Editorials

မလံုျခံဳေသာဘ၀မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား

ေန႔စဥ္ လူမႈ၀န္းက်င္တြင္ လုယက္မႈ၊ လူသတ္မႈ စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားက ျပည္သူလူထု လံုျခံဳေအးခ်မ္းမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည္။ လူသတ္ၿပီး အေလာင္းစြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေနအိမ္အတြင္း ၀င္ေရာက္၍ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား၊ လမ္းမေပၚတြင္ သြားလာေနသူမ်ားထံမွ လုယက္ျခင္း၊ ရန္မူျခင္း စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ယခင္ထက္ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နိစၥဓူ၀ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ သတိလက္လြတ္ မေနရဲၾကဘဲ  စိုးရိမ္လာၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ လွည့္ကင္းမ်ား၊ အသြင္ယူ၍ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကင္းပုန္း၀ပ္ျခင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္၊ မႈခင္းမ်ား တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္ရန္၊

စိတ္က်ေရာဂါေ၀ဒနာသည္မ်ားအား ကူညီေဖးမေရး

စိတ္က်ေရာဂါသည္ အျဖစ္မ်ားၿပီး ျပင္းထန္သည့္ စိတ္အေနအထား ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈျဖစ္သည္။ စိတ္က်ေရာဂါသည္ ခံစားမႈ၊ ေတြးေတာမႈႏွင့္ အိပ္ျခင္း၊ စားျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ ေန႔စဥ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ကိုင္တြယ္မႈတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္သည့္  ျပင္းထန္ေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ စိတ္က်ေရာဂါရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ရန္မွာ ေရာဂါလကၡဏာရပ္မ်ားသည္ အနည္းဆံုး သီတင္းႏွစ္ပတ္ ၾကာျမင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လူသားတို႔အေၾကာင္း လူသားတို႔၏ ေတြးေခၚမႈမ်ား

၁၈ ရာစုေႏွာင္းပုိင္းႏွင့္ ၁၉ ရာစုအတြင္း လူသား၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေတြးေခၚမႈသည္ ဥာဏ္အလင္းပြင့္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ လူသားဆန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ကိုယ္က်င့္တရားမ႑ိဳင္တစ္ရပ္ကို ယုံၾကည္မႈမွေန၍ လူသားအားလုံးသည္ ေမြးရာပါ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိသည္ဟူသည့္ အခ်က္ကို လုိက္နာၾကသည္။ အီမန္ႏ်ဴယယ္ကန္႔ကဲ့သို႔ေသာ လစ္ဘရယ္က်သည့္ လူသား၀ါဒီတို႔၏ အလိုအရ  ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒသသည္ မည္သို႔ေသာ ႏုိင္လိုမင္းထက္ျပဳမႈ အမ်ဳိးအစား မဆိုမွေန၍ လုံး၀လြတ္ေျမာက္မႈဆီသို႔ လမ္းညႊန္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူၾကသည္။

ျပည္သူတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားအေပၚ အစိုးရ၏သက္ေရာက္မႈ

ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ျပည္နယ္အသီးသီး၊ တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးႏွင့္ ၿမိဳ႕အသီးသီးတုိ႔အား စီမံေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အစိုးရအဖဲြ႕ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ တာ၀န္ယူထည့္၀င္မႈ ရွိေစရန္ ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲထားသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀အေပၚ မ်က္ႏွာစာေပါင္းမ်ားစြာ၌ တုိက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ယင္းတုိ႔၌ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာ အေျခေန

အသက္ရွင္ ရပ္တည္လိုေသာ ဆႏၵ

‘အသက္ရွင္ ရပ္တည္လိုေသာ ဆႏၵ’ ဟူသည္ အသိစိတ္ႏွင့္ မသိစိတ္ အတြင္းရွိ အေရးႀကီးသည့္ တက္ၾကြေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ဟု ႐ႈျမင္ထားသည့္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါက လူတစ္ဦး၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္အခါ ယင္းဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သေဘာတရားမွာ ေသျခင္းတရား၏ ဂိတ္၀သို႔ ေရာက္ေနသူ တစ္ဦးသည္ ၎၌ ဆက္လက္အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အျခား တစ္စံုတစ္ရာ ရွိေနၿပီး ယင္းႏွင့္အတူသာ အသက္ရွင္လိုသည့္ ဆႏၵကို စြန္႔လႊတ္ရမည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ အသိစိတ္ သို႔မဟုတ္ မသိစိတ္ထဲမွ ေန၍ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ ေနႏိုင္ေရးကို ႀကိ