Editorials

အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ျခင္း အပါအ၀င္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

သဘာ၀သယံဇာတ စည္းကမ္းမဲ့ အလြန္အကြ ၽံတူးေဖာ္မႈမ်ား၊ သစ္အလြန္အကြၽံ ခုတ္ေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးရာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ဆိုးရြားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား စသျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရိွဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ဒုတိယအဆိုးရြားဆုံးႏုိင္ငံ

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးရမႈအနက္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ လူအသက္ ေသဆုံးမႈမ်ားသည္လည္း  ဆိုးရြားလွသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WHO) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ လူေသဆုံးမႈတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ဒုတိယ အဆိုးရြားဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူ

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူ (Organization Behaviour) ဟူသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း လူသားတုိ႔၏ အျပဳအမူအေပၚ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ လူအုပ္စုလိုက္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုတုိ႔က ႐ိုက္ခတ္ပံုကို ေလ့လာသည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သေဘာတရားစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရာယွက္ ပါ၀င္ေနေသာ နယ္ပယ္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ လူမႈေဗဒ၊ စိတ္ပညာ၊ ဆက္သြယ္ေရးပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အဓိကထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ သီအုိရီမ်ားကလည္း အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူအေပၚ ျဖည့္စြက္ေပးသည္။ ၎အျပင္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းက်င့္ထံုးမ်ားအေပၚ ပိုမိုအဓိကထားေသာ လူသားရင္းျမစ္ aလ့လာ

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရး

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ပင္လံုခန္းမ၌ ေထာင္ခ်ီရိွေသာ လူအုပ္ႀကီးက ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေလွ်ာက္လႊာ၀ယ္ယူခြင့္အတြက္ တိုးႀကိတ္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားအေၾကာင္း သတင္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္း၊ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမ်ား ရိွေနသည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ယခုကဲ့သို႔ အားထုတ္ေနၾကရသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဆုိင္ရာအတြက္ မ်ားစြာစဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနသည္။

အားလံုးပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈ

စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ က႑အသီးသီး အေနျဖင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိျခင္းႏွင့္အတူ စီးပြားေရး၌ ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိမႈ တုိးတက္လာေစသည့္ သေဘာတရားကို အားလံုးပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈဟု ေခၚသည္။ ယင္းသေဘာတရားသည္ အစဥ္အလာ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈ ပံုစံမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လူသားအရင္းအႏွီး၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး၊ လူမႈေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ လံုျခံဳမႈတို႔ ထည့္သြင္းလ်က္ ခ်ဲ႕ထြင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။