ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ပညာေရး

ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ပညာေရးဟူသည္ ဒုတိယေျမာက္ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားတစ္ရပ္ကို ရယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈျဖစ္သည္။ ယင္းကို အသံုးခ်ဘာသာေဗဒ၏ ဘာသာခြဲအျဖစ္ အေျခခံသေဘာအရ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ဘာသာရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါ၀င္ေသာ ပညာရပ္နယ္ပယ္တစ္ခု အျဖစ္လည္း စဥ္းစားႏုိင္သည္။ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ပညာေရးတြင္ သင္ယူရန္ အဓိက အမ်ဳိးအစား ေလးရပ္ရွိသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးသန္းေရး အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ စာအမ်ဳိးမ်ဳိး တတ္ေျမာက္မႈတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း တုိး၍တုိး၍ ျဖစ္ထြန္းလာသည္ႏွင့္အညီ လုပ္သားအင္အားစု၌ ပါ၀င္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဘာသာစကား အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိႏိုင္ရန္ အႀကီးအက်ယ္ လိုအပ္လာသည္။ အသံုးမ်ားေသာ ဘာသာစကားမ်ားကို ကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ နည္းပညာ၊ မီဒီယာႏွင့္ သိပၸံပညာတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ား၌ အသံုးျပဳၾကသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္တုိ႔၌ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတစ္ခု သင္ၾကားေပးရန္ ပညာေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ထားသည္။ အိႏိၵယ၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္မူ ၎တို႔၏ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ဒုတိယေျမာက္ ႐ံုးသံုးဘာသာစကားတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား (အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္စာ) သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ႀကီးမားၿပီး အလြန္အေရးပါသည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ပညာေရးသည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး၍လာခဲ့ၿပီး ကမၻာတစ္လႊား၌ ပညာေရးသင္႐ိုး၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ပညာေရး (ကမၻာ့ဘာသာစကားမ်ားဟုလည္းေခၚ) သည္ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိကဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္အတူ ပင္မဘာသာရပ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ယေန႔ေခတ္၌ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာတစ္ရပ္ သင္ၾကားျခင္းသည္ အလြန္ေရပန္းစားလာခဲ့သည္။ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ပညာေရးဘာသာရပ္ကို Language Other Than English (LOTE) ဟု ေခၚဆုိသည္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ပညာေရးဌာန အမ်ားစုတြင္ ေလ့လာသင္ယူရန္ ေရပန္းအစားဆံုး ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားမွာ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္ႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဂၤလိပ္က ပထမဘာသာစကား မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စကားကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္မူ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ဒုတိယေျမာက္ ဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ယူႏုိင္သည္။

မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဘက္ဘက္၌ ခြၽတ္ျခံဳက်ေနမႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနရခ်ိန္၌ က႑အသီးသီး၌ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား (အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား) တတ္ေျမာက္မႈသည္ အလြန္တရာ အေရးႀကီး၍လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ပညာေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ကာ အထူးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကား တတ္ေျမာက္ေရးကို အထူးအေလးေပး လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားရန္လို

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိနစ္ ၃၀ ၾကာခန္႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အဆိုပါမိန္႔ခြန္းတြင္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ၏ စစ္ေဆးမႈကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး စိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူ အားလုံးအတြက္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း၊ အုိးအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာၿပီး ထြက္ေျပးရသူ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ထြက္ေျပးရသူမ်ားတြင္ မြတ္စလင္သာမကဘဲ ရခုိင္ႏွင့္ အျခားလူနည္းစုမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကမန္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ မရမာႀကီး၊ ဟိႏၵဴမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သလို အစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထြက္မေျပးသည့္ မြတ္စလင္ရြာ အမ်ားအျပား ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းအေနျဖင့္ ရခုိင္ေဒသသုိ႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ရွင္းလင္းထားသည္။

ယင္းအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း မေျပာၾကားမီ ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနသည့္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တရားကုိ အခုိင္အမာ သက္ေသျပႏုိင္ေရးအတြက္ ညီညြတ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကိစၥသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးသာျဖစ္သည္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္ေပၚ အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနမႈအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတို႔က ေထာက္ခံထားၿပီး ႐ုရွားႏုိင္ငံ အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳၾကရန္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။ ယင္းအျပင္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္လည္း အာဆီယံမူ၀ါဒမ်ားအတိုင္း ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးအား လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုစြက္ဖက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

သို႔ေသာ္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ UN အပါအ၀င္ အေနာက္ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္မႈႏွင့္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကိုလိုနီအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ဖူးေသာ ၿဗိတိန္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုသည့္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေနသည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚယူရန္ ကုလ၏ ၿဗိတိန္သံအမတ္က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာဆီနာက နယူးေယာက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ရခိုင္အက်ပ္အတည္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက ပိုမိုႀကီးမားေသာ ဖိအားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၄၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာက ျပန္လည္လက္ခံရမည္ဟု ေတာင္းဆိုခ်က္ တစ္ရပ္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ျပန္လာေရးကို ဟန္႔တားသည့္ အေနျဖင့္ ျမန္မာနယ္စပ္၌ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေၾကာင္းလည္း စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို က်င့္သံုးသည္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္၀တ္မပ်က္ ေပါင္းဖက္ဆက္ဆံေရးကို ေရွး႐ႈသည္။ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေရးမူကို ေစာင့္ထိန္းေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ားအျဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ပါ၍ ႏုိင္ငံတကာ၏ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ေက်ာ္လြန္၍ ဖိအားေပးလာခဲ့မည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာလမ္း မရိွဘဲ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအားလံုး အေန ျဖင့္ ညီညြတ္စြာျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသား ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရွင္းလင္းရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အခိုင္အမာ ရပ္တည္သြားၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေလးစားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀မည့္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္မွ ေဒၚလာသန္း ၁၄၀၀၀ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းတြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားၿပီး အဓိကပုိ႔ကုန္မ်ားအျဖစ္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ တရား၀င္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျပည္ပပို႔ကုန္ အဓိကပို႔ကုန္ ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ေနသည့္ စာရင္းတြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ပါ၀င္ေနရာ ယင္းလယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ားတြင္ ဆန္၊ ပဲႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံတို႔ ပါ၀င္ေနသည္။

လက္ရွိတြင္ ပဲတင္ပို႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိႏၵိယႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ ပဲသံုးမ်ဳိးအား ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္ျခင္းအား ဖယ္ရွားေပးရန္အတြက္ ပထမဦးစားေပး ေတာင္းဆိုေပးရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယအစိုးရမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပဲစင္းငံု တန္ႏွစ္သိန္းႏွင့္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္း တန္သံုးသိန္း Fixed Quota သတ္မွတ္ထားျခင္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေနာက္ထပ္ပဲစင္းငံု တန္ႏွစ္သိန္း၊ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္း တန္သံုးသိန္း ထပ္တိုးတင္သြင္းခြင့္ ျပဳရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုေပးရန္လည္း ေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပဲမ်ဳိးစံုျပည္ပတင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ (ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံ) ခန္႔ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ရရွိသကဲ့သို႔ တစ္နည္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ အခြန္ရရွိမႈတြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ပို႔ကုန္၀င္ေငြတိုးျမႇင့္ရန္ အေရးပါေနသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆန္ကို ျပည္ပႏုိင္ငံ ၆၅ ႏုိင္ငံအထိ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၃ သိန္းခန္႔ တင္ပို႔ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ရွစ္သိန္းေက်ာ္ ပိုမိုတင္ပို႔ထားသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သန္း တင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဆန္စပါးေစ်းကြက္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ပကုန္သည္ (International Buyer) မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသကဲ့သို႔  ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္း ေရာင္းခ်သည့္ G to G အစီအစဥ္ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနသည္။

သို႔ပါ၍ ပို႔ကုန္၀င္ေငြ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ားတြင္ ပို႔ကုန္တိုးတက္မႈ အေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္မူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းေနျခင္း၊ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္အတြက္ G to G ခ်ိတ္ဆက္ညိႇႏႈိင္းၿပီး ေစ်းကြက္ရွာေဖြႏုိင္မႈ ထိေရာက္စြာ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ား အရည္အေသြး တိုးတက္လာေအာင္ ေငြေၾကးနည္းပညာ ေထာက္ပံ့မႈနည္းပါး၍ ေစ်းေကာင္းမရဘဲ ၀င္ေငြနည္းေနျခင္း၊ ပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္ကို ဦးတည္သည့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းေနျခင္း၊ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို လိုအပ္သလို ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ နည္းဥပေဒအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး တန္းတူညီမွ်ေသာ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ အေျခခံ၍ ထာ၀စဥ္အတူတကြ လက္တြဲေနထုိင္ၾကေစရန္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း၊ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာႏွင့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ ႐ိုင္းပင္းကူညီေရးတို႔ကို တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္၊ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္တို႔ပါ၀င္ေသာ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ ယင္းအျပင္ “မည္သူမွ် ဤဥပေဒပါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းမျပဳရ။ မည္သူမွ် ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးကိစၥအလို႔ငွာ အလြဲသံုးစားမျပဳလုပ္ရ။ မည္သူမွ် တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္း၊ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားကို မျပဳလုပ္ရ” ဟူ၍ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္လည္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္ ဖြဲ႕စည္းေနရျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား အေရးအရာမ်ားျဖစ္ေသာ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ နည္းပါးေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမႈဘ၀ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေႏွးေကြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီက ၿပီးခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္ရာတြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနေသာ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ျခင္းစသည့္ ရွင္သန္မႈမ်ားကုိ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းကာကြယ္ေပးေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ မ်ားစြာလုိအပ္ေနေသးသည္ဟု သုံးသပ္မိေၾကာင္းလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီက အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။

သို႔ပါ၍ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု စုစည္းေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တန္းတူညီမွ်မႈ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမ်ားျဖင့္ ဥပေဒအတိုင္း အခြင့္အေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္