Editorials

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး

Eleven Media Group ၏ မံုရြာၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ ကိုစိုးမိုးထြန္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၀၀ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းေဘးတြင္ ေမွာက္လ်က္ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း မံုရြာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရး အျမန္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းေပးရန္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္က ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သတင္းစာဆရာမ်ားသည္ သတင္းမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ျပည္သူမ်ားသို႔ သတင္းတင္ျပေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ မသမာသူမ်ားႏွင့္ မေကာင္းမႈလုပ္သူမ်ား၏ အၿငိဳးအေတး ပစ္မွတ္ထားကာ အသက္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည္အထိ

ျပႆနာတစ္ရပ္အား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

လူတို႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ဘ၀၌ ျပႆနာမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ကို ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳဘဲ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္အလံုအေလာက္ ရရွိျခင္းမရွိဟု ထင္ျမင္တတ္ၾကသည္။ ျပႆနာမ်ားေပၚ ျပႆနာမ်ား ထပ္ဆင့္ကာ ျပႆနာမ်ား အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ အတင္းမာဆံုး ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားကိုသာ ယာယီေျပေလ်ာ့ေစရန္ ေရတိုေျဖရွင္းနည္းျဖင့္ အလြယ္လမ္းကို လိုက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ဆီသို႔သာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားတတ္ၾကသည္။ ျပႆနာျဖစ္စဥ္၌ ျပႆနာအသီးသီး၏ ပင္မအခ်က္ကို ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲသျဖင့္ ျပႆနာမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာကာ အမွန္တကယ္ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေသာ မဆံုးႏိုင္သည့္ ျပႆနာသံသရာအတြင္း ပိတ္မိ

ဇြန္းျဖင့္ အဆင္သင့္ ခြံ႕ေကြၽးေသာ ပညာေရး

လူသားတို႔သည္ သတၱ၀ါမ်ားအနက္ အတိုးတက္ဆံုး မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေလ့လာသင္ႏုိင္စြမ္း ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္၌ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေလ့လာသင္ယူမႈျပဳေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရိွပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေလ့လာသင္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆရာမ်ားက ထိန္းညိႇေပး႐ံုသာ တတ္ႏုိင္ၾကသည္။ ၎အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့လာသင္ယူလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚေအာင္ အားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈကို စိတ္ပ်က္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သူတို႔မွာ ဆရာမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳရမညျ္ဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားစည္းမ်ဥ္း ငါးရပ္ကို တင္ျပလိုပါသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း

ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ထုတ္လုပ္ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၁၉၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းကာလ၌ ဆင္းရဲေသာ  စုိက္ပ်ဳိးေရးႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့ရာမွ ၂၀ ရာစု ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊  ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမ်ား၊ ကင္မရာမ်ား၊ စတီးထည္မ်ားႏွင့္ သေဘၤာမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အား ဒုတိယအႀကီးဆုံးႏုိင္ငံအထိ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္  ရွိေနခဲ့ရာမွ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ာ

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈရရွိရန္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏အာဏာကို မည္သို႔မည္ပံု အသံုးျပဳႏုိင္ပါသနည္း။ စီးပြားေရးပညာရွင္အမ်ားစုက ေစ်းကြက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္မႈရွိရန္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက ကူညီရန္လိုအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရးကို ခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မာဒါဂါစကားတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရသည္။ ဆိုးရြားေနေသာ စီးပြားေရးကို ကုစားႏုိင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက အၾကံျပဳေလ့ရွိၾကသည္