Editorials

အျပစ္၊ အရွက္၊ အေၾကာက္ႏွင့္ လူသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား

လူသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၌ အျပစ္ျပဳမိျခင္းကို တုံျပန္မႈ သုံးမ်ဳိးရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ အျပစ္၊ အရွက္ႏွင့္ အေၾကာက္တို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ခံစားမႈ သုံးရပ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ဳိးအစားသုံးရပ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။

အျပစ္ရွိျခင္း- အျပစ္မဲ့ျခင္းယဥ္ေက်းမႈသည္ တစ္သီးပုဂၢလဆန္သည့္ လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ျဖစ္ထြန္းၿပီး အေနာက္တုိင္း၌ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရသည္။ ယင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားသည္ အျပစ္ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမွားကိုျပင္ဆင္ရန္အတြက္ တရားမွ်တမႈ သို႔မဟုတ္ ခြင့္လႊတ္မႈကို ရွာေဖြရသည္။

ပညာေရးဆုိင္ရာ စိတ္ပညာ

ပညာေရးဆုိင္ရာ စိတ္ပညာ ဘာသာရပ္သည္ လူသားတုိ႔၏ ေလ့လာသင္ယူမႈကို သိပၸံနည္းက် ေလ့လာျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ စိတ္ပညာဘာသာခြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သိျမင္ျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အျပဳအမူဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွေန၍ သင္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းသည္ အသိဥာဏ္၊ အသိအျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ သက္ေရာက္မႈ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ မိမိကိုယ္မိမိ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ မိမိဘာသာ သိျမင္လာမႈတို႔အျပင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ၌ ယင္းအခ်က္မ်ား၏ အခန္းက႑ကိုပါ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၌ ကြဲျပားျခားနားေၾကာင္း သုေတသနျပဳသူမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္လာေစသည္။ ပညာေရးဆုိင္ရာ စိတ္ပညာ၏ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္သည္ ပမာဏတုိင္းတာမႈဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ၌ အႀကီးအက်ယ္ တည္မီွေနသည္။ ယင္းတြင္ ပို႔

အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ

စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္အရြယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားတစ္ဦး ကြန္ဒိုေပၚမွ ခုန္ခ်ေသဆံုးမႈက စိတ္မေကာင္းစရာအျပင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားစြာ ရိွေနသည္ကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္မီ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရိွေသာ အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ ရခဲလွသည့္ လူ႔ဘ၀ဟု ဆိုေလ့ရိွေသာ္လည္း သူမ၏ အသက္အား အဘယ့္ေၾကာင့္ သတ္ေသရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ မည္သို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့ခဲ့ရသည္ဆိုသည္မွာ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ အျဖစ္မွန္ ေပၚေပါက္ရန္လိုအပ္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနေသာ ဘ၀မ်ားစြာအတြက္ အခ်ိန္မီကူညီ

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာအေပၚ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္ ပိုမိုေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္အတူ စီးပြားေရးက႑ဆုိင္ရာ အလားအလာေကာင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပဳျပင္စရာမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိလာသည္။

ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူျခင္း

လူသားအားလံုးသည္ ေျမေပၚ၌ အမီွျပဳကာ ေနထိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမသည္ လူသားအားလံုးအတြက္ တူညီသည့္ ဘံုလိုအပ္ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။ စားပြဲေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ စားစရာမ်ားသည္ပင္လွ်င္ အဆိုပါ ေျမမွလာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကမ​ၻာေပၚတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴစရာႏွင့္ ေနထိုင္စရာေျမသည္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ မိနစ္တိုင္း၌ လယ္ယာေျမဧကႏွင့္ခ်ီလ်က္ ဆံုး႐ႈံးေနရသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လယ္ယာေျမမ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈသည္ ပို၍ပင္ ျမန္ဆန္ေနသည္။