မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ အတြင္း၌ မဟာဗ်ဴဟာအေၾကာင္းေရာ၊ နည္းဗ်ဴဟာအေၾကာင္းပါ ေျပာတတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ယင္းစကားႏွစ္ရပ္သည္ လူသုံးမ်ားၿပီး အျမဲတေစ ေတြ႕ရွိေနရေသာ္လည္း ေရာေထြးေနေလ့ရွိသည္။ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာတုိ႔အၾကား လုံး၀ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ အနည္းငယ္ရွိသည္။ အတုိခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ႏွင့္ ယင္းသုိ႔မည္သုိ႔မည္ပုံ ေရာက္ရွိႏုိင္သနည္းဟူသည္ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ နည္းဗ်ဴဟာသည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သုိ႔ သြားရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔က တ႐ုတ္စစ္ေသနာပတိ ဆြန္ဇူးက ‘စစ္ေရးအႏုပညာ’ ဟူသည့္ က်မ္းကုိ ေရးသားခဲ့သည္။ ယင္း၌ သူက “နည္းဗ်ဴဟာ မပါေသာ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ေအာင္ပြဲသို႔သြားရာ အေႏွးေကြးဆုံး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာမပါေသာ နည္းဗ်ဴဟာသည္ မ႐ႈံးနိမ့္မီ ဆူညံဆူညံ လုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္” ဟု ဆုိသည္။ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္မဟုတ္ၾကပါ။ ၎တုိ႔သည္ တစ္သင္းတည္း၌သာ ရွိၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ အတူတကြ ရွိခဲ့ၾကသည္။

မဟာဗ်ဴဟာဟူသည္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းပန္းတုိင္မ်ားကုိ ရယူရန္ အစီအစဥ္ခ်ထားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္မွန္းရာခရီးကုိ ေပါက္ေျမာက္ရန္ လုိအပ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေပးသည္။ နည္းဗ်ဴဟာဟူသည္ ပုိ၍အေကာင္အထည္က်ၿပီး ရည္မွန္းရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ပုိမုိအေသးစိတ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္ ပုိမုိတုိေတာင္းေသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဆီသုိ႔ ေရွး႐ႈသည္။ နည္းဗ်ဴဟာတြင္ အေကာင္းဆုံး က်င့္သုံးမႈမ်ား၊ အေသးစိတ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ား အစရွိသျဖင့္ ပါ၀င္သည္။ နည္းဗ်ဴဟာတုိ႔အား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားဟုလည္း ေခၚဆုိေလ့ရွိသည္။

မဟာဗ်ဴဟာသည္ ေရရွည္သေဘာကုိေဆာင္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာအား ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပုံအေပၚ အေျခခံလ်က္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိ၏ ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာသည္ မိမိတုိ႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ၌ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါက နည္းဗ်ဴဟာသည္ မိမိတုိ႔ အလုပ္အတြက္ မည္သည့္ခ်န္နယ္သည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သနည္းဟူသည္ႏွင့္ မိမိ၏ ပရိသတ္အတြက္ မည္သည့္မက္ေဆ့ခ်္မ်ားက အေကာင္းဆုံးအလုပ္ျဖစ္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။

ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈဆီသုိ႔ေရာက္ေအာင္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာတုိ႔သည္ အတူယွဥ္တြဲ လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ မိမိ၏ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ေတာင္တစ္လုံးကုိတက္ရန္ျဖစ္ပါက မဟာဗ်ဴဟာ၏ အဓိက အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္မွာ ေတာင္၏ မည္သည့္ဘက္ျခမ္းမွေန၍ တက္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္း၌ နည္းဗ်ဴဟာမွာ မည္သည့္၀တ္စုံကုိ ၀ယ္မည္၊ မိမိႏွင့္အတူ မည္သူ႔ကုိ ေခၚသြားမည္၊ ေတာင္ေပၚသုိ႔ ေရာက္ရန္ မည္မွ်အခ်ိန္ယူမည္၊ မည္သည့္ရာသီ၌ တက္မည္၊ ခရီးစဥ္ကုိ မည္သုိ႔ေရးဆြဲမည္ အစရွိသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာတုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျမဲတမ္းကုိက္ညီမႈရွိရန္ လုိအပ္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ (နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္) ကုိ ႏွစ္သက္ေနေသာ္လည္း ယင္းနည္းဗ်ဴဟာသည္ မိမိ၏ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဟာဗ်ဴဟာက မိမိအဖြဲ႕အစည္းအား မည္သည့္နည္းဗ်ဴဟာ က်င့္သုံးသင့္သည္ကုိ အသိေပးသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အလုပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရာ၌မဆုိ ေကာင္းမြန္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ယင္းႏွင့္ကုိက္ညီမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

မိန္႔ခြန္းမ်ားကေျပာသည့္ အေျပာင္းအလဲ

NLD အစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုအျဖစ္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ေနရာတြင္ သမၼတအသစ္ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ အစားထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအေျပာင္းအလဲသည္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံအတြင္း စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္လာရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း မွန္ကန္သည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း NLD အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ စီးပြားေရး စေသာက႑မ်ားတြင္ ပီပီျပင္ျပင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္မႈမရိွျခင္းအေပၚ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေ၀ဖန္ခံရမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း လိုအပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ကို ဦးထင္ေက်ာ္၏ေနရာတြင္ အစားထိုးကာ အရွိန္ျမႇင့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

သမၼတသစ္ျဖစ္လာသည့္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ မတ္ ၃၀ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎၏ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္ေန႔ကလည္း ၎၏ ျပည္သူသို႔ ဒုတိယေျမာက္မိန္႔ခြန္းအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ကို ေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။ သမၼတအျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳသည့္ေန႔တြင္ လူထုကို ၎တာ၀န္ယူစဥ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ သံုးခုအျဖစ္ (၁) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဘ၀တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ (၂) အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၃) ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ၎၏ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္မည္၊ ယိမ္းယိုင္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္မည္၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရမည္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္မည္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ပိုမိုႏွိမ္နင္းရမည္၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမရိွေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲရမည္၊ ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးတို႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈဘ၀ျမင့္မားတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘ၀သာယာစိုျပည္ေရး၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရိွေရး စသည္တို႔ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား ပါရိွသည္။ သမၼတအေနျဖင့္ ၎၏ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းတြင္ လူထုအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ား ခ်ျပႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္သစ္မိန္႔ခြန္း၌လည္း NLD အစိုးရ၏ က်န္ရိွသည့္သက္တမ္းကာလအတြက္ လူထုကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမွန္တကယ္ လူထုလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျခံဳငံုေျပာၾကားႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းမိန္႔ခြန္းကိုလည္း ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရရိွခဲ့သည္။ သမၼတသစ္၏ ပထမဦးဆံုး အေျပာင္းအလဲ ေျခလွမ္းအျဖစ္ အစိုးရအမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ားကို လစာမ်ား တိုးျမႇင့္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ တာ၀န္ယူမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ေရး၊ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ား မူလပိုင္ရွင္ျပန္လည္ရရိွေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးျမႇင့္ေကာင္းမြန္ေရး၊ ပညာေရး ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား အပါအ၀င္ မ႑ိဳင္အသီးသီးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစသည့္ ဘက္ေပါင္းစံု၊ က႑စံုမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လူထုထံ ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်ျပခဲ့သည္။

လူထုအေနျဖင့္ က႑အသီးသီးအတြက္ စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ရလဒ္ေကာင္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ သမၼတ၏ အားေကာင္းေသာမိန္႔ခြန္းမ်ားသည္ လူထုအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သမၼတသစ္လက္ထက္တြင္ ေျပာင္းလဲသင့္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ လက္က်န္ကာလအတြင္း ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရိွရန္ လူထုက ယံုၾကည္ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ ရိွပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟူသည္

အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ေ၀ဖန္ေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု ေခၚဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရား၀င္မႈအေပၚ စိန္ေခၚသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕မ်ားက ယင္းစကားရပ္ကို အသုံးျပဳၾကသည္။ ယင္းစကားရပ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ တရား၀င္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးမဟုတ္ပါက ယင္းကဲ့သို႔ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္၏ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ရည္ညႊြန္းၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကို ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူအျဖစ္ နားလည္ထားၾကသည္။

ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားအား လြႊတ္ေပးရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ (AI) ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသာမက ၎တို႔၏ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အေတြးအေခၚဆုိင္ရာ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ AI သည္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ထားရာ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္း မရွိသူကိုသာ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူ (POC) အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AI ၏ ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းသြားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အရ POC စာရင္းမ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ အမွန္တကယ္၌ AI သည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟူသည့္ စကားရပ္ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ AI သည္ တရားမွ်တ၍ လ်င္ျမန္ေသာ အမႈစစ္ေဆးမႈကို ေတာင္းဆုိေပးရန္အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

AI ၏ အသုံးအႏႈန္းတြင္ အက်ဥ္းက်သူ၏ အျပဳအမူအေပၚ ပတ္သက္ေနေသာ ေစ့ေဆာ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျပဳအမူသက္သက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ေစ့ေဆာ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ အေရးပါေသာ ႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ရွိေနသည့္ မည္သည့္အက်ဥ္းသားမဆို ပါ၀င္သည္။ ႏုိင္ငံေရးဟု ဆိုရာတြင္ AI သည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ လူ၏ဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္မႈမ်ားအား ရည္ညႊန္းသည္။ ယင္းတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ အမိန္႔မ်ား၊ သေဘာထား စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတို႔အျပင္ ဘာသာစကား၊ ဆင္းသက္လာသည့္ လူမ်ဳိး၊ က်ား/မ၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္သည့္ဘာသာ၊ အေနအထား သုိ႔မဟုတ္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ဳိးမ်ဳိးအျပင္ ႏုိင္ငံေရး ေစ့ေဆာ္ခ်က္ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ စြဲဆိုခံရသူမ်ားပါ AI ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ POC ထဲ၌ ပါ၀င္ၿပီး AI က ၎တို႔အား ျခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေလ့ရွိသည္။ AI ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု ဆိုႏုိင္သူ နမူနာအခ်ဳိ႕မွာ အတုိက္အခံအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံေသာေၾကာင့္ လူသတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဓားျပမႈကဲ့သို႔ေသာ အျခားအမႈျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ေစ့ေဆာ္ခ်က္ေၾကာင့္ တရားစြဲဆို သို႔မဟုတ္ စီရင္ခံရသူ၊ ဆႏၵျပျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္းအရာအရ သာမန္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု တရားစြဲဆို သို႔မဟုတ္ စီရင္ခံရသူ၊ လက္နက္ကုိင္ အတုိက္အခံအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းကဲ့သို႔ မသကၤာခံရျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ပုန္ကန္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆို သို႔မဟုတ္ စီရင္ခံရသူ အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ အခါသမယတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား သို႔မဟုတ္ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လႊတ္ေပးျခင္းအား The Daily Eleven သတင္းစာက ႀကိဳဆိုလုိက္ပါသည္။

ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္ဆန္းခ်ိန္ခါ

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေလးရက္တာ ကာလၾကာခဲ့သည့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကား ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ေလၿပီ။ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕သည့္ ေႏြဥတုေႏွာင္းပိုင္း အမွတ္သညာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္ဆန္းခ်ိန္ခါ ေရာက္၍လာၿပီျဖစ္သည္။ သႀကၤန္ၿပီးဆံုးၿပီး ေနာက္တစ္ရက္သည္ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ဟု ေခၚဆိုေသာ ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးပင္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းေန႔၌ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳၾကသည္မွာလည္း ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပကၡဒိန္အရ ျမန္မာႏွစ္၏ ပထမဆံုးလမွာ တန္ခူးလျဖစ္ေသာ္လည္း တန္ခူးလဆန္း ၁ ရက္ေန႔သည္ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ မဟုတ္ေပ။ သူရိယေနမင္းႀကီး မိန္ရာသီမွ မိႆရာသီသို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္သည္ တန္ခူးလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ တစ္ခါတစ္ရံ ကဆုန္လအတြင္းလည္း က်ေရာက္ႏိုင္သည္။ ျပကၡဒိန္အရ တန္ခူး၊ ကဆုန္လမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္မကူးေသးဘဲ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔တြင္မွ ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္သစ္စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ကပင္ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ကို အေလးအျမတ္ျပဳၾကသည္။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၂၃၃ ခုႏွစ္က ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔သည္ သမိုင္း၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းေန႔တြင္ မင္းတုန္းမင္းသည္ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔သည္ သက္ႀကီးရြယ္ႀကီးမ်ားအား သြားေရာက္ကန္ေတာ့ၾကသည့္ေန႔လည္းျဖစ္သည္။ ေရဖလားထဲ၌ တေရာ္ႏွင့္ ကင္ပြန္းတို႔ကိုထည့္ကာ သက္ႀကီးရြယ္ႀကီးမ်ားအား ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးၾကသည့္ ခ်စ္စရာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္လည္း ရွိသည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ‘ကံ၊ ကံ၏အက်ဳိး’ ကို ယံုၾကည္ၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုျဖစ္ၾကသည့္အတိုင္း ကံေကာင္းေစရန္အတြက္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ အမွားမ်ားအတြက္ (ရွိခဲ့ပါက) ေျပေလ်ာ့ေစရန္ လူႀကီးမိဘမ်ားအား ၀န္ခ်ကန္ေတာ့ျခင္း အစရွိသည့္ အမႈတို႔ကိုလည္း ျပဳၾကသည္။ ငါးလႊတ္ပြဲမ်ား က်င္းပၾကျခင္းသည္လည္း ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္သည့္ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ပူျပင္းလွသည့္ ေနေရာင္ေအာက္၌ ခန္းေျခာက္သြားၾကေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္တို႔မွ ငါးမ်ားကို ကယ္ဆယ္ကာ ေျမအိုးမ်ား၌ထည့္လ်က္ ပို၍ႀကီးမားကာ ေရမ်ားသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္တို႔ဆီသို႔ သြားေရာက္လႊတ္ေပးၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ငါးလႊတ္ၾကသည့္အခါ “နင့္အသက္ တစ္ခါကယ္၊ ငါ့ အသက္ ၁၀ ခါကယ္” ဟုလည္း ေရရြတ္ဆုေတာင္းတတ္ၾကသည္။ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔တြင္ ငါးလႊတ္ပြဲကိုသာမက အျခားတိရစၦာန္မ်ားအား ေဘးမဲ့ေပးလွဴပြဲမ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕ရြာအႏွံ႔တြင္ က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။ သႀကၤန္အခါတြင္းကာလသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာတို႔ ရဟန္းခံရွင္ျပဳပြဲမ်ား က်င္းပၾကသည့္ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိဘမ်ားက မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ရွင္ျပဳေပးကာ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ ယာယီသြတ္သြင္းေပးခြင့္ မရမခ်င္း မိဘတာ၀န္၀တၱရား မေက်ဟု ယူဆထားၾကသည္။ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား ေနရာအသီးသီး၌ စတုဒိသာဟုေခၚေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို အခမဲ့ လွဴဒါန္းေကြၽးေမြးမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ လမ္းအသီးသီးတို႔၌ မေကာင္းေသာကံၾကမၼာမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ အလို႔ငွာ ပရိတ္ရြတ္ တရားနာပြဲမ်ားလည္း က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔၏ အတာမဂၤလာ ႏွစ္ဦးအခါျဖစ္ေသာ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ ဘိုးဘြားတို႔အား ၀တၱရားမပ်က္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔ ေရာဂါေဘးဒဏ္ ရန္မာန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းပေပ်ာက္လ်က္ စီးပြားလာဘ္လာဘတို႔လည္း တိုးတက္ကာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္သစ္အကူးအေျပာင္း

မၾကာမီ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးကာလ အခ်ိန္အခါသမယသို႔ ေရာက္ရိွေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္မွ ၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္သို႔ အကူးအေျပာင္း အခ်ိန္ကာလ၊ မဂၤလာရိွေသာေန႔သစ္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္၍ႀကိဳဆိုေသာ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္မည္။ ျမန္မာတုိ႔၏ ၁၂ လရာသီပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္သႀကၤန္သည္ အထူးျခားဆံုးႏွင့္ အထင္ရွားဆံုး ပြဲေတာ္လည္းျဖစ္သည္။ ၁၂ လရာသီတြင္ ပထမဦးဆံုးလျဖစ္သည့္ တန္ခူးလဟူေသာ ေခၚဆိုမႈသည္ ပါဠိဘာသာ တာလပုဒ္မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး တာလပုဒ္ဟူသည္ ထန္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ထန္းဟူေသာ ေခၚဆိုမႈမွ တန္းဟု ျဖစ္လာသည္။ ယင္းအျပင္ တန္ခူးကို တာကူးဟုလည္း ေရးသားေလ့ရိွၾကသည္။ ထိုတာကူး၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အာသီျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို နတ္သမီးခုနစ္ပါးက တစ္ႏွစ္ကို တစ္ဦးက် တာ၀န္ယူရသည္ကို အစြဲျပဳကာ တာ၊ အတာ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏွစ္ကုန္၍ နတ္သမီးတစ္ပါးမွ အျခားေသာ နတ္သမီးတစ္ပါးထံ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းျခင္းအား တာကူး အတာကူးဟု ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ယူဆခဲ့မႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။

သႀကၤန္ဟူသည္မွာ ‘သကၤႏၲ’ ဟူေသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဟု အနက္အဓိပၸာယ္ရသည့္ ပါဠိပုဒ္မွ ဆင္းသက္လာေသာ ေ၀ါဟာရတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကူးေျပာင္းျခင္းဟူသည့္အတိုင္း ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္အတူ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားအား ေဆးေၾကာသည္ဟူေသာ အေလ့အထအယူအဆမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလ (တန္ခူးလ) တြင္ က်င္းပၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာမေရြး တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေလ့ရိွၾကသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေရာက္ရိွေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏွစ္သစ္ကူးသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို တခုပ္တရ က်င္းပေလ့ရိွၾကသည္။ ပုဂံေခတ္မွအစျပဳကာ သေျပခတ္ျဖင့္ ေရပက္ကစားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ပံုရိပ္မ်ားသည္ ေခတ္ကာလေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေႏြကာလတြင္ က်င္းပေလ့ရိွသည့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေရပက္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာႏွစ္သစ္တစ္ခုအား ကူးေျပာင္းေလ့ရိွသည့္ ပုံရိပ္မ်ားမွာ သႀကၤန္၏ မွတ္တမ္းပံုရိပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သႀကၤန္အခ်ိန္အခါတြင္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳျခင္း၊ ဥပုသ္သီလေစာင့္တည္ျခင္း၊ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားအား ေရသပၸယ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္ ဇရပ္မ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ဦးေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္း၊ ေျခသည္းလက္သည္း လွီးျဖတ္ေပးျခင္း၊ တိရစၦာန္မ်ားအား ေဘးမဲ့လႊတ္ျခင္း၊ စတုဒိသာ ေကြၽးေမြးျခင္းစသည့္ ထက္သန္ေသာ သဒၶါ၊ ျဖဴစင္ေသာ ေစတနာႏွင့္ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ  ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယမွာ ျမင္ရသူတိုင္းအတြက္ စိတ္ႏွလံုးၾကည္ႏူးရႊင္ျပံဳးမႈကို ခံစားရရိွ ေစသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မၾကာမီကာလတြင္ ႏွစ္ေဟာင္းတစ္ခု၏ ေနာက္ဆံုးေန႔စြဲအခ်ိန္အခါမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္သစ္အခ်ိန္အခါသမယကို ႀကိဳဆိုၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ ႏွစ္သစ္ အကူးအေျပာင္းကာလကို ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ႏူးဖြယ္အတိျဖင့္ ျဖတ္သန္းကာ လာမည့္ႏွစ္ကာလမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျဖင့္ မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းႏုိင္ပါေစေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ဆႏၵျပဳ ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဧၿပီ ၁၂ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

အစျပဳျခင္း

ဂရိေခတ္ေတြးေခၚရွင္ႀကီး ပေလတိုက “အစျပဳျခင္းသည္ အလုပ္၏အေရးအႀကီးဆုံး အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္” ဟု ဆုိသည္။ မည္သည့္အခါမွ် အစျပဳျခင္းမရွိဘဲ မည္သည့္အရာမ်ား ၿပီးေျမာက္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္မည္နည္း။ ၎အျပင္ ျမန္မာစာေပ၌ “အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာ” ဟူသည့္ စကားပုံတစ္ရပ္လည္းရွိသည္။ Linkedin တည္ေထာင္သူ ရိဒ္ေဟာ့ဖ္မန္းက “ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားထုတ္ကုန္ရဲ႕ ပထမဆုံးဗားရွင္းမွာ အခက္မႀကံဳ ရဘူးဆိုရင္ ခင္ဗ်ားစလုပ္တာ သိပ္ေနာက္က်သြားလို႔ပဲ” ဟု ဆုိသည္။ ပညာရွိသူအားလုံးသည္ တူညီေသာ အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ စကားမ်ားကိုသာ ေျပာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ “အခ်ိန္ေကာင္းကို မေစာင့္ပါႏွင့္၊ ယခုပင္ စတင္လုိက္ပါ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကုိင္၊ ၀ါသနာ၊ အဟာရအညႊန္း၊ ဆက္ဆံေရးအစရွိသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူအမ်ားစုသည္ တစ္စုံတစ္ရာကို အစျပဳရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနတတ္ၾကသည္။ လူတုိင္းသည္ အေျပာင္းအလဲ သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္းစြာ မသိရေသးသည့္အရာမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေန ပုံရသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ရန္ လိုလားသည့္အခါ စာအုပ္တုိင္းကို ဖတ္ရမည္၊ သင္ခန္းစာတုိင္းကို ယူရမည္၊ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘြဲ႕တစ္ခုကို ယူရမည္စသျဖင့္  ေတြးမိႏုိင္သည္။ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစသည့္ အစားအစာမ်ားအားလုံးကို ျဖတ္ရန္၊ အဟာရအညႊန္းအားလုံးကို ဖတ္ရန္၊ ကုိယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားစြာကို ၾကည့္ရန္ အစရွိသျဖင့္ ဦးစြာေတြးတတ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ မွန္ကန္ေသာ ေတြးေတာပုံမဟုတ္ေပ။ ပေလတို၊ ရိဒ္ေဟာ့ဖ္မန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္လာၾကေသာ အျခားလူေပါင္းမ်ားစြာတို႔က ယင္းကို သိၾကသည္။ အစျပဳျခင္းသည္ အခက္အခဲဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစျပဳလုိက္ဖို႔သာလိုေၾကာင္း ၎တို႔ သိၾကသည္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္ရန္ ပညာယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစားအစာအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သုေတသနျပဳရန္လည္း လိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစျပဳလုိက္ၿပီးေနာက္မွသာ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြား၍ ရပါသည္။ လူမ်ားစြာတို႔သည္ ေလ့လာထားသည္မ်ားကို အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိဘဲ အလြန္အကြၽံ ပညာယူေနျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆုံးၾကရသည္။ အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ အသင့္ျပင္ရင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ေကာင္းကိုေစာင့္ရင္း အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္လြန္သြားတတ္ၾကသည္။ အမွန္တကယ္၌ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ အခ်ိန္ေကာင္းဟူသည္ မည္သည့္အခါမွ် ေရာက္လာမည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ လုံး၀ဥႆုံ ၿပီးျပည့္စုံမႈဟူသည္လည္း မရွိႏုိင္ပါ။ ပေလတိုသာရွိေနပါက ဆင္ေျခေပးေနျခင္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ယခုပင္ စတင္ရန္  အၾကံျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ အစမျပဳမခ်င္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ပါ။  ေသနတ္ပစ္ အားကစားသမားတစ္ဦးက “မင္းမပစ္ရေသးတဲ့ အခ်က္တုိင္းက လြဲမွာပဲ” ဟု ဆုိမည္သာျဖစ္သည္။ လမ္းေလွ်ာက္သင္ေနေသာ ကေလးသည္ လမ္းေလွ်ာက္နည္း လက္စြဲစာအုပ္ကို ဖတ္ရန္ မလိုေပ။ လမ္းထေလွ်ာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္  အမွားမ်ားကို ျပင္ရင္းသာ လမ္းေလွ်ာက္တတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဘ၀၌ လိုလားသည္မ်ားရွိပါက ၎တို႔ရွိရာသို႔ အေရာက္သြားၿပီး အရယူရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ မည္သည့္အရာကိုမဆို အစျပဳလုိက္ရန္သာလိုၿပီး အစျပဳၿပီး ေနာက္မွသာ အရွိန္အဟုန္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

(ဧျပီ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေမးခြန္းမ်ား၊ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အစီအစဥ္တက် မဟုတ္ဘဲ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္မထားဘဲ မိမိတို႔၏ အေတြးမ်ားအတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာႏိုင္သည္။ ယင္းအေတြးမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအေတြး သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈၾကြယ္၀ေသာ အေတြးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေပၚ အာ႐ံုျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္ရျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုကို သိရိွျခင္းသည္ စိုးရိမ္လြန္ေရာဂါ၊ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္ရန္ အခက္အခဲရိွျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳသည္။

မိမိအေနျဖင့္ ေတြးေတာေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေရးခ်ျခင္း၊ ႐ုပ္ပံုေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးအား ေျပာျပျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ဖြင့္ထုတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ကိုအလ်င္အျမန္ ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ မိမိ၏စိတ္ကို ျဖတ္သန္းလ်က္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အရာမ်ားအျဖစ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္သြားေအာင္ သို႔မဟုတ္ ျမင္သာေအာင္ မိမိ၏ အေတြးမ်ားအေၾကာင္း အလုံးစံု ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အေတြးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္လား သို႔မဟုတ္ အေရးမႀကီးေသာ အေတြးမ်ားအျဖစ္ စြန္႔ပစ္လိုက္ရမည္လား ဟူသည္ကို တြက္ဆႏုိင္သည္။

အေတြးမ်ားကို ေရးသားကာ ဖြင့္ထုတ္ျခင္း – မိမိ၏ စိတ္ထဲ၌ အေတြးမ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနပါက ေတြးမိသည္မ်ားကို ေရးခ်ပါ။ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံျဖင့္ ေရးသားလ်က္ စတင္ပါ။ မည္သို႔ခံစားရသနည္း၊ အဘယ့္အေၾကာင့္ ခံစားရသနည္း၊ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္လိုသနည္း အစရိွသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီးေနာက္ တံု႔ျပန္ရန္ ခိုင္မာေသာ တစ္စံုတစ္ရာ ရလာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းက မိမိအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာကိုမွ် မလုပ္ခဲ့သည့္တိုင္ တစ္စံုတစ္ရာကို ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္လုိက္ႏုိင္သည္ဟူေသာ ခံစားမႈမ်ဳိး ရရိွေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။  ယင္းသည္ မိမိ၏အေတြးမ်ားကို ရွင္းလင္းပစ္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ စာရြက္ေပၚတြင္ မိမိ၏ ဒုကၡအခက္အခဲ အားလံုးကို ေရးခ်လ်က္ ယင္းတို႔က မိမိအား အဘယ့္ေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပံုကို ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယင္းေနာက္ ယင္းတုိ႔ကို ေက်ညက္ေအာင္ျပဳလုပ္လ်က္ ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ပါ။ အေတြးမ်ားကို ေရးခ်ကာ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္သူသည္ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

အေတြးမ်ားကို ႐ုပ္ပံုေရးဆြဲကာ ဖြင့္ထုတ္ျခင္း – မိမိအေနျဖင့္ ဗင္းဆင့္ဗင္ဂိုး ျဖစ္စရာမလို သကဲ့သို႔  အႏုပညာတစ္ရပ္ ဖန္တီးတတ္ရန္လည္း မလိုပါ။ လိုအပ္သမွ်မွာ မီဒီယံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စကၠဴတစ္ရြက္သာျဖစ္သည္။ ေရာင္စံုခဲတံမ်ားျဖင့္ သက္တံေရးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆီေဆးမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေရးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မီးေသြးခဲျဖင့္ အရိပ္မ်ား ေရးျခစ္သည္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား ေျပေလ်ာ့သြားရန္သာ လိုသည္။ တစ္စံုတစ္ရာ ေရးဆြဲျခင္းမွေန၍ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထိေရာက္အားေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရမည္ျဖစ္သည္။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း – အေတြးမ်ားႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားတတ္ျခင္းသည္ ဆိုးရြားေသာအရာ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသးငယ္ေသာ အရာတစ္ခုသည္ ညတြင္းခ်င္း ႀကီးထြားလာကာ မိမိအား ႏွိပ္စက္တတ္သည္။ အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေသာက၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သံသယ အစရိွသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူပန္ေနမႈမ်ားကို စိတ္ထဲမွ ရွင္းလင္းလိုပါက တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာဆိုၾကည့္ရန္လိုသည္။ မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိမိ၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဦးစြာေျပာဆိုပါ။ ၎တို႔သည္ မိမိအား ခ်စ္ခင္ၿပီး မိမိအေပၚ နားလည္ေပးႏုိင္တတ္ၾကသည္။ အေပၚယံေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ ရင္းႏွီးမႈရိွေစေသာ သို႔မဟုတ္ အေတြးပြားေစႏိုင္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို မွ်ေ၀ကာ တစ္စုံတစ္ဦးႏွင့္ အေလးအနက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လူတို႔ကို ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ႏွစ္သစ္၌ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ပို၍ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။

ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

လုပ္သူႏွင့္ ေတြးသူ

“လုပ္သူလို ေတြးၿပီး ေတြးသူလို လုပ္ပါ”
ဟင္နရီဘတ္ဆြန္ (၁၈၅၉-၁၉၄၁)
ျပင္သစ္ေတြးေခၚရွင္

ေဖာ္ျပပါအဆိုအမိန္႔သည္ အလြန္႐ိုးရွင္းပံုရေသာ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေသအခ်ာစစ္ေဆးၾကည့္ပါက အဓိပၸာယ္ၾကြယ္၀လွသည္။ လုပ္သူတစ္ဦးကဲ့သို႔ ေတြးၾကည့္ပါက အေတြးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမဲတမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ အေတြးသက္သက္သာ စဥ္းစားေနျခင္း ျဖစ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ မိမိအေနျဖင့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ညႇစ္ထုတ္ျခင္းတို႔၌ တက္ၾကြေသာအေနအထား၌ ရိွမေနေသာ္လည္း စြမ္းအင္သည္ မိမိ၏ကိုယ္တြင္း၌ ေပ်ာက္ကြယ္၍မသြားဘဲ စီးဆင္း၍ေနေလသည္။ ေတြးသူတစ္ဦးကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ မိမိအားစိတ္ခံစားမႈမ်ားက ဦးေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိျပဳလုပ္ေနသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မွ်တမႈရိွသလားႏွင့္ မိမိအလိုရိွသည့္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွသလားဟူသည္တို႔ ေသခ်ာေစရန္ အခ်ိန္ယူမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ မိမိလုပ္ေဆာင္သမွ်အရာမ်ားကို ယုတိၱေဗဒက်စြာ ေထာက္ပံ့မႈလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းတာႏိုင္ၿပီး တိက်ေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပပါ အဆိုအမိန္႔ကို ထင္ဟပ္ျပသည့္အခါ ေတြးျခင္းႏွင့္လုပ္ျခင္း ေပါင္းစပ္ပံုက မည္မွ်အေရးပါေၾကာင္း ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ လူတို႔၏ဘ၀၌ အခါေပါင္းမ်ားစြာ ေဇာက္ထုိးမိုးေမွ်ာ္ ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ လူတို႔အေနျဖင့္ လုပ္ျခင္းသက္သက္ျဖင့္သာ ေနထိုင္ပါက အထိန္းအကြပ္မဲ့ေနတတ္ၿပီး အေတြးမရိွခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ေနာင္အခါက်မွ ေနာင္တရႏုိင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္၌လည္း အႀကီးအက်ယ္ ေတြးေတာမႈ၌သာ က်က္စားေနၿပီး မည္သည့္အခါမွ် လုပ္ရပ္အျဖစ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ပါက လက္ရိွအေနအထားကို ညည္းတြားေနၿပီး ဘာမွ်မလုပ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ စိတ္ညစ္စိတ္ပ်က္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခါမွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္မဟုတ္သည့္ စိတ္ကူးအသစ္မ်ားသည္ မိမိ၏စိတ္အားအတြင္းမွ ေကာင္းမြန္ေသာအရာမ်ားကို ေမွ်ာ့တစ္ေကာင္ကဲ့သို႔ စုပ္ယူသြားျခင္းသာ အဖတ္တင္မည္ျဖစ္သည္။

ေတြးေတာျခင္းမရိွဘဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အႀကီးအက်ယ္ ေတြးေတာထားေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ျခင္း အျပဳအမူမ်ားအေၾကာင္း ေတြးၾကည့္ရန္လိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ လမ္းညႊန္မႈမရိွေသာ္လည္း အလုိရိွသည့္ရလဒ္ကို သိျမင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္းသည္ တိုင္းတာ၍ရသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈေျခလွမ္း အနည္းဆံုးျပဳသည့္အခါ၌ပင္လွ်င္ အေတြးမွ်င္တန္းမ်ားကို လမ္းညႊန္ရာ၌အေထာက္အကူျပဳသည့္ အားေကာင္းေသာ သံလိုက္အိမ္ေျမႇာင္တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။ အခ်ိန္ဆြဲကာ ေတြးေတာမဆံုးရိွေနျခင္းထက္ ေတြးေတာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆံုခ်က္ျပဳလုိက္ျခင္းက အလြန္အက်ဳိးရိွသည္။ မိမိ၏ကိုယ္တြင္း၌ စီးဆင္းေနေသာ စြမ္းအင္မ်ားသည္ ပို၍အလင္းပြင့္လာကာ ပို၍လည္း ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ အခ်ိန္ဆြဲကာ ေတြးေတာေနျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္လိုသကဲ့သို႔ တိက်ေသခ်ာစြာ ေတြးေတာထားသည့္အတုိင္းသာ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဧၿပီ (၈) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ေကာင္းမြန္သည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး

ဓမၼဓိ႒ာန္က်စြာ ေကာင္းမြန္သည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ဳိးသည္ အမွန္တကယ္၌ မရွိပါ။ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လူအမ်ဳိးအစားမ်ားကို သေဘာက်တတ္ၾကသည္။ အဓိကအခ်က္မွာ မိမိကုိယ္မိမိ ဂုဏ္ယူႏိုင္ၿပီး ယံုၾကည္မႈရွိသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ဳိး တည္ေဆာက္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိသေဘာက်သည့္လူမ်ဳိးကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ရပ္ကို အလိုရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္မ်ားက အေရးပါသည္။

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႏွင့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ရွိေနပါေစ- ကမၻာေလာကႀကီး၌ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျမင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ရယ္ေမာပါ။ သို႔ေသာ္ အျခားသူမ်ားကို ရယ္သြမ္းေသြးျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ လူတိုင္းသည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေနတတ္သူမ်ားကို သေဘာက်ၾကသည္။ ျပံဳးျခင္းႏွင့္ ရယ္ျခင္းကို မ်ားစြာျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးရွိျခင္း၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

တင္းမာသည့္ အေျခအေနရပ္မ်ား၌ တည္ၿငိမ္စြာ ေနႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ- လူအမ်ားအျပားကို အေရးေပၚအေနအထား သို႔မဟုတ္ တင္းမာသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္၌ မေတြ႕ျမင္ရမီအထိ ၎တို႔၌ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ရွိသည္ဟု ထင္ရ၏။  သို႔ေသာ္ ေဖာ္ျပပါ အေနအထားတို႔၌ ၎တို႔၏ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးမႈ ေပ်ာက္ဆံုး၍ သြားတတ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာလူမ်ဳိး မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ တင္းက်ပ္သည့္ အေနအထားတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိေနပါက စိတ္ကို ေျဖေလွ်ာ့၍ထားၿပီး ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ အေနအထားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြပါ။ တင္းက်ပ္သည့္ အေနအထားတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက ဆူပူေအာ္ဟစ္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ယင္းသည္ မည္သည့္အရာကိုမွ် ျပန္လည္ ေနသားက်ေစျခင္း မရွိႏိုင္ပါ။ မိမိ၏စိတ္ကို ရွင္းလင္းစြာထားၿပီး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အစီအစဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။

စိတ္ကို အျမဲဖြင့္ထားပါ- ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ မိမိ၏ ေလာကအျမင္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ဆႏၵရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားကို နားစြင့္ထားၿပီး မိမိစိတ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ အျမဲတမ္း ဆႏၵရွိေနပါေစ။ အျခားသူမ်ားကို အလ်င္စလုိ ေ၀ဖန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ၎တို႔သည္ မိမိႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ နည္းလမ္းအားျဖင့္ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ကိုဖြင့္ထားျခင္းသည္ မိတ္ေဆြသစ္မ်ား တိုးပြားေစၿပီး ပို၍စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ဘ၀မ်ဳိးကို ရရွိေစသည္။ ကမၻာႀကီး၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမွ် ပိတ္ပစ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။

ၾကြား၀ါ ပလႊားျခင္းမျပဳဘဲ ႐ုိး႐ုိးကုပ္ကုပ္သာ ေနထိုုင္ပါ- မိမိသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အစြမ္းအစ အရွိဆံုး၊ အထူးျခားဆံုး လူတစ္ဦး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႐ုိး႐ိုးကုပ္ကုပ္ ေနထိုင္ျခင္း မျပဳပါက ေကာင္းမြန္သည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ရရွိလာမည္ မဟုတ္ပါ။ အျမဲတမ္း မိမိကိုယ္မိမိ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ ထိန္းညိႇတတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ စိတ္ႀကီး၀င္ေနသူမ်ားကို မည္သူမွ် ႏွစ္သက္မည္ မဟုတ္ပါ။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဘ၀၌ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ရပ္သည္ မျဖစ္မေန လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဧၿပီ ၇ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

လူသားတစ္ဦး၏ ျဖစ္တည္မႈ

လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အသက္ႀကီးကာ အရြယ္ေရာက္လာတုိင္း လူႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္လာသည္မဟုတ္ေပ။ လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ အသိစိတ္ရွိစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္မ်ားက အေရးပါသည္။ ထို႔အတြက္ ရင့္က်က္ေသာ လူတစ္ဦးျဖစ္လာရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အခ်ဳိ႕ကို တင္ျပအပ္ပါသည္။

စံတန္ဖိုးမ်ား ကိုယ္ပုိင္မူမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ပါ – လူတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ အဓိကအခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ တစ္စံုတစ္ရာ ရပ္တည္ခ်က္ရွိရန္ႏွင့္ ကိုယ္တုိင္ခ်မွတ္ထားသည့္ မူမ်ားအတုိင္း ေနထုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ မိမိကုိယ္မိမိ မည္ကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္ကို အခ်ိန္ယူ ေလ့လာရန္လိုသည္။ မိမိ၏ယံုၾကည္မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္မွတ္သားရန္ လိုသည္။ မိမိသတ္မွတ္ထားေသာ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ခိုင္ျမဲေနရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အသိရွိရွိျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရန္လိုသည္။

ႏွိမ့္ခ်ပါ – ရင့္က်က္ေသာ လူတစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရွိေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိကုိယ္မိမိ ႏွိမ့္ခ်တတ္သည္။ အျခားသူမ်ားကို ခ်ဳိးႏွိမ္ျခင္းျဖင့္ မိမိကုိယ္မိမိ ျမႇင့္တင္သည့္အလုပ္မ်ဳိး မလုပ္တတ္ေပ။ အျခားသူမ်ား၏ မိမိႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ေလးစားသူျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းပါေစ – ရင့္က်က္ေသာ လူတစ္ဦးျဖစ္လာရန္အတြက္ မိဘအေပၚ မွီခိုေနရမႈကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ရန္လိုသည္။ ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား ဘ၀မ်ဳိးျဖင့္ အပ်င္းထူေန၍ မရပါ။ အျခားသူမ်ားကို ဂ႐ုစုိက္ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိမီ မိမိကိုယ္မိမိ ဂ႐ုစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္။

အၾကံဥာဏ္မ်ားကို နားေထာင္၍ အျခားသူတုိ႔၏ ဥာဏ္ပညာကို ရွာေဖြပါ – မိမိထက္ အေတြ႕အၾကံဳ ရင့္က်က္သူမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာကို နာယူရန္ လိုအပ္သည္။

မိမိကိုယ္မိမိ ပံုသြင္းပါ – စည္းကမ္း၊ ဇြဲသတိၱႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ေလးစားမႈသည္ လူတစ္ဦး ျဖစ္လာရန္အတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

အေကာင္အထည္ ေပၚပါေစ – မ်ားစြာေသာ လူမ်ားသည္ စိတ္ကူးယဥ္သူမ်ားႏွင့္ အေျပာသမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ ၎တုိ႔၌ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားမရွိဘဲ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို အရွိတရားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းလည္း မရွိေပ။ ဆန္ကုန္ေျမေလး လူတစ္ဦးမဟုတ္ဘဲ ကမၻာေပၚ၌ လူျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ တစ္စံုတစ္ရာကို အေကာင္အထည္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

လူႀကီးျဖစ္လာမည္ကို မေၾကာက္ပါႏွင့္ – လူငယ္မ်ားစြာတုိ႔သည္ ထာ၀ရလူငယ္မ်ားအျဖစ္ ေနထုိင္လိုၾကသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ဦး၏ လြတ္လပ္ခြင့္အားလံုးကို လုိလားၾကေသာ္လည္း ေငြရွာလိုစိတ္ႏွင့္ တာ၀န္ယူလိုစိတ္ မရွိေပ။ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရင့္က်က္သူတစ္ဦးျဖစ္လိုပါက လက္ေတြ႕ဘ၀၏ တာ၀န္မ်ားကို ရဲရဲတင္းတင္း ေပြ႕ဖက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ဇြဲနပဲႀကီးပါေစ – ဘ၀၌ ႐ုန္းကန္ရေသာ ကာလမ်ား၊ အကူအညီမဲ့ေနသည္ဟု ခံစားရသည့္ကာလမ်ား ရွိလာမည္သာျဖစ္သည္။ မိမိအေပၚ ဘ၀၏ ထုိးႏွက္ခ်က္မ်ားကို ဇဲြနပဲႀကီးစြာ တြန္းလွန္ရင္း ျပန္လည္ ႐ုန္းထႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္။

အျခားသူမ်ားအတြက္ မွီခိုအားထားစရာျဖစ္ပါေစ – အရြယ္မေရာက္ေသးသူတစ္ဦး အေနျဖင့္ မိမိအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကိုသာ စဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ တစ္ဦးအတြက္ မိမိကိုယ္ပိုင္လုိအပ္ခ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားအတြက္ပါ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိသည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ မွီခိုအားထားစရာ ျဖစ္လာရန္ လိုအပ္သည္။

အသိစိတ္ရွိေသာ လူသားဘ၀ကို ရွာေဖြပါ – အသိစိတ္ရွိသည့္ လူတစ္ဦးဘ၀ကို အလိုအေလ်ာက္ ရရွိလာမည္မဟုတ္ဘဲ အသိစိတ္ရွိေသာအေတြးမ်ားျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္လိုသနည္းဟု အေလးအနက္ ေတြးေခၚရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းေနာက္ မိမိျဖစ္လိုသည့္အတုိင္း မိမိ၏ အမူအက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ ရင့္က်က္ေသာ လူတစ္ဦးျဖစ္လာရန္ လိုလားေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ မျဖစ္ေသးဟု ခံစားရပါက အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္