Editorials

ပညာေရး အစဥ္အလာႏွင့္ ေက်ာင္းသားတုိ႔၏ ပင္ကိုစြမ္းရည္

အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္း၌ျဖစ္ေစ၊ တကၠသိုလ္၌ျဖစ္ေစ၊ စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈအား လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပညာေရးဟု ေခၚဆုိသည္။ ေက်ာင္းသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရသည့္ မည္သူမဆုိ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ ျပဳမႈကို ခံရသည္။ အခန္းတစ္ခု အတြင္း၌ စာအုပ္တစ္အုပ္၊ ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္း၊ စကၠဴတစ္ရြက္ အစရွိသည္တုိ႔ျဖင့္ ထုိင္ကာ ဆရာဟု ေခၚဆုိေသာ တစ္စံုတစ္ဦးက ေပးသည့္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေရးမွတ္ျခင္း ျပဳရသည္။ ပညာေရးသည္ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအျဖစ္ သိမႈကို မ်ဳိးဆက္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားကို ထူေထာင္လိုက္ခ်ိန္မွ စ၍ သိမႈမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းေပးရန္ လူမ်ားကို ငွားရမ္းရသည္။ သ

စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးအျမတ္ မရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူထု အက်ဳိးအတြက္ အေလးထား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစရာ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေနရာ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကာလရွည္ အသားက်ေနေသာ အေနအထားမ်ားမွ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထား တစ္ရပ္ဆီသို႔ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရရွည္တြင္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အေျဖရွာေျဖရွင္းျခင္း၊ လတ္တေလာ အေျခအေနမွန္မ်ားအေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကုိ ဖန္တီးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပညာေရး မူ၀ါဒေကာင္းမ်ား

ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ ပညာေရးစနစ္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ မ်ားစြာအေရးပါေနသည္။ ပညာေရးက႑ ေရတိုေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈေကာင္းမ်ားက ႏိုင္ငံအနာဂတ္တြင္ က်ရာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ၾကရမည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းျမစ္ေကာင္းမ်ား ရရိွႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျမဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ပယ္ဖ်က္ၿပီးသည့္ေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ Bloomberg Investment Myanmar ပြဲအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျပည္တြင္း၌ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။  

႐ုရွားႏွင့္ ခ႐ိုင္းမီးယား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔

႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကိစၥ၌ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့သည္။ ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းရွိ ေဒသမ်ားမွ ႐ုရွားစကားေျပာ ယူကရိန္းႏုိင္ငံသားမ်ားက ယူကရိန္းမွ ခြဲထြက္ကာ ႐ုရွားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ လိုလားခဲ့ၾကသည္။ ႐ုရွားႏုိင္ငံက ယူကရိန္းအေရွ႕ပုိင္းသားမ်ားအား စစ္ေရးအရ အကူအညီ ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ယူကရိန္းပိုင္ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသကို သိမ္းယူကာ ႐ုရွားပိုင္နက္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုးကန္႔အေရးကိစၥ၌ တ႐ုတ္က ႐ုရွားႏွင့္အလားတူ ျပဳမူလာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိလာသည္။ ယေန႔အထိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ကိုးကန္႔ေဒသကို ေပးအပ္လိုက္ရျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၿပ