Editorials

အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား မရွိေစရန္ႏွင့္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္

အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ား ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈမ်ားအတြက္ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြန္အခမ်ား ရရွိရန္ လိုအပ္သလို အခြန္ေပးေဆာင္သင့္သည့္ မည္သူမဆို မည္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမဆို မွ်တသင့္တင့္သည့္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္း အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား မရွိေစရန္ လိုအပ္သလို ျပည္သူလူထု ေပးေဆာင္ရမည့္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ပင္မေရစီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပင္မေရစီး စီးပြားေရး

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္လိုသည့္ဘက္က အႏုိင္ရရွိျခင္း (Brexit) ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚနယ္ထရန္႔ အႏုိင္ရရွိျခင္းတုိ႔က ကမၻာကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ ႏွစ္ခုစလံုးက ပင္မေရစီး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပင္မေရစီး စီးပြားေရးတုိ႔ ႏွစ္ရပ္စလံုး က်႐ံႈးမႈကို ျပေနသည္။ Brexit ႏွင့္ ေဒၚနယ္ထရန႔္တုိ႔သည္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း မာဂရက္သက္ခ်ာႏွင့္ ေရာ္နယ္ရီဂင္တုိ႔ ေပၚထြန္းမႈႏွင့္အတူ စတင္ခဲ့သည့္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ နီယိုလစ္ဘရယ္၀ါဒ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈအခ်ဳိ႕ျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏ

စုိက္ပ်ဳိးေျမ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ အေထြေထြေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေျမယာဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေျဖရွင္းေနရဆဲ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာ ကိစၥရပ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ စည္းစနစ္က်နမႈ၊ သတ္မွတ္ဥပေဒမ်ားအတုိင္း အံ၀င္ခြင္က်ရွိမႈ၊ တန္းတူမွ်တမႈမ်ားမွာ အေရးပါေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပါက 

ဖားကန္႔၊ လက္ပံေတာင္းႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားခြင့္

သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀ေသာ္လည္း စနစ္တက် ထုတ္ယူမႈ မရွိျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လြဲမွားျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထုိက္သင့္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ရသင့္ရထုိက္သည့္ ပမာဏ မရရွိမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဥပမာမွာ ဖားကန္႔ေဒသကိုပင္ ညႊန္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏အေၾကာင္း

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟူသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ခံစားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စိတ္အေျခအေန အဖံုဖံုႏွင့္ စိတ္သေဘာထား အရပ္ရပ္ ေရာျပြမ္းေနေသာ အရာျဖစ္သည္။ “အေမ့ကို ခ်စ္တယ္” ဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးအၾကား ေမတၱာတရားမွသည္ “ဒီဟင္းကို ႀကိဳက္တယ္” ဟူ သည့္ ေက်နပ္မႈ အရသာအထိ အတိုင္းအတာ က်ယ္ေျပာလွသည္။ ျပင္းထန္ေသာ ဆြဲေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိတ္ခံစားမႈတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ လူပုဂိၢဳလ္တို႔အၾကား သံေယာဇဥ္တစ္ရပ္ကိုလည္း ရည္ညႊန္းႏုိင္သည္။ လူသားတို႔၏ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာႏွင့္ အၾကင္နာတရားကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳသည္။ လူတစ္ဦးက အျခားတစ္ဦးအေပၚ တစ္ကိုယ္ေကာင္း မဆန္ေသာ၊ သစၥာရွိေသာ၊ ေစတနာထားေသာ သေဘာထားကို ဆိုလိုသည္။ အျခားလူသားမ်ား သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တုိင္ သို႔မဟု