Editorials

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္

ဖိလစ္ပိုင္၌ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးႏွင့္ အေမရိကန္၌ ေဒၚနယ္ထရန္႔တုိ႔ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ရရွိသြားျခင္းႏွင့္ ၿဗိတိန္တြင္ Brexit (ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္မႈ) ဘက္က ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ၌ အႏိုင္ရရွိသြားျခင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးေရစီး၌ ထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို ျမင္ႏုိင္သည္။ ယင္း၌ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္ ဦးေမာ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေနအထား၌ ကမၻာေပၚတြင္ ဆင္းရဲသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသာမက ခ်မ္းသာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားပါ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စီရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ခ်မ္းသာသည့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ေပါမ်ားမႈကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကို အျပင္းအထန္ ရင

စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

စီးပြားေရးတြင္ ယခင္ကထက္ ထုတ္လုပ္မႈ မည္မွ်ပိုလာသနည္း ဟူသည္ကို စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈ ဟုေခၚသည္။ စီးပြားေရးတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုလာပါက လုပ္ငန္းမ်ား ပို၍အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေငြအရင္းအႏီွးလည္း ပိုမိုလာမည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား ပိုမိုငွားရမ္း လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးႏုိင္ၿပီး ၀င္ေငြလည္း တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ စားသံုးသူမ်ားမွာလည္း အပိုထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးစြဲရန္ ေငြေၾကးပိုမိုရွိလာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအားလံုးက အေပါင္းလကၡဏာ သေဘ

အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ျခင္း အပါအ၀င္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

သဘာ၀သယံဇာတ စည္းကမ္းမဲ့ အလြန္အကြ ၽံတူးေဖာ္မႈမ်ား၊ သစ္အလြန္အကြၽံ ခုတ္ေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးရာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ဆိုးရြားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား စသျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရိွဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ဒုတိယအဆိုးရြားဆုံးႏုိင္ငံ

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးရမႈအနက္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ လူအသက္ ေသဆုံးမႈမ်ားသည္လည္း  ဆိုးရြားလွသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WHO) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ လူေသဆုံးမႈတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ဒုတိယ အဆိုးရြားဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူ

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူ (Organization Behaviour) ဟူသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း လူသားတုိ႔၏ အျပဳအမူအေပၚ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ လူအုပ္စုလိုက္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုတုိ႔က ႐ိုက္ခတ္ပံုကို ေလ့လာသည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သေဘာတရားစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရာယွက္ ပါ၀င္ေနေသာ နယ္ပယ္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ လူမႈေဗဒ၊ စိတ္ပညာ၊ ဆက္သြယ္ေရးပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အဓိကထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ သီအုိရီမ်ားကလည္း အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူအေပၚ ျဖည့္စြက္ေပးသည္။ ၎အျပင္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းက်င့္ထံုးမ်ားအေပၚ ပိုမိုအဓိကထားေသာ လူသားရင္းျမစ္ aလ့လာ