Editorials

လူတုိင္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး

“ထူးခြၽန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ယူ၍မရ” ဟုေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အတုိင္းအတာအထိ ထူးခြၽန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္သည္ ေမြးရာပါျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ပုိမုိထိေရာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူမႈသည္ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီႏုိင္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ထူးခြၽန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ ေလ့လာေလ့က်င့္ႏုိင္သည့္ အရည္အေသြးအခ်ဳိ႕ရွိသည္။

ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ သုံးရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ ျပ႒ာန္းထားသကဲ့သုိ႔ ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားေကာင္းေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အဓိကက်လ်က္ ရွိပါသည္။ တစ္နည္း ဆိုရေသာ္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္ပြား အဓိက ေမာင္းႏွင္အားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ သေဘာထား

ယေန႔ေခတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူတုိ႔၏ အသံမ်ားသည္ မည္သည့္ဥပေဒျပဳမႈမ်ဳိးမဆုိ မည္သည့္မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈမ်ဳိးမဆုိ၌ အဓိက အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္က မည္ေရြ႕မည္မွ် ပါ၀င္သည္ဆုိသည္ႏွင့္ မဆုိင္ဘဲ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ တံု႔ျပန္ခ်က္က လႊမ္းမိုးသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ကမၻာေပၚရွိ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္မူ ယင္းအခ်က္က မရွိမျဖစ္ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔သေဘာထားက အမွန္တကယ္တြင္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္းဟူသည္ကို ဦးစြာသိျမင္ နားလည္ႏုိင္ေရးသည္ အေရးႀကီးသည္။ ျပည္သူ႔သေဘာထား (Public Opinion) ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းသည္ ၁၇ ရာစုေတြးေခၚရွင္ ဂြၽန္ေလာ့က္၏ အေတြးအေခၚမွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၏ အေရးပါမႈ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအား သတိထားကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားမႈမ်ား ရိွေနသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္က ကုိင္တြယ္ပုံ လြဲေခ်ာ္ပါက မတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ေစၿပီး ညီညြတ္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာကုိ ပိုမုိမဆုိးရြားေစ

ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ အာဇာနည္ေန႔

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလအတြင္း မသမာသူ လူတစ္စု၏ လုပ္ၾကံမႈေၾကာင့္ အသက္ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ သမုိင္း၀င္ေန႔မွာ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္ ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ေသာ ေခတ္စနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ အေရးပါခဲ့ေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ သမုိင္းတြင္ ျဖစ္ရပ္ဆိုးႀကီးကိုမူ မည္သူမွ် ေမ့ေပ်ာက္၍ရႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။