစံ ၆၆ ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္တယ္ လုပ္ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ့္ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၉၆၉ လုိ႔ သိသြားတာ။ လူလိမ္တ့ဲ။ ဒါကုိ ျပန္ၿပီး မတုံ႔ျပန္ပါဘူး။ ရယ္ၿပီး ၿငိမ္ေနလုိက္တယ္။ အေက်ာက္အကန္ တုံ႔ျပန္ေနစရာလည္း မလုိေတာ့တဲ့ အေနအထားေလ။ သူကလည္း ျပံဳးျပံဳးႀကီးေျပာတာကုိး။ တုံ႔ျပန္ရရင္လည္း အခ်စ္နဲ႔စစ္မွာ တရားတာ မတရားတာမွ မရွိတာ။ တကယ္ေတာ့ တရားေသာ စစ္၊ တရားေသာ အခ်စ္ခ်ည္းပဲ မဟုတ္လား။ အခ်စ္ဆုိတာ လိမ္ညာခြင့္လည္း ရွိတာပါပဲ။

ကမ္းဖ်ား ေလးဆယ့္ငါး

ဒါေပမဲ့ ႏုပ်ဳိျခင္းဆုိတ့ဲတဒဂၤမွာ ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္ေမြ႕ေမြ႕ ႐ူပံဘိကၡေ၀ အနတၲာမဟုတ္လား။ ဘယ္႐ုပ္မွ မျမဲဘူးေဟ့ေပါ့။ မွတ္မွတ္မိမိ ကြၽန္ေတာ္ ၄၃ အေရာက္မွာ မ်က္လုံးေတြက မ်က္မွန္ကုိ ေတာင္းဆုိၾကတယ္။ စာလုံးေတြေသးရင္ ဘာမွဖတ္လုိ႔ကုိ မရေတာ့တာက စတယ္။ ဇရာဟာ သူ႔ ရပုိင္ခြင့္ေတြအတြက္ လမ္းေပၚထြက္ ေတာင္းဆုိလာတာ။ မ်က္လုံး စစ္ေပးရတယ္။ မ်က္မွန္ လုပ္ေပးရတယ္။ အနီးမႈန္တာတ့ဲ။ ပါ၀ါ ၁၂၅။ နားထင္စပ္က ဆံစေလးေတြထဲမွာ တစ္ပင္စ ႏွစ္ပင္စ အျဖဴေရာင္ေလးေတြ ၾကြထလာတယ္။ မိန္းမက အဲဒီ ဆံျဖဴစေလးေတြကုိ ႏုတ္ေပးတယ္။ ႏုတ္တဲ့ေနရာမွာ ယားယားက်င္က်င္ျဖစ္ေတာ့ လက္ဖ်ားထိပ္ေလးေတြနဲ႔ ပြတ္ေျခေပးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္အခါမ်ဳိးက်ရင္ ကြၽန္ေတာ္ ငုိက္မ်ဥ္းသြားတတ္တယ္။ မိန္းမ ရင္ခြင္ထဲက်မခန္းပါပဲ။ သူ႔ေပါင္ေပၚ လက္ကုိ ေကြးေထာက္ထားရင္း ဆံႏုတ္ျခင္းရသကုိ ကြၽန္ေတာ္ ခံစားေနလုိက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ဦးေခါင္းထက္က စံပယ္ပြင့္ေတြကုိ တစ္ပြင့္ခ်င္း ခူးေျခြေနသလုိပါပဲ။ တစ္ပြင့္–ႏွစ္ပြင့္- -ေလး-ငါးပြင့္—။

အမယ္ေလး တံေတာင္ဆစ္ႀကီးက ေပါင္ကုိစူးလုိက္တာဆုိမွ ဇိမ္ခံလက္စကုိ သတ္လုိက္တာ။ မိန္းမကုိ ျပံဳးျပံဳးႀကီးၾကည့္ရင္ သူ႔မ်က္ေစာင္းဒဏ္ကုိ ေက်နပ္တ့ဲအရသာနဲ႔ ခံစားမိတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္အထိ ဇရာပိဒုကၡာကုိ အတြင္းက်က် မခံစားမိေသးပါဘူး။ မ်က္မွန္ေလးကလည္း စာဖတ္တုန္းခဏေလး တပ္ရတာ။ ဆံျဖဴျဖဴေလးေတြက်ေတာ့လည္း မိန္းမရင္ခြင္ထဲတုိးၿပီး အႏုတ္ခံလုိက္တာ။ အလြန္ဆုံးႏုတ္ရမွ ဆံျဖဴပြင့္ေတြက ၁၀၊ ၁၅ ေပါ့။ ဒီလုိဆုိေတာ့ ဘယ္မွာဒုကၡလုိ႔ ျမင္ႏုိင္ပါ့မလဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ေက်ာက္စိမ္းဘုရားမွာ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ႐ုိက္ေပးထားတဲ့ မႏွစ္ကဓာတ္ပုံကုိၾကည့္ၿပီး တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ သိပ္ကြာတယ္မထင္ရပါဘူးေနာ္လုိ႔ ဒီပါးစပ္ႀကီးက အရွက္မ့ဲမ့ဲ ေျပာထြက္ခ့ဲေသးတာ။ သူ႔ႏႈတ္ခမ္းပါးေလး ႏွစ္လႊာကလည္း လုိလုိခ်င္ခ်င္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ “အြန္း” လုိ႔ ထြက္ခ့ဲေသးတာ။

၄၅ ဆီ ဒက္ဒက္ထိ ကပ္ၿပီ

ဒါေပမဲ့ အဲဒီလုိ စံပယ္ခူးၾကတ့ဲေန႔ေတြ သိပ္မၾကာလုိက္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ေက်ာင္းအားတ့ဲတစ္ေန႔ ဆံပင္ျဖဴေတြ ႏုတ္ေပးေတာ့ “ၾကည့္စမ္း အျဖဴေတြ အမ်ားႀကီးပဲ” တ့ဲ။ ႏုတ္လုိ႔ေတာင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ နားထင္စပ္တစ္ခုလုံး ေဖြးေဖြးလႈပ္လုိ႔။ ေနာက္ေစ့ေတြမွာေရာပဲ။ ေဆးဆုိးမွပဲ ရေတာ့မယ္တ့ဲ။ ဒီ စကားသံဟာ တကယ္ေတာ့ ဇနီးမယားရဲ႕ အသံဆုိတာထက္ ဇရာမင္းရဲ႕ တပ္လွန္႔သံဆုိတာ ပုိေသခ်ာတယ္။ အင္အားျပင္းတယ္။ ဒဏ္ထိေစတယ္။ စိတ္ထဲအထိ အုိစာသြားရတယ္။ တစ္ခုခုကုိ ဆုံး႐ႈံးသြားရသလုိလည္း ခံစားလုိက္ရတယ္။ ဘယ္မခံစားဘဲ ေနႏုိင္ပါ့မလဲ။ ေခါင္းေပၚမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ မည္းမည္းတုပ္ေနလာၾကတာပဲ။ သူတုိ႔ကုိ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ိဳးညႇပ္လုိ႔ ဥပဓိ႐ုပ္လုံးကုိ ထုတ္သုံးျပခဲ့တာေတြက ကာလမွ မနည္းေတာ့တာ။ ဒီမုိး၊ ဒီႏွင္းနဲ႔ ဒီေႏြေတြကုိ ေခါင္းဆီးခံ ျဖတ္သန္းခ့ဲၾကတာ။ ေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္း။ စုိင္းလား႐ိႈး။ ေက်ာ္ေအာင္ေမာ္တုိ႔ရဲ႕ ႐ုပ္ျပေတြထဲက ဇာတ္ေကာင္ဆံပင္ပုံ ေဘးခြဲေတြအတုိင္း ခြဲလားခြဲရဲ႕။ ေက်ာ္ဟိန္းက ဆံပင္နားထင္ေထာက္ကုိ နားရြက္တစ္၀က္ဖုံးထားေတာ့လည္း နားရြက္တစ္ဖက္ဖုံးလုိဖုံးရဲ႕ ။ဒါေပမဲ့ အဲဒီနားရြက္ဖုံးတာက ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အဆင္မေျပပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္က ဆံပင္လည္းသန္ နားရြက္လည္းကားေတာ့ ဆံပင္ေတြက နားရြက္ေပၚမွာ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေခြေခြ လွလွပပ က်မေနဘဲ ကဲလားတံခါးရြက္ဖြင့္ထားသလုိမ်ဳိး ေစာင္းေစာင္းေထာင္ေထာင္ျဖစ္ေနတာ။ ဒါေၾကာင့္ နားရြက္ဖုံးတဲ့ ဆံပင္ေထာက္နဲ႔ အဆင္မေျပခ့ဲဘူး။ နားရြက္ေဖာ္ၿပီး နားသီးနဲ႔အညီ ေထာက္ျဖတ္ေတာ့လည္း လုိက္ျဖတ္လုိက္တာပါပဲ။ ေဒြးေပၚလာေတာ့ ေဒြးေကညႇပ္လုိက္ျပန္ေရာ။ ဒါလည္း အဆင္မေျပျပန္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ညာဘက္ နဖူးခင္းမွာ ေဗြဆလန္ရွိေနေတာ့ ေဒြးေက မျဖစ္ဘဲ ဘဲၿမႇီးေလးယုိင္ေနသလုိ ျဖစ္ေနျပန္တာ။ ဘာပဲေျပာေျပာ ဆံပင္ေတြကုိ စိတ္မဆုိးဘူး။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီဆံပင္ေတြနဲ႔ ေခတ္ေတြကုိ ျဖတ္သန္းလာရတာ။ ခုေတာ့ ဒီဆံပင္ေတြက ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ထားခ့ဲၿပီ။ တစ္စတစ္စ စြန္႔ခြာေနၾကၿပီ။ အခ်ိန္ယႏၲရားေရွ႕မွာ ဒူးေထာက္ခ်ေနၾကၿပီ။ မၾကာခင္မွာပဲ ဆံပင္ေတြ ေဖြးေနေအာင္ ျဖဴတ့ဲတစ္ေန႔ဆီ ေရာက္ရေတာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ေခါင္းဟာ အေဖ့ေခါင္းလုိ ေဖြးေဖြးလႈပ္ရေတာ့မယ္။ ဒီေလာက္ျဖဴရေအာင္ ကြၽန္ေတာ့္အသက္ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ေအာက္တုိဘာတုန္းက ၄၅ ျပည့္ေတာ့တာကုိး။ ၄၅ ဇရာဟာ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ အုိတြင္းထဲ ဆြဲခ်လုိက္ၿပီ။ ဇရာပိဒုေကၡာကုိ အသက္ ၄၅ မွာ အက်အန ခံစားလုိက္ရၿပီ။ မိန္းမရင္ခြင္တြင္းမွာတုိးၿပီး ဆံႏုတ္ခြင့္ေတြ ႐ုပ္သိမ္းခံလုိက္ရၿပီ။ ဒီဆုိက္ေရာက္မႈကုိ မေမ့ဘူး။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလုိ႔ မရဘူး။ ဒါနဲ႔ပဲ ဒါကုိ ရင္ထဲအထိ အစြဲအလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ သုိေလွာင္မွတ္သားထားမိတာေနမွာ။ ဘယ္လုိပဲႏုပ်ဳိခ့ဲႏုပ်ိဳခဲ့ ၄၅ ေရာက္ရင္ အုိ႐ုပ္ကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ေပါက္လာမွာ။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ့္ကိန္းဂဏန္း အစြဲအလမ္းထဲက ဇရာ-၄၅ ပါပဲ။ ၄၅ ေရာက္ၿပီလား။ ခင္ဗ်ား အဘုိးႀကီးျဖစ္ေတာ့မယ္။

တိတ္ဆိတ္၍ ဆူညံေသာ ၀န္းက်င္မ်ား

Photo: pinterest

(၁) ဒီမွာေတာ့ စကားမေျပာဘဲ ေနလိုက္တာကမွ ပိုေကာင္းပါလိမ့္ဦးမယ္။ ဒီပတ္၀န္းက်င္မွာ စကားေျပာတာကိုက ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုလို ျဖစ္ေနတတ္တာမဟုတ္လား။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ထင္ပါတယ္။ ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ကိုယ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာလို႔မရ ကိုယ့္အယူအဆေတြကို ခ်ျပလို႔မွ မရခဲ့တဲ့ဘ၀ေတြဆိုတာ တကယ္ရွိခဲ့ဖူးတယ္ေလ။ တကယ္ရွိခဲ့လို႔လည္း အဲဒီတုန္းက အခ်ိန္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး တိတ္ဆိတ္ေနျပခဲ့ရတာေပါ့။ တကယ္ျဖစ္ခဲ့လို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔သမိုင္းမွာ အဆြံ႕အဆံုး ေန႔ရက္ေတြကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရတာေပါ့။ မဟုတ္ဘူးလား။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ တိတ္ဆိတ္ဆြံ႕အခဲ့ရသလဲဆို ေန႔တစ္ေန႔တာမွာ ကိုယ့္ပါးစပ္ကို မ၀လင္တဲ့အစားအစာ အ၀င္ခံ႐ံုမွအပ ပိတ္ထားၾကရတယ္ေလ။ တိပ္နဲ႔ ျပန္ကပ္ထားသလို ခ်ဳပ္႐ိုးအတိုင္း ျပန္ခ်ဳပ္ခံထားရသလို အေျခအေနေတြ ၾကံဳခဲ့ရတယ္။ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ နံရံေတြအျပည့္ ပိတ္ကာထားသလို ေနခဲ့ရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက မလိုလားအပ္တဲ့အသံေတြ ထြက္လာမွာ စိုးရိမ္ခဲ့ၾကရလို႔ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ခႏၶာမွာ ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့ႀကိဳးေတြကို ႐ုန္းကန္မွာ ေၾကာက္ၾကလို႔ေပါ့။ ေျပာမယ့္သာ ေျပာရတာပါ။ အခုအခ်ိန္ေတြထိေရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ့္အယူအဆကိုယ္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ေျပာခြင့္ရေသးလို႔လဲ။ ကိုယ္မွန္တယ္ထင္ရာကို ဘယ္ေလာက္ က်ယ္ေလာင္မႈနဲ႔ ျပသခြင့္ရေသးလို႔လဲ။ အရင္တုန္းကလိုမ်ိဳးဆိုရင္ ကိုယ့္ဆီကအသံ ထြက္သြား႐ံုနဲ႔ ဘာမွထပ္ၿပီးထူးျခားလာမယ္လို႔ေတာင္ မထင္ခဲ့ၾကဘူးမဟုတ္လား။ မြန္းက်ပ္လြန္းတဲ့အခါေတြမွာ အားခနဲ ေအာ္လိုက္ရင္ေတာင္မွ ကိုယ့္ေအာ္သံေၾကာင့္ က်ယ္ေလာင္စြာ ပဲ့တင္ထပ္ေပါက္ကြဲလာမယ့့္ အသံနက္ႀကီးအေပၚ အသံေသးေသးေလး ထပ္မံ ဖံုးအုပ္လိုက္သလိုပဲျဖစ္ေနမွာ။ ကံမေကာင္းရင္ ျပႆနာေတြ တစ္ေလွႀကီးေတာင္ တက္သြားႏိုင္ေသးတာေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ေလထဲမွာ လံုးေထြးေပ်ာက္ကြယ္ အရာထင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အမိန္႔ေပးၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရတဲ့ အတိတ္မ်ား။ တားျမစ္ထားတဲ့ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား။ အဲဒီတုန္းကမ်ား ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အဖိႏွိပ္ခံခဲ့ဖူးတဲ့လူေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ အသံမထြက္နဲ႔ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနဆိုတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ိဳးကို ႐ုပ္ရွင္ေတြထဲမွာ ၾကားရလြန္းလို႔ ႐ိုးေနၾကေပမဲ့ အဲဒီတုန္းက ျဖစ္ခဲ့ရတာေတြက ႐ုပ္ရွင္ပိတ္ကားထဲမွာမွ မဟုတ္ပဲ။ အျပင္မွာ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ၾကံဳဆံုခဲ့ရတာမ်ဳိးဆိုေတာ့ ပိုၿပီးခါးသီးခဲ့ၾကတာေပါ့။ လႈပ္မရခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြ ကိုယ့္ပါးစပ္ေပါက္ကို ဇစ္တစ္ခုလို အတင္းဆြဲေစ့ခံထားရတဲ့ အျဖစ္ေတြ ပိတ္ထားတဲ့နားေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာေလ။ အက်ဥ္းက်ပ္ဆံုးကာလမ်ားပါပဲ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အဲဒါကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အျမဲေျခာက္လွန္႔ေနတဲ့ အတိတ္ေတြပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္က်ေတာ့ အဲဒီလို မဟုတ္ေတာ့ျပန္ဘူး။

(၂) အခုက်ေတာ့ ဒီ၀န္းက်င္ အသိုက္အ၀န္းမွာ အသံတိုးတိုးေလးကေန ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ပဲ ပိုၿပီးက်ယ္ေလာင္လာတဲ့ အသံေတြ ျဖစ္သြားတတ္ျပန္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အက်င့္စ႐ိုက္ေတြေၾကာင့္လားေတာ့ မသိပါဘူး။ ပံုမွန္စကားေျပာသံကေန နားကြဲမတတ္ ေအာ္ဟစ္လိုက္သလို အသံေတြ ျဖစ္သြားေလ့ရွိတတ္တယ္။ တစ္စစနဲ႔ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္က ဆူညံသံကို သိပ္ျမႇင့္တင္လိုၾကတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေတြေပ့ါ။ သိပ္ကိုတိတ္ဆိတ္ေနရလြန္းလို႔လည္း တံု႔ျပန္မႈျပင္းထန္သလို ျဖစ္သြားရတာေနမွာပါပဲ။ ဟုတ္လားမသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီလိုပဲ ထင္မိတယ္။ အခုဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ မလိုအပ္ဘဲနဲ႔လည္း ေနရာတကာအသံေတြက ထြက္ႏိုင္လြန္းလွတယ္လို႔ေတာင္မွ ကြၽန္ေတာ္ ေတြးစျပဳေနမိၿပီ။ တစ္ဦးခ်င္းဆီက အသံေတြ၊ အုပ္စုလိုက္ေအာ္တဲ့ အသံံေတြ၊ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ပြက္ေလာ႐ိုက္ေနတဲ့ အဲဒီအသံေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ အမ်ားႀကီးမွ အမ်ားႀကီးေပါ့။ ကိုယ့္နားထဲ မလိုအပ္ဘဲ ေရာက္လာၾက၊ လက္မခံလည္း အတင္း၀င္လာၾကတယ္။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကိုက ပါးစပ္တစ္ေပါက္စီနဲ႔ အားကုန္ေအာ္ဟစ္ဆူညံ ေနၾကတာဆိုေတာ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အကုန္လံုး ဘာမွမတတ္ႏိုင္ၾကဘူး။ အေၾကာင္းျပခ်က္ မည္မည္ရရမရွိဘဲ အသံေတြထြက္ေနၾကတာ မေကာင္းဘူးလို႔ဆိုေပမဲ့ အဲဒီအသံေတြက အေပါက္ရွာၿပီး ထြက္လာၾကတာပါပဲ။ ဘယ္တတ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔မ်ား အသံေတြကို အက်ိဳးမဲ့ ထုတ္လႊတ္ေနၾကတာလဲ ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း တကယ္ကို မသိပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခုက အသံလိႈင္းေတြဟာ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားဘဲ စၾကာ၀ဠာထဲမွာ လွည့္ပတ္စီးဆင္းေနတယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္မဟုတ္လား။ ဘာျဖစ္လို႔မ်ား ကိုယ့္ဆီက အလကား အသံေတြကို အာကာသပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲ အမ်ားႀကီး လွည့္ပတ္စီးဆင္းေနေအာင္ ျပဳလုပ္ေနၾကတာလဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္္ စဥ္းစားေနမိေသးတယ္။ မလိုအပ္ဘဲ အသံေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းကလည္း တကယ့္ အေႏွာင့္အယွက္ပဲေလ။ အဲဒီလို မထင္ဘူးလား။ တစ္ဆက္တည္း ေျပာရရင္ ပါးစပ္ထဲက ထြက္လာတဲ့ ပံုရိပ္ေယာင္ အညစ္အေၾကးေတြေပါ့ဗ်ာ။ ဟုတ္တယ္။ လူ႔ခႏၶာရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး စြန္႔ပစ္အသံေတြ၊ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ၾကားေနရတဲ့ အမိႈက္စလိုအသံေတြ တားမရဘဲ ၀င္ေရာက္လာတတ္တဲ့ အေႏွာင့္အယွက္ေတြေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားၾကည့္တယ္ဗ်။ လူကို ပါးစပ္ေပါက္ ေဖာက္ေပးထားတာဟာ အစားအစာ စားဖို႔အျပင္ နားေတြကို ဒုကၡေပးဖို႔အတြက္မ်ား တန္ခိုးရွင္တစ္ေယာက္ေယာက္က အပိုဖန္ဆင္းေပးခဲ့တာလား ဆိုတာကိုပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္စရာ ပါးစပ္ေပါက္၊ နားေပါက္ပါလာတဲ့ လူသားဟာ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဒုကၡေပးဖို႔သာ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အဲဒီအေပါက္ေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ အလုပ္႐ႈပ္ေနေတာ့တာပါပဲ။ မဟုတ္ဘူးလား။ ေဘးနားက ဆူညံပြက္ထေနတဲ့ မီးစလိုအသံေတြက ဒီနားထဲကိုပဲ တားမရဆီးမရ ၀င္ခ်လာတာေလ။ နားတစ္ဖက္စီမွာ တံခါးတစ္ခ်ပ္စီ ပါမလာတာကိုေတာ့ အဲဒီဖန္တီးသူကို စိတ္ဆိုးေနမိတယ္။ တကယ့္ကို ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ႏိုင္ၿပီး စလြယ္ႏိုင္တဲ့ဖန္တီးမႈပဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္ မေတြးဘဲ မေနႏိုင္ဘူး။

(၃) ၾကည့္ဦးေလ။ ဦးေခါင္းလို႔ေခၚတဲ့ ခပ္မာမာအရာႀကီးဟာ အစကေတာ့ အုန္းသီးတစ္လံုးလို အလံုးလိုက္ႀကီးပဲျဖစ္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ထင္တာပဲ။ အထဲမွာ ထည့္ထားခ်င္တဲ့ တန္ဆာပလာေတြကို အျပင္လွပ္ထားခ်င္လို႔သာ ခြဲတန္တာခြဲ၊ ေဖာက္တန္တာေဖာက္ လုပ္ထားရတာျဖစ္မွာပါ။ လူသားရဲ႕ ပံုပန္းသဏၭာန္ဟာ အဲဒီလို အေလာတႀကီးႏိုင္ခဲ့တယ္။ မေသသပ္တဲ့ လွီးျဖတ္မႈေတြ ေဖာက္ထုတ္မႈေတြကို လုပ္ခံခဲ့ရတယ္။ အခ်ိန္ယူ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားပံုမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လူဆိုတဲ့ သတၱ၀ါေတြကို တစ္ပံုစံတည္း ဖန္တီးခဲ့တယ္ေလ။ ဘာျဖစ္လို႔မ်ား အဲဒီေလာက္ အေရးတႀကီးပံုစံနဲ႔ ဖန္တီးခဲ့တာတဲ့လဲ။ ဘာျဖစ္လို႔မ်ား အဲဒီေလာက္ ၿပီးစလြယ္ႏိုင္ခဲ့တာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္ေမးၾကည့္ခ်င္မိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္တိုင္ကိုက ဖန္တီးခံထားရတဲ့ အရာတစ္ခုပဲဆိုေတာ့ ခြန္းတံု႔ျပန္လို႔မရဘူး ျဖစ္ေနခဲ့တာေပါ့။ ဘယ္တတ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ လြန္သြားလို စူးခြၽန္တစ္မ်ဳိးနဲ႔ ဦးေခါင္းခြံရဲ႕ ေဘးႏွစ္ဘက္ကို ထိုးေဖာက္လွည့္လိုက္တယ္။ ျပန္႔ကားလာတဲ့ အသားပိုအစေတြနဲ႔ အဲဒီအေပါက္ႀကီးဟာ နားဆိုတာႀကီး ျဖစ္လာတဲ့အခါ အျပင္ကအသံေတြ ခႏၶာကိုယ္ထဲ ၀င္ေရာက္လာေတာ့တာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ျပန္ထြက္မသြားပဲ စိတ္မွာကပ္လို႔ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ပါလာေနခဲ့တာပါပဲ။

အခုဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ လမ္းေတြေပၚက လွ်ံတက္လာတဲ့ အသံေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔နားေတြထဲကို တားမရဆီးမရ ေရာက္လာေနၾကၿပီေလ။ ေဘး၀ိုင္းက ဆူညံေနတဲ့ စကားေျပာသံေတြဟာ အတားအဆီးမဲ့စြာ အၾကားအလပ္မရွိေအာင္ ခုန္ထလာတယ္။ မ႑ာပ္ကထြက္လာတဲ့ က်ယ္ေလာင္တဲ့ သီခ်င္းသံေတြဟာ အရင္ဆံုးတိုက္ခန္းနံရံကို ထိမွန္ပါတယ္။ အဲဒီကမွ တံခါးကို တင္းတင္းေစ့ထားလည္း ကြၽံၿပီး ၀င္ေရာက္လာျပန္တာေပါ့။ အိမ္နံရံကိုေတာင္ ေဖာက္၀င္လာတဲ့ တုန္ခါစူးရွတဲ့ က်ယ္ေလာင္သံေတြ နားထဲ အတင္း၀င္ေရာက္လာတဲ့အခါ အိမ္ကေလးဟာ တုန္ခါလန္႔ဖ်ပ္ေနပါေတာ့တယ္။ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾကေလရဲ႕။ လမ္းမေတြေပၚ ေအာ္ဟစ္ေနတဲ့အသံေတြ။ အိမ္ကေလးထဲကတစ္ဆင့္ ျပန္ကန္ထြက္ေနတတ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ေအာ္ဟစ္ငိုယိုသံမ်ား။ အဲဒီလိုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔နားေပါက္ေတြ တစ္စစ ႀကီးမားျပန္႔က်ဲလာေနၿပီ။

(၄) ဟိုအရင္အတိတ္ကာလေတြမွာ ေထာင္ထားခဲ့ဖူးတဲ့ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္ေတြဟာ အသက္မဲ့စြာ လမ္းမေပၚမွာ က်န္ခဲ့ေလရဲ႕။ အခုဆို လမ္းေတြေပၚက ေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အရာမထင္ေသာ ေဆးသားမ်ား ပ်က္ျပယ္စျပဳေနၿပီေပါ့။ ဟြန္းမတီးရဆိုတဲ့ လမ္းမေတြေပၚမွာ ကားေတြက်ပ္ညပ္လို႔။ ကားေပၚက ထိန္းခ်ဳပ္ထားရတဲ့ ေဒါသေတြက လမ္းမေပၚ က်ဲျပန္႔လို႔ေနခဲ့တယ္။ ေလေအးေပးစက္ ဖြင့္ထားေပမဲ့ ဇိမ္ခံကားေပၚက ပူေလာင္ေနတဲ့မ်က္ႏွာေတြ။ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုး တစ္လံုးလို တို႔ထိလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေပါက္ကြဲသြားေတာ့မယ့္ တဒဂၤေတြလမ္းမေပၚ အတင္းစုျပံဳတိုးေ၀ွ႔ေနၾကၿပီေပါ့။ ဟိုးအေ၀းေနရာေတြကလည္း သူသူကိုယ္ကိုယ္ ၾကားႏိုင္ေလာက္တဲ့ အသံေတြနဲ႔ ေအာ္ဟစ္ ေပါက္ကြဲေနၾကပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး မၾကားခ်င္လို႔မွ မရေတာ့တာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသံေတြအကုန္လံုးကို နားမေထာင္ခ်င္လို႔မွ မရေတာ့တာ။ အသံေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ခံခဲ့ရလြန္းလို႔ လွ်ံထြက္လာၿပီမဟုတ္လား။ အဲဒါ႐ုန္းကန္သံမဟုတ္ေတာ့တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈေတြပါပဲ။

အခုဆို ဆူညံသံ မထြက္ဖို႔အတြက္ အနိမ့္ဆံုး တားျမစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဟြန္းမတီးရဆိုတဲ့ စာသားေတြ၊ စကားကို က်ယ္ေလာင္စြာ မေျပာရဆိုတာေတြဟာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အမ်ားဆံုးခံေနရတဲ့ ဥပေဒသမ်ားျဖစ္လာပါၿပီ။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရာက္ေနၾကတဲ့ ေနရာကလည္း စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့အျဖစ္ဆံုး ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုပဲ ဆိုေတာ့ေလ။ ဘာေျပာၾကလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ စည္းကမ္းမရွိလို႔ကို မတိုးတက္တာပါတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီလိုမထင္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို စည္းကမ္းရွိေအာင္မွ မထားခဲ့ၾကဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စည္းကမ္းရွိခ်င္လို႔ ဘယ္ရပါ့မလဲ။ မဟုတ္ဘူးလား။ နားေတြဆိုတာ ပြင့္လ်က္နဲ႔ အျမဲဒုကၡတရား ထင္ရွားျပေနတဲ့ အရာေတြေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္ခဲ့လို႔လဲ။ တိတ္ဆိတ္ဖို႔အတြက္ တားျမစ္ထားတဲ့ အရာအားလံုးဟာ ေပါက္ကြဲေစတတ္တဲ့ ပစၥည္းေတြျဖစ္ေနခဲ့တာကေတာ့ အံ့ၾသစရာ ပိုမေကာင္းလြန္းဘူးလား။

ေလာကမွာ ကိုယ္ေတြဥာဏ္မမီတဲ့ ကိစၥေတြကလည္း အမ်ားႀကီးေပါ့ဗ်ာ။ တခ်ဳိ႕အရာေတြကေတာ့ သိဖို႔ေတာင္ မလိုအပ္တဲ့ အရာေတြေပါ့။ တစ္ကိုယ္စာ ေနရာကြက္ကြက္ကေလးကေန ဆန္႔ထြက္ဖို႔ သံသရာရွည္ေစတဲ့ အေၾကာင္းေတြဆိုတာကေတာ့ ရွိၿပီသားပဲေလ။ ဒါေပမဲ့လည္း အေ၀းႀကီးကို အဆံုးထိ ၾကည့္စရာမလိုပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းမွမရွိေတာ့တာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ လတ္တေလာ ခံစားခ်က္နဲ႔ ေနာက္တစ္ဘ၀ထိ ၾကည့္ေနလို႔မွ မရေတာ့တာ။ စိတ္ထဲမွာကို ျဖစ္ေနပ်က္စီးေနတဲ့ တရားဓမၼေတြဟာ လက္ရွိဘ၀မွာကို ျမင္ေနရတာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး တိတ္ဆိတ္တုန္းက တိတ္ဆိတ္စြာ ေနခဲ့ၾကၿပီးၿပီ မဟုတ္လား။ အခုက်ေတာ့ လမ္းမေတြေပၚ အသံေတြ ျပန္႔က်ဲစဥ္ထြက္လို႔ လာေနျပန္ၿပီေပါ့။ ဟုတ္ပါတယ္။ အသံေတြတိတ္သြားေအာင္ ခ်က္ခ်င္းႀကီးေတာ့ ဘယ္လုပ္လို႔ရပါ့မလဲ။ အသံေတြထြက္ေနတာေတြကိုလည္း အျပစ္သိပ္ေျပာလို႔ မရဘူးေလ။ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုထက္ပိုၿပီး အလုပ္ကို ပိုမိုႀကိဳးစားလုပ္ၾကရဦးမွာပါ။

စာဖတ္ၾကေစခ်င္

Photo : Seriousreading

“စာၾကည့္တိုက္ ဧရိယာအတြင္းမွာသုံးဖို႔ တယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာတစ္ခုက ၀ုိင္ဖိုင္စက္ကေလး လာလွဴထားတယ္ေလ၊ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုျဖစ္သလဲဆိုေတာ့ စာၾကည့္တိုက္ကုိ လာတဲ့အထဲမွာ ကေလးေတြကလြဲရင္ က်န္တာ လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စာမဖတ္ၾကေတာ့ဘူး၊ ေရာက္တာနဲ႔ ၀ိုင္ဖိုင္ေလး ရွယ္ေပးပါဦးဆိုၿပီး Facebook ပြတ္တယ္၊ သီခ်င္းေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲၾကတယ္၊ အမွန္က စာၾကည့္တိုက္မွာ မရွိတာေတြ အင္တာနက္ကေန ရွာလို႔၊ ဖတ္လုိ႔ရေအာင္ ထားေပးထားတာပါ၊ အခုေတာ့ တလြဲအသုံးခ်သလို ျဖစ္ေနၾကတယ္”

အထက္ပါစကားေတြကုိ ေျပာသူကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အသိ စာၾကည့္တိုက္မွဴး တစ္ေယာက္ပါ၊

သူ႔ေနရာကေန ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္စရာ၊ ဂ႐ုဏာေဒါသ ျဖစ္မိစရာပါပဲ။ အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်ရမယ့္အရာ တစ္ခုကုိ တလြဲအသုံးခ်ေနၾကတာကုိး။ တစ္ဘက္က စာၾကည့္တိုက္ကေလးေတြ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္လာသေလာက္ တစ္ဘက္ကလည္း စာဖတ္သူဦးေရ နည္းပါးလာၾကတာ ေတြ႕ေနျမင္ေနရေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္စရာပါပဲ။

စာၾကည့္တုိက္မ်ားကြန္ရက္တို႔လုိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးေတြက တစ္ပတ္တစ္ခါ၊ တစ္လတစ္ခါ စာဖတ္သူမ်ား စကား၀ိုင္းအစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေပးတယ္၊ စာဖတ္သူဦးေရ တိုးပြားလာေအာင္၊ စာမ်ားမ်ား ဖတ္လာၾကေအာင္ ေဆြးေႏြးၾကတယ္၊ တိုင္ပင္ၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ စာဖတ္သူဦးေရကေတာ့ နည္းေနတုန္းပါပဲလို႔လည္း ကြၽန္ေတာ့္အသိက ေျပာေသးတယ္။

ကေလးေလးေတြကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္တစ္ဖြဲ႕၊ သုံးေယာက္တစ္ဖြဲ႕ေပါ့ေလ လာၾကတယ္။ ပုံျပင္ေလးေတြ၊ ကာတြန္းေလးေတြ လာလာဖတ္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕အသက္ႀကီးပိုင္း လူႀကီးေတြလည္း လာၾကပါတယ္။ တရားစာအုပ္ေလးေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ၀ါသနာပါသူက်ေတာ့လည္း ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္မ်ိဳးေပါ့ေလ၊ လာရွာၾကတယ္။ လာဖတ္ၾကတယ္။ ခက္တာက လူငယ္လူရြယ္ေလးေတြ မလာၾကဘူး။ လာတဲ့သူေတြက်ေတာ့လည္း ခုနကေျပာသလိုပဲ၊ ေရာက္တာနဲ႔ ၀ိုင္ဖိုင္ဖြင့္ခိုင္းၿပီး Facebook ပြတ္ေတာ့တာပဲ။

သူ႔စကားေတြ ၾကားရေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း စိတ္မသက္မသာျဖစ္မိတယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆုံးေတာ့သူ႔ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္ အားေပးစကားေျပာခဲ့ပါတယ္။

“ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေတာ့ လုပ္ရမွာပဲေလ၊ ပုံမွန္လာဖတ္ေနက် ကေလးေလးေတြကုိ စာဖတ္ခ်င္စိတ္ ပုိၿပီးရင့္သန္လာေအာင္၊ စာဖတ္တဲ့ အက်င့္ေလး ႀကီးတဲ့အထိ စြဲျမဲသြားေအာင္သာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပ်ဳိးေထာင္ေပးရမွာပဲေလ၊ အဲဒီကေနမွ လူငယ္လူရြယ္ေလးေတြလည္း စာအုပ္စာေပဘက္ကုိ စိတ္လည္လာေအာင္ လုပ္ယူရမွာေပါ့” လို႔ေတာ့ သူ စိတ္မေကာင္းမျဖစ္ဖို႔ ေျပာခဲ့မိပါေသးတယ္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း စဥ္းစားမိပါတယ္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာတာ၊ နည္းပညာေတြ တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် တစ္ဖက္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးေနရမႈေတြ အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ ရွိလာတာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ တခ်ဳိ႕ကေလး မိဘေတြကစၿပီး လြဲမွားေနၾကတာေလးေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ကေလးကုိ စာဖတ္ေအာင္၊ စာဖတ္ခ်င္စိတ္ရွိလာေအာင္ ျပဳလုပ္မေပးႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး၊ ကေလးက နည္းနည္းဂ်ီက်လာရင္ လက္ထဲ ဖုန္းတစ္လုံးထည့္ေပးလိုက္တာပဲ၊ ၿပီးရင္ ကေလးေဆာ့လို႔ရမယ့္ ဂိမ္းေလး တစ္ခုေလာက္ ဖြင့္ေပးထားလိုက္တယ္။ အဲဒီကေန ကေလးျဖစ္သူက ဖုန္းကုိင္ဖို႔ကုိစၿပီး စိတ္ထက္သန္လာေတာ့တာပဲ၊ ကြၽန္ေတာ္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းႀကီး ေျပာတာေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလိုမ်ိဳးႀကီး နားေအးၿပီးေရာ ကေလးလက္ထဲ ဖုန္းတစ္လုံး ထိုးထည့္ေပးမယ့္အစား အခ်ိန္ေလး နည္းနည္းေလာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကေလးအနားမွာထိုင္ၿပီး ပုံျပင္ေလးေတြ ဖတ္ျပမယ္၊ ကာတြန္းေလးေတြဖတ္ျပမယ္၊ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္နဲ႔ အလုပ္နားရက္ တိုက္ဆိုင္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ကေလးကုိ စာၾကည့္တိုက္ေလး ေခၚသြားေပးတာမ်ဳိး၊ စာအုပ္အငွားဆိုင္ ေခၚသြားၿပီးေတာ့ စာအုပ္ကေလးေတြ ငွားရမ္းဖတ္႐ႈေစတာမ်ဳိး လုပ္ေပးေစခ်င္မိတာပါ။ အေလ့အက်င့္ တစ္ခုကုိ ငယ္ငယ္တည္းက စြဲျမဲေနေစမွ ႀကီးလာတဲ့အထိ ခိုင္ျမဲေနမွာ မဟုတ္လား။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ အခုလို တယ္လီဖုန္းေတြလည္း ကုိင္ခြင့္မရခဲ့ပါဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္လည္း စာဖတ္တဲ့ အက်င့္ေလး စြဲျမဲခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္မွာက အဘြားတို႔၊ အေမတို႔ကအစ စာဖတ္၀ါသနာပါၾကတာလည္း ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ စာဖတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေလး စြဲျမဲေစခဲ့တာပါ။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ဆုိ အဘြားကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေမကပဲျဖစ္ျဖစ္ ေန႔လည္ေန႔ခင္းဆို ေနပူထဲ ထြက္မေဆာ့ခိုင္းေတာ့ဘူး၊ ကာတြန္းစာအုပ္ကေလးေတြ၊ ပုံျပင္စာအုပ္ေလးေတြ ငွားလာၿပီး ဖတ္ခိုင္းၾကတယ္။ အဲဒီကေနမွ တျခားဗဟုသုတရမယ့္ စာအုပ္မ်ိဳးေလးေတြကုိ သူတို႔ကုိယ္တိုင္လည္း ရွာၿပီး ဖတ္ေစခဲ့သလို ကုိယ္တိုင္လည္း ရွာေဖြဖတ္႐ႈတတ္ခဲ့တယ္။ ကေလးဘ၀တုန္းက ေပါ့ေပါ့ပါးပါး စာအုပ္မ်ဳိးေလးေတြကစလို႔ ႀကီးလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘ၀အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ စာအုပ္မ်ိဳး၊ အသိဥာဏ္ ပိုၿပီးရင့္သန္လာေစမွာမ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ ဖတ္လာျဖစ္တယ္။ အဓိက,ကေတာ့ ငယ္ငယ္တည္းက စာဖတ္တဲ့ အက်င့္ကေလးဟာ ရင္ထဲမွာ စြဲျမဲေနခဲ့တာေၾကာင့္ပါပဲ။

မွတ္မိပါေသးတယ္၊ ငယ္ငယ္တုန္းက ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္ကေလးေတြ၊ ကာတြန္းစာအုပ္ကေလးေတြ။ ကေလးဘ၀မွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ဖတ္ျဖစ္ခဲ့တာေလးေတြကအစ အခုထိ သတိတရရွိေနတုန္းပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ကာတြန္း ဆရာေတြ၊ စာေရးဆရာႀကီးေတြလည္း အခုအခ်ိန္မွာ မရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ စာအုပ္ကေလးေတြကေတာ့ အခုထိ ရွိေနတုန္းပါပဲ။ ေနာင္ကာလေတြအထိလည္း ရွိေနဦးမွာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္ကဆုိ မုန္႔ဖိုးကေလးမ်ားရရင္ စာအုပ္အငွားဆိုင္ ေျပးေတာ့တာပဲ၊ တစ္ခါခါက် ငွားလာတဲ့စာအုပ္ကုိ ႀကိဳက္လြန္းလို႔ အျပန္အလွန္ ဖတ္ရတာ၊ စာအုပ္ျပန္အပ္ရမယ့္ ရက္ေက်ာ္ေတာ့ စာအုပ္ဆိုင္ကလိုက္လာ၊ အိမ္က စုိက္ရွင္းေပးရျပန္ေရာ၊ အဲဒီလိုအျဖစ္ ကေလးေတြလည္း အခုထိ သတိတရရွိတုန္းပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခုက အခုေခတ္မွာ ေပါမ်ားလာတဲ့ အင္တာနက္ သုံးစြဲသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဖတ္မိတာေလးတခ်ဳိ႕ကုိလည္း ျပန္မွ်ေ၀ခ်င္ပါေသးတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လထုတ္ ေမ့စြမ္းရည္အမ်ိဳးသမီး စာေစာင္ထဲမွာပါတဲ့ နန္းလြင္ရဲ႕ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ထဲကပါ။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အင္တာနက္သုံးစြဲသူ ၁၂ သန္းေက်ာ္၊ Facebook သုံးစြဲသူေပါင္း ၁၁ သန္းနီးပါးရွိၿပီး အျမဲ Active ျဖစ္ေနတဲ့ အေကာင့္ေပါင္း ကုိးသန္းေက်ာ္ရွိေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အင္တာနက္စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဒီထဲမွာ Facebook သုံးစြဲသူ ၂ ဒသမ ၄၀ သန္းေက်ာ္က အသက္ ၁၃ ႏွစ္ကေန ၁၈ ႏွစ္ၾကားရွိသူေတြျဖစ္ၿပီး Facebook သုံးစြဲသူ ၃ ဒသမ ၅၀ သန္းေက်ာ္က အသက္ ၁၉ ႏွစ္ကေန အသက္ ၂၅ ႏွစ္ၾကား ရွိသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ Facebook သုံးစြဲသူ ၂ ဒသမ ၄၈ သန္းေက်ာ္ဟာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ကေန အသက္ ၃၄ ႏွစ္ၾကားရွိသူေတြျဖစ္ၿပီး Facebook အမ်ားဆုံး သုံးစြဲတဲ့သူေတြက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္သူေတြျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ Facebook ပုံမွန္သုံးစြဲသူေတြျဖစ္တယ္လို႔ အမရာမက္ ကက္တင္းေအဂ်င္စီရဲ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ့အင္တာနက္ စစ္တမ္းအရေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူတစ္ဦးကုိ Facebook အေကာင့္ႏွစ္ခုထက္မနည္းရွိေနၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ကေန အသက္ ၁၈ ႏွစ္ၾကားရွိသူေတြမွာ Facebook အေကာင့္သုံးခုရွိေနတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဒီေဆာင္းပါးေလးကို ဖတ္မိတာရယ္၊ ကြၽန္ေတာ့္အသိ စာၾကည့္တိုက္မွဴးရဲ႕ ေျပာစကားေတြရယ္ဆက္စပ္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္မိေတာ့လည္း တကယ္ကုိ အခုေခတ္ လူငယ္လူရြယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စာမဖတ္ၾကေတာ့ဘူးဆိုတာ ပိုၿပီးသိသာလာသလိုပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ လူမႈဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အင္တာနက္တို႔၊ Facebook တို႔ဆိုတာ အက်ိဳးရွိတဲ့ေနရာမွာသာ အသုံးခ်သင့္ပါတယ္။ မသိေသးတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ဗဟုသုတျဖစ္ေစမယ့္အရာေတြ ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ ေလ့လာစရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ တလြဲေနရာေတြမွာ အသုံးခ်ေနၾကမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လူငယ္လူရြယ္ေလးေတြအတြက္ ရင္ေလးစရာပါပဲ။ ကုိယ္က အက်ိဳး႐ွိေအာင္ အသုံးမခ်တတ္ရင္ ကုိယ့္ကုိ အသုံးခ်သြားမယ့္သူေတြက အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနတက္တယ္ဆုိတာ Facebook ေၾကာင့္ပဲ ဘ၀ပ်က္ရ၊ ဒုကၡရာက္ေနရတာေတြကလည္း ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ျမင္ေနၾကားေနရတာပဲ မဟုတ္လား။ တကယ္ေတာ့ အလိမၼာစာမွာရွိဆိုသလို စာအုပ္စာေပေတြကေန အသိပညာ၊ ဗဟုသုတကေလးရေအာင္ ရွာမွီးထားၾကရင္းမွ တစ္ဖက္ကလည္း အင္တာနက္ကေန ကုိယ္မသိေသးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ သိခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ဗဟုသုတေတြကုိ ေလ့လာမယ္ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ေစခ်င္မိတာပါ။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ကေတာ့ ကေလးငယ္ေလးေတြရဲ႕ မိဘေတြ၊ အရြယ္ေရာက္ကာစ လူငယ္လူရြယ္ေလးေတြရဲ႕ အုပ္ထိန္းသူေတြ အေနနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ရင္ေသြး ကေလးငယ္ေလးေတြကုိ ငယ္ငယ္တည္းက စာဖတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေလး ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ ေမြးျမဴေပးေစခ်င္မိပါတယ္။ စာမ်ားမ်ား ဖတ္ေလ အသိဥာဏ္ ရင့္သန္လာေလမွ ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ဘ၀လမ္းေတြမွာ အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ ကုိယ္ပိုင္အသိဥာဏ္၊ ကုိယ္ပိုင္ဦးေႏွာက္နဲ႔ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၿပီး အခက္အခဲေတြကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္တဲ့ အနာဂတ္ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေလးေတြ ေပၚေပါက္လာၾကမယ္ဆိုတာ ေျပာၾကားရင္း စာဖတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေလး ေမြးျမဴႏိုင္ၾကပါေစ၊ စာဖတ္သူဦးေရလည္း တိုးပြားလာႏိုင္ပါေစလို႔သာ ဆုေတာင္းမိပါတယ္။

ေရရတဲ့ မ်က္ႏွာ (၇)

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဇီးခ်ဳိပင္ေက်းရြာတြင္ ေရကားျဖင့္ ေရလွဴဒါန္းေနစဥ္

Eleven Media Group နဲ႔ ေစတနာရွင္မ်ား စုေပါင္းၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေရကန္ေပါင္း ၁၈ ကန္နဲ႔ စက္ေရတြင္းတစ္တြင္းကို တူးေဖာ္လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မေကြးတိုင္းနဲ႔ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္လည္း စက္ေရတြင္းေပါင္း ၁၈ တြင္းကို တူးေဖာ္လွဴဒါန္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

မေကြးတိုင္းအတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တူးေဖာ္လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ စက္ေရတြင္းမ်ားမွာ-

မေကြးၿမိဳ႕နယ္
၁။ ႏြားျခံကုုန္းေက်းရြာ
၂။ အင္းကုုန္းေက်းရြာ
၃။ ေငြစမ္းေရာင္ေက်းရြာ
၄။ ခ႐ုုကန္ေက်းရြာ

ေစတုုတၱရာၿမိဳ႕နယ္
၅။ ေက်ာက္ပံု၊ ခဲပစ္ေက်းရြာ

ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္
၆။ မင္းရြာေက်းရြာ
၇။ လွည္းပြဲႀကီး ေက်းရြာ

ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္
၈။ စမ္းအိုုင္ေက်းရြာ

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္
၉။ ဇီးခ်ဳိပင္ေက်းရြာ
၁၀။ ေညာင္က်ပ္ပင္ေက်းရြာ

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္
၁၁။ ၀ါးကန္ေက်းရြာ
၁၂။ ပန္းတိုင္းေတာေက်းရြာ (အေနာက္)
၁၃။ စိုတြင္းေက်းရြာ
၁၄။ သင္းမေက်းရြာ
၁၅။ ေႏွာကန္ေက်းရြာ
၁၆။ ကိုင္းကန္ေက်းရြာ

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္
၁၇။ ဥယ်ာဥ္စုေက်းရြာ

မႏၲေလးတုိင္း၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္
၁၈။ စိုင္ကန္တဲတိုက္တို႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရတြင္းေတြနဲ႔အတူ လုိအပ္တဲ့ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေရျမဳပ္ေမာ္တာပန္႔၊ အုတ္ကန္၊ မီးစက္၊ ဒိုင္နမိုမ်ားပါ အလံုးစံု လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မေကြးၿမိဳ႕နယ္အနီးတစ္၀ုိက္ရွိ ေက်းရြာေတြအတြက္လည္း ေရသယ္ကားေတြနဲ႔ ေရေပးေ၀ႏုိင္ခဲ့သလုိ ပခုကၠဴနဲ႔ ေညာင္ဦးအနီးတစ္၀ုိက္ေဒသေတြကုိလည္း အနာဂတ္ အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းက လွဴဒါန္းတဲ့ ေရသယ္ယာဥ္နဲ႔ ယခုထိတုိင္ ေရေပးေ၀လွဴဒါန္းႏုိင္ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလုိ စက္ေရတြင္းေတြ တူးေဖာ္တဲ့ အခါမွာ အခက္အခဲမ်ဳိးစုံကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ထူးျခားစြာ ေရေအာင္ျမင္ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ သင္းမေက်းရြာတြင္ တူးေဖာ္ေနသည့္ စက္ေရတြင္းမွွ ေရထြက္ရွိလာစဥ္

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဇီးခ်ဳိပင္ေက်းရြာ

ဇီးခ်ဳိပင္ေက်းရြာဟာ ေဂြးခ်ဳိေတာင္တန္းရဲ႕အေနာက္ဘက္အေျခအနီးမွာ တည္ရွိၿပီး ေဂြးခ်ဳိေတာင္တန္းရဲ႕ အေနာက္ဘက္ ႏွစ္မိုင္ေက်ာ္အထိ ေျမေအာက္ေရေၾကာမွာ ေရခ်ဳိမရွိတဲ့ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ေျမေအာက္ေရေၾကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြထံမွ သိရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဂြးခ်ဳိေတာင္ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ ဇီးခ်ဳိပင္ေက်းရြာနဲ႔ တစ္မိုင္ေက်ာ္ အကြာအေ၀းမွာ စက္ေရတြင္း တူးေဖာ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဇီးခ်ဳိပင္ေက်းရြာကုိ ေရပိုု႔လႊတ္ႏိုုင္ဖုိ႔ ေရစင္အျမင့္နဲ႔ အုတ္ကန္တည္ေဆာက္ၿပီး အဲဒီေရစင္ကေန ေက်းရြာအထိ ေပ ၆၀၀၀ နီးပါးကို ပိုက္နဲ႔သြယ္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ေဒသခံေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ေရပိုက္ကတစ္ဆင့္ ေနအိမ္တိုင္းကုိ ေရမီတာနဲ႔ ေရေပးေ၀ေနတဲ့အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္က်ပ္ပင္ေက်းရြာ

ေညာင္က်ပ္ပင္ေက်းရြာမွာ တူးေဖာ္ခဲ့တဲ့ စက္ေရတြင္းက ေပ ၇၅၀ ခန္႔မွာ ေရေတြ႕မယ္လုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ၊ စက္ေရတြင္းတူး ကြၽမ္းက်င္သူေတြက ယူဆခဲ့ၾကေပမဲ့ အမွန္တကယ္ တူးေဖာ္တဲ့အခါ ေပ ၉၀၀ ကိုုေက်ာ္ၿပီး ေပ ၁၀၀၀ အနီးမွ ေရေတြ႕ရွိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ေညာင္က်ပ္ပင္ေက်းရြာဟာ အရင္တုန္းက ေႏြေရာက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ သံုးဖာလံုခန္႔ေ၀းတဲ့ ေရကန္မွာ ေရသြားခပ္ၾကရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စက္ေရတြင္း တူးေဖာ္စဥ္ကာလအတြင္း ညသန္းေခါင္ေက်ာ္အထိ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားေတြက လာေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ ကူညီလုုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရရရွိလာမည့္အေရးကုိ ေစာင့္စားေနၾကတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်က္ႏွာေတြဟာ ထူးျခားလွပါတယ္။

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ခ႐ုကန္ေက်းရြာ

ခ႐ုကန္ေက်းရြာမွာ အရင္က စက္ေရတြင္းႏွစ္တြင္း တည္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္တြင္းလံုးက ေရငန္ေတြပဲထြက္တာေၾကာင့္ ေႏြရာသီေရာက္တုိင္း တျခားေက်းရြာေတြက လာေရာက္ လွဴဒါန္းတဲ့ ေရကိုသာ မွီခိုၾကရပါတယ္။ Eleven Media Group CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္နဲ႔ ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း သူငယ္ခ်င္းေတြက စက္ေရတြင္း တူးေဖာ္လွဴဒါန္းခဲ့ရာမွာ ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ေရခ်ဳိထြက္ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ အခုေတာ့ ေရဒုကၡက ကင္းေ၀းသြားၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ပံုရြာ၊ ခဲပစ္ေက်းရြာ

ေက်ာက္ပံု၊ ခဲပစ္ေက်းရြာႏွစ္ရြာဟာ မဲဇလီေရလႊဲဆည္ တည္ေဆာက္စဥ္က ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရတဲ့ ေက်းရြာႏွစ္ရြာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရြာေတြဟာ ေတာင္ထိပ္မွာရွိတာေၾကာင့္ ေတာင္ေအာက္လွ်ဳိထဲအထိဆင္းၿပီး လူမ်ား သာမက ႏြားေတြနဲ႔လည္း တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ေရသယ္ေနၾကတာကုိ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ အခုအခါ ေတာင္ထိပ္ေပၚမွာသာ စက္ေရတြင္း တူးေပးႏုိင္ခဲ့လုိ႔ ေရကုိ အလြယ္တကူ သက္ေသာင့္သက္သာ ရရွိႏုိင္တဲ့အျပင္ ရြာရဲ႕ေဘးမွာရွိတဲ့ ေရကန္ေဟာင္းကုိလည္း ကန္ေပါင္ျမႇင့္၊ ကန္ဆယ္ျပဳလုပ္ၿပီး အကူေရရရွိႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လွည္းပြဲႀကီးေက်းရြာႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ႏြားျခံကုုန္းေက်းရြာ

ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လွည္းပြဲႀကီးေက်းရြာနဲ႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ႏြားျခံကုုန္းေက်းရြာေတြမွာ တူးေဖာ္ခဲ့တဲ့ စက္ေရတြင္းေတြဟာ ေျမေအာက္ေပ ၉၀ ေက်ာ္တာနဲ႔ေပ ၇၀၀ ေက်ာ္အထိ ရႊံ႕ေစးေတြသာ ေတြ႕တတ္တဲ့တြင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ခက္ခဲလြန္းတဲ့အတြက္ တြင္းတူးအဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ထိေျပာင္းလဲ တူးေဖာ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီလို သံုးႀကိမ္အထိ တူးေဖာ္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးမွာ ရြာမွာရွိတဲ့ေရနဲ႔ မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ ရြာနဲ႔အလွမ္းေ၀းတဲ့ေနရာေတြမွ ကန္ေရ၊ေခ်ာင္းေရေတြကို သယ္ယူ တူးေဖာ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရေတြ႕ၿပီးမွ အကာပိုက္ေတြခ်တဲ့အခါ ေျမေအာက္ရႊံ႕ေစးေတြက တြင္းကိုျပန္ပိတ္သလုိ ၾကံဳေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ျပန္ၿပီး အကာပိုက္ခ်ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီလို အကာပိုုက္ေတြခ်ႏိုင္ရန္ ေရတြင္းတူး အလြန္ကြၽမ္းက်င္ သူေတြတီထြင္တဲ့ ရႊံ႕ေစးေတြကို ႏႈတ္ခမ္းသတ္တဲ့ ကိရိယာ အကူအညီ ရယူခဲ့ရပါတယ္။ အခုအခါ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈနဲ႔ ေက်းရြာႏွစ္ရြာလံုးမွာ ေက်းရြာတြင္း လမ္းဆံုလမ္းခြေတြ ေရေရာက္တဲ့အထိ ပိုက္လိုင္းစနစ္ေတြ တပ္ဆင္အသံုးျပဳၿပီး အိမ္ေရွ႕ေရအေရာက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကပါတယ္။

ပခုကၠဴခ႐ုိင္ ေက်းရြာတစ္ရြာသုိ႔ ေရလွဴဒါန္းေနသည့္ျမင္ကြင္းကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ၀ါးကန္ေက်းရြာ

၀ါးကန္ေက်းရြာမွာ ေျမေအာက္ေက်ာက္သားထူထပ္တဲ့ ရွင္မေတာင္ေၾကာရဲ႕ အေနာက္ဖ်ားမွာ တည္ရွိၿပီး အိမ္ေျခ ၁၀၀ ခန္႔ ရွိပါတယ္။ ေျမသားေသာက္ေရကန္မရွိတဲ့အတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေရတြင္းကိုသာ အားထားရၿပီး ေရမလံုေလာက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ေက်းရြာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမေအာက္ ေပ ၄၈၀နဲ႔ စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ဒိုင္နမို၊ အင္ဂ်င္နဲ႔ ဘက္ထရီပါလွဴဒါန္း ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ တစ္နာရီ ေရဂါလန္ ၁၈၀၀ အထိ ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစက္ေရတြင္းမွ ေက်းရြာအတြက္ ေသာက္သံုးေရသာမက အနီးနားေက်းရြာမ်ား ေရလိုအပ္ခ်က္ကုိပါ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္းတိုင္းေတာေက်းရြာ (အေနာက္)

ပန္းတိုင္းေတာေက်းရြာမွာ အိမ္ေျခ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္တဲ့ စက္ေရတြင္းကိုသာ အားထားသံုးစြဲရပါတယ္။ အဲဒီေရတြင္းေဟာင္း ယိုယြင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ေရမလံုေလာက္မႈ ျဖစ္ေပၚကာ စိမ့္ေရတြင္းေတြက ေရကုိသာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္ၿပီး ခပ္ယူေနၾကရပါတယ္။ ေျမေအာက္ ေရဆြဲေၾကာႀကီးမားတဲ့အတြက္ တစ္လနီးပါးၾကာတဲ့အထိ ခက္ခက္ခဲခဲ တူးခဲ့ရပါတယ္။ ေျမေအာက္ေပအနက္ ၈၄၀ မွာ ေရေတြ႕ရွိၿပီး တစ္နာရီ ေရဂါလန္ ၁၄၀၀ အထိ ထုတ္ယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေရျမဳပ္ပန္႔ေတြပါ တပ္ဆင္ေပးခဲ့ရပါတယ္။

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ စိုတြင္းေက်းရြာ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေႏြကာလမွာ စက္ေရတြင္း ယိုယြင္းတဲ့အတြက္ ေရအခက္အခဲ ေတြ႕ေနတဲ့ ေက်းရြာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာေသာက္ေရကန္မွာ သဲေျမျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရၾကာရွည္ သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ စက္ေရတြင္းကိုသာ အားထားရတဲ့ ေက်းရြာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမေအာက္လိုဏ္ဂူ၊ ေရတြင္းတူးေဖာ္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့က်စ္ေရေတြကုိ အလြန္အမင္းစုပ္ယူတဲ့ လိုဏ္ဂူႀကီးမားတာေၾကာင့္ တစ္လနီးပါး တူးေဖာ္ခဲ့ရၿပီး ေျမေအာက္ေပ ၆၈၀ အနက္မွာ ေရခ်ိဳရရွိခဲ့ပါတယ္။ အရင္တူးစဥ္က ေရငန္မ်ားသာ ထြက္ရွိတဲ့ေဒသလည္း ျုဖစ္ပါတယ္။

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ သင္းမေက်းရြာ

သင္းမေက်းရြာမွာ အိမ္ေျခ ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး စက္ေရတြင္း တူးေဖာ္မရရွိခဲ့ပါ။ ေျမေအာက္ေရ တိုင္းထြာခ်က္ေတြအရ ေပ အနက္ ၁၀၀၀ နီးပါးထိ ေရခ်ိဳေရေကာင္း မရရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ေက်းရြာနဲ႔ ႏွစ္မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းတဲ့ ေျမေနရာမွာ အနက္ေပ ၁၂၀ ခန္႔မွာ ေပတိမ္တြင္းသုံးတြင္း တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး ထြက္လာတဲ့ ေရခ်ဳိကုိ ေက်းရြာသို႔ ေရတင္ပို႔ စနစ္နဲ႔ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေရရွားပါးမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ေႏွာကန္ေက်းရြာ

ေႏွာကန္ေက်းရြာမွာ ေရေျမသားကန္ မရွိတဲ့အျပင္ ေပတိမ္တြင္းေတြမွာလည္း ေရငန္ေတြသာ ထြက္တာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ေရခ်ိဳအတြက္ ေရ၀ယ္ယူ သံုးစြဲေနၾကရပါတယ္။ ေျမေအာက္ေက်ာက္သားထူထပ္သည့္ အတြက္ က်ားကုတ္က်ားခဲခက္ခဲစြာ တူးေဖာ္ခဲ့ရၿပီး ေျမေအာက္ေပအနက္ ၆၄၀ မွာ ေရခ်ဳိကုိ တူးေဖာ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေရဂါလန္ ၅၀၀၀ ဆံ့ ေရကန္ပါတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရြာအတြင္းသုိ႔လည္း ေရေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ ျပံဳးေပ်ာ္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ စိုင္ကန္တဲတိုက္

ပခုကၠဴ၊ ၿမိဳင္နဲ႔ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တူးေဖာ္ခဲ့တဲ့ ေရတြင္းေတြအနက္ ေပအနက္ဆံုးနဲ႔ အခက္ခဲဆံုးတြင္းျဖစ္ပါတယ္။ စိုင္ကန္တဲတိုက္ဟာ ေက်းရြာသံုးရြာခန္႔မွ ေဒသခံေတြ မိမိတို႔ ယာေျမအနီး အိမ္ေဆာက္ေနထုိင္ရင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ တဲစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ တဲတိုက္ျဖစ္ၿပီး စက္စက္ယုိေက်းရြာနဲ႔ မလွမ္းမကမ္းမွာရွိပါတယ္။ စက္ေရတြင္း မရွိတဲ့အတြက္ အနီးအနားေသာက္ေရကန္ေတြကို အားထားသံုးစြဲရၿပီး ကန္ေရခန္းခ်ိန္မွာ ေရ၀ယ္သံုးရပါတယ္။ တူးေဖာ္ခ်ိန္ တစ္လေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ေပအနက္ ၁၁၅၀ မွာ ေရခ်ဳိအား ေအာင္ျမင္စြာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

စက္ေရတြင္းေတြကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တူးေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မေကြးၿမိဳ႕နဲ႔ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ရွိ နယ္ေျမခံသတင္းေထာက္မ်ားက အဓိကႀကိဳးစားအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ပခုကၠဴၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ဂုဏ္ရည္ေသြးလွဴရွင္အသင္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ အထက-၁ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ေတြကုိ မေကြးၿမိဳ႕ရွိ ေစတနာရွင္ေတြက ၀ုိင္း၀န္းကူညီပံ့ပုိးၾကတဲ့အျပင္ အနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းက ေရသယ္ကားတစ္စီးနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

Eleven Media Group နဲ႔ ေစတနာရွင္ေတြ စုေပါင္းၿပီး ဧရာ၀တီတုိင္း၊ မေကြးတုိင္းနဲ႔ မႏၲေလးတုိင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၅ ၿမိဳ႕ နယ္မွာ ေရကန္ေပါင္း ၁၈ ကန္နဲ႔ စက္ေရတြင္းေပါင္း ၁၉ တြင္းတုိ႔ကုိ တူးေဖာ္လွဴဒါန္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ Eleven Media Group ရဲ႕ အလွဴဟာလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ Eleven စာဖတ္သူေတြရဲ႕အလွဴ၊ Eleven မွာ ေၾကာ္ျငာထည့္သူေတြရဲ႕ အလွဴလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရအက်ဳိး ၁၀ ပါးရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေရတြင္း၊ ေရကန္ေတြ လွဴခဲ့ရတဲ့အက်ဳိးေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြ ျပည္တြင္းရန္၊ ျပည္ပရန္ေတြမွ ကင္းေ၀းပါေစေၾကာင္း ႏွစ္သစ္ကူးနဲ႔အတူ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။