Editorials

ႏုိင္ငံေရးအမူအက်င့္ဆုိင္ရာ သေဘာတရား

ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ၏ ႐ႈေထာင့္တစ္ရပ္အျဖစ္ၾကည့္ပါက ႏုိင္ငံေရးအမူအက်င့္ဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအျမင္မ်ား၊ အုိင္ဒီယုိလုိဂ်ီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၌ ပါ၀င္မႈအဆင့္မ်ားအေပၚ ျပ႒ာန္းသည့္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရွင္းျပရန္ႏွင့္ တုိင္းတာရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔စြာဆုိရလွ်င္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုလုိက္သည္ အျခားတစ္ဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုလုိက္၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကုိ ခံယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမွ ႐ုန္းထြက္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ ႏုိင္ငံေရး အမူအက်င့္သည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အာဏာတုိ႔ပါ၀င္ေသာ လူသားတုိ႔၏ အမူအက်င့္တစ္မ်ဳိ

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသုံးျဖာတို႔အၾကား တတ္ႏုိင္သမွ် ပုိင္းျခားသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အဂတိတရား ကင္းစင္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေရရွည္တည္တံ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ မ႑ိဳင္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမွာ အေရးပါေနသည္။ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ အသက္သည္လည္း အာဏာသုံးရပ္ ခြဲေ၀သုံးစြဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိႏုိင္မည့္ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ ေသာ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ တရားဥပေဒမ်ားအေပၚ

အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၌ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးကို တန္းတူညီမွ် ရရွိႏုိင္ရန္ အဓိကက်သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ထက္၀က္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလြန္အကြၽံ ဆင္းရဲမြဲေတေနသည့္ အေနအထား၌ ေနထိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ကာ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရွိသည့္ ဘ၀မ်ဳိးရရွိရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေစရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ပညာေရးက အဓိက အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။ ပညာေရးသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းအား ၎တုိ႔ဘ၀ တုိးတက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစျခင္းျဖင့္ ဆင

ရတနာေျမႏွင့္ ျပႆနာအေထြေထြ

ရတနာေျမအျဖစ္ တင္စားေခၚေ၀ၚ ခံရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖားကန္႔ေဒသ အပါအ၀င္ အဖိုးတန္ရတနာမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထြက္ရွိရာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အဖိုးတန္ရတနာမ်ား ထြက္ရွိရာေဒသမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကမၻာေက်ာ္ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ ဖားကန္႔ေဒသသည္ အထင္ရွားဆုံး ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ယင္းေဒသမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အပါအ၀င္ အေထြေထြ လူမႈျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနသည့္ ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ

ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ငါးပံုတစ္ပံုသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၏ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈကို ခံေနရသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟူသည္ ျဖစ္တည္မႈတစ္ရပ္သာမက ဒိုင္ေမးရွင္းမ်ားစြာႏွင့္ ခက္ခဲနက္နဲမႈမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အစြမ္းမဲ့ျခင္းတုိ႔ကိုသာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ၏ လကၡဏာရပ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမဲြေတမႈသည္ ေရရွည္ျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ယာယီလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုတ္တရက္ ဆင္းရဲမဲြေတသြားမႈကလည္း လာမည့္မ်ဳိးဆက္မ်ားကိုပါ ဆင္းရဲမဲြေတမႈအတြင္း ပိတ္မိသြားေစႏုိင္သည္။ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကို နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ား၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအပါအ၀