လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အက်ပ္အတည္း

နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ျပႆနာႏွင့္ ႀကီးႀကီးမားမား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ Human Resource ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အစုိးရက စနစ္တက်သုံးသပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကရသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ကမၻာ့ထိပ္သီးႏုိင္ငံတြင္လည္း ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား Skill Labour အက်ပ္အတည္း ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနေသာ ေခတ္စနစ္ အေျခအေနအရ ဆင္းရဲတြင္းမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ HR ျပႆနာသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေနရသည့္ ျပႆနာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရတစ္ရပ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ပင္ ေခါင္းခဲစရာ ျဖစ္ရသည္။

အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုပင္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီတစ္ခုပင္ျဖစ္ေစ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အက်ပ္အတည္း HR Crisis ျဖစ္လွ်င္ တုိးတက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အစုိးရတစ္ရပ္ အတြက္ပင္လွ်င္ HR ျပႆနာသည္ ေခါင္းခဲစရာျဖစ္ရသည္။ အရည္အေသြး ျပည့္၀သူမ်ား၊ က႑အလုိက္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသသူမ်ား နည္းပါးေနျခင္းက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားစြာ မရွိႏုိင္ေတာ့ဘဲ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔အတြင္း ႏုိင္ငံျပင္ပသုိ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားၾကသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ စြန္႔ခြာသြားခဲ့ၾကသူ မ်ားေနျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္သည္ ႏုိင္ငံ၏ က႑အသီးသီးအတြက္ HR Crisis ျဖစ္ေစသည္။ ပညာတတ္မ်ားစြာ ျပည္ပသုိ႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားၾကျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ (Brain Drain) ျဖစ္ေစသည္။ ႏုိင္ငံတြင္ ပညာရွင္လုိအပ္မႈ ျမင့္မားျခင္း၊ အရည္အေသြးမီ အလုပ္သမား ရွားပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဆုတ္ယုတ္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ပညာေရးကုိ အားမေပး၊ ပညာေရးက႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မွန္ကန္စြာ မလုပ္ႏုိင္လွ်င္ အေျခအေနသည္ ပုိမုိဆုိးရြားႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ အကုန္ဆုံး လုပ္ႏုိင္လွ်င္ပင္ ယင္း၏အက်ဳိးဆက္ကုိ သိရွိခံစားႏုိင္ရန္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုအၾကာ ေစာင့္ရမည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိေသာ အစုိးရအေနျဖင့္ HR ျပႆနာကုိ မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္မည္နည္း။ ယင္းျပႆနာသည္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မရသည့္အတြက္ မည္သုိ႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္နည္း။ ယင္းျပႆနာအေပၚျခံဳငုံၿပီး ၾကည့္လွ်င္ ပညာေရးသည္ အဓိက ျပဳျပင္စရာကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနရာ ပညာေရး ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ မည္ကဲ့သုိ႔ မွန္ကန္စြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္နည္းဆုိသည့္ အခ်က္သည္ အေရးပါသည္။

အဘက္ဘက္ နိမ့္က်ေနမႈအတြက္ ျပန္လည္နာလန္ထူႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ HR ျပႆနာသည္ မရွိမျဖစ္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ လုပ္ငန္းအသီးသီး၊ ကုမၸဏီ အသီးသီးတြင္ပင္ ယင္းျပႆနာကို ကိုယ္စီရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားေနၾကရသည္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတိုးတက္ေရး အတြက္ အဓိကတာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ပင္လွ်င္ ထူးခြၽန္သည့္၊ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းသည့္၊ လူအမ်ားက လက္ခံသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ခက္ခဲမႈမ်ား ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ HR ျပႆနာအတြက္ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈႏွင့္ လုပ္အားယိုစီးမႈ က့ဲသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေရရွည္စီမံကိန္းခ်မွတ္၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၂၄ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑

ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ က႑သည္ မ်ားစြာအေရးပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သုိ႔ စတင္ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ႏုိင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္အေျခခ်ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဘက္ဘက္မွ ဆင္းရဲနိမ့္က်ခဲ့ေသာ တုိင္းျပည္အေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္း ေနာက္က်က်န္ခဲ့လြန္းမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လံုေလာက္စြာထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းက ႀကီးစြာေသာအဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုအခ်ဳိ႕မွာ လွ်ပ္စစ္လုိအပ္ ခ်က္ႀကီးျမင့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ရမႈမ်ား အျခားေဒသတြင္းႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရသည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက႑အတြက္ မျဖစ္မေနျပဳျပင္ရမည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑ကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွစတင္ၿပီး အလ်င္အျမန္တိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သကဲ့သုိ႔ပင္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို  ေတြ႕ရသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္အလုိက္ ဓာတ္အားတိုးတက္သံုးစြဲမႈႏႈန္းမွာ  ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းတုိးလာမႈႏႈန္းအရၾကည့္လွ်င္ လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆံုးဓာတ္အားလိုအပ္မႈမွာ ၅၀၉၂ မဂၢါ၀ပ္အထိရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားရွိေနသည္။ လက္ရွိတြင္ ၃၁၈၉ မဂၢါ၀ပ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၃၄၂ မဂၢါ၀ပ္ ထပ္မံလိုအပ္မည္ဆုိသည့္ သေဘာရွိေနသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲမႈကိုၾကည့္လွ်င္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၅၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အမ်ားဆံုးသံုးစြဲ လ်က္ရွိေနသည္။ ႏွစ္အလိုက္ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈတုိးလာျခင္းႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအရ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသံုးျပဳလာႏုိင္ေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ံုသံုး႐ံုမွ ၄၃၉ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ံုေလး႐ံုမွ မဂၢါ၀ပ္ ၇၅၀၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စက္႐ံုသံုး႐ံုမွ မဂၢါ၀ပ္ ၂၆၀၊ ၂၀၂၁ ခု ႏွစ္တြင္ စက္႐ံုငါး႐ံုမွ ၉၇၁ မဂၢါ၀ပ္ႏွင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ံုငါး႐ံုမွ ၈၉၁ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားကို ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေရအားစက္႐ံုမ်ားမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုးစက္႐ံုမ်ားမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀၊ LNG စက္႐ံုမ်ားမွ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားစက္႐ံုမ်ားမွ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ လစဥ္သတင္းထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းမႈ အခမ္းအနားတြင္မူ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ပိုလွ်ံမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ၏ ႏွစ္ဆျဖစ္ေသာ မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀၀ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တုိင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္လည္း မ်ားစြာအေရးပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အတြင္း ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ သည္ မီတာမရွိ လွ်ပ္စစ္မီးအသံုးမျပဳႏုိင္ေသးသည့္ အေျခအေနမွ ႐ုန္းထြက္ရန္လိုေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား မီတာတစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ သံုးစြဲႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ျဖန္႔ၾကက္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဓာတ္အားလိုင္းရွိသည့္ေနရာ တုိင္းလွ်ပ္စစ္ရရွိေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ လွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚႏုိင္ရန္လိုအပ္ေနသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ယင္းတို႔ကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုေကာင္းမ်ားလည္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္လိုေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တုိင္းျပည္အတြက္အေရးႀကီးေသာ လွ်ပ္စစ္က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေအာင္ျမင္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

ႀကီးေလးေသာတာ၀န္ႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ န၀မေျမာက္သမၼတျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၎၏ရာထူးတာ၀န္မွ ယမန္ေန႔က ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကပင္ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္အေနျဖင့္ ရာထူးမွ အနားယူေတာ့မည္ဆိုသည့္သတင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ ၁/၂၀၀၈ အရ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ လက္ရိွအလုပ္တာ၀န္မ်ားမွ အနားယူလိုေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္မွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးက ႏုတ္ထြက္သြားပါသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။ ထို႔ျပင္ လြစ္လပ္သြားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးကို အလုပ္လုပ္ရက္ ခုနစ္ရက္အတြင္း ျဖည့္စြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတႏုတ္ထြက္သြားျခင္းေၾကာင့္ လူထုၾကားတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစ သမၼတတာ၀န္ကို စတင္ရယူခ်ိန္မွ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ရန္ ကိုးရက္အလိုတြင္ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၿပီး အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္ စတင္ခ်ိန္တြင္ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ ေနရာတြင္ ဒသမေျမာက္သမၼတတစ္ဦးအျဖစ္ အစားထိုးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးေနရာ လစ္လပ္သြားသည့္အခ်ိန္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပေနခ်ိန္ျဖစ္လွ်င္ လစ္လပ္သြားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးကို ခုနစ္ရက္အတြင္း ျဖည့္စြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ကာ မၾကာမီတြင္ သမၼတသစ္အမည္စာရင္း ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတေရြးခ်ယ္မႈကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတသစ္အေနျဖင့္မူ တိုင္းျပည္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ႀကီးေလးသည့္တာ၀န္မ်ားကို ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူအတြက္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ယူရမည့္သူအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲတို႔၏ က်င့္၀တ္မ်ား Ten Percepts for Rulers (မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါး) ကို ႏွလံုးသြင္းကာ ျပည္သူ႔တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းက်င့္၀တ္မ်ားအရ (၁) ဒါန-ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားအေပၚ အထူးကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ၊ လူအမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးႏုိင္ေသာ ႀကိဳးစားမႈမ်ဳိးျဖင့္ ျပည့္စံုသင့္သည္။ (၂) သီလ-ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ ငါးပါးသီလကဲ့သို႔ ျမင့္ျမတ္ေသာအက်င့္သီလမ်ားကို လံုျခံဳစြာေစာင့္ထိန္းသင့္သည္။ (၃) ပရိစၥာဂ-ျပည္သူမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးလုိအင္အတြက္ မိမိ၏အသက္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံႏိုင္မႈရိွရမည္။ (၄) အဇၨ၀-ျပည္သူတို႔အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေစျခင္းမရိွေစရ၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚအေျပာတစ္မ်ဳိး၊ အလုပ္တစ္မ်ဳိးမျဖစ္ေစရ။ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ကာ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ၊ မမွန္မကန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေပၚေအာင္ ဂ႐ုျပဳရမည္။ (၅) မဒၵမ-ျပည္သူမ်ားအေပၚ သနားၾကင္နာစြာျဖင့္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ကာ မိဘ၊ ေမာင္ႏွမသားရင္းမ်ားကဲ့သို႔ စိတ္ေနသေဘာထားျဖင့္ ဆက္ဆံႏုိင္ရမည္။ (၆) တပ-႐ိုးသားစြာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ မိမိကိုယ္မိမိ ႏွိမ္ခ်မႈ ျပည့္စံုရမည့္အျပင္ စည္းစိမ္ယစ္မူးျခင္း၊ အာဏာယစ္မူးျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လိုမည္ျဖစ္သည္။ (၇) အေကၠာဓ-ျပည္သူ႔အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်က္ေဒါသျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕အၾကမ္းဖက္ျခင္းကင္းေစရမည္။ (၈) အ၀ိဟႎသ-အမ်ားျပည္သူကို အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစျခင္း၊ စစ္မက္ဖက္ၿပိဳင္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ရမည္။ (၉) ခႏၲီ-စိတ္ရွည္ျခင္းသည္းခံျခင္း၊ က်ဳိးေၾကာင္းနားလည္မႈရိွျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္။ (၁၀) အ၀ိေရာဓန-အမ်ားအက်ဳိးရိွေစမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ကန္႔ကြက္တားဆီးျခင္း၊ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားဆႏၵအေပၚ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရိွေစဘဲ ျပည္သူလူထုသေဘာထားအေပၚ ညီညြတ္မွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရမည္ စသည္တို႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အႀကီးအကဲတို႔၏ ႏွလံုးသြင္းလိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္၏ ႀကီးေလးေသာတာ၀န္မ်ားကို ရယူမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာသင့္၊ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေသာ က်င့္၀တ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုအတြက္ တာ၀န္ေက်ၾကသူမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္ (၂၂) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

လူထုအတြက္အေရးႀကီးေသာ လႊတ္ေတာ္

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လူထုကအပ္ႏွင္းေသာ အာဏာအရပ္ရပ္ကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑တို႔မွ အသီးသီးခြဲေ၀ၿပီး တိုင္းျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လည္ပတ္ၾကရသည္။ ၎တုိ႔ မ႑ိဳင္သံုးရပ္သည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ပံ့ပိုးရသည့္အျပင္ ထိန္းေက်ာင္းမႈကိုလည္း ျပဳလုပ္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မႈသည္ အေရးႀကီးသည္။ ထိုသို႔ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းၾကရာတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရကဲ့သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမရိွေသာ္လည္း လူထုအတြက္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္၊ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္ ဥပေဒကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ အရည္အေသြးသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အေရးပါရျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ခြဲျခားမရသည့္သေကၤတမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ ေအသင္ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ စတင္က်င့္သံုးစဥ္က ေရြးေကာက္ခံႏိုင္ငံသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္သို႔တက္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးရာကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲဖိုရမ္ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းမွာ ဂရိဘာသာျဖင့္ ေျမကြက္လပ္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏုိင္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးရာမ်ား ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ေနရာကို လႊတ္ေတာ္ဟုေခၚတြင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တျဖည္းျဖည္း ဒီမိုကေရစီထြန္းကားလာျခင္းႏွင့္အတူ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာအတြက္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳမႈႏွင့္ ခိုင္မာမႈစံႏႈန္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ လူထုအေနျဖင့္လည္း အရပ္သားအစိုးရစစ္စစ္ လက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပိုမိုပီျပင္လာေစၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္က ဖိႏွိပ္ခံရမႈမ်ား တစ္စတစ္စ ေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ ျပည္သူႏွင့္အနီးဆံုးျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ အားကိုးအားထားျပဳၾကသည္။ NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အမွန္တကယ္ နားေထာင္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ျပည္သူတို႔၏ လႊတ္ေတာ္စစ္စစ္ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အစပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအေပၚ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ားမေမးရန္ တားဆီးမႈမ်ားရိွခဲ့သည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ လူထုအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အစိုးရအေပၚ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို တားျမစ္ျခင္းေၾကာင္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈပံုစံ ပ်က္ယြင္းၿပီး အစိုးရမွခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူထုထိခိုက္နစ္နာပါက လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ တားဆီးတည့္မတ္ေပးမႈ မရိွသကဲ့သို႔ျဖစ္မည္ကို လက္မခံဘဲ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယမန္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ၾကံဳခဲ့ရသည့္ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေပၚ အခြန္သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည့္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၂၅ ကိုပယ္ဖ်က္ၿပီး ယခင္အတိုင္း အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခခံျပည္သူႏွင့္ လူလတ္တန္းစားတို႔အတြက္ သက္ေရာက္မႈႀကီးႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဘက္ဘက္မွ ၾကည့္႐ႈသံုးသပ္ေပးႏုိင္မႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ လူတို႔၏ယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားေစမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အစိုးရအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မႈသည္ မ်ားစြာအဖိုးတန္ၿပီး လူထုအတြက္ အေရးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္ (၂၁) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးက႑

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္းသည္ SME အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏အားေပးကူညီမႈႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေပၚၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်က်န္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ မ်ားစြာအေရးပါသည္။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားျဖစ္ေနရာ ယင္းတို႔၏ တိုးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ က်ဆင္းမႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။ စီးပြားေရးျပန္လည္ဦးေမာ့ရန္ အရွိန္ျမႇင့္ႀကိဳးစားေနသည့္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအေပၚ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္းဆိုသည့္ အခ်က္သည္ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ယင္းအခ်က္သည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေရာင္းခ်ၿပီး မမွန္မကန္ စီးပြားရွာခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ နာလန္မထူႏုိင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ေရာက္ရိွသြားရသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရိွသည့္အတြက္ အစိုးရအဆက္ဆက္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ နာမည္မရဘဲ က်႐ံႈးခဲ့ၾကရသည္။ ျပည္တြင္း SME လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေဒသတြင္းအျခား ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမရိွသည့္အျပင္ ရပ္တည္ဖို႔ပင္ အေတာ္ခက္ခဲေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဆီယံအသိုက္အျမံဳ (AEC) ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းရမည့္အခ်ိန္တြင္ ကုန္စည္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား လြတ္လပ္စြာစီး၀င္လာပါက အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ေခ်းေငြကဲ့သို႔ေသာ ေငြသားအရင္းအျမစ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးေပးမႈနည္းလမ္းအျပင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈပိုင္းတို႔တြင္လည္း ပံ့ပိုးေပးရန္လိုသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ရန္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္စသည့္တို႔အေပၚ မူ၀ါဒမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊  Policy Maker မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အေျခခိုင္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈလိုခ်င္ပါက ျပည္တြင္းအေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္မေန ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အခြင့္အေရးရယူခဲ့ၾကေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာ ခ႐ိုနီလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ရွင္သန္မႈအတြက္သာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္အေနျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္နက္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အမွန္တကယ္ ဦးေမာ့လာေစေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(မတ္လ ၂၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

Check and Balance အတြက္ အေမးႏွင့္ အေျဖ

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားသည့္အခါ စာရြက္စာတမ္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚသာ အေျခခံေျဖၾကားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ေျမျပင္အေျခအေနကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလ့လာစုံစမ္းၿပီးမွသာ ေျဖၾကားသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။ “၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနနဲ႔ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားတဲ့အခါမွာ စာရြက္စာတမ္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚသာ အေျခခံၿပီး ေျဖၾကားတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ေျမျပင္အေျခအေနကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလ့လာ စုံစမ္းၿပီးမွသာ ေျဖၾကားသင့္ပါတယ္။ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းကုိ ေမးျမန္းတာမ်ဳိး ဆုိရင္ေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ အဆင္ေျပတာေတြ႕ရေပမဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း လဲြေခ်ာ္မႈ ဌာနအတြင္း လဲြမွားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ဳိးကုိ ေမးျမန္းတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ ပကတိအေျခအေနနဲ႔ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြကုိက္ညီမႈ အားနည္းတဲ့ ေျဖၾကားမႈမ်ဳိးကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႕ရတာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟူ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၉ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူေသာ မ႑ိဳင္သံုးရပ္အၾကား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရသည္ျဖစ္ရာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တြင္ ပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးျမန္းေထာက္ျပမႈမ်ားမွာ အေရးပါသလို အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရိွသူ အဆင့္ဆင့္၏ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္လည္း အေရးပါလ်က္ ရိွေနသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ တိတိက်က် ေျဖဆိုရန္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တိတိက်က် ေမးျမန္းရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားထားဖူးသည္။ “၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေမးတဲ့ ေမးခြန္းကို တိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျဖၾကားဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲလို ေျဖၾကားဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ေမးခြန္းမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာ Issue ကိုပဲ တိတိက်က် ထိထိမိမိ ေျဖႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားထားသလို “ကိုယ္ေမးတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ အေျဖနဲ႔ လြဲေခ်ာ္ၿပီးေတာ့ ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ေျပာၿပီး ဟိုလိုဒီလို ၾကားေကာင္းေအာင္ ေရွာင္လႊဲေျပာၿပီဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ေမးတာက ဒါ၊ ဒီလို ေျဖတယ္။ ဒီလို ကြဲလြဲေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ သိခ်င္တာက ဒါ။ အဲဒီလို တစ္ဆက္စပ္တည္းဆိုတာ ထိထိမိမိေလး အခြင့္အေရးေပးထားတာ။ တစ္ဆက္စပ္တည္း ဆိုၿပီးေတာ့ ေနာက္အေၾကာင္းအရာ အသစ္ေတြ၊ ေမးခြန္းအသစ္ေတြ ေမးဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို သံုးၿပီးေတာ့ check and balance ဆိုတာ ဒါပဲ။ တိတိက်က်ေလး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္” ဟူ၍လည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၈ အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ရာ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ အဆုိ ၂၃ ခု တင္သြင္းခဲ့ရာ အတည္ျပဳအဆုိ ၁၁ ခု၊ မွတ္တမ္းတင္အဆုိ ကိုးခုႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကည့္အဆုိ သံုးခု၊ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၃၁၀ တြင္ ကတိျဖစ္ခဲ့သည့္ ေမးခြန္း ၅၃ ခုႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း ၉၅၅ ခုတြင္ ကတိျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ၃၀၅ ခု ရွိေၾကာင္း ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မတီ၏ အၾကံျပဳခ်က္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိရာတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ (ဘ႑ာႏွစ္) ကုိ တုိက္႐ုိက္တိက်စြာ ေျဖၾကားေပးရန္၊ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ကတိျဖစ္ခဲ့ေသာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း၊ အတည္ျပဳအဆုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကတိျဖစ္ခဲ့သည့္အတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလုိက္ ထည့္သြင္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

သို႔ပါ၍ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူမ်ား၏ ေမးျမန္းေထာက္ျပမႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလိုက္ အစိုးရပိုင္းမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသူ အဆင့္ဆင့္၏ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း check and balance အတြက္ မ်ားစြာအေရးႀကီးလ်က္ရိွရာ စာရြက္ေပၚမွ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္မေနသင့္ဘဲ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ကိုယ္စားျပဳရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၈ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

တာ၀န္ရွိျခင္းဟူသည္

တစ္စံုတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ရာအေပၚ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာအရ ကတိက၀တ္ ျပဳထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀တၱရားရွိျခင္းကို တာ၀န္ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာအရ ကတိက၀တ္ျပဳထားမႈဟူသည္ ရလဒ္အရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္သာ ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မပါေသာ ခံစားမႈ သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳ႐ံု သက္သက္မဟုတ္ပါ။ တစ္စံုတစ္ဦးအေနျဖင့္ တာ၀န္တစ္ရပ္အား အသိအမွတ္ျပဳပါက ထိုသူသည္ သေဘာတရားအရ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အက်ဳိးစီးပြားကို မစဥ္းစားဘဲ ယင္းကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု ကတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တာ၀န္ရွိေသာ ဘ၀၌ ေနထိုင္ျခင္းသည္ နားနားေနေနေနရသည့္ ဘ၀အား လုံုး၀ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ တာ၀န္တစ္ရပ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၌ အေထြေထြသေဘာအရ မိမိ၏ လတ္တေလာအက်ဳိးစီးပြားအခ်ဳိ႕ကို စေတးလိုက္ရျခင္း ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ တရားမွ်တမႈ၊ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ နာမည္ဂုဏ္သတင္းအား ထိန္းသိမ္းမႈတို႔သည္ တာ၀န္ဟူသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ပတ္သက္ေနသည္။

ဘီစီ ၆၃ ခုႏွစ္က ေရာမေတြးေခၚရွင္ စီဆာ႐ိုက သူ၏ On Duty ဟူသည့္က်မ္းတြင္ တာ၀န္ဟူသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ရင္းျမစ္ေလးရပ္မွ လာႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းရင္းျမစ္ေလးရပ္မွာ လူျဖစ္ျခင္းရလဒ္အျဖစ္၊ ဘ၀၌ မိမိ၏ သက္ဆိုင္ရာေနရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရလဒ္အျဖစ္ (မိသားစု၊ ႏိုင္ငံ၊ အလုပ္)၊ မိမိစ႐ိုက္လကၡဏာ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုုင္အတြက္ မိမိကိုယ္ပိုင္ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အေတြးအေခၚ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ တာ၀န္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတရားအား ျငင္းခံုလာခဲ့ၾကသည္။ မ်ားစြာတို႔က ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စကားရပ္အျဖစ္ လူသား၏ တာ၀န္ကို ခိုင္မာစြာသတ္မွတ္သည့္အခါ ဒႆနိကေဗဒ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က တာ၀န္သိစိတ္ဟူသည့္ သေဘာတရားအား လံုး၀ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ တာ၀န္ဟူသည္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ သိျမင္ခံစားမႈႏွင့္ ဗဟုသုတႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္အရ လက္ခံရမည့္ သို႔မဟုတ္ နားလည္ရမည့္အရာဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ တာ၀န္ႏွင့္ ယင္း၏ သ႐ုပ္သကန္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု စံတန္ဖိုးမ်ား ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ တာ၀န္ဟူသည္ကို အပ္ႏွင္းမႈ၊ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကၿပီး တာ၀န္ဟူသည္ အရာမ်ားကို မွန္ကန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသာမက မွန္ကန္သည့္အရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

တာ၀န္ဟူသည္ကို မိမိ၏ႏုိင္ငံ၊ မိမိ၏ေနရပ္ သို႔မဟုတ္ မိမိ၏လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ သစၥာခံထားသည့္ တစ္စံုတစ္ရာဟုလည္း ယူဆၾကသည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ တာ၀န္၌ ဥပေဒကိုလိုက္နာရျခင္း၊ အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္း၊ ျပည္သူအားလံုးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၌ ပါ၀င္ကူညီရျခင္း၊ မဲေပးရန္ မွတ္ပံုတင္ရျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားအားလံုး၌ မဲေပးရျခင္း၊ အပ္ႏွင္းခံရပါက တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ေပးရျခင္း၊ မေတာ္တဆမႈ သို႔မဟုတ္ လမ္းေပၚျဖစ္ပြားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ခံရသူမ်ားအား ေတြ႕ရွိပါက အကူအညီေပးရျခင္း၊ တရား႐ံုး၌ သက္ေသခံ ထြက္ဆိုေပးရျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ ကပ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားပါက သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုုင္မ်ားထံ သတင္းပို႔ရျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက ေသြးလွဴရျခင္း အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မည္သည့္ယဥ္ေက်းမႈ၌မဆို လူသားတို႔၌ လူအျဖစ္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္မ်ား ရွိပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(မတ္လ ၁၇ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

မေမ့ေလ်ာ့သင့္သည့္ ပညာေရးက႑ အေျပာင္းအလဲ

၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရၿပီး တက္လာခဲ့သည့္  NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရမဖြဲ႕မီကပင္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ဦးစားေပး နံပါတ္ (၁) အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းသည္ NLD အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္မူ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး အက်ဘက္ကိုေရာက္လာသည့္ အေျခအေနႏွင့္အတူ အဘက္ဘက္မွ အက်ပ္အတည္းမ်ားရွိလာသည့္အတြက္ စီးပြားေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒတြင္မူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွသာလွ်င္ ေဒသအသီးသီး၌ စီးပြားေရးအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိလာမည္ဆုိသည့္အျမင္ကို ေတြ႕ရသည္။

အမွန္စင္စစ္ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ က႑အသီးသီး၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ရလဒ္ေကာင္း အလ်င္အျမန္ရရွိရန္ ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ က႑တိုင္းကို ဦးစားေပး ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ားကို ထိေရာက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ လူထုအတြက္ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနတစ္ခု ႐ုပ္လုံးေပၚလာရန္ လုိလားေနၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ပညာေရးက႑တြင္ သိသိသာသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပညာေရးက႑၌ အားရေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား မျဖစ္ေသးသည့္အေပၚ ေ၀ဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ခဲ့ရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္မွာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ မတုိင္မီကပင္ ပညာေရးစနစ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရအဆက္ဆက္ အမွားမ်ားေၾကာင့္ နိမ့္ပါးခဲ့ရသည္။

ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ နိမ့္က်ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ အဓိကတရားခံမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္ အဆက္ဆက္တြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကို ခြဲထုတ္ရန္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံအတြက္ ပညာတတ္မ်ား ေမြးျမဴရမည့္အစား အရည္အခ်င္းထက္ အေရအတြက္ကို ဦးစားေပးကာ လဲြမွားသည့္ ပညာေရးေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ယခင္က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားရာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပညာေရး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွ တျဖည္းျဖည္း နိမ့္က်ခဲ့ရသည္ဟုလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အာဏာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔သြားလိုသည့္ စနစ္အေပၚ အေျခခံ၍ ပညာေရးကို လိုသလို ပံုသြင္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟုဆုိကာ အျမတ္ႀကီးစားစနစ္ကို ဦးစားေပးသည့္ ဘဲဥတစ္ဒါဇင္ကို တစ္က်ပ္ျဖင့္၀ယ္ကာ တစ္လံုးကို ၁၀ ျပားျဖင့္ ျပန္ေရာင္းေသာ္ မည္မွ်ျမတ္မည္နည္းဆုိသည့္ ဂဏန္းသခ်ၤာမ်ဳိးကို မသင္ေစဖို႔ ညႊန္ၾကားသည္အထိ ပညာေရးကို အေရာင္ဆိုးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရ ခြၽတ္ျခံဳက်သည့္ အေျခအေနဆုိက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံ LDC စာရင္း၀င္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ၁၉၈၈ အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားကာ အာဏာရွင္စနစ္ အကူးအေျပာင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ပညာေရးသည္လည္း ပိုမို၍ ဆုိးသထက္ ဆုိးသြားေတာ့သည္။

ဆုိးဆုိးရြားရြား ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ကို အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ မွန္ကန္စြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးသည့္စနစ္မ်ဳိး ျပဳျပင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံအတြက္ အားထားရသည့္ ပညာတတ္မ်ားလည္း ေမြးထုတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ပညာတတ္မ်ားျဖင့္သာ ျပန္လည္၍ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(မတ္ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

ၿငိမ္းစုစီ ဂယက္

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ျပည္တြင္းတြင္သာမက အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအထိပါ ဂယက္႐ိုက္သြားခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အလႊာအသီးသီးက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၈၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ၁၇ ဦးတို႔က ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ၾကားမွ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ယင္းသို႔အတည္ျပဳလုိုက္ျခင္းမွာ မိမိတုိ႔ကို အံ့ၾသစရာျဖစ္ေစသည္ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ဆိုသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ လူထု၏ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ေဟာေျပာခြင့္အေပၚ ထိခိုက္မႈကိုျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကိုျမင္ရျခင္းမွာ ၀မ္းနည္းစရာပင္ျဖစ္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအဖြဲ႕ (APHR) က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းစုစီ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို သေဘာမတူဘဲ ျငင္းပယ္ေပးရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ “တကယ္လို႔ ဒီဥပေဒၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို အတည္ျပဳလိုက္မယ္ဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္နဲ႔ဲ႔ ေဟာေျပာခြင့္တို႔ကိုသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထိခိုက္ေစမွာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီနယ္ပယ္ က်ဥ္းေျမာင္းယုတ္ေလ်ာ့လာမႈကိုလည္း သိသာထင္ရွားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဖိလစ္ပိုင္ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ APHR ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ Teddy Baguilat က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္က မိမိတို႔ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏အသံကိုလည္း နားေထာင္သင့္ေၾကာင္း APHR ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားလႊတ္ေတာ္အမတ္ Eva Kusuma Sundari ကဆိုခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ တိက်ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မရိွဘဲ အာဏာပိုင္မ်ားအလိုအတိုင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ အနက္ဖြင့္သံုးစြဲႏုိင္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုျခံဳခြင့္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပလိုသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈကိုလည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ေစျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လိုသူမ်ား၏ အကူအညီရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ေငြအား၊ လူအား၊ ရိကၡာအား သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ခံပါ၀င္လိုသူမ်ား၏ အကူအညီေပးပိုင္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစျခင္းအျပင္ အဆိုျပဳျပစ္ဒဏ္မွာလည္း မူရင္းဥပေဒပါ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ထက္ ပိုမိုေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလႊာအသီးသီးမွ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ကန္႔ကြက္မႈခံေနရသည့္ ၿငိမ္းစုစီျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရိွဘဲ အဆံုးသတ္တြင္ အတည္ျပဳလိုက္မည္ဆိုပါက လူထုအေပၚ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က လိုသလို ဖိႏွိပ္တရားစြဲဆိုႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရသြားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစကာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

ၿငိမ္းစုစီကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းမွာ မတ္ ၇ ရက္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၁၁၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၇၈ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနကိုၾကည့္လွ်င္ လာမည့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း NLD ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ပင္ အတည္ျပဳဖြယ္ရိွေနေပသည္။ ေသခ်ာသည္က APHR ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသတြင္းအဖဲြ႕မ်ားကပါ ယခုဥပေဒၾကမ္းအေပၚ NLD ပါတီက ေနရာအမ်ားစုျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားေသာ လႊတ္ေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရတစ္ရပ္က ခ်မွတ္လိုက္ေသာဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ မွ်တမႈကိုျဖစ္ေစရမည္။ လူထုအေပၚဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေပသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာဥပေဒမ်ား၏ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းမ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္ (၁၅) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ေႏြရာသီႏွင့္ အပူလွ်ပ္ျခင္းအႏၲရာယ္

မတ္လေႏြ၏ ပူျပင္းလွေသာ ေနေရာင္ေအာက္၌ ကတၱရာတို႔ပင္ အရည္ေပ်ာ္က်ေနၾကသည္။ ၀မ္းေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရေသာ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဘ၀တို႔သည္ကား ေႏြအပူကို ဂ႐ုမျပဳႏိုင္အား။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းေရးအတြက္ ရင္အပူေပၚ ထပ္ဆင့္မည့္ အပူလွ်ပ္ျခင္း အႏၲရာယ္ကိုမူ မျဖစ္မေန သတိျပဳသင့္သည္သာ။

အပူလွ်ပ္ျခင္း (Heat Stroke) ဟူသည္ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈ၏ အျမင့္ဆုံးပုံစံျဖစ္ၿပီး ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတု ပူျပင္းျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေလးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေမ့လဲျခင္း၊ အပူေၾကာင့္ ေျခလက္ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အပူေၾကာင့္ ၾကြက္တက္ျခင္း၊ အပူေၾကာင့္ အားအင္ကုန္ခန္း ခ်ည့္နဲ႔ျခင္းႏွင့္ အပူေၾကာင့္ ေခြၽးမထြက္ဘဲ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။

ေဆးပညာအရ အပူလွ်ပ္ျခင္း အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္ကို ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ ၁၀၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ (၄၀ ဒသမ ၅ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္) ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဗဟိုအာ႐ုံေၾကာ အဖြဲ႕ပါ၀င္သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း၊ တက္ခ်က္ျခင္း၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ ေနရာကိုခြဲျခင္း မသိေတာ့ျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

အျခားလကၡဏာရပ္မ်ားမွာ ေခါင္းထိုးကိုက္ျခင္း၊ မူးေ၀ၿပီး အလင္းေရာင္ေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ပူျပင္းေသာ္လည္း ေခြၽးမထြက္ျခင္း၊ အေရျပားနီကာ ပူေလာင္ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ ႂကြက္သားခ်ည့္နဲ႔လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ႂကြက္တက္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္လာျခင္းႏွင့္ အသက္႐ွဴ ျမန္လာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

တစ္စုံတစ္ဦးသည္ အပူလွ်ပ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ယူဆပါက အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ဆက္သြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ နီးရာေဆး႐ုံသို႔ အျမန္ဆုံး ပို႔ရန္လိုအပ္သည္။ ေဆးကုသမႈ အကူအညီရယူရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနပါက လူနာေသဆုံး သြားႏိုင္သည္။ ေဆး၀ါးအကူအညီ ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ လူနာကို ေလေအးေပးစက္ရွိေသာ ေနရာသို႔ ေရႊ႕ရမည္။ အနည္းဆုံး ေအးျမ၍ အရိပ္ရေသာေနရာ ျဖစ္ရမည္။ မလိုအပ္ေသာ အ၀တ္မ်ားအားလုံးကို ခြၽတ္ပစ္ရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ကို ၁၀၁ သို႔မဟုတ္ ၁၀၂ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ ေရစြတ္လ်က္ လူနာ၏ အေရျပားကို စိုစြတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားစဥ္အတြင္း အေပၚမွ ပန္ကာဖြင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ယပ္ခတ္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္။ လူနာ၏ ခ်ဳိင္းၾကား၊ ေပါင္ၾကား၊ လည္ပင္းႏွင့္ ေက်ာတို႔ကို ေရခဲအိတ္ကပ္ေပးရမည္။ ယင္းေနရာတို႔၌ အေရျပားႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ေသြးေၾကာမ်ား မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ယင္းေနရာတို႔ကို အေအးခံျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကို က်ဆင္းေစႏိုင္သည္။ လူနာကို ေရေအးျဖင့္ေလာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရေအးကန္ထဲစိမ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ လူနာကို ေဆး႐ုံမပို႔ ႏိုင္ေသးပါက ေဆး႐ုံ၏ အေရးေပၚဌာနသို႔ ဖုန္းဆက္ကာ အၾကံဉာဏ္ ေတာင္းခံသင့္သည္။

ယခုအခါ ေႏြရာသီ က်ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေန႔အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ေနၿပီး အပူလွ်ပ္၍ သတိလစ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚကာ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အပူလွ်ပ္ျခင္းအႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို သတိျပဳၾကပါရန္ The Daily Eleven သတင္းစာက တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္