Editorials

ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း

လူမႈေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ပင္ကိုအရည္အခ်င္းထက္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ပါ၀င္သည့္ အုပ္စု၊ လူတန္းစား သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးအစားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ဦးစားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ျခင္းအားျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း (Discrimination) ဟုေခၚသည္။ ယင္းတြင္ ၎တုိ႔ အမွန္တကယ္ ပါ၀င္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေသာ သက္ဆုိင္ရာအုပ္စု သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုအမ်ဳိးအစားအေပၚ အေျခခံလ်က္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုတစ္စုကို လူမ်ားဆက္ဆံေလ့ရွိပံုထက္ ပိုမိုဆုိးရြားေသာပံုစံျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း ပါ၀င္သည္။

တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဘ၀ ျမင့္မား တုိးတက္ေရး

“တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လူေနမႈဘ၀၊ တိုင္းသူျပည္သားေတြဘ၀ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး အဲဒီအတြက္ကိုပဲ ဆက္ႀကိဳးစားသြားမွာပါ”၊ “ျပည္သူေတြရဲ႕ အလွဴဟာ ဘာကို ျပသလဲဆိုရင္ ျပည္သူေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ဘယ္ေလာက္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနၾကတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘ၀ကို ဘယ္ေလာက္ လိုခ်င္ေနၾကတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ၿပီး လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာေနၾကတဲ့ အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ယုံၾကည္ အားထားမႈ ရွိတယ္ ဆိုတာကို ျပသေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္” ဟူသည့္

ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းျခင္းႏွင့္ အသိေပးျခင္း

မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား ေရးသားရာတြင္ လည္းေကာင္း အဓိက အမ်ဳိးအစား ႏွစ္ရပ္ ရွိသည္။ ၎တုိ႔မွာ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းသည့္ ျမြက္ၾကားခ်က္ (Persuasive Speech) ႏွင့္ အသိအျမင္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးသည့္ ျမြက္ၾကားခ်က္ (Informative Speech) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ေျပာသူ သို႔မဟုတ္ ေရးသူသည္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးလိုသလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ တစ္ရပ္ ေပးလိုသလားဟူသည့္ အခ်က္အေပၚ လိုက္၍လည္း ကြဲျပားျခားနားႏုိင္သည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္၏ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္က စီးပြားေရးမူ၀ါဒသစ္မ်ား စတင္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑ မဟာဗ်ဴဟာသစ္မ်ားကို အၿပီးသတ္ကာ အာဟာရႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို ျပ႒ာန္းလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပိုမိုနက္႐ိႈင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈမ်ားကို အားလံုးအတြက္ မွ်ေ၀ ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အာရွ၌ စီးပြားေရးအရ ဒိုင္းနမစ္အျဖစ္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖ

သႀကၤႏၲ ကူးေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ သႀကၤန္

‘သႀကၤႏၲ’ ဟူေသာ သကၠတပုဒ္မွ ေျပာင္းလဲလာေသာ ျမန္မာစကားမွာ သႀကၤန္ျဖစ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ‘သကၤႏၲ’ ဟူေသာ ပါဠိပုဒ္မွ ဆင္းသက္လာေသာ ေ၀ါဟာရအျဖစ္ လည္းေကာင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာတုိ႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုဂံေခတ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၆၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ ေစာလွ၀န္း ဘုရားေက်ာက္စာ၌ ‘မိဖုန္၊ သႀကၤန္၊ စာရိယ္၊ ေညာင္ရိယ္၊ သြန္႔မျပယ္၊ စိတ္လွ်င္တည္၏’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားအား ေရးထုိးထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။