Editorials

မိုးရာသီႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္စဥ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားရွိသည့္အနက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္း တုိက္ခတ္မႈအၿပီးတြင္မူ မိုးေလ၀သဆိုင္ရာသတင္းမ်ား သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူအၾကား ပိုမိုအေလးထား သတိျပဳလာၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ရာသီဥတု ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ပိုမိုလ်င္ျမန္လာသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ျခင္း၊ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း၊ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိးရြာသြန္းျခင္း အပါအ၀င္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ဆုိးရြားသည့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တုိးျမႇင့္ခံစားလာၾကရသည္။

ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္သာ

ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ျငင္းဆိုမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားလ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ကတိက၀တ္ျပဳမႈဆီသို႔ေရာက္ေအာင္ သြားရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းဟု ေခၚဆိုသည္။ မည္သည့္ သေဘာမတူညီႏိုင္မႈ၌မဆို လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးသည္ မိမိတို႔ရပ္တည္ရာဘက္ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး ရလဒ္ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း နားလည္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တရားမွ်တသည့္ သေဘာတရားစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းလ်က္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရွိမည့္အခ်က္ကို ရွာေဖြျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာရလဒ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္

၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းမွ ျပည္သူမ်ားကို ရည္မွန္းခ်က္ သုံးရပ္ကုိ အသိေပးလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ကာ “ပထမအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား၏ ေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္သည့္ “ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေရး”မွာ မိမိတုိ႔၏ ပန္းတုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nation-wide-Ceasefire Agreement - NCA) ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးေရး၊ တတိယအခ်က္မွာ လက္ခံက်င့္သုံးေနသည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးမူ ျဖစ္ေၾက

ကတိသစၥာ တည္ေသာခါ၀ယ္

“ကတိသစၥာ တည္ေသာခါ၀ယ္ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္၀င္၏” ဟူေသာ ဆုိ႐ိုးစကားသည္ ျမန္မာစာေပ၌ အထင္အရွား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစုသည္ အခ်ိန္မေရြး ကတိမ်ား ေပးတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေပးခဲ့သည့္ ကတိမ်ား တည္ေစရန္ မည္သို႔မည္ပုံ ထိန္းသိမ္းတတ္ၾကပါသနည္း။ လူတစ္ဦးအတြက္ ဘ၀၌ ေပးခဲ့သမွ် ကတိအားလုံး တစ္ခုမက်န္ တည္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ မိမိအေနျဖင့္ ကတိမည္မွ်ကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၿပီး ကတိမ်ားအား မည္သို႔မည္ပုံ ကုိင္တြယ္ခဲ့သနည္း ဟူသည္မွာ မိမိကိုယ္မိမိ နားလည္ရန္ အတြက္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ အဘိဓာန္၌ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ကတိဟူသည္ တစ္စုံတစ္ဦး အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္စုံတစ္ရာကို ျပဳလုပ္ပါမည္ သို႔မဟုတ္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္ဟူေသာ

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ အလားအလာ

ႏုိင္ငံ၏အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာေရး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ စနစ္တက် စီမံခ်က္ခ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ လႈိင္းဘြဲ႕မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ဳိက ေမ ၂၅ ရက္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၅ ခု၌ လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄၉ သန္း နီးပါးရွိၿပီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အထိသည္ ၃၂ ဒသမ ၉၈ သန္း ရွိၿပီး အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့သည့္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္မွာ ၂ ဒသမ ၉ သန္းရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ဳိက ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။ “ဒီလူဦးေရ စာရ