Editorials

မီးေဘးအႏၲရာယ္ ဆန္းစစ္ခ်က္

မီးေဘးအႏၲရာယ္ ဆန္းစစ္ခ်က္ဟူသည္ မီးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား၊ မီးေလာင္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား စနစ္တက် အကဲျဖတ္ျခင္း ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ လက္ရွိ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကို လံုေလာက္စြာ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ရန္ အေဆာက္အအံုအား ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွာေဖြျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အလားတူ အေရးႀကီးေသ

လူႀကိဳက္မ်ားျခင္းႏွင့္ ၾသဇာႀကီးျခင္း

ၾသဇာႀကီးျခင္းသည္ ႀကိဳတင္ရွိထားႏွင့္ၿပီးေသာ သေဘာကို ပို၍ေဆာင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုတန္ဖိုး ရွိသည္ဟုလည္း ဆိုႏုိင္သည္။ လူမႈမီဒီယာ တစ္ခု၌ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ပို႔စ္ဟူသည္ အႀကီးအက်ယ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေသာ ပို႔စ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၾသဇာႀကီးေသာ ပို႔စ္ဟူသည္ကား သက္ဆိုင္ရာကြန္ရက္ အတြင္းရွိ လူမ်ား၏ အျပဳအမူ သုိ႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ေသာ ပို႔စ္ျဖစ္သည္။ စာေပတြင္လည္း ၾသဇာႀကီးမားေသာ စာအုပ္တို႔သည္ လူတို႔၏ အေတြးအေခၚ၊ အမူအက်င့္၊ စိတ္ကူး အစရွိသည္တို႔ကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သည္။ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ စာအုပ္တို႔သည္ အမွန္တကယ္၌ ၾသဇာႀကီးမားမႈ မရွိေပ။ လူတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ လူႀကိဳက္မ်ားျခင္းဟူသည္ မိမိအား လူေပါင္းမည္မ

အႏုတ္လကၡဏာ သေဘာေဆာင္ေနေသာ GDP ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး

ျပည္တြင္းစုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ (GDP) သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေနအထားကို တိုင္းတာရန္ အသံုးျပဳသည့္ အဓိကအညႊန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္အတြင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုး၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ယင္းကို စီးပြားေရးအရြယ္အစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ GDP ကိုၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလပတ္က အေနအထားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ year-to-year GDP သည္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း တက္လာသည္ဟုဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးသည္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးထြားလာသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားလား တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္လား

ႏုိင္ငံေရးသမား (Politician) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားသိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္ (Statesman) ဟူသည့္ စကားရပ္သည္ လူအမ်ားႏွင့္ စိမ္း၍ေနသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၌ ပင္မရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး ယင္းမွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရရန္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္  တစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေယဘုယ်သေဘာမွာ သူ၏ အတၱအတြက္ မဟုတ္ဘဲ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ဘုံအက်ဳိးစီးပြားကို လိုလားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၏ သေဘာထားသည္ အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ေသာ္လည္း တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွာမူ  သူ၏ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ မွန္ကန္သည္ဟု ယုံၾကည္ထားေသာ စံျပဳအခ်က္မ်ားကို မလႊတ္တမ္း ဆ

သဘာ၀ သယံဇာတဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

မတ္ ၃၀ ရက္က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သစ္ေတာ၊ သတၱဳ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးလာမႈ၊ ေရႀကီးေရလွ်ံ ပိုမိုဆိုးရြားလာမႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သစ္ေတာ၊ သတၱဳ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရ