Editorials

ေနာက္ဆက္တြဲ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု

ဆုတ္ခြာျခင္း မဟာဗ်ဴဟာဟူသည္ လက္ရွိအေနအထား တစ္ရပ္မွ ထြက္ခြာျခင္းျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ၿပီး ေနာက္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ဆံုး႐ႈံးမႈနည္းပါးေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ဗ်ဴဟာ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ မူလမဟာဗ်ဴဟာအျပင္ လုိအပ္ပါက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ဆုတ္ခြာျခင္းမဟာဗ်ဴဟာ ထားရွိျခင္းမရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ လႈပ္ေလျမဳပ္ေလ အေနအထားမ်ဳိးျဖင့္ ႏြံနစ္သြားႏုိင္သည္။ ဆုတ္ခြာျခင္း မဟာဗ်ဴဟာသည္ အဆိုးဆံုး အေနအထား၌ပင္လွ်င္ အ႐ႈံးထဲမွ အက်ဳိးအျမတ္ရႏုိင္ၿပီး အေကာင္းဆံုး

အဆိပ္သင့္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဓာတုဆိုးေဆးပါ အစားအေသာက္မ်ား အႏၲရာယ္

အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ေလးခု ေရးဆြဲေနၿပီး မူၾကမ္းမ်ား အေခ်ာသတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအား ေျခာက္လအတြင္း ေရးဆြဲရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရိွထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း

“ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏ ခက္မသုံးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို တတ္ႏုိင္သမွ် ပုိင္းျခားသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ျပဳသည္၊ ထိုသုိ႔ပုိင္းျခားထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ သုံးရပ္ကို ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားအား ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းသည္။

ႏိုင္ငံေရးစစ္ပြဲမ်ား

ရန္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚ အေျခခံလ်က္ မိမိ၏ အတုိက္အခံအား မိမိဆႏၵသုိ႔ လိုက္ပါလာေစရန္ ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းကို ႏိုင္ငံေရးစစ္ပြဲဟု ေခၚသည္။ ယင္းေနရာ၌ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ အစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ ပစ္မွတ္တစ္ခုအၾကား တြက္ခ်က္ထားေသာ အျပန္အလွန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆုိလိုသည္။ ပစ္မွတ္ဟူသည္ အျခားႏုိင္ငံ၏ အစိုးရ၊ စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ အေထြေထြ လူထုႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အတိုက္အခံတစ္ရပ္ အေပၚ အသာစီးတစ္ရပ္ ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ပ္ကိုင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ နည္းစနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ယင္းနည္းစနစ္မ်ား၌ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ၀ါဒျဖ

ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ အသုံးစရိတ္မူ၀ါဒ

ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအတြက္ အသုံးစရိတ္မူ၀ါဒသည္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးလွသည္။ အထူးသျဖင့္ အစုိးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏က႑စုံကုိ မွန္ကန္စြာ ထိန္းညိႇသြားႏုိင္ရန္ မွန္ကန္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ႏွစ္စဥ္ လိုေငြျပေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ က႑စုံအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ရမႈမွာ ေခါင္းခဲစရာျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ကာလ ၂၀၁၀ မွစ၍ ျပည္သူမ်ားကလည္း အစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈအေပၚ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ၾကသည္။ ေ၀ဖန္ခြင့္လည္း ရခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ကာလမ်ားက စစ္အသုံးစရိတ္ႏွင့္ လူထု၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးက႑မ်ား၏ အသုံးစရိတ္မ်ားစြာ ကြာျခားမႈရွိခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္က အစုိးရ၏ အ