Editorials

အၾကင္နာတရား ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ကမၻာႀကီး

လူ႐ႈပ္ေသာ ေစ်း၀ယ္စင္တာႀကီးတစ္ခု၌ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈကို ကူညီရွာေဖြေပးမည္လား။ ဘတ္စ္ကား သို႔မဟုတ္ ရထားေပၚတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ထိုင္ခံုေနရာ ဖယ္ေပးမည္လား။ အိမ္နီးခ်င္းကို တံခါးေခါက္ကာ “စူပါမားကက္သြားမယ္၊ လမ္းၾကံဳလိုက္ဦးမလား” ဟု ေမးျမန္းမည္လား။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို လူတို႔အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ႐ိုးသားစြာ ျပန္လည္ေျဖဆိုရန္ အခက္ေတြ႕လာၾကရသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္သူအျဖစ္ လူတို႔သည္ ၾကင္နာတတ္ေသာ ပင္ကိုစိတ္ထားမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးကာ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုရန္ပင္ စိတ္ဆႏၵမဲ့လာၾကသည္။ ကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ သူစိမ္းတစ္ရံဆံမ်ားအာ

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သူ၏ ယဥ္ေက်းမႈ

ယဥ္ေက်းမႈဟူသည္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စုတစ္စု သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ဘံုသေဘာကိုေဆာင္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈမွ တစ္ဆင့္ လူမ်ားႏွင့္ လူအုပ္စုမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္ မိမိတို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ကာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဘုံသေဘာေဆာင္ေသာ စံတန္ဖိုးမ်ားကို လိုက္နာလ်က္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၌ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္ အျမင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနသည္။ ဘာသာစကား၊ ဓေလ့၊ ထံုးတမ္း၊ စံတန္ဖိုး၊ သတ္မွတ္ခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လက္နက္ကိရိယာ၊ နည္းပညာ၊ ထုတ္ကုန္၊ အဖြဲ႕အစ

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ

ကမၻာေပၚတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္၌ ေနထုိင္ေနရသူ ျမင့္တက္လာေနၿပီး ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ခုိင္မာေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တုိးတက္ခဲ့မႈမ်ားကို ပ်က္ျပားရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO) က ေမ ၁၈ ရက္က သတိေပးခဲ့သည္။ ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း အာဖရိကႏွင့္ အာရွတုိက္ေနရာ အမ်ားစုတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ဆက္လက္ျမင့္တက္ ေနသည္ဟု ILO က ဆိုသည္။ ယေန႔ကမၻာတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁ ဒသမ ၉ ေဒၚလာေအာက္ ၀င္ေငြျဖင့္ ေနထုိင္ေနရေသာ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတသူႏွင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃ ဒသမ ၁ ေဒၚလာေအာက္သာ ၀င္

ေန႔စဥ္ဘ၀ႏုိင္ငံေရး

လူအမ်ားက ေန႔စဥ္ဘ၀ကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈမရွိဟု ထင္ျမင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ား ဘာမွ်မသိေသာအရာႏွင့္ ၀င္ေရာက္ေျပာဆုိရန္ မသင့္ေသာအရာဟူ၍ မွတ္ယူတတ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ ဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္ကို လူအမ်ားနားမလည္ျခင္းမွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းေလစြ။ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀အေပၚ သက္ေရာက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရွ႕သို႔ တိုးတက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အနာဂတ္ကို မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္၏ လက္ျဖင့္ခံယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏို

ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အေနအထားမ်ား

ကမၻာတစ္လႊားရိွ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ၎တို႔တိုင္းျပည္ အသီးသီး၏ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေရးသားရတတ္သည္။ အစိုးရအသီးသီးတို႔သည္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေပၚ က်င့္သံုးသည့္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပားျခားနားၾကရာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက သူတို႔၏ သတင္းဌာနအေနျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရရိွႏုိင္မည့္ အေနအထားမ်ားႏွင့္ ညိႇယူကာ သတင္းလိုက္ရျခင္းႏွင့္ သတင္းေရးသားရျခင္းတို႔ ျပဳၾကရသည္။ အေနာက္တိုင္းမွ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားစြာတို႔က သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ကို အာမခံထားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈအနည္းငယ္သာ ျပဳၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေနျဖင့္ သတင္းလိုက္ျခင္း၊ သတင္းေရးသားျခင္းႏွင့္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းတိ