Editorials

ပေဟဠိဆန္ေသာ ကိုကင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာစက္မႈဆိပ္ကမ္း (MIP) ႏွင့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္းတို႔မွ ထုတ္သြားေသာ ကြန္တိန္နာမ်ားအတြင္းမွ ကိုကင္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ပထမျဖစ္စဥ္မွ ကိုကင္း ကီလို ၂၅၀ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ ကြန္တိန္နာမွာ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာျဖင့္  တင္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူတြင္ Transit ျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း(MIP) သို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္က ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုကင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ကီလို ၂၅၀ အား ေပ ၂၀ အက်ယ္အ၀န္းရွိ ကြန္တိန္နာအတြင္း သၾကားမ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာ သယ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း သိမ္းဆည္းရမိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတ

လူငယ္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးစြဲ အႏၲရာယ္

မူးယစ္ေဆးဟူသည္ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္ကို သက္ေရာက္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ၿပီး တလြဲသံုးႏုိင္ေျခ အလြန္ျမင့္မားသည္။ တရားမ၀င္ေသာ သေဘာျဖင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ ေဆး၀ါးတစ္မ်ဳိးကို မူးယစ္ေဆးဟု ေခၚဆုိတတ္သည္။ မူးယစ္ေဆး (Narcotics) ကို မူလက နာက်င္မႈ သက္သာေစၿပီး အာ႐ံုကို ထံုထိုင္းသြားေစသည့္ အရာအမ်ဳိးမ်ဳိးအား ရည္ညႊန္းကာ ေခၚဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒေရးရာ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ မူးယစ္ေဆးဟူသည္ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းမွတစ္ဆင့္ထြက္ ပစၥည္းမ်ားအျပင္ ဘိန္းအား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အစားထုိးျပဳလုပ္ထားေသာ အရာမ်ား ပါ၀င္သည္။ ယခုအခါ ကမၻာတစ္လႊား၌ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈ ျပႆနာက ႀကီးထြားသည္ထက္ ႀကီး

ပညာေရး က႑ႏွင့္ ေရတိုေရရွည္ အစီအမံ

‘ပညာေရႊအိုး လူမခိုး’ ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကား ရိွသည္ႏွင့္အညီ ပညာေရး၏ အခန္းက႑မွာ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ စာရင္း၀င္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာ့အဆင့္မီ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးတြင္ ပညာေရး အခန္းက႑၏ အေရးပါမႈမွာ အဓိက က်ေနသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး အရင္းအႏွီးမွာ အဆင့္မီ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးစနစ္မွ ေမြးထုတ္ေပးသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္ဘ၀၏ အစဥ္အလာ

ေန႔စဥ္အလိုက္ကို အေျခခံ၍ လူသားတုိ႔ ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ပံု၊ ေတြးေတာပံုႏွင့္ ခံစားပံုကို ရည္ညႊန္းကာ ေန႔စဥ္ဘ၀ဟု ေခၚဆုိၾကသည္။ လူသားအမ်ားစုသည္ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏိုးၾကားေနၿပီး အနည္းဆံုး ညတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း၌ အိပ္စက္ၾကေသာေၾကာင့္ လူသားတုိ႔အား ေန႔ဘက္၌ က်က္စားသည့္ သတၱ၀ါဟု ေခၚဆုိၾကသည္။ လူအမ်ားစုသည္ ေန႔တစ္ေန႔၌ အစားအစာကို ႏွစ္နပ္ သို႔မဟုတ္ သံုးနပ္စားၾကသည္။ လူသားတုိ႔အတြက္ (ညဆုိင္းဆင္းရသည္မွလြဲ၍) အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ နံနက္မွ စတင္သည့္ ေန႔ဘက္တစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားအတြက္ ညေနခင္းအခ်ိန္သည္ အပန္းေျဖခ်ိန္ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ေန႔တုိင္း ေရခ်ဳိးျခင္းမွာလည္း လူအမ်ားအတြက္ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ပညာေရးအေပၚ နည္းပညာ၏ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

နည္းပညာသည္ လူသားတို႔ ေန႔စဥ္ဘ၀၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ပို၍ပို၍ ျဖစ္၍လာေနသည္။ နည္းပညာသည္ ေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားသာမက မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း သယ္ေဆာင္၍ လာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း  မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားက ေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းပစ္ခဲ့သည္။ နည္းပညာသည္ အေျခခံက်ေသာ အရာမ်ားအား ပိုမိုလ်င္ျမန္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အနက္ေရာင္သင္ပုန္းမ်ားအစား အျဖဴေရာင္ဘုတ္ျပားမ်ား၊ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ပ႐ိုဂ်က္တာမ်ား အစားထိုး ၀င္ေရာက္လာသည္။ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈအား ၾကည့္လွ်င္ နည္းပညာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာတို႔အတြက္ တလြဲအသံုးခ်စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ နည္းပညာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသာ