လြတ္လပ္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၌ တာ၀န္ယူမႈ၏ အခန္းက႑

လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၌ တာ၀န္ယူမႈ၏ အခန္းက႑ကို စဥ္းစားသည့္အခါ လြတ္လပ္မႈမရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ တစ္ရပ္အေၾကာင္း ပံုေဖာ္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရွးပေ၀သဏီကတည္းက စာေရးဆရာမ်ားသည္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးကို ပံုၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ပေလတုိ၊ ေသာမတ္မိုးႏွင့္ အလယ္ေခတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကမ္ပါနဲလားတို႔ ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပံုၾကမ္းသ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္အရ အတူတူပင္ျဖစ္ၾကသည္။ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ဘံုအျဖစ္ထားမည္၊ လိုအပ္ခ်က္အရ တရားသူႀကီးမ်ားက ခြဲေ၀ေပးမည္၊ ကေလးမ်ားကို စုေပါင္း ေမြးျမဴမည္၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မရွိ၊ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲသို႔ ၀င္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထြက္ရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိဟူ၍ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ယူမႈဟူသည့္ အသိစိတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပါမည္လားဟူသည့္ အခ်က္က ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေရွးလူမ်ားသည္ ယင္းစိတ္ကူးယဥ္ေလာကကို အေပ်ာ္ဖတ္အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ဒႆနိကဆုိင္ရာ ထပ္ဟပ္ခ်က္အျဖစ္သာ သေဘာထားခဲ့ၾကဟန္တူသည္။

ေရွးေခတ္ စိတ္ကူးယဥ္ေလာကအျမင္ႏွင့္ ေခတ္သစ္၌ေပၚထြန္းလာေသာ မာ့က္စ္၀ါဒတုိ႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္သည္။ ကားလ္မာ့က္စ္သည္ ေရွးေခတ္စိတ္ကူးယဥ္ေလာက အျမင္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အလြန္ကြဲျပားျခားနားစြာ ႐ႈျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မာ့က္စ္သည္ စိတ္တြင္းရွိ အေတြ႕အၾကံဳမ်ဳိးျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးပလက္ေဖာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူ၏ ရာစုႏွစ္အတြင္း ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေၾကကြဲဖြယ္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ ကားမာ့က္စ္၏ ပန္းတုိင္သည္ စိတ္ကူးယဥ္မဟုတ္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ လြတ္လပ္မႈ အဆံုးသတ္သြားျခင္းသည္ တာ၀န္ယူမႈ အဆံုးသတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ တာ၀န္ယူမႈ အဆံုးသတ္သြားျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အျမဲတေစ က်ယ္ျပန္႔လာေနေသာ က႑မ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူမႈကို လက္ခံလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရဟူသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ က်န္လူမ်ားကို တာ၀န္ယူမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္။ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းကို တာ၀န္ယူမႈပိုရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ပါက အစိုးရ၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစမည္ျဖစ္သည္။ လူမႈျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အာဏာကိုသံုးစြဲျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအရာမွာ လြတ္လပ္မႈ၏တန္ဖိုးႏွင့္ လြတ္လပ္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ တာ၀န္ယူမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစျခင္းသာျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈအေၾကာင္း အသိဥာဏ္ရွိစြာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား၌ အတင္းအက်ပ္ျပဳမႈ၏ အခန္းက႑ကို စစ္ေဆးရန္လိုသည္။ အစိုးရက တာ၀န္ယူထားသည့္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကို တာ၀န္ယူခြင့္ျပဳထားသည့္ အတုိင္းအတာပမာဏႏွင့္ ယခင္က အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက႑ေအာက္၌ ရွိခဲ့သည့္ ျပည္သူတို႔၏ ဘ၀ႏွင့္ဆုိင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ား၌ တာ၀န္ယူမႈ အတုိင္းအတာပမာဏတုိ႔ကို စစ္ေဆးၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ ပံုမွန္တာ၀န္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး ဥပေဒအမိန္႔မ်ား ျပ႒ာန္းေရး၊ ျပည္သူတုိ႔၏ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးအျဖစ္ ျပည္သူတုိ႔၏ဘ၀ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရးတုိ႔ကို စိစစ္ေလ့လာျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္သည့္အရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရဟူသည္ လိုအပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ရပ္ဟု ဆုိျခင္းသည္ က်င့္၀တ္အရ မူလဘူတက်ေသာအရာဟု ဆုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပါ၀င္အားထုတ္မႈမရွိဘဲ သာယာ၀ေျပာေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ျပန္လည္ရယူရန္အတြက္ တာ၀န္ယူမႈကို ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုတာ၀န္ယူမႈရွိမွသာ ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းဆီသို႔ ဦးတည္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ျပည္သူအေျချပဳ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ

လူတိုင္း လက္လွမ္းမီေသာ က်န္းမာေရးစနစ္သို႔ ဦးတည္ၿပီး အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းကို က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ျခင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တို႔ျဖင့္ အဓိကထား ေရးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးအေယာက္ ၁၀၀၀ ေမြးဖြားလွ်င္ အေယာက္ ၅၀ ေသဆုံးေနၿပီး ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ပုညႇက္ျခင္းကုိ ခံစားေနရေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရ လုံေလာက္စြာ မရရွိမႈေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ထုတ္ကုန္ GDP ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း၊ အစားအစာမ်ားမွ အာဟာရ လုံေလာက္စြာ မရရွိမႈေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းသည္လည္း လတ္တေလာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသက္ငါးႏွစ္ ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ပိန္လွီေနၿပီး ကာလတာရွည္ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ သုံးေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္မွာ ပုညႇက္ေနကာ လတ္တေလာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ ကာလရွည္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးႏွင့္ဆုိင္ သည့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်မႈသည္ ၂၂ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ ေက်ာင္းမေနႏုိင္ျခင္း၊ ေရာဂါ ႀကိဳတင္မကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၊ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္း၊ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းစသည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ဘ၀ အခြင့္အေရးမ်ား နစ္နာ ဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း Save The Children ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း Health data.org ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းသည္ ဒုတိယေျမာက္ အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ကာ Iron Deficiency Anaemia (IDA) ဟု ေခၚဆုိၾကေသာ သံဓာတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ေသြးအားနည္းေရာဂါေၾကာင့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ျဖစ္ပြားႏႈန္းသည္လည္း ပဥၥမေျမာက္ အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ Global Nutrition Report အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္သည္ ၁၃၆ ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၁၀၆ တြင္ ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏႈန္း ျမင့္မားလ်က္ရွိကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ တတိယေျမာက္ အျမင့္ဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ေနသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး စီမံကိန္း (၂၀၁၇- ၂၀၂၁) ကို ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ တစ္ဆင့္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၇၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံက်န္းမာေရး အေဆာက္အအံုလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းအင္အား၊ လူအင္အားမ်ား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြလ်ာထားခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနၿပီဟု သိရသည္။ သို႔ပါ၍ ျပည္သူဗဟိုျပဳ က်န္းမာေရးစနစ္၏ ထိေရာက္လ်င္ျမန္မႈသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားေၾကာင့္ အေထြေထြ လူမႈျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အေထာက္အပံ့ေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူအေျချပဳ က်န္းမာ ေရး၀န္ေဆာင္မႈသည္ ႏုိင္ငံ့အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၏ အေျခခံေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကြာဟျခင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းမၿငိမ္သက္မႈမ်ား၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားတို႔ႏွင့္အတူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ၿမိဳ႕ျပေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈ ကြာဟခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံသလို သဘာ၀သယံဇာတေပါမ်ားေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ကမၻာကအသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကေသာ္လည္း အထက္ပါကဲ့သို႔ အခက္အခဲမ်ားက စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အာဟာရဖူလံုမႈ ျပႆနာမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ Integrated Household Living Condition Survey စစ္တမ္းအရ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းေအာက္တြင္ ေနထိုင္သူ ၂၅ ဒသမ ၆ ရာႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းကို အဓိကအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္သည့္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ Global Nutrition Report အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္ဟာ ၁၃၆ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၀၆ တြင္သာရွိေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အာဟာရဖူလံုမႈရွိေစရန္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားထားသည္။ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒတြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္းခ်မွတ္ထားသည့္အျပင္ လယ္ယာက႑ႏွင့္ ေက်းလက္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္း၊ ႏွစ္တိုငါးႏွစ္စီမံကိန္း၊ အႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္း၊ အမ်ဳိးသားဘက္စံုစီမံကိန္းမ်ားျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ မူေဘာင္ျဖင့္လည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈကိုျဖစ္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ကြာဟခ်က္ကို က်ဥ္းေျမာင္းလာေစရန္အတြက္လည္း ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေက်းလက္လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း မိမိႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အခမ္းအနားေဆာင္ပုဒ္ (Change the future of Migration, Invest in food security and rual development) ႏွင့္ကိုက္ညီေနေၾကာင္း၊ အျခားကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ဒုတိယသမၼတက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သလို စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကြာဟေနျခင္းကို ေျဖရွင္း၍ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိေနသည္။ သို႔ပါ၍ ေျပာင္းလဲလာေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းပံုစံမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခအေနမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေအာက္တုိဘာ (၁၈) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

 

ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔၏ အျပဳအမူ၊ သေဘာထားႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာရပ္မ်ားအေပၚ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ သက္ေရာက္မႈ

ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔၏ အျပဳအမူ၊ သေဘာထားႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာရပ္မ်ားကို ပံုသြင္းရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ႀကီးမားေသာ အခန္းက႑မွပါ၀င္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔၏ အျခားသူမ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္ပံု၊ အေထြေထြအျမင္ႏွင့္ က်င့္၀တ္တို႔ကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ျပ႒ာန္းသည္။ မိဘမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔၏ ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရိွေသာ္လည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအေပၚ ေရရွည္လႊမ္းမိုးသည့္အရာမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထံမွ သင္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ မီဒီယာမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟူသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားျခားနားေသာအရာမ်ား မ်ားစြာရိွေနသည္။ ယင္းအရာမ်ားက ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ စိတ္သေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးပံုႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ ရင့္က်က္လာသည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔ေသာသူ ျဖစ္လာမည္ကို ပံုသြင္းပံုတို႔အား ေလ့လာၾကည့္သင့္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ မီဒီယာမ်ား အမ်ဳိးအစားက်ယ္ျပန္႔၍လာသည္။ ႐ုပ္ရွင္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ဗီဒီယိုဂိမ္း၊ လူမႈကြန္ရက္ပလက္ေဖာင္း၊ ေရဒီယို အစရိွသျဖင့္ မ်ဳိးစံုရရိွႏုိင္သည္။ ယင္းမီဒီယာမ်ားအားလံုးသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔အား ပံုသြင္းရန္ ႀကီးမားေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔အေနျဖင့္ လူအုပ္စုတစ္စု၌ ပါ၀င္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ပုံအား သတင္းမ်ားအားလံုး၌ေဖာ္ျပပါက ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔သည္ ၎တုိ႔အေပၚ စာနာျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖိႏွိပ္သူမ်ားကို မုန္းတီးျခင္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အလားတူသတင္းမွာပင္ ခံရသူမ်ားကို မေကာင္းေသာသူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပပါက ယင္းလူအုပ္စု၀င္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္သည့္ မုန္းတီးစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအေပၚ မီဒီယာမ်ားကလႊမ္းမိုးႏုိင္ၿပီး ယင္းထင္ျမင္ခ်က္မ်ားက ၎တို႔၏အျပဳအမူကို လမ္းညႊန္ႏုိင္သည္။

ျပစ္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းႏွင့္ ယင္းကို ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားက မည္သို႔မည္ပံု တုံ႔ျပန္ပံုသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ အျပဳအမူႏွင့္ သေဘာထားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ရာ၌ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ၀န္းက်င္တစ္၀ိုက္၌ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္မ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွသြားပါက ယင္းတို႔ကို ဘာမွ်မထူးဆန္းသည့္အရာမ်ားဟု လက္ခံသြားၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်ဴးလြန္လာႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအေနအထားကို ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ခဲ့ပါက လံုး၀ကြဲျပားျခားနားသြားႏုိင္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးခံရသည္ကို ေတြ႕ရိွေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းေသာလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္မိပါက အက်ဳိးဆက္မ်ားခံရမည္ကို သေဘာေပါက္သြားေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကည္ေပလိမ့္မည္။ ယင္းတို႔အားလံုးသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ၌ မူတည္သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔၏ စိတ္သေဘာထားႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာရပ္မ်ားကို ပံုသြင္းရာတြင္ ေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း ႀကီးမားေသာ အခန္းက႑မွပါ၀င္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔သည္ ေက်ာင္း၌ လူေပါင္းစံုႏွင့္ ေတြ႕ရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားကို ေပါင္းသင္းသနည္းဟူသည္က ၎တို႔ မည္ကဲ့သို႔ေသာလူမ်ဳိး ျဖစ္လာမည္ကို ျပ႒ာန္းသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈရိွေသာ ယဥ္ေက်းရည္မြန္ေသာ အေပါင္းအသင္းမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ အေထြေထြအျပဳအမူမ်ားကို တိုးတက္ေစႏုိင္ၿပီး မေကာင္းေသာ အေပါင္းအသင္းမ်ားက ၎တို႔အား ပ်က္စီးေစႏုိင္သည္။ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း၊ အရက္စြဲျခင္းမွသည္ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းအထိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွေန၍ ေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရိွေအာင္ႏွင့္ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္မွာ လူႀကီးတို႔၏တာ၀န္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာ (၁၇) ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္