Editorials

ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာ ေျဖရွင္းျခင္း

အစုိးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ကုိးလတာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀မ်ား တုိးတက္ျမင့္မားေရးတုိ႔အတြက္ တစုိက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္သစ္တြင္လည္း ယင္းမူ၀ါဒမ်ား ပီျပင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ လိုအပ္ေနေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ကိစၥမ်ားကိုသာ အဓိကထားတတ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းအလုပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ သြားရာလမ္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို အႀကီးအက်ယ္ လ်စ္လ်ဴျပဳထားတတ္ၾကသည္။ အမွန္တကယ္၌ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေကာင္းမြန္မႈက လူေပါင္းမ်ားစြာကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု သိသိသာသာ ေကာင္းမြန္တုိးတက္မႈ ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းမ

ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္

ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္ (Soft Power) ဟူသည္ ဟားဗက္တကၠသိုလ္မွ ဂ်ဳိးဆက္ႏိုင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ သေဘာတရားတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အတင္းအက်ပ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳ လုပ္မႈျဖစ္သည့္ ပါ၀ါအမာထည္ (Hard Power) ကို မသံုးဘဲ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပိုက္ဆံေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အင္အားသံုးျခင္းတို႔ျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ကာ ဇာတ္သြင္းႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းကိုေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္ဟူသည္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ေဖ်ာင္းဖ်ျခင္းတို႔ျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏ ဦးစားေပးအႀကိဳက္ကို ပံုသြင္းႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္၏ လကၡဏာရပ္အျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုပ္မႈမရွိျခင္းဟု သတ္မွတ္ၿပီး ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ အရာမ်

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္း

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွင္သန္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခရီးဆက္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း လူသားတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားအား လႊမ္းမိုးထားသည့္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိတ္သုဥ္း၍ ယံုၾကည္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက အဓိပၸာယ္ရိွေသာ ဘ၀ခရီးလမ္းမွ ေသြဖည္သြားမည္မွာ ေသခ်ာသည္။  လူသားတုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အေနအထားအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကို မိမိ၏ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အုတ္ခ်ပ္မ်ားအျဖစ္ သေဘာထားကာ ဘ၀၌ အတက္အက်မ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ားအျဖစ္ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္ဟုသာ မွတ္ယူသင့္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းဟူသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေနအထားအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ပုံသဏၭာန္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ား ျခားနားေသာ္လည္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဟု နားလည္အပ္သည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၌ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမ်ားအၾကား အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈ၊ ခြင့္လႊတ္မႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာမႈတို႔ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အလြန္နီးနီးစပ္စပ္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕က ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အဆုံးစြန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕က လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ဟုသာ ႐