ျပႆနာေျဖရွင္းမႈဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ

ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈ အမ်ဳိးအစားႏွစ္ရပ္ လိုအပ္သည္။ ယင္းတို႔မွာ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းတို႔ ျဖစ္သည္။ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ယုတၱိေဗဒဆိုင္ရာ စဥ္းစားျခင္း၌ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း၊ တြဲဖက္ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးထုတ္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ ယင္းသည္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ ယုတိၱေဗဒ က်ေသာ မူေဘာင္တစ္ခုကိုေပးၿပီး အတိုင္းအတာက်ယ္ေျပာေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်လ်က္ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းရရွိရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈဆုိင္ရာ စဥ္းစားျခင္းသည္ အပိတ္သေဘာေဆာင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ လႊမ္းမိုးေလ့ရွိၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္အေၾကာင္း ရင္းမ်ားစြာကို ေဖာ္ထုတ္ကာ တကယ့္အေၾကာင္းရင္းအမွန္ကို ရွာေဖြရန္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။

ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ စဥ္းစားျခင္းသည္ ခြဲျဖာထြက္၍ စဥ္းစားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအတြက္ အတုိုင္းအတာက်ယ္ေျပာေသာ စိတ္ကူးမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းအေပၚအားျပဳသည္။ အစပထမတြြင္ လက္ေတြ႕မက် သို႔မဟုတ္ ျပႆနာႏွင့္ ယုတိၱရွိစြာ ဆက္စပ္မႈမရွိဟု ထင္ရသည့္ သိသာထင္ရွားေသာ ဖန္တီးမႈစိတ္ကူးမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ကာ စဥ္းစားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ အပြင့္သေဘာေဆာင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိေသာ စဥ္းစားပံုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်ယ္ေျပာေသာအျခင္း အရာမ်ားကို အသံုးျပဳရသည္။ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ စဥ္းစားပံုဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈကို အဓိက အျခင္းအရာမ်ားစြာအျဖစ္သို႔ ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ယင္း၌ အေရးအႀကီးဆံုးအရာမ်ားမွာ ၾကြယ္၀မႈ (စိတ္ကူးမ်ားစြာထုတ္ႏိုင္ျခင္း)၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ (အတုိင္းအတာက်ယ္ ေျပာေသာ စိတ္ကူးမ်ားထုတ္ႏိုင္ျခင္း)၊ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္မႈ (ျမင္ေတြ႕ေနက်မဟုတ္ေသာ စိတ္ကူးမ်ား ထုတ္ႏုိုင္ျခင္း)ႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္စဥ္းစားႏိုင္မႈ (စိတ္ကူးမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္လုပ္ႏုိင္ျခင္း) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထိေရာက္ေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈသည္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းဆုိင္ရာ စဥ္းစားပံုမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရာေႏွာကာ အသံုးျပဳမႈ လိုအပ္သည္။

သုေတသနျပဳမႈမ်ားအရ ဦးေႏွာက္၏ မတူညီေသာ အျခမ္းႏွစ္ခုသည္ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးျခင္းဟူသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွစ္ခုအား တစ္ဖက္စီ အသီးသီး အထူးျပဳ ကိုင္တြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးေႏွာက္ဘက္ျခမ္းအသီးသီး၏ ယင္းကဲ့သုိ႔ အထူးျပဳကိုင္ တြယ္မႈအဆင့္သည္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေႏွာက္ ညာဘက္ျခမ္း စဥ္းစားပံုႏွင့္ ဦးေႏွာက္ဘယ္ဘက္ျခမ္း စဥ္းစားပံုဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားႏိုင္သည္။ ဦးေႏွာက္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းသန္သူသည္ ပို၍ယုတိၱေဗဒက်ေသာ ပို၍သံုးသပ္အကဲျဖတ္ ႏိုင္မႈရွိေသာ သေဘာရွိၿပီး စကားေျပာေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဦးေႏွာက္ညာဘက္ျခမ္းသန္သူသည္ ပို၍ ျခံဳငံုသံုးသပ္ႏိုုင္စြမ္းရွိၿပီး ခံစားမႈ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းမႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္။ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈ ထူးခြၽန္သူတစ္ဦးျဖစ္ရန္ ေဖာ္ျပပါ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ကူးေျပာင္းစဥ္းစားတတ္ရန္ လိုသည္။ အစဥ္အလာ ပညာေရးစနစ္သည္ ဦးေႏွာက္ဘယ္ဘက္ျခမ္း စဥ္းစားပံုမ်ဳိး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္သာ ပို၍အားေပးတတ္သည္။ ေကာက္ခ်က္ဆြဲရန္အတြက္ ယုတိၱေဗဒနည္းက် သံုးသပ္ ပံုကိုသာ သင္ၾကားေပးေလ့ရွိသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ ထူူးခြၽန္ေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ရန္အတြက္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းတို႔အား ေပါင္းစပ္အသံုးခ်တတ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ခြဲျဖာထြက္၍ စဥ္းစားျခင္း

ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားစြာတို႔ကို အဆိုျပဳၿပီး အလုပ္ျဖစ္မည့္ တစ္ခုအား ဆံုးျဖတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈပါ၀င္သည့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို “ခြဲျဖာထြက္၍ စဥ္းစားျခင္း” ဟု ေခၚသည္။ ယင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေနေသာ၊ ပင္ကိုသေဘာေဆာင္ေသာ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ျဖစ္ပြားၿပီး ဖန္တီးမႈရိွသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စိတ္ကူးမ်ား ေပါက္ဖြားလာေစကာ ယင္းတို႔ကို အကဲျဖတ္ႏုိင္ေစသည္။ အမ်ဳိးစံုလင္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားအား တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္အတြင္း ေလ့လာသံုးသပ္လ်က္ သမား႐ိုးက်မဆန္ေသာ ဆက္ႏႊြယ္ခ်က္မ်ားကို ေကာက္ခ်က္ဆြဲယူႏုိင္သည္။ ခြဲျဖာထြက္၍ စဥ္းစားျခင္းတစ္ရပ္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွပါက “ေပါင္းစု၍ စဥ္းစားျခင္း” ကို အသံုးျပဳလ်က္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးမ်ားကို စုစည္းလ်က္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ “ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေခါင္းခ်င္း႐ိုက္၍ အေျဖရွာျခင္း” ႏွင့္ “လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးခ်ျခင္း” တို႔သည္ ခြဲျဖာထြက္၍ စဥ္းစားျခင္း၌ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

တစ္ခုတည္းေသာ သို႔မဟုတ္ ႐ိုးရွင္းေသာ စိတ္ကူးမ်ားမွေန၍ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး မ်ားျပားေသာ စိတ္ကူးမ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္အားျဖင့္ ခြဲျဖာထြက္၍ စဥ္းစားျခင္းကို အကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။ ယင္းတြင္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ေပါင္းစပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ပံုစံမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ ဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ခြဲျဖာထြက္၍ စဥ္းစားျခင္းတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ေမးခြန္းအတြက္ ျမားေျမာင္လွေသာ အေျဖမ်ား ေပၚလာၿပီး အေျဖမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္ေပၚ မူတည္လ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားႏုိင္ဖြယ္ ရိွေသာ္လည္း အေျဖအားလံုး၌ တူညီေသာ တန္ဖိုးရိွသည္။ ယင္းအေျဖမ်ားသည္ ယခင္က ရိွခဲ့ဖူးပံုမရဘဲ အလြန္ဆန္းသစ္မႈ ရိွေသာ၊ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ သို႔မဟုတ္ သမား႐ိုးက် မဆန္ေသာ အေျဖမ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ ခြဲျဖာထြက္၍ စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကအခ်က္ ရွစ္ခ်က္ရိွသည္။

ခက္ခဲ ႐ႈပ္ေထြးမႈ-ခက္ခဲေသာ၊ မ်က္ႏွာစာမ်ားစြာ ပါေသာ၊ အလႊာမ်ားစြာ ပါေသာ၊ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေသာ ရလဒ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စိတ္ကူးမ်ားကို ႐ုပ္လံုးေပၚေအာင္ ေတြးၾကည့္ႏိုင္စြမ္း။

သိခ်င္စိတ္ျပင္းျပမႈ-စူးစမ္းလိုသည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း၊ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ရွာေဖြျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ဗဟုသုတမ်ား ပိုမိုရရိွေအာင္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ စိတ္ကူးမ်ားထဲသို႔ ပိုမိုနက္႐ိႈင္းစြာ ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဆိုင္ရာ စ႐ိုက္လကၡဏာ။

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းမႈ-တည္ေဆာက္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ မြမ္းမံထားေသာ ရလဒ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ စိတ္ကူးတစ္ခုထဲသို႔ ထပ္မံေပါင္းထည့္ႏုိင္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ။

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရိွမႈ-တူညီသည့္အရာ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အတိုင္းအတာ က်ယ္ေျပာသည့္ စိတ္ကူးအမ်ဳိးမ်ဳိးမွေန၍ က႑အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေတြးယူခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း။

ကြၽမ္းက်င္ႏုိင္နင္းမႈ-ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ေျဖရွင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ပတ္သက္ေနေသာ ရလဒ္မ်ားစြာ ရရိွေအာင္ စိတ္ကူးအေျမာက္အျမား ေပါက္ဖြားလာႏုိင္စြမ္း။

စိတ္ကူးပံုေဖာ္ႏုိင္မႈ-ဆန္းသစ္ေသာ ရလဒ္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ကူးမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ေအာင္ ပံုေဖာ္ႏုိင္စြမ္း၊ တီထြင္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း၊ ေတြးႏုိင္စြမ္း၊ ျမင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ႐ုပ္လံုးေပၚေအာင္ ေတြးၾကည့္ႏုိင္စြမ္း။

ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္မႈ-လတ္ဆတ္ သစ္လြင္ေသာ၊ သမား႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ ၊ အတုမရိွေသာ၊ လံုး၀ကြဲျပားျခားနားေသာႏွင့္ လံုး၀အသစ္ျဖစ္ေသာ ရလဒ္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ကူး ထုတ္ယူႏိုင္စြမ္း။

စြန္႔စားမႈ-လံုး၀ ကြဲဲျပားျခားနားေအာင္ အသစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ရန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ခံယူရန္ သတိၱ၊ ရဲရင့္မႈႏွင့္ စြန္႔စားမႈ။

မည္သို႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ ခြဲျဖာထြက္၍ စဥ္းစားျခင္းသည္ ထိေရာက္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ႏုိင္ငံေရးစိတ္ပညာ

ပင္မသေဘာအရ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ပညာသည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္အတြင္း လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီး၏ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ၀န္းက်င္မ်ားအတြင္း အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ တင္းမာေသာပဋိပကၡမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမ်ားကိုႀကီးစိုးေသာ အာဏာရႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အျခားေသာ အျပဳအမူအမ်ားစုတို႔အား စိတ္ပညာသက္သက္ျဖင့္ ရွင္းျပႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔သည္ ဘာမွ်မရွိသည့္ ေလဟာနယ္အတြင္း တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳမူႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ၎တို႔၏ အျပဳအမူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအရ၊ ႏုိင္ငံေရးဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈသြင္ဟန္မ်ားအရႏွင့္ လူမႈေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပတ္သက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္။ စိတ္ပညာသည္ ႏိုင္ငံတကာစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒအျပဳအမူကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည္။ အာဏာရွင္စနစ္မ်ားကို သုေတသနျပဳရာ၌ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ စိတ္ပညာကို စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္သည္။ ၁၉၃၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၄၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သန္းႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ကာ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ဖက္ဆစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၎တို႔၏ႏိုင္ငံသားမ်ားက အဘယ့္ေၾကာင့္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသနည္းဟူသည္ကို နားလည္ရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အျပဳအမူႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ား၏ အျပဳအမူကို ေလ့လာရန္ လိုလာသည္။ ယင္းသည္ပင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ပညာျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အတိုင္းဆိုလွ်င္ အာဏာရွင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားရွိေနေသာ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ ဖက္ဆစ္အစိုးရလက္ထက္ နည္းလမ္းအတိုင္း လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္အတြင္း ျပဳမူလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီး၏ စိတၱေဗဒဆိုင္ရာ စုစုေပါင္း အေရာအေႏွာႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္သိုင္း၀ိုင္းေနေသာ အခ်က္မ်ားအားလံုးက အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ လူထု၏ တုံ႔ျပန္မႈကို ပံုသြင္းသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ လူထု၏ေထာက္ခံ မႈသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရေသာ အစုိးရတစ္ရပ္၏ တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ပံု၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ႀကိဳတင္ေတြးထင္ထားသည့္ အစိုးရ၏ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ေနာင္အခါ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိအေနျဖင့္ သားေကာင္ျဖစ္ႏုိင္ပံုကို လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ခံစားရမႈတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ အစိုးရလံုျခံဳေရးမူ၀ါဒ၏ ျပင္းအား သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပအားမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို တံု႔ျပန္ရာ၌ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ေနသလား သို႔မဟုတ္ ေဒါသထြက္ေနသလားဟူသည္၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကိုလည္း ခံရသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အားေကာင္းၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕က အားနည္းပါက ၿခိမ္း ေျခာက္ခံရသည့္ လူ႔အဖြဲဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အၾကား စိုးရိမ္ေသာကေရာက္မႈမ်ားသာ ပ်ံ႕ႏွံ႔၍သြားလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ အစိုးရက အားေကာင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အားနည္းပါက ေဒါသထြက္မႈမ်ားက ပ်ံ႕ႏွံ႔၍သြားလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ လူတိုင္းက ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို တစ္ပံုစံတည္းအတိုင္း တုံ႔ျပန္မည္မဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေန အထားမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါသထြက္မည္လား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္မည္လားကို ျပ႒ာန္းရာ၌ အဓိကအေနျဖင့္ ပါ၀င္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာ၌ လူထု၏ ပ်မ္းမွ်စိတ္သေဘာထားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ပညာသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

အသက္ရွည္ရာ အနာမဲ့ေၾကာင္း

ဘ၀တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျခင္းသည္ အသက္ႀကီးလာခ်ိန္၌ မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အမွီအခိုကင္းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း JAMA Psychiatry ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ေလ့လာခ်က္အသစ္တစ္ရပ္က ဆုိသည္။ ေလ့လာ ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအနက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ၀ကို အဓိပၸာယ္ရွိသည္ဟု ခံစားရသူမ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာစြမ္းရည္ က်ဆင္းျခင္း လကၡဏာႏွင့္ မစြမ္းမသန္ျဖစ္ရန္အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ လက္ညႇစ္အား က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ႏႈန္းေႏွးသြားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါးသည္ဟု ဆုိသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ေနထုိင္ျခင္းသည္ အသက္ရွည္ျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါးျခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေသာ အမူအက်င့္မ်ားရွိျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အျခား ေကာင္း က်ဳိးခ်မ္းသာမ်ား ရွိျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုေလ့လာခ်က္တြင္မူ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေျခကို ပထမဆံုးအျဖစ္ တုိက္႐ိုက္ စစ္ေဆးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသူ သံုးဦးလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းသည္ လမ္းဘေလာက္သံုးခုခန္႔ေလွ်ာက္ရန္ပင္ အလြန္ခက္ခဲေနၾကသည္ဟု အေမရိကန္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန (CDC) က ဆုိသည္။

ဟားဗက္တကၠသိုလ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေက်ာင္းမွ သုေတသနျပဳသူမ်ားသည္ အသက္ ၅၀ ႏွင့္အထက္တုိ႔အား ျပဳလုပ္သည့္ ကာလၾကာရွည္ေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သူတို႔အား ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာတုိ႔အေၾကာင္း စစ္တမ္း ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆုိေစခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ လက္ညႇစ္အားႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ႏႈန္းတုိ႔ကို တုိင္းတာရန္အတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေလ့လာခ်က္အစတြင္ လူေပါင္း ၄၅၀၀ သည္ လက္ညႇစ္အားႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ ၎တုိ႔ထဲမွ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစပိုင္းတြင္ လူေပါင္း ၁၅၀၀ သည္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ေလးႏွစ္အၾကာတြင္  ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။

သုေတသနျပဳသူမ်ားက လူမ်ား၏ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၎တုိ႔၏ ဘ၀ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆုိထားမႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ေမးခြန္းမ်ား၌ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀ကို ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့စြာ ကုန္ဆံုးေစသလား သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိပါသလားဟူသည့္  ေမးခြန္းမ်ဳိး ပါ၀င္သည္။ ထုိအခါ အေရးပါေသာ ဆက္ႏႊယ္မႈကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဘ၀၌ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပို၍ျမင့္မားသူမ်ား၏ လက္ညႇစ္အား က်ဆင္းႏုိင္ေျခသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ နိမ့္ပါးသူမ်ား၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ႏႈန္းက်ဆင္းႏုိင္ေျခသည္ ၎တုိ႔၏ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျမင့္မားသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် လမ္းေလွ်ာက္ႏႈန္းပင္ ပို၍ျမင့္မား၍လာၿပီး ၂ ဒသမ ၅ ႏွစ္ ပို၍ ငယ္ရြယ္သူမ်ားႏွင့္ပင္ ညီမွ်သြားၾကသည္ဟုဆုိသည္။ ယင္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက ဘ၀၌ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျခင္းသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ား၌ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ အဓိကက်ေၾကာင္း ျပသေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ရွည္ရာ အနာမဲ့ေၾကာင္းအတြက္ ဘ၀၌ ျမင့္မားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ထားရွိၾကရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ပဋိပကၡအေပၚ စနစ္တက်ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း၏ အေရးပါမႈ

ေျမာက္ဦးတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္အတြင္း ရခိုင္ေဒသခံအမ်ားအျပား ေသဆံုးဒဏ္ရာရခဲ့မႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ တည္ၿငိမ္မႈအေျခအေန တစ္စတစ္စဆိုးရြားလာမည္ကို ျပည္သူမ်ားအၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရိွသည့္ ရခိုင္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ က်ဆံုးျခင္းအခမ္းအနား ပြဲပ်က္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူစုလူေ၀းျဖစ္ရာမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံရခိုင္လူမ်ဳိး ခုနစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၀ ဦးေက်ာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရခိုင္ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးေန႔ ၀မ္းနည္းအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ျပာသိုလကြယ္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေျမာက္ဦးတြင္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရသည့္အတြက္ ပြဲအစီအစဥ္႐ုပ္သိမ္းလိုက္ရမႈကို မေက်နပ္သည့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာေဒသခံမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးသို႔ သြားေရာက္၍ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ညပိုင္းတြင္ ခ႐ိုင္ရဲစခန္းေရွ႕သို႔ ေရာက္ရိွစုေ၀းဆႏၵျပရာမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လူစုခြဲရန္ ပစ္ခတ္ႏွ္ိမ္နင္းခဲ့သည့္အတြက္ အေသအေပ်ာက္မ်ားခဲ့သည္ဟုဆိုရမည့္ အဓိက႐ုဏ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းမႈအတြင္း ေသဆံုးမႈႏႈန္းျမင့္မားခဲ့ရျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ေဒသအာဏာပိုင္ႏွင့္ အစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားဘက္မွ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အေပၚ လူထုထံ အလ်င္အျမန္တာ၀န္ယူေျဖရွင္းသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ား လံုေလာက္သည့္ တံု႔ျပန္ကိုင္တြယ္မႈမ်ား အားနည္းခဲ့သည့္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွလာခဲ့သည္။ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္အၿပီး နာရီ ၂၀ ခန္႔အၾကာမွ အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရးသတင္းဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္မႈတစ္ခုကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ စာေပေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တားျမစ္မႈအေပၚမေက်နပ္သျဖင့္ လူစုလူေ၀းျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အတြင္း ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္စဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခအေနပိုမိုဆိုးရြားလာသျဖင့္ ေသနတ္ျဖင့္ သတိေပးေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ျခင္း၊ လူစုကြဲေစရန္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူခုနစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ပါရိွခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ျဖစ္စဥ္အတြင္း လူစုလူေ၀းမွ ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရၿပီး ေထြအုပ္႐ံုး၀င္းအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ ႐ံုးခန္းပ်က္စီးမႈအခ်ဳိ႕ရိွခဲ့သည္ဟုလည္း အစိုးရျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွခဲ့ျပန္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တုတ္၊ ဓားလက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမရိွဘဲ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့မႈအေပၚ လူအေသအေပ်ာက္မ်ားေစခဲ့သည့္ ႏွိမ္နင္းမႈတစ္ရပ္သည္ ေဒသခံမ်ားအၾကားတြင္ ေသြးဆူသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနမွာ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အဆင့္အဆင့္အတိုင္း စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ေရွးဦးစြာညိႇႏိႈင္းဖ်န္ေျဖမႈျဖင့္ စတင္ခ်ဥ္းကပ္သင့္ၿပီး ဥပေဒ၏ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအထိ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးအသိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ အကယ္၍ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈပံုစံမ်ဳိးအထိ ေရာက္လာၿပီး လူစုလူေ၀းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနျဖစ္လာပါက လူစုခြဲရန္ မ်က္ရည္ယိုဗံုးအသံုးျပဳျခင္း၊ ေကာ္က်ည္ဆန္၊ ေရာ္ဘာက်ည္ဆန္တို႔ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ ယင္းသို႔ပစ္ခတ္ရာတြင္လည္း ဆုိးဆုိးရြားရြား ထိခိုက္မႈမရိွေစရန္ ေအာက္ေျခပိုင္းကိုသာ ပစ္ခတ္ရသည့္ပံုစံမ်ဳိးကို အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယခုျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡအတြင္း လူအေသအေပ်ာက္မ်ားေစခဲ့ျခင္းမွာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ အေျခအေနတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္လည္း ႀကီးစြာေသာနစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡအတြင္း မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာအေျခအေနတြင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳလုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီ (၁၈) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ႏုိင္ငံေရးကိုယ္က်င့္တရား

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားစြာရွိသည္။ ယင္းအေၾကာင္းျခင္းရာတို႔တြင္ စီးပြားေရးအေနအထား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးေမွ်ာ္မႈ၊ မီဒီယာတို႔၏သေဘာထားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံအေၾကာင္းျခင္းရာမွာ ကုိယ္က်င့္တရားပင္ျဖစ္သည္။ အမွားအမွန္၊ အေကာင္းအဆိုးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူတို႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္၊ မိမိတို႔၏ဘ၀အတြက္ ျပည္သူတို႔၏ျပင္းျပေသာဆႏၵ၊ ျပည္သူတို႔လက္ခံထားေသာ သုစ႐ုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔႐ႈတ္ခ်ေသာ ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ား၊ ျပည္သူတို႔လက္ခံထားေသာ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ား၊ ျပည္သူတို႔ခံစားခြင့္ရွိသည္ဟု ယူဆထားေသာအရာမ်ား၊ ျပည္သူတို႔၏ တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာသိမႈအား လႊမ္းမိုးသည့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အရာသည္ ထုိက္တန္သည္ဟူသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပည္သူတို႔၏သိမႈအား ပုံသြင္းသည့္ စံနမူနာမ်ား စသည္တို႔အားလုံးသည္ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးကိုယ္က်င့္တရားသည္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာအရ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သုံးသည္။ ႏုိင္ငံေရးကိုယ္က်င့္တရားသည္ နယ္ပယ္ႏွစ္ခုအေပၚ လႊြမ္းျခံဳထားသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ၎တို႔က်င့္သုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအေပၚအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်င့္၀တ္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးက်င့္၀တ္မ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္ဘ၀တြင္ မွားယြင္းသည္ဟုဆိုႏုိင္ေသာ အရာမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပုိင္ဘ၀တြင္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သာမန္ျပည္သူမ်ားထက္ ပုဂၢလိကဆုိင္ရာအခြင့္အေရး ပိုမိုနည္းပါးႏုိင္ၿပီး ၎တို႔၏႐ုံးမ်ားကိုလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ဳိးအတြက္ အသုံးျပဳခြင့္မရွိေပ။

ဒီမုိကေရစီစနစ္မ်ားသည္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအရာရွိမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားေလ့ရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အရာရွိမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ သိသိသာသာ ေပါ့ပါးသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသာ ထားရွိေလ့ရွိတတ္သည္။ အစဥ္အလာသေဘာအရ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ပုိမိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္ဟု လက္ခံယုံၾကည္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားစြာတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔၏ယုံၾကည္မႈဟူသည့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ၎တို႔သယ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း မိမိတို႔ဘာသာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမိတတ္ၾကသည္။ အက်ဳိးတရားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာျခစားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ကိုစိုးရိမ္ၿပီး ျပည္သူတို႔၏ မယုံၾကည္မႈ႐ႈေထာင့္မွေန၍ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားကို သတ္မွတ္ၾကရေတာ့သည္။

အကယ္၍ ႏုိင္ငံေရးမွေန၍ က်င့္၀တ္မ်ားကို ဖယ္ရွားလုိက္ပါက ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအၾကား အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့သည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးလုိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ ယင္းအေနအထားသည္ ေကာင္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ စံနမူနာမ်ားကို ထိခုိက္ပ်က္စီးေစၿပီး အစိုးရကိုပါ အႀကီးအက်ယ္ထိခုိက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္၌ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားဟူသည္ကို ျပည္သူတို႔၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာအတြက္သာ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ႐ိုးသားမႈ၊ သမာဓိတည္ၾကည္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈတို႔အျပင္ စာနာစိတ္၊ က႐ုဏာတရားႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးမငဲ့ကြက္မႈတို႔ လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေကာင္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ကိုယ္က်င့္တရားက အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီ (၁၇) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအျပင္ အျခားအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ညႊန္ၾကားရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အုပ္ခ်ဳပ္aရးဟု ေခၚသည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားအတြက္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုက တာ၀န္ခံျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ တစ္ဦးတည္း မူပိုင္တာ၀န္ယူမႈျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအၾကား၊ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူအဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအၾကား ထိန္းညိႇရျခင္းျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္သည္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳေရးႏွင့္ ယင္းရင္းျမစ္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ တာ၀န္ခံျခင္းတို႔အား အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ထိန္းညိႇရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ငါးရပ္ရွိသည္။

၁။ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆို ျပဳခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း- ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ၾကံရြယ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး ယင္းၾကံရြယ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ျပည့္၀ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိသည္ကို ရွင္းျပသည္။

၂။ အဖြဲ႕အစည္း၏ က်င့္၀တ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ အျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားက အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးသည္ကို သတ္မွတ္ျခင္း – က်င့္၀တ္မ်ားသည္ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူတို႔၏က်င့္၀တ္မ်ားကို အုပ္ထိန္းရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆုိ၏ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကို ထိပ္ပိုင္းပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားကို သတ္မွတ္ကာ အထက္မွ ေအာက္သို႔ တစ္ဆင့္ခ်င္း ဆင္းလာသည္။

၃။ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း – ယင္းသည္ ပို၍သိမ္ေမြ႕ နက္နဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး လူပုဂိၢဳလ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးေပၚ မူတည္ေနသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ လိုလားရာကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး အလုပ္အမႈေဆာင္ ရာထူးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားေသာ လူမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္သည္။

၄။ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားေသာ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္အတြင္း ရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိန္းညိႇျခင္း၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒအတိုင္း က်င့္သံုးျခင္း၊ ဥပေဒအရ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္းတို႔အျပင္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္ရန္ ဦးတည္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ျဖစ္ေစမႈေသခ်ာေစျခင္းအားျဖင့္ ေလးစားလိုက္နာမႈမ်ားကို အာမခံရသည္။

၅။ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္မ်ားကို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း – အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံရၿပီး အဖြဲ႕အစည္း၏ လႊမ္းျခံဳသေဘာ တာ၀န္မ်ားကို ယူရသည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းအားလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ သက္သက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ခံရသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သာျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ယံုၾကည္မႈအဆင့္မ်ား က်ဆင္းလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္သည္ ႀကိဳတင္ရိွႏွင့္ထားရမည္ျဖစ္ေသာ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအေပၚယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းျခင္းသည္ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အရည္အေသြးအေပၚ အေျခခံက်ေသာ စိန္ေခၚမႈဟု ယူဆၾကသည္။

အေျခခံသေဘာအရ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ဟူသည္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ဟူသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ မေရရာမႈ သို႔မဟုတ္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနမႈကို ရင္ဆုိင္ၾကရာ၌ အဆိုပါႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား  ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေထာက္ခံမႈဟု နားလည္အပ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ကို အစဥ္အလာအရ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ စံတန္ဖိုးတစ္ရပ္ဟု ခံယူၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ မရိွျခင္းက ဒီမိုကေရစီကို ပ်က္စီးေစေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား မရိွေပ။ ယင္းအစား အယံုအၾကည္မရိွမႈက ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခ်င္စိတ္ကို လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏုိင္စြမ္းပင္ရိွၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးျဖင့္ အကဲျဖတ္ရန္ ဆႏၵကိုပင္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ႏိုင္ငံမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မႈအရ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္သည္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီဟု မသတ္မွတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္သမတ္တည္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရာ၌မူ စကင္ဒီေနဗီးယားႏိုင္ငံမ်ား (ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြီဒင္၊ အိုက္စလန္) သည္ ယံုၾကည္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ဥေရာပအလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းရိွ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေဟာင္းမ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရရွည္ရပ္တည္လာခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔၌ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ က်ဆင္းလာေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရိွရေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ႏိုင္ငံအမ်ားစု၌ လမ္းေၾကာင္းမရိွသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚမႈကို ေတြ႕ရိွရသည္။

ပညာရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္၏ ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ (အမ်ားစု သတိျပဳၾကသည့္) ျခစားမႈ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ၊ (စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ) စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ၀င္ဆံ့ေစမႈတို႔အား နားလည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ အႀကီးအက်ယ္ ခရီးေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား သိရိွႏုိင္မႈမွာမူ သိသိသာသာ နည္းပါး၍ေနေသးသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ က်ဆင္းလာျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာအာေဘ္ာ)

စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈဟူသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈထက္ ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းေသာ သေဘာတရားျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈဆိုသည္မွာ (ပညာေရး အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္) ရင္းျမစ္မ်ား အရည္အေသြးျမင့္တက္မႈ၊ ရင္းျမစ္မ်ား ပမာဏျမင့္တက္မႈ၊ နည္းပညာတြင္ တိုး တက္လာမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး၏က႑အသီးသီးက ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တန္ဖိုးျမင့္တက္လာမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အမွန္တကယ္ရွိသည့္ အဆင့္တစ္ရပ္၌ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈကို ႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီျမင့္တက္လာမႈျဖင့္ တိုင္းတာႏိုင္သည္။

စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုသည္မွာမူ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိေသာ သေဘာတရားျဖစ္သည္။ အမွန္ႏွင့္အမွား၊ ေကာင္းျခင္းႏွင့္ ဆုိးျခင္း အစရွိသည့္ လူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္ တရားဆိုင္ရာ အသိတရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အ၀န္းအ၀ိုုင္းအတြင္း၌ ရွိေနသည္။ လူေနမႈအဆင့္ အတန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမႈ၊ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား တိုးတက္လာမႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံရမႈမွ လြတ္ကင္းသည့္အျပင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ပိုမိုရွိလာမႈတို႔လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၌ ပါ၀င္ေနသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုတုိင္းတာရန္ အတိက်ဆံုးနည္းလမ္းမွာ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္း (Human Development Index) ျဖစ္သည္။ HDI သည္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းအားအေပၚသက္ေရာက္ၿပီး စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည့္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ ဘ၀သက္တမ္းတို႔အား ထည့္တြက္ ထားသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ပညာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑၊ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ က႑ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး က႑တို႔၌ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးႏိုင္မႈဆီသို႔ ဦးတည္ေစသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ႏိုင္ငံသားအသီးသီး၏ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ ျမင့္တက္ ျခင္းကိုလည္း ရည္ညႊန္းသည္။

စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈသည္ တရားမ၀င္ေသာ စီးပြားေရးအရြယ္အစားကို ထည့္တြက္ျခင္း မရွိေပ။ တရားမ၀င္ေသာ စီးပြားေရးကို ေမွာင္ခိုစီးပြားေရးဟုေခၚၾကၿပီး ယင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္၌ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမခံရေပ။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းနိမ့္ပါးသည့္လူမ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာ အကာအကြယ္ အမွီအခိုမ်ားႏွင့္အတူ မွန္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားဆီသို႔ ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈသည္ ညစ္ညမ္းမႈ၊ ျပည့္က်ပ္ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္ သည့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈကို ထည့္တြက္ျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္စဥ္မွာပင္ အနာဂတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား မထိ ခိုက္ေစဘဲ အာမခံခ်က္ေပးထားသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ယခုအခါ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ပို၍ပို၍ႀကီးမားလာေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာသည္။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္လည္း ဖိအား ပို၍မ်ားလာသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လံုေလာက္သည့္ အေျခေနရပ္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း The Daily Elevenသတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္း

က်ယ္ေျပာေသာ အတုိင္းအတာတစ္ရပ္ျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းသည္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို အဆက္မျပတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ၾကြယ္၀မႈကို မွ်ေ၀မႈ တည္ေဆာက္ရန္ မည္သည့္စီးပြားေရး၌မဆုိ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ခုိင္မာအား ေကာင္း၍ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈရွိေသာ ေစ်းကြက္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေရး၌ အလြန္အေရးပါသည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိမႈႏႈန္းမ်ား တစ္သမတ္တည္း ရွိေရးအတြက္ ၂၀၂၇ ခုႏွစ္သို႔ အေရာက္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း သန္း ၆၀၀ ဖန္တီးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအလုပ္အကိုင္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ သည္ ပုဂၢလိကက႑မ်ား၌ ျဖစ္ရမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ၎အျပင္ အေရးေပၚ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ၾကြယ္၀မႈမ်ား မွ်ေ၀ႏုိင္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းတုိ႔အတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသည္။

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ လုပ္သားမ်ားအား ထုတ္လုပ္မႈပိုမိုအားေကာင္းေသာ အလုပ္အကိုင္ဆီသုိ႔ တြန္းပို႔ေပးသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီအဆင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကို တုိးတက္ေစၿပီး ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားဆီသို႔ လုပ္သားမ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားမႈကို တြန္းပို႔သည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏုိင္မႈမရွိဘဲ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈဆီသို႔ ဦးတည္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္ရန္တုိ႔အတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ထြန္းရန္လိုအပ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားဆီသုိ႔ တုိးတက္သြားရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား နိမ့္ပါးေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား တစ္စတစ္စ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလိုအပ္ၿပီး ေရတုိကာလအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ေလ့လာခ်က္ႏွစ္ရပ္က ေရတို႐ိုက္ခက္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈေထာင့္သစ္မ်ားကို ေပးခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္မွာ လုပ္သားေစ်းကြက္၏ ေရတိုအေရြ႕မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ ပ်က္စီးသြားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားထက္ ဖန္တီးလိုက္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိုမိုျခင္းျဖင့္ ေယဘုယ် သေဘာတုိင္းတာ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ညိႇယူရသည့္ တစ္ႏွစ္တာကာလၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စုစု ေပါင္းအေၾကာင္းခ်င္းရာ$ ျမင့္တက္လာျခင္းတစ္ရပ္အေပၚ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အားမေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈက ေျပာင္းျပန္အခ်ဳိးက်ေလ့ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားက ေမာင္းႏွင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လုပ္သားမ်ားအား ထုတ္လႊင့္မႈ စြမ္းအားနိမ့္ပါးမႈႏွင့္ အရည္အေသြးနိမ့္ပါးေသာ အလုပ္အကိုင္မွေန၍ ထုတ္လႊင့္မႈစြမ္းအား ပိုမိုျမင့္မားေသာ၊ အရည္အေသြး ပိုမိုျမင့္မားေသာ၊ လုပ္ခပိုမိုျမင့္မားေသာ  အလုပ္ အကိုင္မ်ားဆီသို႔ အသြင္ေျပာင္းေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးႀကီးထြားလိုေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးမွတစ္ဆင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)