ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးက႑

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္းသည္ SME အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏အားေပးကူညီမႈႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေပၚၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်က်န္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ မ်ားစြာအေရးပါသည္။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားျဖစ္ေနရာ ယင္းတို႔၏ တိုးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ က်ဆင္းမႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။ စီးပြားေရးျပန္လည္ဦးေမာ့ရန္ အရွိန္ျမႇင့္ႀကိဳးစားေနသည့္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအေပၚ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္းဆိုသည့္ အခ်က္သည္ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ယင္းအခ်က္သည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေရာင္းခ်ၿပီး မမွန္မကန္ စီးပြားရွာခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ နာလန္မထူႏုိင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ေရာက္ရိွသြားရသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရိွသည့္အတြက္ အစိုးရအဆက္ဆက္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ နာမည္မရဘဲ က်႐ံႈးခဲ့ၾကရသည္။ ျပည္တြင္း SME လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေဒသတြင္းအျခား ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမရိွသည့္အျပင္ ရပ္တည္ဖို႔ပင္ အေတာ္ခက္ခဲေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဆီယံအသိုက္အျမံဳ (AEC) ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းရမည့္အခ်ိန္တြင္ ကုန္စည္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား လြတ္လပ္စြာစီး၀င္လာပါက အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ေခ်းေငြကဲ့သို႔ေသာ ေငြသားအရင္းအျမစ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးေပးမႈနည္းလမ္းအျပင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈပိုင္းတို႔တြင္လည္း ပံ့ပိုးေပးရန္လိုသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ရန္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္စသည့္တို႔အေပၚ မူ၀ါဒမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊  Policy Maker မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အေျခခိုင္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈလိုခ်င္ပါက ျပည္တြင္းအေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္မေန ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အခြင့္အေရးရယူခဲ့ၾကေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာ ခ႐ိုနီလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ရွင္သန္မႈအတြက္သာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္အေနျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္နက္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အမွန္တကယ္ ဦးေမာ့လာေစေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(မတ္လ ၂၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

Check and Balance အတြက္ အေမးႏွင့္ အေျဖ

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားသည့္အခါ စာရြက္စာတမ္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚသာ အေျခခံေျဖၾကားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ေျမျပင္အေျခအေနကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလ့လာစုံစမ္းၿပီးမွသာ ေျဖၾကားသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။ “၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနနဲ႔ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားတဲ့အခါမွာ စာရြက္စာတမ္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚသာ အေျခခံၿပီး ေျဖၾကားတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ေျမျပင္အေျခအေနကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလ့လာ စုံစမ္းၿပီးမွသာ ေျဖၾကားသင့္ပါတယ္။ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းကုိ ေမးျမန္းတာမ်ဳိး ဆုိရင္ေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ အဆင္ေျပတာေတြ႕ရေပမဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း လဲြေခ်ာ္မႈ ဌာနအတြင္း လဲြမွားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ဳိးကုိ ေမးျမန္းတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ ပကတိအေျခအေနနဲ႔ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြကုိက္ညီမႈ အားနည္းတဲ့ ေျဖၾကားမႈမ်ဳိးကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႕ရတာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟူ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၉ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူေသာ မ႑ိဳင္သံုးရပ္အၾကား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရသည္ျဖစ္ရာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တြင္ ပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးျမန္းေထာက္ျပမႈမ်ားမွာ အေရးပါသလို အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရိွသူ အဆင့္ဆင့္၏ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္လည္း အေရးပါလ်က္ ရိွေနသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ တိတိက်က် ေျဖဆိုရန္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တိတိက်က် ေမးျမန္းရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားထားဖူးသည္။ “၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေမးတဲ့ ေမးခြန္းကို တိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျဖၾကားဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲလို ေျဖၾကားဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ေမးခြန္းမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာ Issue ကိုပဲ တိတိက်က် ထိထိမိမိ ေျဖႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားထားသလို “ကိုယ္ေမးတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ အေျဖနဲ႔ လြဲေခ်ာ္ၿပီးေတာ့ ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ေျပာၿပီး ဟိုလိုဒီလို ၾကားေကာင္းေအာင္ ေရွာင္လႊဲေျပာၿပီဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ေမးတာက ဒါ၊ ဒီလို ေျဖတယ္။ ဒီလို ကြဲလြဲေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ သိခ်င္တာက ဒါ။ အဲဒီလို တစ္ဆက္စပ္တည္းဆိုတာ ထိထိမိမိေလး အခြင့္အေရးေပးထားတာ။ တစ္ဆက္စပ္တည္း ဆိုၿပီးေတာ့ ေနာက္အေၾကာင္းအရာ အသစ္ေတြ၊ ေမးခြန္းအသစ္ေတြ ေမးဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို သံုးၿပီးေတာ့ check and balance ဆိုတာ ဒါပဲ။ တိတိက်က်ေလး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္” ဟူ၍လည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၈ အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ရာ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ အဆုိ ၂၃ ခု တင္သြင္းခဲ့ရာ အတည္ျပဳအဆုိ ၁၁ ခု၊ မွတ္တမ္းတင္အဆုိ ကိုးခုႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကည့္အဆုိ သံုးခု၊ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၃၁၀ တြင္ ကတိျဖစ္ခဲ့သည့္ ေမးခြန္း ၅၃ ခုႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း ၉၅၅ ခုတြင္ ကတိျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ၃၀၅ ခု ရွိေၾကာင္း ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မတီ၏ အၾကံျပဳခ်က္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိရာတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ (ဘ႑ာႏွစ္) ကုိ တုိက္႐ုိက္တိက်စြာ ေျဖၾကားေပးရန္၊ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ကတိျဖစ္ခဲ့ေသာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း၊ အတည္ျပဳအဆုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကတိျဖစ္ခဲ့သည့္အတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလုိက္ ထည့္သြင္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

သို႔ပါ၍ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူမ်ား၏ ေမးျမန္းေထာက္ျပမႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလိုက္ အစိုးရပိုင္းမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသူ အဆင့္ဆင့္၏ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း check and balance အတြက္ မ်ားစြာအေရးႀကီးလ်က္ရိွရာ စာရြက္ေပၚမွ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္မေနသင့္ဘဲ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ကိုယ္စားျပဳရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၈ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

တာ၀န္ရွိျခင္းဟူသည္

တစ္စံုတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ရာအေပၚ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာအရ ကတိက၀တ္ ျပဳထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀တၱရားရွိျခင္းကို တာ၀န္ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာအရ ကတိက၀တ္ျပဳထားမႈဟူသည္ ရလဒ္အရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္သာ ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မပါေသာ ခံစားမႈ သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳ႐ံု သက္သက္မဟုတ္ပါ။ တစ္စံုတစ္ဦးအေနျဖင့္ တာ၀န္တစ္ရပ္အား အသိအမွတ္ျပဳပါက ထိုသူသည္ သေဘာတရားအရ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အက်ဳိးစီးပြားကို မစဥ္းစားဘဲ ယင္းကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု ကတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တာ၀န္ရွိေသာ ဘ၀၌ ေနထိုင္ျခင္းသည္ နားနားေနေနေနရသည့္ ဘ၀အား လုံုး၀ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ တာ၀န္တစ္ရပ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၌ အေထြေထြသေဘာအရ မိမိ၏ လတ္တေလာအက်ဳိးစီးပြားအခ်ဳိ႕ကို စေတးလိုက္ရျခင္း ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ တရားမွ်တမႈ၊ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ နာမည္ဂုဏ္သတင္းအား ထိန္းသိမ္းမႈတို႔သည္ တာ၀န္ဟူသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ပတ္သက္ေနသည္။

ဘီစီ ၆၃ ခုႏွစ္က ေရာမေတြးေခၚရွင္ စီဆာ႐ိုက သူ၏ On Duty ဟူသည့္က်မ္းတြင္ တာ၀န္ဟူသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ရင္းျမစ္ေလးရပ္မွ လာႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းရင္းျမစ္ေလးရပ္မွာ လူျဖစ္ျခင္းရလဒ္အျဖစ္၊ ဘ၀၌ မိမိ၏ သက္ဆိုင္ရာေနရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရလဒ္အျဖစ္ (မိသားစု၊ ႏိုင္ငံ၊ အလုပ္)၊ မိမိစ႐ိုက္လကၡဏာ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုုင္အတြက္ မိမိကိုယ္ပိုင္ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အေတြးအေခၚ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ တာ၀န္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတရားအား ျငင္းခံုလာခဲ့ၾကသည္။ မ်ားစြာတို႔က ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စကားရပ္အျဖစ္ လူသား၏ တာ၀န္ကို ခိုင္မာစြာသတ္မွတ္သည့္အခါ ဒႆနိကေဗဒ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က တာ၀န္သိစိတ္ဟူသည့္ သေဘာတရားအား လံုး၀ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ တာ၀န္ဟူသည္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ သိျမင္ခံစားမႈႏွင့္ ဗဟုသုတႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္အရ လက္ခံရမည့္ သို႔မဟုတ္ နားလည္ရမည့္အရာဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ တာ၀န္ႏွင့္ ယင္း၏ သ႐ုပ္သကန္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု စံတန္ဖိုးမ်ား ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ တာ၀န္ဟူသည္ကို အပ္ႏွင္းမႈ၊ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကၿပီး တာ၀န္ဟူသည္ အရာမ်ားကို မွန္ကန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသာမက မွန္ကန္သည့္အရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

တာ၀န္ဟူသည္ကို မိမိ၏ႏုိင္ငံ၊ မိမိ၏ေနရပ္ သို႔မဟုတ္ မိမိ၏လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ သစၥာခံထားသည့္ တစ္စံုတစ္ရာဟုလည္း ယူဆၾကသည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ တာ၀န္၌ ဥပေဒကိုလိုက္နာရျခင္း၊ အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္း၊ ျပည္သူအားလံုးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၌ ပါ၀င္ကူညီရျခင္း၊ မဲေပးရန္ မွတ္ပံုတင္ရျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားအားလံုး၌ မဲေပးရျခင္း၊ အပ္ႏွင္းခံရပါက တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ေပးရျခင္း၊ မေတာ္တဆမႈ သို႔မဟုတ္ လမ္းေပၚျဖစ္ပြားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ခံရသူမ်ားအား ေတြ႕ရွိပါက အကူအညီေပးရျခင္း၊ တရား႐ံုး၌ သက္ေသခံ ထြက္ဆိုေပးရျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ ကပ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားပါက သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုုင္မ်ားထံ သတင္းပို႔ရျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက ေသြးလွဴရျခင္း အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မည္သည့္ယဥ္ေက်းမႈ၌မဆို လူသားတို႔၌ လူအျဖစ္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္မ်ား ရွိပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(မတ္လ ၁၇ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

မေမ့ေလ်ာ့သင့္သည့္ ပညာေရးက႑ အေျပာင္းအလဲ

၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရၿပီး တက္လာခဲ့သည့္  NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရမဖြဲ႕မီကပင္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ဦးစားေပး နံပါတ္ (၁) အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းသည္ NLD အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္မူ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး အက်ဘက္ကိုေရာက္လာသည့္ အေျခအေနႏွင့္အတူ အဘက္ဘက္မွ အက်ပ္အတည္းမ်ားရွိလာသည့္အတြက္ စီးပြားေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒတြင္မူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွသာလွ်င္ ေဒသအသီးသီး၌ စီးပြားေရးအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိလာမည္ဆုိသည့္အျမင္ကို ေတြ႕ရသည္။

အမွန္စင္စစ္ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ က႑အသီးသီး၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ရလဒ္ေကာင္း အလ်င္အျမန္ရရွိရန္ ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ က႑တိုင္းကို ဦးစားေပး ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ားကို ထိေရာက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ လူထုအတြက္ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနတစ္ခု ႐ုပ္လုံးေပၚလာရန္ လုိလားေနၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ပညာေရးက႑တြင္ သိသိသာသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပညာေရးက႑၌ အားရေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား မျဖစ္ေသးသည့္အေပၚ ေ၀ဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ခဲ့ရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္မွာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ မတုိင္မီကပင္ ပညာေရးစနစ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရအဆက္ဆက္ အမွားမ်ားေၾကာင့္ နိမ့္ပါးခဲ့ရသည္။

ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ နိမ့္က်ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ အဓိကတရားခံမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္ အဆက္ဆက္တြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကို ခြဲထုတ္ရန္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံအတြက္ ပညာတတ္မ်ား ေမြးျမဴရမည့္အစား အရည္အခ်င္းထက္ အေရအတြက္ကို ဦးစားေပးကာ လဲြမွားသည့္ ပညာေရးေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ယခင္က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားရာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပညာေရး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွ တျဖည္းျဖည္း နိမ့္က်ခဲ့ရသည္ဟုလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အာဏာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔သြားလိုသည့္ စနစ္အေပၚ အေျခခံ၍ ပညာေရးကို လိုသလို ပံုသြင္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟုဆုိကာ အျမတ္ႀကီးစားစနစ္ကို ဦးစားေပးသည့္ ဘဲဥတစ္ဒါဇင္ကို တစ္က်ပ္ျဖင့္၀ယ္ကာ တစ္လံုးကို ၁၀ ျပားျဖင့္ ျပန္ေရာင္းေသာ္ မည္မွ်ျမတ္မည္နည္းဆုိသည့္ ဂဏန္းသခ်ၤာမ်ဳိးကို မသင္ေစဖို႔ ညႊန္ၾကားသည္အထိ ပညာေရးကို အေရာင္ဆိုးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရ ခြၽတ္ျခံဳက်သည့္ အေျခအေနဆုိက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံ LDC စာရင္း၀င္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ၁၉၈၈ အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားကာ အာဏာရွင္စနစ္ အကူးအေျပာင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ပညာေရးသည္လည္း ပိုမို၍ ဆုိးသထက္ ဆုိးသြားေတာ့သည္။

ဆုိးဆုိးရြားရြား ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ကို အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ မွန္ကန္စြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးသည့္စနစ္မ်ဳိး ျပဳျပင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံအတြက္ အားထားရသည့္ ပညာတတ္မ်ားလည္း ေမြးထုတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ပညာတတ္မ်ားျဖင့္သာ ျပန္လည္၍ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(မတ္ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

ၿငိမ္းစုစီ ဂယက္

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ျပည္တြင္းတြင္သာမက အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအထိပါ ဂယက္႐ိုက္သြားခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အလႊာအသီးသီးက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၈၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ၁၇ ဦးတို႔က ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ၾကားမွ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ယင္းသို႔အတည္ျပဳလုိုက္ျခင္းမွာ မိမိတုိ႔ကို အံ့ၾသစရာျဖစ္ေစသည္ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ဆိုသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ လူထု၏ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ေဟာေျပာခြင့္အေပၚ ထိခိုက္မႈကိုျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကိုျမင္ရျခင္းမွာ ၀မ္းနည္းစရာပင္ျဖစ္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအဖြဲ႕ (APHR) က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းစုစီ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို သေဘာမတူဘဲ ျငင္းပယ္ေပးရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ “တကယ္လို႔ ဒီဥပေဒၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို အတည္ျပဳလိုက္မယ္ဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္နဲ႔ဲ႔ ေဟာေျပာခြင့္တို႔ကိုသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထိခိုက္ေစမွာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီနယ္ပယ္ က်ဥ္းေျမာင္းယုတ္ေလ်ာ့လာမႈကိုလည္း သိသာထင္ရွားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဖိလစ္ပိုင္ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ APHR ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ Teddy Baguilat က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္က မိမိတို႔ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏အသံကိုလည္း နားေထာင္သင့္ေၾကာင္း APHR ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားလႊတ္ေတာ္အမတ္ Eva Kusuma Sundari ကဆိုခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ တိက်ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မရိွဘဲ အာဏာပိုင္မ်ားအလိုအတိုင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ အနက္ဖြင့္သံုးစြဲႏုိင္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုျခံဳခြင့္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပလိုသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈကိုလည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ေစျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လိုသူမ်ား၏ အကူအညီရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ေငြအား၊ လူအား၊ ရိကၡာအား သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ခံပါ၀င္လိုသူမ်ား၏ အကူအညီေပးပိုင္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစျခင္းအျပင္ အဆိုျပဳျပစ္ဒဏ္မွာလည္း မူရင္းဥပေဒပါ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ထက္ ပိုမိုေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလႊာအသီးသီးမွ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ကန္႔ကြက္မႈခံေနရသည့္ ၿငိမ္းစုစီျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရိွဘဲ အဆံုးသတ္တြင္ အတည္ျပဳလိုက္မည္ဆိုပါက လူထုအေပၚ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က လိုသလို ဖိႏွိပ္တရားစြဲဆိုႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရသြားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစကာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

ၿငိမ္းစုစီကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းမွာ မတ္ ၇ ရက္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၁၁၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၇၈ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနကိုၾကည့္လွ်င္ လာမည့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း NLD ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ပင္ အတည္ျပဳဖြယ္ရိွေနေပသည္။ ေသခ်ာသည္က APHR ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသတြင္းအဖဲြ႕မ်ားကပါ ယခုဥပေဒၾကမ္းအေပၚ NLD ပါတီက ေနရာအမ်ားစုျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားေသာ လႊတ္ေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရတစ္ရပ္က ခ်မွတ္လိုက္ေသာဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ မွ်တမႈကိုျဖစ္ေစရမည္။ လူထုအေပၚဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေပသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာဥပေဒမ်ား၏ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းမ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္ (၁၅) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ေႏြရာသီႏွင့္ အပူလွ်ပ္ျခင္းအႏၲရာယ္

မတ္လေႏြ၏ ပူျပင္းလွေသာ ေနေရာင္ေအာက္၌ ကတၱရာတို႔ပင္ အရည္ေပ်ာ္က်ေနၾကသည္။ ၀မ္းေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရေသာ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဘ၀တို႔သည္ကား ေႏြအပူကို ဂ႐ုမျပဳႏိုင္အား။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းေရးအတြက္ ရင္အပူေပၚ ထပ္ဆင့္မည့္ အပူလွ်ပ္ျခင္း အႏၲရာယ္ကိုမူ မျဖစ္မေန သတိျပဳသင့္သည္သာ။

အပူလွ်ပ္ျခင္း (Heat Stroke) ဟူသည္ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈ၏ အျမင့္ဆုံးပုံစံျဖစ္ၿပီး ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတု ပူျပင္းျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေလးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေမ့လဲျခင္း၊ အပူေၾကာင့္ ေျခလက္ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အပူေၾကာင့္ ၾကြက္တက္ျခင္း၊ အပူေၾကာင့္ အားအင္ကုန္ခန္း ခ်ည့္နဲ႔ျခင္းႏွင့္ အပူေၾကာင့္ ေခြၽးမထြက္ဘဲ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။

ေဆးပညာအရ အပူလွ်ပ္ျခင္း အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္ကို ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ ၁၀၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ (၄၀ ဒသမ ၅ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္) ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဗဟိုအာ႐ုံေၾကာ အဖြဲ႕ပါ၀င္သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း၊ တက္ခ်က္ျခင္း၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ ေနရာကိုခြဲျခင္း မသိေတာ့ျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

အျခားလကၡဏာရပ္မ်ားမွာ ေခါင္းထိုးကိုက္ျခင္း၊ မူးေ၀ၿပီး အလင္းေရာင္ေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ပူျပင္းေသာ္လည္း ေခြၽးမထြက္ျခင္း၊ အေရျပားနီကာ ပူေလာင္ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ ႂကြက္သားခ်ည့္နဲ႔လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ႂကြက္တက္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္လာျခင္းႏွင့္ အသက္႐ွဴ ျမန္လာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

တစ္စုံတစ္ဦးသည္ အပူလွ်ပ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ယူဆပါက အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ဆက္သြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ နီးရာေဆး႐ုံသို႔ အျမန္ဆုံး ပို႔ရန္လိုအပ္သည္။ ေဆးကုသမႈ အကူအညီရယူရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနပါက လူနာေသဆုံး သြားႏိုင္သည္။ ေဆး၀ါးအကူအညီ ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ လူနာကို ေလေအးေပးစက္ရွိေသာ ေနရာသို႔ ေရႊ႕ရမည္။ အနည္းဆုံး ေအးျမ၍ အရိပ္ရေသာေနရာ ျဖစ္ရမည္။ မလိုအပ္ေသာ အ၀တ္မ်ားအားလုံးကို ခြၽတ္ပစ္ရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ကို ၁၀၁ သို႔မဟုတ္ ၁၀၂ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ ေရစြတ္လ်က္ လူနာ၏ အေရျပားကို စိုစြတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားစဥ္အတြင္း အေပၚမွ ပန္ကာဖြင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ယပ္ခတ္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္။ လူနာ၏ ခ်ဳိင္းၾကား၊ ေပါင္ၾကား၊ လည္ပင္းႏွင့္ ေက်ာတို႔ကို ေရခဲအိတ္ကပ္ေပးရမည္။ ယင္းေနရာတို႔၌ အေရျပားႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ေသြးေၾကာမ်ား မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ယင္းေနရာတို႔ကို အေအးခံျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကို က်ဆင္းေစႏိုင္သည္။ လူနာကို ေရေအးျဖင့္ေလာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရေအးကန္ထဲစိမ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ လူနာကို ေဆး႐ုံမပို႔ ႏိုင္ေသးပါက ေဆး႐ုံ၏ အေရးေပၚဌာနသို႔ ဖုန္းဆက္ကာ အၾကံဉာဏ္ ေတာင္းခံသင့္သည္။

ယခုအခါ ေႏြရာသီ က်ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေန႔အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ေနၿပီး အပူလွ်ပ္၍ သတိလစ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚကာ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အပူလွ်ပ္ျခင္းအႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို သတိျပဳၾကပါရန္ The Daily Eleven သတင္းစာက တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အၾကမ္းဖက္မႈတန္ျပန္ေရး

အၾကမ္းဖက္မႈကို ႏွိမ္နင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ရန္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက အသံုးျပဳသည့္ က်င့္သံုးမႈ၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာနည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ေပါင္းျခံဳလ်က္ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရးဟု ေခၚဆိုသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈအား တန္ျပန္ႏွိမ္နင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈလည္း ပါ၀င္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သူပုန္ထမႈတစ္ရပ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါက အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရးသည္ သူပုန္ထမႈ တန္ျပန္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးရႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ သူပုန္ထမႈ၊ ဥပေဒမဲ့မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနရပ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၌ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ျပည္တြင္းကာကြယ္ေရးဟူသည့္ စကားရပ္ကို အသံုးျပဳသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈတန္ျပန္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအမ်ားစု၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရး၏ အဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတစ္ရပ္ ပါ၀င္သည္။ အဓိကက်ေသာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားမွာ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ရယူျခင္းႏွင့္ လူမ်ားကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ နည္းပညာအသစ္က စစ္ဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား၏ အတိုင္းအတာကို ခ်ဲ႕ထြင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ရင္းျမစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ၎တို႔၏ မူလေဒသ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးကို အေျခခံလ်က္ အထူးအုပ္စုမ်ား ခြဲျခားကာ ေထာက္လွမ္းရန္ ညႊန္ၾကားခံရတတ္သည္။ လူအုပ္စု တစ္ရပ္လံုးအား အစုလိုက္ အျပံဳလုိက္အျဖစ္ သိမ္းက်ဳံးကာ ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းမႈအား အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ ႐ႈေထာင့္မွေန၍ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းျဖစ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား (အထူးသျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား) သည္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲတတ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေနအထားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈေအာက္၌ ေနထိုင္ႏုိင္စြမ္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သီးသန္႔ဆန္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ရပ္ထက္ ပိုမိုသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္အခါ ထိေရာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား၏ ရင္းျမစ္၊ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ ျပင္ဆင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရး၌ ေထာက္လွမ္းေရး ေကာင္းမြန္မႈအျပင္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နာက်ည္းခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရႏွင့္ လူမႈေရးအရ နားလည္ႏိုင္မႈလည္း လိုအပ္သည္။ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ရယူႏုိင္ပါက ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈ လမ္းေၾကာင္းကို ေျခရာခံလိုက္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိန္းညိႇရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံထားရေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရးကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အက်ဥ္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရး

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ ရလဒ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးသို႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးယုလြင္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရးအသင္း (AAPP) တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ Max ဟုိတယ္တြင္ မတ္ ၈ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ရက္တာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ ရလဒ္မ်ားစြာ ရရွိေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ အခ်က္ေလးခ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ “အဓိက ကေတာ့ အခ်က္ေလးခ်က္ေပါ့ေနာ္။ လူ႔အခြင့္အေရး မဆံုး႐ံႈးေစေရးကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေပါ့။ ေနာက္အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ စိတ္သစ္၊ လူသစ္ျဖစ္ေစမႈ ဦးတည္ၿပီးလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေပါ့။ ေနာက္ ၀န္ထမ္းအခြင့္အေရး၊ ေနာက္ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ျပဳျပဳင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မူလအရင္းခံကို ေလ့လာ ေျဖရွင္းတဲ့ဟာကို ဦးတည္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေပါ့။ ဆုိလိုတာက ေထာင္မက်ခင္ ဘာေၾကာင့္ ေထာင္က်တာလဲ၊ ေထာင္မက်ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဒါေလးေတြ အဲဒီ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြေပါ့”ဟု ဦးယုလြင္ေအာင္က ဆိုသည္။

အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကပါ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးသည္။ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္-ကုလသမဂၢ၏ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ က်င့္သံုးေရးဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆံုးစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္ လူမဆန္ျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္းတို႔အား ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဥေရာပေကာ္မတီႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တို႔ ပါ၀င္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ က်င့္သံုးေရးဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆံုးစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သက္၀င္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ ဥပေဒသေဘာ သက္၀င္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ မည္သူ႔အတြက္မဆို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေပးသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ သေဘာတရား စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈတို႔အရ ေကာင္းမြန္မႈ ရိွေစရန္ လမ္းညႊန္ေပးသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ၊ အ၀တ္အစားႏွင့္အိပ္ရာ၊ အစားအစာ၊ ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ အားကစား၊ ေဆး၀ါးကုသျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အျပစ္ေပးေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား၊ အက်ဥ္းသားတို႔အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားတို႔၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ၊ စာအုပ္မ်ား၊ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ခြင့္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေသဆံုးမႈ၊ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းဆိုင္ရာ အသိေပးမႈမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား အစရိွသည္တို႔အတြက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးဆြဲထားသည္။ ၎အျပင္ က်င့္သံုးမႈ၊ အမ်ဳိးအစားခြဲမႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းခြဲျခားမႈ၊ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ အလုပ္၊ ပညာေရးႏွင့္ အပန္းေျဖေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ထပ္မံပါ၀င္သည့္ စီရင္မႈမ်ားေအာက္၌ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲထားသည္။ ယင္းတြင္ ႐ူးသြပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မူမမွန္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရေသာ သို႔မဟုတ္ အမႈစစ္ေဆးခံရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ တရားစြဲဆိုျခင္းမရိွ ဘဲ ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံထားရသည့္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အက်ဥ္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အထူးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား မဆံုး႐ံႈးေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္သာမက ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

အၾကမ္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာကို မိမိပုဂၢလိက အက်ဳိးအတြက္ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္းကို အဂတိလိုက္စားမႈဟု ေခၚသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားက မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားရာ၌ လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းစဥ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မေလ်ာ္မကန္ျပဳျခင္းအား ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈဟု ေခၚသည္။ မိမိ၏အာဏာ တည္ျမဲေရး၊ မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ အေနအထား တည္ျမဲေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ေရးတို႔အတြက္ မိမိ၏ ရာထူးအာဏာကို အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟူသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ မည္သို႔မည္ပံု၊ မည္သည့္အရာကို၊ မည္ေရြ႕မည္မွ် ျပဳလုပ္မည္ကို အသိေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာရွိမ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အမ်ားျမင္သာေအာင္ႏွင့္ နားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းတို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၌ ပါ၀င္သည္။ အမ်ားျပည္သူ တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သိရွိမွသာ ၎တို႔ကို တာ၀န္ခံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေသခ်ာဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူအားလံုး၏ အနာဂတ္ဘ၀မ်ား ရပ္တည္ေနသည့္ လူမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္ေရးအား အေထာက္အကူျပဳသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အဆိုးရြားဆံုး ကိစၥမ်ား၌ လူအမ်ား၏ အသက္မ်ားပင္ ဆံုး႐ႈံးေစႏုိင္သည္။ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္မႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးတို႔ ဆံုး႐ႈံးရသည္။ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတား တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ရပ္တြင္ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား အတြက္ အလြဲသံုးစားျပဳသည့္အခါ ၎တို႔၏ တရား၀င္ျဖစ္မႈကို ဆံုး႐ႈံးလိုက္ရသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ အေျခက်ၿပီးသား ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၌ပင္ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ရာ အေျခတည္စ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား အတြက္မူ ထိခိုက္မႈမွာ ဆိုဖြယ္ရာပင္ မရွိေတာ့ေပ။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိေနသည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ေအာက္၌ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈတစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္မွာ အလြန္အမင္း ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အေပၚသို႔ လည္းေကာင္း၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚသို႔ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈသည္ ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္း၍ လာမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ကာ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ပါက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာလည္း ပို၍ပင္ ေ၀း၍သြားမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႐ံုးမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိပါက လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ အေနျဖင့္ ၎တို႔အေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ကာ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမရွိပါက လည္းေကာင္း ထိေရာက္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ျဖစ္လာႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ႏိုင္ငံေရး အသိစိတ္ဟူသည္

လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မာ့က္စ္အေတြးအေခၚကို မ်ားစြာလိုက္နာေလ့မရွိေပ။ ႏုိင္ငံေရးအသိစိတ္ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာတုိ႔သည္ အာဏာရအီလစ္မ်ားက အသံုးျပဳေသာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးမ်ားကို ဆန္႔က်င္လ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မွန္ကန္သည့္ သမုိင္းလမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပမာအားျဖင့္ ဣတိၳယ၀ါဒီလႈပ္ရွားမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ ျမႇင့္တင္ေရးအေၾကာင္းေျပာၿပီး ေတာင္အာဖရိက တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားစြာတုိ႔က လူမည္းတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ ႏိုးၾကားလာပံုအေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားေသာ အစိုးရတစ္ရပ္က ခ်မွတ္ထားေသာ သေဘာထားမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကာ မိမိတုိ႔၏ မွန္ကန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကိုလိုက္ရန္ လူမည္းမ်ားကို လံႈ႔ေဆာ္ျခင္းကို လူမည္းႏုိင္ငံေရး အသိစိတ္ႏိုးၾကားေရးဟု ေခၚဆုိၾကသည္။ ဒုတိယဥပမာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္အာဖရိက လူမည္းမ်ားစြာတုိ႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ဟူသည္ လူမည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ပယ္ခ်ေရး၊ ႏုိင္ငံကို လူျဖဴမ်ား လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးေနျခင္းကို ပယ္ခ်ေရးႏွင့္ လူမည္းတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာ၊ သမုိင္းႏွင့္ ပါ၀ါတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အျမင္တစ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရး အသိစိတ္ဟူသည္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးက႑ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာဆီသို႔ ႏိုးၾကားလာေရးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ မာ့က္စ္၀ါဒတြင္ ယင္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ အလုပ္သမားလူတန္းစားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ မိမိတုိ႔ သမုိင္းကို ဖန္တီးသူမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ အသိစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားလူတန္းစားမ်ားအေနျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး လုပ္အား၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို မွ်ေ၀ခံစားရမည္ဟူေသာ အသိစိတ္ျဖစ္သည္။ မာ့က္စ္၀ါဒတြင္ ႏိုင္ငံေရး အသိစိတ္ဟူသည္ အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ သမိုင္းဆုိင္ရာ အခန္းက႑ႏွင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္။ (လုပ္ခအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရျခင္း၊ အရင္းရွင္လူတန္းစားတုိ႔၏ကိုယ္စား စစ္တုိက္ေပးရျခင္းႏွင့္ အစရွိသည္တုိ႔အား ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္) အာဖရိကန္-အေမရိကန္မ်ားစြာတုိ႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ဟူသည္ လူျဖဴမ်ားႀကီးစိုးမႈ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဖာ္ထုတ္႐ႈတ္ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ဟူသည့္ စကားလံုးကို ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည့္အခါ အဓိပၸာယ္မွာ အမွန္တရား သို႔မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူမည္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ လူျဖဴ အမ်ဳိးသားအရင္းရွင္တစ္ဦးက က်င့္သံုးေသာ စနစ္တစ္ရပ္ကို ေထာက္ခံပါကသူ႔အား ႏိုင္ငံေရး အသိစိတ္နည္းပါးသည္ဟု ေခၚဆုိၾကသည္။

မ်ားစြာေသာ မာ့က္စ္၀ါဒီမ်ား၊ ဣတိၳယ၀ါဒီမ်ား၊ အာဖရိကန္-အေမရိကန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပံုစံတစ္ခုအားေျပာလွ်င္ အမွန္တရားတစ္ခုတည္း ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း လက္ခံလိုက္ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းအစား အုပ္စိုးသူ လူတန္းစားက လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာ သေဘာထားစိတ္ကူးတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးၿပီး ယင္းကုိ ျပည္သူမ်ားအား ထိခိုက္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်င့္သံုးပါက အတိုက္အခံမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားအမ်ဳိးမ်ဳိးက သည္းခံႏုိင္သည့္ပို၍ လစ္ဘရယ္က်ေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ရရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္ဟူသည့္ သေဘာထားသာ ထြန္းကားလာသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ လူအုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ဟူသည္ အဓိပၸာယ္အရပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူအမ်ားစုအတြက္ အဆင္ေျပႏိုင္မည့္ သေဘာတရားမ်ား ဖန္တီးက်င့္သံုးေရးသည္သာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။

(မတ္ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)