Editorials

တာ၀န္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ သိပိုင္ခြင့္

ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ရပ္တြင္ တာ၀န္ခံမႈ သေဘာတရားဟူသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ျဖစ္ေစ ခန္႔အပ္ခံျဖစ္ေစ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ တာ၀န္ခံႏုိင္ရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ျပည္သူမ်ား စိစစ္ၾကည့္ႏုိင္ရန္ ခ်ျပေရးႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိပိုင္ခြင့္ရွိေရးတို႔ လုိအပ္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး သေဘာတရား လိုအပ္သည္။ တာ၀န္ခံမႈ သေဘာတရားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး သေဘာတရား ႏွစ္ရပ္စလံုးသည္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေဘးႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားအေရး

လယ္ယာေျမမ်ား အတင္းအဓမၼ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရမႈ အပါအ၀င္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈ၊ စီမံကိန္းသီးႏွံ အတင္းအဓမၼ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ရျခင္း၊ တာ၀န္ေက်စပါးမ်ားကို ထိုက္သင့္သည့္ ပမာဏထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ ေစ်းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရသည့္ဒဏ္ အစရိွသျဖင့္  ေခတ္အဆက္ဆက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ားအၾကား နင္းျပားမ်ားအျဖစ္ ႐ုန္းကန္ရင္း လံုးပါးပါးေနရေသာ လယ္သမားမ်ား ဘ၀အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အသစ္မ်ား လိုလားေနၾကသည္။

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တုိင္းတာရန္ အဓိကနည္းလမ္းမ်ားအနက္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းခ်ဥ္းကပ္ပုံသည္ ေရရွည္႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖူလုံမႈအတြက္ အနိမ့္ဆုံး လိုအပ္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား သုံးစြဲမႈျဖင့္ တုိင္းတာေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္းကို ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္၀ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ၀င္ေငြပမာဏျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံကို  ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO) ၏ ကမၻာ့အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ ညီလာခံ၌ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကိ

အခြန္ေဆာင္ေနသူေတြအေပၚပဲ အခြန္ေကာက္ေတာ့မွာလား

အခြန္ေပးေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံးက အစုိးရသတင္းစာမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕၏ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ပုိင္း ေ၀ဖန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိလာသည္။ အႏုပညာနယ္ပယ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ထားသည့္ အႏုပညာရွင္ ၁၉ ဦး၏ အမည္ႏွင့္ ေပးေဆာင္ထားသည့္ပမာဏကုိ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ထားျခင္း မရွိေသးသူမ်ား မည္မွ်ရွိေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သလုိ အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ အခြန္ေပးေဆာင္သင့္ပါလ်က္ ပ်က္ကြက္ေနသူမ်ား မည္မွ်အထိ ရွိေနႏုိင္သည္က

နည္းပညာ အလားအလာႏွင့္ အဆိုးအေကာင္း

နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ ျမင့္မားလာသည့္ နည္းတူ လူမႈအ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္း အေကာင္းအဆိုးမ်ား ဒြန္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား၊ လြယ္ကူ လ်င္ျမန္ေစမႈမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္သလို ေျဖရွင္းရခက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း အေျဖရွာေဖြေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ နည္းပညာသည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုလြယ္ကူေစေရးတို႔ ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ နည္းပညာအား အလြဲသံုးမႈမ်ား မွတစ္ဆင့္ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။