ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အၿပီးသတ္ရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္သာ …

ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၏ယံုၾကည္မႈရရွိေစႏုိင္သည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရ အာေဘာ္သတင္းစာ  Global Times ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဇြန္၁၄ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ခရီးစဥ္စတင္ခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ဧရာ၀တီ-ေက်ာက္ဖယား-မဲေခါင္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ (ACMECS) ကို တက္ေရာက္မည့္အခ်ိန္၌ Global Times က ယင္းကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ကေမၻာဒီယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔အၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရး ခိုင္မာမႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ရည္ရြယ္သည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ACMECS ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ရာတြင္ ထိုစဥ္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ (အထူးသျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေျခခံ အေဆာက္အအံုက႑၌) ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုလားပါက မူ၀ါဒအဆက္မျပတ္ေရးႏွင့္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းမႈအေပၚ ပိုမို အာ႐ံုစုိက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  Global Times သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးက ေရရွည္ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့သည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကေသာ္လည္း ယင္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔သေဘာ တူညီထားခဲ့သည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျပည့္အစံု အတည္ျပဳၿပီးသား စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အစဥ္အလာကို ဆန္႔က်င္သည့္တစ္စံုတစ္ရာကို  ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Global Times သတင္းစာက စြပ္စြဲေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စီမံကိန္းကို ေရရွည္ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး မူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ မေရရာမႈအေပၚစိုးရိမ္ရမႈမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ယံုၾကည္မႈကို က်ဆင္းေအာင္လုပ္ခဲ့သကဲ့သို႔ ရွိသည္ဟုလည္း  Global Times က ေရးသားခဲ့သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ျပည္သူတို႔၏သေဘာထား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဦး၀င္းျမင့္၏ခရီးစဥ္မွေန၍ထူးျခားေသာ သတင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ လက္ေတြ႕မက်ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ စီမံကိန္းကိစၥအား ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးကာ အျပန္အလွန္အက်ဳိးရွိသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အေျခခံလ်က္ စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္ရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရအာေဘာ ္သတင္းစာျဖစ္သည့္ Global Times က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အမွန္တကယ္တြင္  Global Times က ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးက ေရရွည္ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့သည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနသည္ဆိုျခင္းမွာ မွန္ကန္ျခင္းမရွိပါ။ သန္း ၅၀ ရွိေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအနက္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို လံုး၀ လိုလားမႈ မရွိျခင္းသည္သာ မွန္ကန္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိစၥသည္ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားကိစၥသက္သက္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားက ျမစ္ဆံုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတည္တ့ံခိုင္ျမဲမႈ၏ သေကၤတျဖစ္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား အတင္းအဓမၼ ျပန္လည္စတင္လာပါက ယင္းကို ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္မႈဟု မွတ္ယူၾကမည္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ ခိုင္ၿမဲသည့္ ေရရွည္ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည့္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာအခ်ိန္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ အက်ပ္ကိုင္လာျခင္းကို မိတ္ေဆြေကာင္းမပီသမႈဟု ယူဆရဖြယ္ရွိေနသည္။  မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔မည္သည္ တစ္ဦး၏ အခက္အခဲကို တစ္ဦးက အျပန္အလွန္ကူညီလ်က္ လိုက္ေလ်ာျခင္း၊ အေလွ်ာ့ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္၍သာ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးကိုတည္ေဆာက္ၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္  အခက္ၾကံဳေတြ႕ ေနရခ်ိန္၌ ယခုကဲ့သုိ႔ အက်ပ္ကိုင္သည့္သေဘာ ေဆာင္လာျခင္းက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္စီပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကိုလည္း မလံုျခံဳေသာစိတ္  ျဖစ္ေစေပလိမ့္မည္။ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းအပါအ၀င္  တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အျခားစီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ယင္းစီမံကိန္းတို႔အနက္ မ်ားစြာကို အထူးတလည္ ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိေသာ္လည္း ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိစၥသည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန ကန္႔ကြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ သေဘာတူညီမည့္ မည္သည့္အစိုးရ၊ မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ မည္သူမဆို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ဖ်က္ဆီးသည့္ သမိုင္းတရားခံအျဖစ္ နာမည္ဆိုး က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းပီသမႈကို ျပသလိုပါက  ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးကိုသာ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္လ ၁၇ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

တာ၀န္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိတ္ထားမ်ား

အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစု၌ ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည့္ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုး တာ၀န္ယူျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္ထားသံုးမ်ဳိးကို ေရွာင္လႊဲတတ္ေသာ၊ တြက္ခ်က္တတ္ေသာႏွင့္ ေျပးေတြ႕တတ္ေသာဟူ၍ သံုးမ်ဳိးခြဲျခားေလ့ရိွၾကသည္။ ယင္းအမ်ဳိးအစား အသီးသီးတို႔သည္ တာ၀န္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈျမင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ တုံ႔ျပန္ရာတြင္လည္းေကာင္း ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ လူအခ်ဳိ႕သည္ အေျခအေနတစ္ရပ္၌ ေျပးေတြ႕တတ္ေသာ စိတ္ထားရိွေသာ္လည္း အျခားအေျခအေနတစ္ရပ္၌မူ ေရွာင္လႊဲတတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ တြက္ခ်က္တတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ဳိး ရိွသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရိွရသည္။ အခ်ဳိ႕မွာမူ အလုပ္ခြင္၌ စိတ္ထားတစ္မ်ဳိး၊ အိမ္၌ စိတ္ထားတစ္မ်ဳိးႏွင့္ မိမိ ပိုမိုႏွစ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ ပါ၀င္ရသည့္အခါ စိတ္ထားတစ္မ်ဳိး ျဖစ္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးအား အမ်ဳိးအစားတစ္ရပ္အတြင္း၌ အေသသတ္မွတ္ထား၍ မရပါ။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြင္း လူတို႔၏ ေတြးပံုႏွင့္ ျပဳမူပံု၌ ယင္းစိတ္ထားသံုးမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္၍ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္ကို နားလည္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေရွာင္လႊဲတတ္ေသာ စိတ္ထား – က်႐ံႈးႏိုင္ေျခရိွသည့္ စြန္႔စားမႈမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားသည္။ အျမဲတေစ သားေကာင္တစ္ဦးကဲ့သို႔ ခံစားေနတတ္သည္။ “ဘာလုပ္ရမလဲ ေျပာပါဦး” ဟူေသာ စိတ္အေျခအေန၌သာ ရိွေနတတ္သည္။ အမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ အကာအကြယ္ရွာတတ္ၿပီး တာ၀န္ခံရမႈကို ျငင္းပယ္တတ္သည္။ အလုပ္ကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမွန္သမွ်ကို အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ ႐ႈျမင္တတ္သည္။

တြက္ခ်က္တတ္ေသာ စိတ္ထား – မည္သည့္စြန္႔စားမႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္မည္ကို ေသခ်ာစြာ ဆံုးျဖတ္တတ္သည္။ အေနအထားေပၚမူတည္လ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့နည္းေသာ အရာမ်ားကို အလ်င္အျမန္လႊတ္ခ်တတ္သည္။ တစ္သမတ္တည္းမရိွ၊ သာမန္ထက္ ထူးကဲမႈမွသည္ စိတ္မပါလက္မပါ အားထုတ္မႈမ်ဳိးသို႔ ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္။ အမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ အားနည္းခ်က္ကို ဆင္ေျခေပးရန္အတြက္ အေသအခ်ာဖန္တီးထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာတတ္သည္။ အက်ဳိးအျမတ္အေပၚ မူတည္လ်က္ အခက္အခဲမ်ားကို အတားအဆီးမ်ား သို႔မဟုတ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားဟု ႐ႈျမင္တတ္သည္။

ေျပးေတြ႕တတ္ေသာ စိတ္ထား – က်႐ံႈးမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ စြန္႔စားမႈကို စိတ္ပါလက္ပါ ျပဳလုပ္တတ္သည္။ အေနအထား အရပ္အရပ္အတြက္ တာ၀န္ယူတတ္ၿပီး တိုးတက္မႈ မရိွျခင္းအတြက္ စိတ္ထဲရိွသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပခဲသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား ရိွမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လံႈ႔ေဆာ္ေပးျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္တတ္သည္။  အမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ မိမိအမွားကို ၀န္ခံတတ္သည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ဖန္တီးမႈရိွစြာ တိုက္ခိုက္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားဟု ႐ႈျမင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြင္း လူတစ္ဦးအား သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေပးမည္ဆိုပါက ထိုသူ၏ ေတြးပံုႏွင့္ ျပဳမူပံုအရ တာ၀န္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္စိတ္ထား အမ်ဳိးအစား၌ရိွသည္ကို မွန္ကန္စြာအကဲျဖတ္ႏုိင္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရး၌ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္လ ၁၆ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

အစိုးရက သူ၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္း ျပည္သူမ်ား ေနထုိင္မႈအတြက္ တိုက္႐ိုက္ (ျပည္သူ႔ေရးရာ ဌာနမ်ားမွတစ္ဆင့္) ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ကာ ႀကီးၾကပ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဟု ေခၚသည္။ အဆုိပါ စကားရပ္သည္ (ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကတိေပးေလ့ရွိေသာ) လူမႈေရးဆုိင္ရာ အမ်ားဆႏၵႏွင့္ ပတ္သက္ေနၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၀င္ေငြ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာစြမ္းရည္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈတို႔ႏွင့္မဆိုင္ဘဲ အားလံုးအတြက္ ရရွိႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား လူသိရွင္ၾကား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လူသိရွင္ၾကား ရန္ပံုေငြထုတ္ေပးျခင္း မရွိသည့္ေနရာမ်ား၌ပင္လွ်င္ လူမႈေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးက႑အမ်ားစု၌ က်င့္သံုးေနမႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ အစိုးရက အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေလ့ရွိသည္။ ျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ျပည္သူတို႔အား ေစ့ေဆာ္မႈေပးေရးတုိ႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔သည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ နမူနာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးသည္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနသည္။ ေစတနာ့၀န္ထမ္း မီးသတ္ဌာနႏွင့္ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္အဖြဲ႕ အစရွိသည္ တုိ႔သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဆုိပါ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ခု၏ လိုအပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ လိုလားခ်က္ကို အျခားတစ္ခုက အကူအညီေပးရသည္။ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံမ်ား၌ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ တရား႐ံုးမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္၊ ပညာေရး၊ အေရးေပၚဌာနမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စစ္တပ္၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းလုပ္ငန္း၊ အမ်ားျပည္သူသံုးဘဏ္၊ ျပည္သူ႔အသံလႊင့္ဌာန၊ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တုိက္၊ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ လူမႈေရးဌာနမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အမႈိက္သိမ္းစနစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေရေထာက္ပံ့မႈကြန္ရက္ အစရွိသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ေခတ္သစ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရ၀န္ထမ္းဟုေခၚသည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အရာရွိမ်ားမွေန၍ ငွားရမ္းခန္႔ထားသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကသည္။ အစိုးရဌာနမ်ား အေနျဖင့္ အျမတ္အစြန္းရေရးကို ဦးတည္ရျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးကိုသာ အဓိကထားရသည္။ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္သူမ်ားထက္စာလွ်င္ လစာနည္းေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အျခားအက်ဳိးအျမတ္မ်ားေပးျခင္းအားျဖင့္ ကာမိေအာင္ ျပဳလုပ္ရသည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္မဆံုး႐ံႈးရေရး အာမခံခ်က္ ပိုမိုရွိေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ အမႈိက္သိမ္းစနစ္ႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ တရားစီရင္ေရးကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့စီမံေပးရျခင္းသည္ အစိုးရ၏ အဓိကတာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ႐ုျပဳၾကၿပီး ယင္းတုိ႔အေပၚ တည္မီွလ်က္ ေကာင္းစြာေနထုိင္ လႈပ္ရွားေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကား ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးမႈမ်ားအနက္ အထင္ရွားဆံုးလည္းျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားက ျပည္သူမ်ား၏ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈ သို႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္မႈကို ပံုသြင္းပံုေဖာ္ေပးသည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္၌ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ရပ္၏ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္သာဆံုးမွာလည္း အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

သဘာ၀ေဘးႏွင့္ အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ယခင္ကထက္ ပိုမိုလာကာ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္မႈခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္လာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ကမၻာ႔ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုအေျခအေနသည္လည္း လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာႏုိင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကလည္း ခန္႔မွန္းသတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အပူခ်ိန္သိသာစြာ ျမင့္တက္မႈ၊ ငလ်င္ေဘး၊ မုန္တိုင္းစေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း သိသိသာသာတိုးျမႇင့္ ၾကံဳေတြ႕ခံစားလာရသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား အရ ၂၁ ရာစုအလယ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေနရာေဒသမ်ား၌ အပူခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၃ စင္တီဂရိတ္မွ  ၂ ဒသမ ၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ ျမင့္တက္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ပူေႏြးလာမႈမွာ အသိသာဆုံးျဖစ္ၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ ၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ ျမင့္တက္လာႏုိင္ျခင္း၊ အနာဂတ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ လစဥ္ျပင္းထန္ေသာ အပူခ်ိန္ခံစားရႏုိင္သည့္ရက္မွာ ေလးရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ရွိႏုိင္ျခင္း၊ မိုးရြာသြန္းမႈ ပုံစံေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ ရာသီဥတုအလိုက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ၿပီး မုတ္သုံရာသီကာလအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျခင္း၊ ေလ်ာ့နည္းျခင္း အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေပသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျပႆနာသည္လည္း ႏုိင္ငံအႏွံ႔ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚထုိးႏွက္မႈအျဖစ္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။ မိုးသည္းထန္စြာရြာ သြန္းမႈႏွင့္အတူ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားစုတြင္ ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည္။ လမ္းမ်ားပ်က္စီးျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ တံတားမ်ားက်ဳိးက်ျခင္း၊ ဆည္ေရႀကီးျခင္း၊ ေတာင္က်ေရျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ တာေပါင္က်ဳိးျခင္း၊ လူေနအိမ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲလူမႈဘ၀ျပႆနာ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လူေသဆုံးမႈအခ်ဳိ႕ရွိေနသည့္အျပင္ သီးႏွံစိုက္ခင္းဧကေပါင္းမ်ားစြာ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္တို႔၏ ႏွစ္စဥ္ခပ္စိပ္စိပ္ ထိုးႏွက္မႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာတုန္႔ျပန္ ကာကြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အထူးလိုအပ္ေနေပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံႏုိင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈတြင္ ေအာက္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ေနၿပီး သဘာ၀ေဘးရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရမႈတြင္မူ ထိပ္ပိုင္းတြင္ ရွိေနေသာႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ဆင္းရဲ၍ နည္းပညာခ်ဳိ႕တဲ့ အားနည္းေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနရာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ရပါက အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားထက္လည္း သက္ေရာက္မႈဆိုးက်ဳိးႀကီးသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာတုန္႔ ျပန္ႏုိင္စြမ္းကို အထူးအေလးထားရေပလိမ့္မည္။ ေဒသအမ်ားစုတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင့္နိမ့္မႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ၾကံဳလွ်င္ အဆက္အသြယ္မ်ားလည္း ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ လုံျခံဳမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ားအခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္းသည္ အဓိကထိုးႏွက္ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈဒဏ္ကို ဆက္တိုက္ခံစားေနရၿပီး စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ပိုင္းသည္ မ်ားစြာစကားေျပာေပလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရၾကရသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ပြားမီႏွင့္ ျဖစ္ပြားၿပီး အေျခအေနႏွစ္ရပ္စလုံးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခ်က္၊ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးႏိုင္မႈသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေရးႀကီးပါေၾကာင္း  The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

ႏုိင္ငံေရး ၿပိဳကြဲမႈ

ႏုိင္ငံေရးၿပိဳကြဲမႈဟူသည့္ စကားရပ္ကို အနည္းဆုံး စုစည္းညီညြတ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အအုံတစ္ရပ္က ပို၍ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအျဖစ္ ၿပိဳကြဲသြားသည့္ အေနအထားကို ေဖာ္ျပရာ၌ အသုံးမ်ားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ၀ါဒၿပိဳလဲသြားၿပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္စုံတစ္ရာ ေသာအေနအထားကို ရည္ညႊန္းသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေနအထားသည္ ဥေရာပ သမဂၢအတြင္း၌ ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္မႈႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခလည္း ရွိေနသည္။

ႏုိင္ငံေရးၿပိဳကြဲမႈအတြင္း ျဖစ္ေပၚသည့္အရာမွာ ႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အအုံတစ္ရပ္၏ အစိတ္အပုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားသည္ ျပင္းထန္လြန္းေသာေၾကာင့္ ၎င္းတို႔အေနျဖင့္ တူညီသည္ဟု ခံစားရေသာအခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ ေက်ာ္လႊားရန္မျဖစ္ႏုိင္ဟု ယူဆလာၾကသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို ကြဲျပားျခားနားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အခါ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး ၿပိဳကြဲမႈမ်ဳိးသည္ ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဥေရာပ သမဂၢသည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအရႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရမ်ားစြာ ကြာျခားေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ႏုိင္ငံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာသေဘာရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

တတိယကမၻာ၌ တည္ရွိေနဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအရႏွင့္ နယ္ေျမအရ ခုိင္မာမႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ ျမင့္တက္၍လာေနသည္။ အာရွေဒသ၊ အာဖရိကေဒသႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတို႔မွ အေထာက္အထားမ်ားက ႏုိင္ငံမ်ားစြာသည္ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခု ထက္ပိုေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္သို႔ ၿပိဳကြဲသြားႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။

အထူးသျဖင့္ တတိယကမၻာတြင္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး အရွိန္အဟုန္ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ မွီခိုေနရမႈက ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္တုိင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အလုိက္ကို အေျခခံေသာ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ေစသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားဆီသို႔  အတင္းအက်ပ္ တြန္းပို႔ႏုိင္သည္ဟု ပညာရွင္တို႔က ဆိုၾကသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ၿပိဳကြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရး ၿပိဳကြဲႏုိင္ေျခရွိျခင္းကို အထူးသတိျပဳရန္လုိသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အစိုးရ၏ စည္း႐ုံးေရးစြမ္းေဆာင္ရည္က အေရးပါသည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားမွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္မႈမ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို စနစ္တက် အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ျခင္း မပါ၀င္ဘဲ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဆုိင္ရာ အက္ေၾကာင္းမ်ား သက္သက္က ႏုိင္ငံေရးၿပိဳကြဲမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

၎အျပင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  ၎၏ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ႏုိင္သည္။ ေလ့လာသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရးၿပိဳကြဲရ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ (၁) ဗ်ဴ႐ိုကရက္ႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္ (၂) ဒီမို ကေရစီနည္းပါးမႈ (၃) လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္မရွိမႈ (၄) ျပည္သူကို တာ၀န္မခံသည့္ တစ္ပါတီစနစ္ (၅) ႐ုရွားကသာ လႊမ္းမိုးၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို လ်စ္လ်ဴ႐ွဴျပဳထားျခင္း (၆) ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ျမင့္မားၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အသုံးစရိတ္နည္းပါးျခင္းစသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံရွိေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳကြဲ မႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို အထူးသတိထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒ

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ အားလုံးေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိ႔ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒဟု ေခၚသည္။ ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး၌ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အစုိးရက ႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားဆီသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ရာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒသည္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ စြမ္းအင္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အေကာက္ခြန္၊ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ား၊ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဟူ၍ အတုိင္းအတာ က်ယ္ေျပာလွသည္။ ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒမ်ားစြာတုိ႔သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ အစုိးရက မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ပါ၀င္မည္နည္းဟူသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းအခုံ ျဖစ္ၾကရသည္။

အစဥ္အလာအရ ကြန္ဆာေဗးတစ္ျဖစ္သူမ်ားက လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံမႈ၌ အစုိးရသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ မပါ၀င္သင့္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ပုိ၍ကြန္ဆာေဗးတစ္ျဖစ္သူမ်ားကမူ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ စီးပြားေရးအရ တန္းတူညီမွ်ျခင္း မရွိမႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လစ္ဘရယ္အက်ဆုံးသူမ်ားက စီးပြားေရး လုံျခံဳမႈရွိေရး၊ လူမႈဒုကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အစုိးရ၏ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေထာက္ခံၾကသည္။ လစ္ဘရယ္က်သူ အမ်ားအျပားသည္ ေဘးကင္းလုံျခံဳ၍ မွ်တေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနရပ္မ်ားအား အာမခံရန္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကုိ ကန္႔သတ္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အစုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲသင့္သည္ဟူသည္ကုိ ယုံၾကည္ၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ ဘာသာေရးအရႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားအရ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒမ်ားမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ရသည္လည္း ရွိသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အစုိးရပုံစံသည္ ယင္း၏ ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပုံကုိ အႀကီးအက်ယ္ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္သည္။ အာဏာရွင္အစုိးရမ်ား လက္ေအာက္၌ အုပ္စုိးသူတစ္စုသည္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူတုိ႔၏ ပါ၀င္မႈ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူမႈ မပါဘဲ ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီမုိကေရစီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ျပည္သူတုိ႔၏ဆႏၵသည္ ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒ၏ တရား၀င္ပုံစံသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၏ အထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈအေပၚ၌ အဓိကမူတည္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားလည္း လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါ၀င္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီက မူ၀ါဒကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည့္ အာဏာရွိရမည္ဟု အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏုိင္သည္။ လူထုမီဒီယာမ်ားက ျပည္တြင္းေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ေပးၿပီး လူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒ၏ ထိေရာက္မႈသည္ အစုိးရ၏ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၲရားအေပၚ၌ မူတည္ေနၿပီး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရသည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၲရားသည္ ေႏွးေကြးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သကဲ့သုိ႔ မူလက ရည္ရြယ္ထားသည့္အတုိင္း မူ၀ါဒမ်ားကုိ က်င့္သုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ရသည္လည္း ရွိသည္။ ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒမ်ား အေနျဖင့္ တရား႐ုံးမ်ား၌ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိလည္း ရင္ဆုိင္ရႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔တြင္ တရား႐ုံးတုိ႔သည္ တရားစီရင္မႈဆုိင္ရာ ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္ မည္သည့္ဥပေဒမဆုိႏွင့္ မည္သည့္သမၼတ/၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔၏ အမိန္႔/လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ မဆုိ ပယ္ခ်ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒ မွန္သမွ်သည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ ကံၾကမၼာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆႏၵတုိ႔မွေန၍ ေသြဖည္ရန္ မသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မ်ား

ကမၻာေပၚရိွ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ (ACA) မ်ားသည္ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရၿပီး လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟု ယူဆထားၾကသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူရန္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရေသာေၾကာင့္ ယင္းေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားအျဖစ္ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၎အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္မႈရိွရန္၊ လူသိရွင္ၾကား တာ၀န္ခံမႈရိွရန္ႏွင့္ ရန္ပုံေငြေကာင္းစြာရိွလ်က္ ပါ၀င္သူမ်ားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဖြဲ႕စည္းထားရန္ လိုအပ္သည္။

ACA တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔၌ လြတ္လပ္မႈရိွရန္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အာမခံခ်က္ေပးထားရသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္၊ ဖမ္းဆီးရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ACA ၏ ႀကီးမားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒက အာမခံထားေပးရသည္။ မည္သူ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အဖြဲ႕ အစည္းကမွ် ၾကား၀င္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳဘဲ ၎တို႔၏ ဥပေဒအရလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သမာသမတ္က်က် ထုတ္ျပန္ရန္ ACA မ်ားကို အျပည့္အ၀ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားရသည္။ ACA ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္သည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လည္း ရိွရမည္ျဖစ္သည္။  ဥပမာအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္က ႀကီးၾကပ္ႏုိင္သည္။

ACA အဖြဲ႕မ်ားသည္ ‘ငါးႀကီးမ်ား’ ဟုေခၚေသာ အဂတိလိုက္စားမႈႀကီးမ်ား၌ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ၎တို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဆႏၵရိွမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရမည္ျဖစ္သည္။ ACA ၌ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေဖာ္ထားရန္၊ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူကို အစီရင္ခံရန္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ကို အာမခံရန္တို႔ကို က်င့္သံုးရသည္။ အဂတိ လိုက္စားမႈ၏ မေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရိွၾကေစရန္ႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာၾကေစရန္  ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ACA အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျပဳရန္လိုသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားသည္ ကမၻာတစ္လႊား၌ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ ႀကီးစြာေသာ အဟန္႔အတားျဖစ္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မေကာင္းေသာ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈက လုပ္ငန္းႀကီးထြားမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစကာ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားေစ႐ံုသာမက ဥပေဒေၾကာင္းအရႏွင့္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေစာမႈအရလည္း ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္ရိွေစသည္။  အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ညိႇႏိႈင္းစရိတ္မ်ား တက္ေစလ်က္ မွ်တေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ယုတ္ေလ်ာ့ေစကာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပးအစီအစဥ္ကို ပံုပ်က္ေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အဂတိလိုက္စားမႈေကာ္မရွင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အႀကီးအက်ယ္ မူတည္ေနပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

စာသင္ခန္းထဲမွ အျပဳအမူအခ်ဳိ႕

ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ စာသင္ခန္းအတြင္း စိန္ေခၚမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေႏွာင့္ယွက္ေသာ ေလးစားမႈကင္းမဲ့ေသာ သည္းမခံႏုိင္ဖြယ္ရာ အျပဳအမူမ်ား ပါတတ္သည္။ အျပဳအမူဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရွင္တို႔က စာသင္ခန္းအတြင္း ရင္ဆိုင္ရသည့္ အျပဳအမူအခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေလအိုး – သင္ခန္းစာတစ္ခု သင္ၾကားေနစဥ္ စကားမ်ားေနျခင္းသည္ ဆရာကိုသာမက အျခားေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚပါ ေလးစားမႈကင္းမဲ့သည့္ အျပဳအမူျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအျပဳအမူသည္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရိွသည့္ ႐ိုင္းပ်ေသာ အျပဳအမူျဖစ္သည္ကို နားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ စကားမ်ားေနျခင္းကို ရပ္တန္႔ပစ္ရန္  နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း အဆိုပါေက်ာင္းသားကို သီးသန္႔ခြဲထုတ္လုိက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္တန္႔ရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္ျခင္းသည္ နားက်ည္းဖြယ္ရာမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အႏုတ္လကၡဏာသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳမည့္အစား သင္ၾကားေနျခင္းကို ရပ္၍ အဆိုပါေက်ာင္းသား စကားေျပာရပ္သြားသည္အထိ ေစာင့္ေနရန္လိုသည္။ ထိုအခါ သူက သင့္အား ေက်းဇူးတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပံဳးျပလိုက္ရန္သာ လို သည္။

ပုန္ကန္သူ –  မည္သည့္အရာကိုမွ် မလုပ္ဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆန္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အာဏာဖီဆန္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။ သူႏွင့္ အာဏာလြန္ဆြဲမႈထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ လုပ္မည္လား၊ မလုပ္ဘဲ အက်ဳိးဆက္ကို ရင္ဆိုင္မည္လား  ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးရန္သာ လိုသည္။ ယင္း၌ အားလပ္ခ်ိန္ မေပးေတာ့ျခင္းသည္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက သူ၏ ေကာင္းမြန္လာေသာ အျပဳအမူကို အသိအမွတ္ျပဳကာ အျပံဳးျဖင့္ အားေပးရန္ လိုသည္။

အျငင္းသန္သူ – ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆရာအား ဆန္႔က်င္ျငင္းခုံျခင္းသည္  ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းရမည့္ အာဏာဖီဆန္မႈတစ္မ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းသား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ လံုး၀မသက္ဆုိင္ဘဲ သူႏွင့္ ျငင္းခံုပြဲအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။  သူ႔အား ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာပါက အာခံေနသူ ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ သူမွန္ကန္ေၾကာင္း  ေျပာရန္လိုအပ္သည္ဟု ပို၍ပင္ ခံစားလာရႏုိင္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ေဆြးေႏြးရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေၾကာင္း တည္ၿငိမ္စြာ ရွင္းျပလ်က္ မိမိအလုပ္ကို ဆက္လုပ္ရန္လိုသည္။  ေက်ာင္းသားက ဆက္လက္ျငင္းခုံေနပါက စာသင္ခ်ိန္ၿပီးမွ ေဆြးေႏြးရန္ အၾကံျပဳပါ။ စာသင္ခန္းကို ထိန္းထားရင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သိလိုစိတ္ႏွင့္ ေမးခြန္းထုတ္မႈကိုမူ အားေပးရမည္သာျဖစ္သည္။

စိတ္ဓာတ္က်ေနသူ – စိတ္ဂနာမၿငိမ္ေသာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓာတ္က်ေနေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ဆရာတစ္ဦးအတြက္ အာ႐ံုေထြျပားဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ယင္းအျပဳအမူကို သတိထားမိလွ်င္ထားမိခ်င္း ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ အဆိုပါ ေက်ာင္းသားသည္ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ စာရိတၱပ်က္ျပားသြားျခင္း ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ၌ ျဖစ္သည္။ စာသင္ခ်ိန္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အေသအခ်ာ ေဆြးေႏြးရင္း ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ကိုသိရရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။ ယင္းသည္  အိမ္၌ျဖစ္ပြား ေသာကိစၥ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၌ အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မိဘမ်ားကို အသိေပးရမည္သာျဖစ္သည္။

တြယ္ကပ္ေနသူ – ဆရာ၏အကူအညီကို အဆက္မျပတ္ ေတာင္းခံေနသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္လည္း စာသင္ခ်ိန္၌ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဆရာအေနျဖင့္ အေနအထားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္လိုၿပီး ေက်ာင္းသား၌ သင္ယူရခက္ခဲသည့္ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ ရိွေနသလားဟူသည္ကို သံုးသပ္ႏုိင္ရန္လိုသည္။ ဆရာအေနျဖင့္ အဆိုပါေက်ာင္းသားအား မိမိကိုယ္မိမိ အားကိုးလာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။  ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထပ္မံရွင္းျပရန္ ေတာင္းခံလာပါက ၎၏ေဘးမွ ေက်ာင္းသားအား ေမးျမန္းႏုိင္သည္ဟု ေျပာပါ။

ယခုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဆရာမ်ားအတြက္ အေထြေထြ သေဘာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အတြက္မဆို အရာရာသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႕အၾကံဳေပၚ၌သာ အျမဲတမ္း မူတည္ေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဇြန္လ ၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ . . .

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာဌာန (IEP) က ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းကိန္း (GPI) အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၅ ဆင့္ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး အဆင့္ ၁၂၂ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉ ႏုိင္ငံအနက္ ေျမာက္ကိုရီးယား (အဆင့္ ၁၅၀) ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ (အဆင့္ ၁၃၇ ) တို႔ၿပီးပါက တတိယေျမာက္ အဆင့္အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း၌ အဆင့္အႀကီးအက်ယ္ က်ဆင္းသြားေသာႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတို႔ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) တို႔အေပၚ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ က်ဆင္းရျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား နီးကပ္လာခ်ိန္၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္၏ အတိုက္အခံမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ က်ဆင္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ေတာင္အာရွေဒသမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အဆင့္ ၁၀ ဆင့္ က်ဆင္းသြားၿပီး အဆင့္ ၉၃ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္ ၇၀၀,၀၀၀ ႐ုတ္တရက္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ယခု ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းကိန္း အစီရင္ခံစာကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ IEP သည္ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူျခင္းမရွိသည့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမမ်ား စုစုေပါင္း ၁၆၃ ခုကို ၎တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အဆင့္အလိုက္ အမွတ္ေပးကာ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ GPI အစီရင္ခံစာတြင္ တင္းမာမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ ကမၻာႀကီးကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ဆင္းလာရသည္ဟု ဆုိသည္။ ယခု အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၂ ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ က်ဆင္းသြားၿပီး ၇၁ ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ဆီးရီးယား၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ အီရတ္ႏွင့္ ဆိုမာလီယာတို႔သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အနည္းဆံုးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အိုက္စလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ၾသစႀတီးယား၊ ေပၚတူဂီႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ အၿငိမ္းခ်မ္းဆံုးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူမ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမရွိဘဲ ၎တုိ႔၏ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး ၎တုိ႔၏ ဘ၀အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာေအာင္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အခါ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူတုိင္းအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းတုိ႔ မရွိဘဲ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ေနထုိင္ႏိုင္သည့္အခါ ရရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူတုိင္းအေနျဖင့္ ဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္၌ မည္မွ်စြာရွိျခင္း၊ တရားေရးစနစ္မ်ား ယံုၾကည္ရျခင္းႏွင့္ လူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို မွ်တၿပီး ထိေရာက္သည့္ ဥပေဒမ်ားက ကာကြယ္ေပးထားျခင္းတို႔ ရွိသည့္အခါ ရရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူတုိင္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရာ၌ ပါ၀င္ႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး အစိုးရက ျပည္သူမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္အခါ ရရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လူတုိင္းအေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ၊ သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ ေနစရာ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေနခ်င္စရာ ၀န္းက်င္တုိ႔အား မွ်တညီမွ်စြာ ရရွိသည့္အခါ ရရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို က်ား/မ၊ လူမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အမ်ဳိးအမည္ ခြဲျခားမႈႏွင့္မွ်မဆုိင္ဘဲ အလုပ္လုပ္ရန္ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရး ရရွိကာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳႏုိင္သည့္အခါ ရရွိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အညႊန္းကိန္း ျပန္လည္ျမင့္တက္လ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိပါေစေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အခ်က္အလက္မ်ားကေျပာသည့္ ပညာေရး နိမ့္ပါးမႈ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ား ေၾကညာခဲ့ရာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေအာင္ခ်က္ ၃၂ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ယမန္ႏွစ္ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သိသာစြာ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၇၁၆၁၈၈ ဦးရွိသည့္အနက္ ၂၄၂၇၃၆ ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ရာ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၃ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ၌ ၇၈၉၈၄၅ ဦး ေျဖဆိုသည့္အနက္ ၂၅၉၁၉၁ ဦးသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရာ ေအာင္ခ်က္ ၃၂ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၁ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၁၀၁၆၈ ဦး ေျဖဆိုသည့္အနက္ ၁၆၉၂ ဦးသာ ေအာင္ျမင္ၿပီး ေအာင္ခ်က္ ၁၈ ဒသမ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေအာင္ခ်က္အနိမ့္ဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံးမွာ မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တို႔၏ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း အေျပာင္းအလဲထက္ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းမႈသည္ ပညာေရးက႑အတြက္ စိုးရိမ္ရမည့္အခ်က္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ႏွစ္စဥ္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္မႈ ျမင့္မားေနသည္ဆိုသည့္အခ်က္ထက္ အဘက္ဘက္က ျပည့္စုံမႈမရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေရးသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ပို၍အေရးႀကီးေပသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ၿပီးလွ်င္ ေအာင္ခ်က္ဒုတိယ အနိမ့္ဆုံးျပည္နယ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းျပည္နယ္အတြင္းမွ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ တစ္ေယာက္မွ်မေအာင္သည့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၅ ေက်ာင္း ရွိေနသည္ဆိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက႑အတြက္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ တစ္ေယာက္မွ် မေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းအေရအတြက္ စုစုေပါင္းကိုၾကည့္လွ်င္ ၂၀၁၅ တြင္ ခုနစ္ေက်ာင္း၊ ၂၀၁၆ တြင္ ၁၀ ေက်ာင္း၊ ၂၀၁၇ တြင္ ၂၄ ေက်ာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ၂၅ ေက်ာင္းအထိ ျမင့္လာသည့္အခ်က္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ က်ဆင္းသြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ အဓိကအခ်က္မွာ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္လိုအပ္မႈ၊ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ထပ္တိုးဖြင့္လွစ္ေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း အထက္တန္းပညာ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၄၀၀ ခန္႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ B.Ed ဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမ ၃၀ ေလာက္သာ ထြက္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုအတြက္ လုံေလာက္ေသာ အေျခအေနေတြ မရွိသည္မွာ ေသခ်ာေနသည္။ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲသည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ မ်ားစြာေခတ္ေနာက္က် နိမ့္က်ေနဆဲ ျဖစ္ေနသည္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာပင္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျပည္သူတို႔အတြက္ ပညာေရးက႑၌ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးပါသည္။ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျခံဳငုံႏိုင္သည့္ တစ္ေျပးညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈ ရလဒ္ထြက္ရွိလာရန္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ေရတိုေရရွည္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေပသည္။ NLD အစိုးရ၏ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း တိုးတက္မႈရလဒ္မ်ား ခ်ျပႏုိင္ရန္ မလိုေသာ္လည္း ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ခ်ထားေပးႏုိင္ေရးအတြက္မူ သိသာစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးက႑ တိုးတက္ျမင့္မားလာေရးအတြက္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟခ်က္မ်ားအေပၚ ဂ႐ုျပဳကာ တစ္ေျပးညီ တိုးတက္မႈ ရွိေစေရးအတြက္ ပုံစံေဟာင္းမ်ားမွ ခြဲထြက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္