မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား လူမႈေရးအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား တစ္ရက္ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုး နာရီ ၂၄၀ မွ အမ်ားဆံုး နာရီ ၃၆၀ အထိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ကာ ထပ္မံျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရိွ၊ မရိွ အတည္ျပဳျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာ၌ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း ကြဲလြဲမႈမရိွဘဲ အတည္ျပဳႏုိင္မည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  ယင္းေနာက္ သမၼတထံေပးပို႔၍ ဥပေဒ အတည္ျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအနက္ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၇ လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္း အခန္းတြင္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) အရ ဤကိစၥအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ပင္ပန္းမန္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လမ္းတံတားမ်ားျပဳျပင္ျခင္း၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သူေရွ႕ေမွာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသေဘာ မသက္ေရာက္သည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္လ်က္ တစ္ရက္ ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုး နာရီ ၂၄၀ မွ အမ်ားဆံုးနာရီ ၃၆၀ အထိ ကိုယ္တိုင္လုပ္အားျဖင့္ အခမဲ့ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အပိုဒ္ ၂၁ တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္  စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ ပုဒ္မ ၁၅ အရ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမွအပ ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္တတ္သူ သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာသတင္းရွိသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ကာလအတြင္း ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ေစရန္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘ၀သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈေပးျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းဟုလည္းေကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ဖမ္းဆီးရမိျခင္း၊ အေရးယူျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး အဓိကေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိမႈထက္ လက္၀ယ္ေတြ႕ရိွသူ၊ သယ္ေဆာင္သူႏွင့္ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ပမာဏအနည္းငယ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမ်ားသာ အမ်ားစုျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူမဆို ဥပေဒအရ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ က်ဴးလြန္သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ ယခုကဲ့သို႔ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားသည္ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မွ်တ၍ ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္  အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားၾကားမွ ပညာေရး

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးစနစ္ ခုိင္မာမွန္ကန္မႈ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား လုံျခံဳေကာင္းမြန္မႈတို႔ အေရးပါလ်က္ရွိၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားက ဆိုးရြားသည့္႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားသို႔ ဦးတည္ႏုိင္သည္ကို သတိျပဳရေလ့ရွိပါသည္။

“ရြာကလူေတြ ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ စစ္ပြဲေတြ မျဖစ္ေတာ့တာ လိုခ်င္တယ္ေပါ့။ အခုက ရြာမွာဆို ကေလးေတြနဲ႔ သက္ႀကီးေတြကို စိတ္ခ်လက္ခ် ထားခဲ့လို႔ရတယ္။ ဒီအခ်ိန္က ဖာလာစိုက္ခ်ိန္ဆိုေတာ့ ေတာင္ယာထဲပဲ သြားေနၾကတယ္။ ရြာမွာက်န္ခဲ့တဲ့ ကေလးေတြက ေက်ာင္းတက္၊ သက္ႀကီးေတြက ကေလးထိန္းေပါ့” ဟူေသာ လူမႈကူညီေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေစာအယ္၀ါး၏ ေျပာၾကားခ်က္မွာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္ကို ထပ္ဟပ္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္ ေသာ ႏုိင္ငံတြင္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေျမစာပင္အျဖစ္ ခံစားေနရျခင္းႏွင့္ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအၾကား ႐ုန္းကန္ေနရရွာသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေရးမွာ ရင္ေလးဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ဆိုေစကာမူ ပညာေရးဆုိင္ရာ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားက တစ္ဦးခ်င္း၊ ေဒသတစ္ခုခ်င္းမွသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အထက္ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔မွာ မူလတန္း ပညာေရးအဆင့္သာျဖစ္ၿပီး အသက္ ၂၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူဦးေရ၏ ၇ ဒသမ ၃ ရာ ခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဆုိင္ရာ သုေတသနစာတမ္း တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပညာေရး ဆုံးခန္းမတုိင္ဘဲ စာသင္ခန္းမ်ားကို ေက်ာခုိင္းရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပႆနာအၾကား ဓားစာခံျဖစ္ရရွာသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားက အမ်ားဆုံးဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။

သတင္းတစ္ခုတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန၌ ၁၄ ႏွစ္ၾကာ ေက်ာင္းမတက္ဘဲ လစာထုတ္ယူေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈကို အံ့ၾသစရာ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လအတြင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္သူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲတြင္ ျပည္နယ္ပညာေရး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာ လစာႏွင့္မလုံ ေလာက္သျဖင့္ စား၀တ္ေနေရးခက္ခဲမႈကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ရြာမ်ား၌ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအား ရြာသားမ်ားမွ အာ႐ုံစုိက္မႈအားနည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကလည္း ေက်ာင္းအေပၚ အာ႐ုံစုိက္မႈနည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း ထိုလုပ္ရပ္မ်ားက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ထိခုိက္ေစျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးပုိင္းတြင္ နိမ့္က်လာခဲ့ေၾကာင္းစသျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ ျမန္မာ့ပညာေရးေလာကအတြင္းမွ ျဖစ္စဥ္သာဓကတစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရး၊ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အဆင့္မီ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ရန္ ပညာေရးနယ္ပယ္၏ အခန္း က႑မွာလည္း အေရးပါလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာအေျခအေနမ်ား၊ ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ား အပါအ၀င္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျပႆနာမ်ားအၾကား ပညာေရးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနရေသာ ကေလးငယ္မ်ား အေရးကို အေလးထားသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ

လူသားတိုင္း လြတ္လပ္မႈကို လိုလားၾကသည္။ လြတ္လပ္မႈကို လိုလားေသာေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္မ်ားကို တိုက္ဖ်က္ကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ထူေထာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက အဓိကေတာင္းဆိုေသာအရာသည္ တာ၀န္ယူမႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရန္လိုသည္။ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ တာ၀န္ယူမႈဟူသည္ ခံစားမႈမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းရျခင္းျဖစ္သည္။ သံုးႏွစ္သား ကေလးငယ္တစ္ဦးပင္လွ်င္ ကိုယ္ပိုင္အျမင္တစ္ရပ္ရွိႏုိင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ရွိျခင္းသက္သက္ကို ဒီမိုကေရစီဆန္သည္ဟုမဆိုသာ။ မိမိ၏အျမင္ကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည့္ အခ်က္အလက္ကို အေျခခံလ်က္ ယုတၱိေဗဒနည္းက် တည္ေဆာက္ျပရန္ တာ၀န္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ တာ၀န္ယူမႈဟူသည္ ေလးစားမႈရွိျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈကို ေလးစားမႈမရွိပါက အျခားသူမ်ားကလည္း မိမိ၏လြတ္လပ္မႈကို ေလးစားလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္၌ တာ၀န္ယူမႈဟူသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ စံတန္ဖိုးမ်ားကို သေဘာတူလ်က္ ေလးစားလိုက္နာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ စံတန္ဖိုးမ်ားက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ လူနည္းစုက လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈအား ကာကြယ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္၏ လြတ္လပ္မႈကို လိုလားသူတို႔က လူနည္းစုက အုပ္စိုးျခင္း (Oligarchy)၊ ဓနၾသဇာႀကီးသူမ်ားက အုပ္စုိးျခင္း (Plutocracy)၊ သက္ဦးစံပိုင္စနစ္ (Monarchy) ႏွင့္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာအုပ္စိုးမႈ (Despotism) အစရွိသည္တို႔ကို အစားထိုးလိုသည့္အခါ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္၌ လြတ္လပ္မႈႏွင့္အတူ တာ၀န္ယူမႈက ယွဥ္တြဲလ်က္ပါလာၿပီးသား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားမရွိပါက လြတ္လပ္မႈမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးကာ ဒီမုိကေရစီလည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရေပလိမ့္မည္။

ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဟူသည္ ျပည္သူမ်ားက ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံသားမ်ား၌ လြတ္လပ္မႈရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္ အစရွိသည္တို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံသားမ်ား၌ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသကဲ့သို႔ တာ၀န္ယူမႈလည္းရွိသည္။ အေျခခံအက်ဆံုး တာ၀န္ယူမႈမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ မိမိတို႔အား ကိုယ္စားျပဳမည့္ ေခါင္းေဆာင္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ မွ်ေ၀ရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရထံသို႔ အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ျပည္သူမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးရန္လိုသည္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေနထုိင္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာေနရာမ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီေရးျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၌ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အဓိကတာ၀န္ယူမႈ သံုးရပ္မွာ မဲေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကို ကူညီထမ္းေဆာင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးအား လြတ္လပ္မႈကို ေပးသကဲ့သုိ႔ တာ၀န္ယူမႈမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ထားပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ သတိထား ကုိင္တြယ္ရန္ လုိအပ္လာ

အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း တိုးျမင့္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရပ္တန္႔ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လိုအပ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၁ ခုတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတိထား၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ “ေမာင္ေတာေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၉ ရက္အထိ ေသဆုံးသူ ၅၉ ဦး၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ၃၃ ဦးအထိ ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သူမ်ား အပါအ၀င္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ခုနစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎မွာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မျပဳႏိုင္ေစရန္ သတ္ျဖတ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းဟု ယူဆရပါေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သုိ႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္း၌ လုံျခံဳေရး ျမႇင့္တင္ရန္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက အကူအညီေတာင္းခံမႈျဖင့္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း တစ္ခုသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ ယန္ဟီးလီက ယင္းအေနအထားသည္ အဓိက စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု သတိေပးစကား ေျပာၾကားသည္ကုိ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းလုံျခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အပါအ၀င္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအတြက္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ပါ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေပၚေပါက္ေနေသာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာ အ၀န္းအ၀ိုင္းကပါ အာ႐ုံစုိက္ စိတ္၀င္စားေသာ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ လုံျခံဳစိတ္ခ်ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မလုိလားအပ္ေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး ျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ သတိထား ကုိင္တြယ္သင့္သည့္ ထိရွလြယ္ေသာ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားအေပၚ သတိထား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)