Editorials

ျပႆနာရပ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး

သူနာျပဳမ်ား ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရိွသူမ်ား ပါ၀င္သည့္ ညိႇႏႈိင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပပိုင္ခြင့္

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပပိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားစြာမွ ေပၚထြက္လာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ဟု ယူဆၾကသည္။ အၾကြင္းမဲ့ ဆႏၵျပပိုင္ခြင့္ကို  မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကမွ် အာမခံထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ဆႏၵျပပိုင္ခြင့္သည္ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းပိုင္ခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႕ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိခြင့္တုိ႔မွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

မေအာင္ျမင္ရျခင္း အေၾကာင္းမ်ား

က်႐ံႈးမႈေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ေနပါသလား။ တစ္ခ်ိန္လံုး က်႐ံႈးေနသည္ဟု ခံစားေနရပါသလား။ တစ္ခ်ိန္လံုး က်႐ံႈးေနျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားကို သိျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ အနာဂတ္၌ ယင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

(၁) ပ်င္းရိျခင္း - ေအာင္ျမင္ရန္ စိတ္ကူးရိွေသာ္လည္း အားထုတ္မႈ နည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု မွတ္ယူေသာ္လည္း အမွန္တကယ္၌ အလုပ္ကို တကယ္မလုပ္ဘဲ အျခားသူမ်ားအား မိမိ၏အလုပ္အေၾကာင္း ရွင္းျပရန္အတြက္ ေတြးေတာရင္းသာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေနသည္။ ပ်င္းရိျခင္းကိုရပ္၍ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်င့္၀တ္တစ္ရပ္ကို စတင္ခ်မွတ္ပါ။

ပညာေရး အစဥ္အလာႏွင့္ ေက်ာင္းသားတုိ႔၏ ပင္ကိုစြမ္းရည္

အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္း၌ျဖစ္ေစ၊ တကၠသိုလ္၌ျဖစ္ေစ၊ စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈအား လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပညာေရးဟု ေခၚဆုိသည္။ ေက်ာင္းသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရသည့္ မည္သူမဆုိ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ ျပဳမႈကို ခံရသည္။ အခန္းတစ္ခု အတြင္း၌ စာအုပ္တစ္အုပ္၊ ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္း၊ စကၠဴတစ္ရြက္ အစရွိသည္တုိ႔ျဖင့္ ထုိင္ကာ ဆရာဟု ေခၚဆုိေသာ တစ္စံုတစ္ဦးက ေပးသည့္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေရးမွတ္ျခင္း ျပဳရသည္။ ပညာေရးသည္ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအျဖစ္ သိမႈကို မ်ဳိးဆက္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားကို ထူေထာင္လိုက္ခ်ိန္မွ စ၍ သိမႈမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းေပးရန္ လူမ်ားကို ငွားရမ္းရသည္။ သ

စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးအျမတ္ မရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူထု အက်ဳိးအတြက္ အေလးထား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစရာ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေနရာ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကာလရွည္ အသားက်ေနေသာ အေနအထားမ်ားမွ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထား တစ္ရပ္ဆီသို႔ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရရွည္တြင္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အေျဖရွာေျဖရွင္းျခင္း၊ လတ္တေလာ အေျခအေနမွန္မ်ားအေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကုိ ဖန္တီးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ