Editorials

ခ်က္ခ်င္းသမုိင္း

သမုိင္းဟူသည္ အတိတ္ကိုေလ့လာျခင္းျဖစ္ၿပီး စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ အေထာက္အထား မွတ္တမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားမႈမ်ား မရွိမီကျဖစ္ရပ္မ်ားကို သမုိင္းမတင္မီေခတ္ဟု ေခၚဆုိၾကသည္။ သမုိင္းဟူသည္ လႊမ္းျခံဳေခၚေ၀ၚသည့္ အသံုးအႏႈန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားသာမက ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြင့္ဆုိရွင္းျပခ်က္၊ တင္ျပခ်က္၊ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ စုေဆာင္းမႈ၊ ရွာေဖြမႈႏွင့္ အမွတ္တရမ်ားႏွင့္ပါ သက္ဆုိင္သည္။ အတိတ္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သံုးသပ္ရန္ ဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳသည့္၊ ၎တုိ႔ကိုဆံုးျဖတ္သည့္ အေၾကာင္းတရားႏွင့္ အက်ဳိးတရားပံုစံမ်ားအား ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် အကဲျဖတ္သည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္

ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ

ဂရိေတြးေခၚရွင္ အရစၥတိုတယ္ (ဘီစီ ၃၈၄ - ၃၂၂) က “ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ၏ မိဘျဖစ္သည္” ဟုဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည္။ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအားလံုးသည္ ဆင္းရဲသူမ်ား မဟုတ္သကဲ့သို႔ ဆင္းရဲသူမ်ားအားလံုး ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္တတ္ၾကသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတေနသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္၌ ေနထုိင္ေနရသူမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ပိုမိုျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည္ဟုကား ဆိုႏိုင္သည္။

ဘရီးဇစ္ႏွင့္ အင္တီအီလစ္

ဖိလစ္ပုိင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက အီလစ္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အီလစ္ႏုိင္ငံေရးသမား ဟီလာရီကလင္တန္ကို အႏုိင္ရရွိခဲ့ျပန္သည္။ ယခုေနာက္ဆံုး ျပင္သစ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၌လည္း အီလစ္ႏိုင္ငံေရးသမား ဖရန္ဆြာဖီလြန္သည္ အီလစ္ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသမီး မာရင္းလီပင္းႏွင့္ အျပင္းအထန္ ၿပိဳင္ဆုိင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ျပည္လံုးကြၽတ္ မဲဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္မည့္ဘက္ (Brexit-ဘရီးဇစ္) က အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းကိုလည္း အီလစ္မ်ားအေပၚ အင္တီအီလစ္မ်ားက အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းဟု ေလ့လာ သံုးသပ္သူတ

ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁၀ ရပ္

ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ငတ္မြတ္မႈမ်ားႏွင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သတိျပဳႏုိင္ရန္ အခ်က္ ၁၀ ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ (၁) ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဒုတိယေျမာက္ အႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ား ၾကြယ္၀သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကမၻာေပၚတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၇ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၅၀ တြင္ ရွိသည္။

လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ သေဘာတရား

လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားက ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား  လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိျမင္ႏုိင္ေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္  လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ မူေဘာင္မ်ား၌ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ စြမ္းအင္၊ ထိေရာက္မႈ၊ အရည္အေသြး၊ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း၊ ခက္ခဲနက္နဲမႈ၊ ၿပီးျပည့္စုံမႈ၊ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း၊ ပုိင္ႏုိင္ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆင့္ပိုမို ျမင့္တက္လာျခင္းကို ေဖာ္ျပေသာ တိုးတက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ အားလုံးေသာ သမုိင္းအခ်ိန္အပုိင္းအျခားမ်ား အတြင္းရွိ အားလုံးေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အက