လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ေလးလေက်ာ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္မ်ား ကာလတူထက္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္

ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ေလးလေက်ာ္ ကာလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြထက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၁၃၈၄ ဒသမ ၂၀၉ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၇၅၆ ဒသမ ၂၄၉ သန္း ပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈၈၀၀ ဒသမ ၈၅၇ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၂၅၈၃ ဒသမ ၃၅၂  သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၇၇၄ ဒသမ ၀၈၀ သန္း ပုိမုိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာမူ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၈၃၁ သန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၄၆၅၂ ဒသမ ၅၅၂ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၆၇၃၁ ဒသမ ၆၅၇ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တန္ဖုိးမွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္ မ်ားျပားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၂၀၇၉ ဒသမ ၁၀၅ သန္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၃၃၀ ဒသမ ၀၉၄ သန္းသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ျဖစ္ေပၚမႈမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀၀၀ ႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀၀၀ ဟု ခန္႔မွန္းထားသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ သန္း ၂၉၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ (တစ္ဘီလ်ံ) ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၉ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၂၅၅၅ ဒသမ ၅ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၄၉၁၂ ဒသမ ၅၅၉ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၅၄၀၇ ဒသမ ၄၆၄ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၅၅၅၉ ဒသမ ၉၀၄ သန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ (ေဒၚလာ၊ သန္း)

စဥ္               က႑                        ၂၀၁၇-၂၀၁၈                            ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္အထိ)             (ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္အထိ)
၁။                ပုိ႔ကုန္                     ၄၆၅၂ ဒသမ ၅၅၂                    ၄၁၄၈ ဒသမ ၉၃၃
၂။             သြင္းကုန္                  ၆၇၃၁ ဒသမ ၆၅၇                    ၅၄၇၉ ဒသမ ၀၂၇
၃။        ကုန္သြယ္မႈပမာဏ        ၁၁၃၈၄ ဒသမ ၂၀၉                 ၉၆၂၇ ဒသမ ၉၆၀
၄။        ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ          ၂၀၇၉ ဒသမ ၁၀၅                   ၁၃၃၀ ဒသမ ၀၉၄

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ကိုင္ရန္ FMI က ထူေထာင္ထားသည့္ Target ကုမၸဏီကုိ စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ SHC က က်ပ္ ၆၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ ခ်ဳပ္ဆို

ခရီးသြားက႑သို႔တိုးခ်ဲ႕လာသည့္ FMI ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ The Central စီမံကိန္းကို ေတြ႕ရစဥ္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ တိုးခ်ဲ႕ရန္ မိုးပ်ံေဘာလံုးလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းငါးမ်ဳိး၌ လုပ္ကိုင္မည့္ Target ကုမၸဏီကို FMI ႏွင့္ လုပ္ငန္းစုမ်ားက ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ကုမၸဏီကို စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ SHC က က်ပ္ ၆၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ေၾကာင္း FMI က ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Target ကုမၸဏီကို FMI၊ Yoma Strategic Investment Ltd(YSIL)၊ Exemplary Ventures Ltd,(EVL) တို႔က သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ဳိးအစားမ်ားအတုိင္း တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ကာ ရာႏႈန္းျပည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုမူ စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ SHC သို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

Target ကုမၸဏီလက္ေအာက္တြင္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပုဂံၿမိဳ႕ရွိ BoB မိုးပ်ံေဘာလံုးလုပ္ငန္း၊ PunHlaingLodge ေခတ္မီဟိုတယ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း Bl Business၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရိွ Hpa-An Lodge ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ Asia Holiday ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရွယ္ယာ၀ယ္ယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

Target ကုမၸဏီမွ အထက္ပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ရယူၿပီးခ်ိန္တြင္ SHC က တန္ဖိုးေငြ စင္ကာပူေဒၚလာ ၇၀၆၇၅၁၃၀ (က်ပ္ ၇၀ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံခန္႔)ျဖင့္ Target ကုမၸဏီကို ၀ယ္ယူသြားရန္ ယခင္က စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုမႈအရ စင္ကာပူေဒၚလာ ၆၉၆၉၄၂၂၈ (က်ပ္ ၆၉ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံခန္႔) ျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ၀ယ္ယူၿပီးေနာက္ ရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၂၆၃ ျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္ကာ ရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္ကာ အလဲအထပ္ျပဳလုပ္ ေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေပးေခ်မည့္ ရွယ္ယာသစ္မ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရခ်ိန္တြင္ Singapore Exchange Limited ၏ Catalist Board ၌ စာရင္း၀င္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ရွယ္ယာမ်ား ေပးေခ်ခြဲေ၀ရာတြင္ FMI က ရွယ္ယာ ၄၁၉၄၇၄၂၆ ျဖင့္ ၁၅ ဒ သမ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိမည္ျဖစ္ကာ YSIL က ၆၂ ဒသမ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ EVL က ၂၂ ဒသမ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ရွယ္ယာမ်ားသည္ Singapore Stock Exchange Securities Trading Ltd. (SGX) ၏ Catalist Board တြင္ စာရင္း၀င္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မူလအတိုင္း အေျပာင္းအလဲ မရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

“ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကက်တဲ့အျပင္ ေရရွည္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွယ္ယာရွင္ေတြအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု FMI ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေ၀က ဆိုသည္။

အထက္ပါ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ SHC သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအထူးျပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား ေအာင္ျမင္ခ်ိန္တြင္ FMI က ရွယ္ယာ ၄၁၉၄၇၄၂၆ ျဖင့္ ၁၅ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို SHC ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာ ၁၃ ဒသမ ၄၃ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖင့္ ဖလွယ္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာဖလွယ္မႈတြင္ ေငြသားအေပးအယူ မပါ၀င္ေသာ္လည္း ကုန္က်ေသာ စရိတ္စကမ်ားကို အခ်ဳိးက် က်ခံရမည္ျဖစ္ကာ က်ပ္ ၃၃၈ သန္းေက်ာ္ FMI က ကုန္က်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

FMI အေနျဖင့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားကို အၾကံျပဳလိုသည့္ အခ်က္အေနျဖင့္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင့္မ်ားစြာ က်န္ေနေသးသည့္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္မည္ဟု တထစ္ခ် မမွတ္ယူသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ FMI ရွယ္ယာမ်ားကို အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဂ႐ုျပဳ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳေစလိုေၾကာင္း FMI မွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္းထြန္း၏ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္သည့္ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း အက်ပုိင္းတြင္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၇ က်ပ္ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚ

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း အက်ပုိင္းတြင္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၉၂ ဒသမ ၄၇ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္အထက္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္အထိ ျပန္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ၉၃ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၀န္းက်င္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ အျမင့္ဆံုး ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၆၆ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၅၇ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚေသာ အျမင့္ဆံုး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၁ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ျဖစ္ကာ ဇူလုိင္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၆၃ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၅၅ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္း တြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ၁၃၅၇-၁၃၅၈ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ  ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း အနည္းငယ္ျပန္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၅၈ က်ပ္အထိ  ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က မက္လံုးေပးၿပီး ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ အစုရွယ္ယာ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေသာ ကုမၸဏီ ၅၅ ခုစာရင္း DICA ထုတ္ျပန္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ မက္လံုးေပးၿပီး ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ အစုရွယ္ယာ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေသာ ကုမၸဏီ ၅၅ ခု စာရင္းကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပံုတင္ထားေသာ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကုမၸဏီ ၅၅ ခုသာ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိပါေၾကာင္း က်န္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိပါေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။

အဆုိပါကုမၸဏီ ၅၅ ခုတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ First Myanmar Investment Co., Ltd၊ Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Co., Ltd၊ First Private Bank Ltd၊ Myanmar Citizens Bank Ltd တုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd ႏွင့္ Great Hor Khan Public Co.,Ltd တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ထုိ႔ျပင္ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီ ၅၅ ခုစာရင္းတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္၊ သမ၀ါယမဘဏ္ လီမိတက္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ဖက္စပ္ေကာ္ပုိေရးရွင္း လီမိတက္၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈ လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ လီမိတက္၊ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီအုပ္စုလီမိတက္၊ ျမန္မာ့သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း လီမိတက္၊ ေရႊႏုိင္ငံအေရွ႕အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လီမိတက္၊ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ အေထြေထြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အမ်ားပုိင္ လီမိတက္၊ ေရႊျမန္မာေလေၾကာင္း အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation(MEICO) Ltd၊ ဂရင္းဂါးဒီးယန္း အာမခံအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ေကတုမတီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ လီမိတက္ စသည့္ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါကုမၸဏီ ၅၅ ခုမွလြဲ၍ က်န္မည္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွကမွ် အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အစုယာရွယ္ရာ ေရာင္းခ်ရန္ ထပ္မံခြင့္ျပဳေသာ ကုမၸဏီမ်ား ရွိလာပါက ၎တုိ႔ကုိလည္း ဆက္လက္အသိေပး ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။