ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါးအတြင္း တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ ခြင့္ျပဳၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ ရပ္ဆုိင္း၊ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏုတ္ပယ္ပါက လက္ရွိလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိေန

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-နီလာ)

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါးအတြင္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ခြင့္ျပဳၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏုတ္ပယ္ပါက လက္ရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၆၂ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလိုက္ လက္ရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သံုးဘီလ်ံေက်ာ္၊ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၂ ဒ သမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဒၚလာသန္း ၈၀၀ ေက်ာ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္၊ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေဒၚလာသန္း ၄၂၀ ေက်ာ္၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေဒၚလာ ၂၂၈ သန္းေက်ာ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတြင္ ေဒၚလာသန္း ၆၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေဒၚလာႏွစ္သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားမွ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ လက္ရွိလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္း ၁၁၇၆ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၆၂၃၂၃ ဒ သမ ၂၁၂ ရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္မွလြဲ၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အပါအ၀င္ က်န္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၂ သန္းေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္  ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္မူ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီႏွင့္ေမလတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆၅၀ သန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၆၃၅ သန္း၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု က႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈၈၀ သန္း၊ စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္မႈ က႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၄၈၁ သန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑သုိ႔ ေဒၚလာ ၁၀၃ ဒသမ ၂၈၈ သန္း၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂၆ ဒသမ ၂၇၃ သန္း၊ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၄၉ ဒသမ ၂၀၇ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၇၆၀၇၄ ဒသ မ ၃၇၇ သန္းရွိၿပီး ေမလကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၇၆၁၇၆ ဒသမ ၄၈၅ သန္းရွိသျဖင့္ ေမလတစ္လတည္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၂ ဒသမ ၁၀၈ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေႏြစပါး ကုန္သေလာက္ျဖစ္ေနၿပီး သိုေလွာင္ထားေသာ ဆန္မ်ားသာ က်န္ရွိ၍ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်း အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ႏိုင္ဟုဆို

၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ဘုရင့္ေနာင္ကုန္ပြဲ႐ံုအတြင္း ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

ယခုႏွစ္ထြက္ရွိထားသည့္ ေႏြစပါး ကုန္သေလာက္ျဖစ္ေနၿပီး သိုေလွာင္ထားေသာ ဆန္မ်ားသာက်န္ရွိေန၍ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်း လက္ရွိ ေစ်းႏႈန္းထက္ အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေႏြစပါးေတြက ကုန္သေလာက္ ျဖစ္သြားတယ္။ လက္ရွိအသစ္ေပၚတဲ့ ေအာက္ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းက ကုန္သေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ ရွိလည္း သိုေလွာင္ထားတဲ့ဟာေတြကို ထုတ္ေရာင္းဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္၊။ အဲဒါက်ေတာ့ သူက ေစ်းနည္းနည္း ေစာင့္ခ်င္ေသးတာေပါ့။ ဆန္က အခုထြက္တဲ့ ဆန္ေတြက ေရႊဘိုဘက္ ေရာင္းသြားၿပီေလ။ ေရႊဘိုေပၚေနၿပီေလ။ ေအာက္ပိုင္း ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူးတိုင္းက အခုလက္ရွိေပၚေနတာက ကုန္သေလာက္ျဖစ္သြားတယ္။ ကုန္သေလာက္ျဖစ္သြားေတာ့ ဒီဟာေတြ ကုန္သြားလို႔ ၀ယ္လုိအားက ရွိေနေသးတယ္။ ၀ယ္လုိအား ျပန္ေကာင္းလာၿပီဆိုရင္ ေစ်းတက္ဖို႔ ရိွတာေပါ့။ ေစ်းတက္ၿပီးမွ ၀ယ္လုိ႔ရမွာေလ” ဟု ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ၂၅ မွတ္ ဆန္အမ်ိဳးအစား တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၉၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၀၀၀ အၾကား၊  ၁၅ မွတ္ဆန္ တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၂၁၅၀၀ ႏွင့္ ၅ မွတ္ဆန္ရွယ္ တစ္အိတ္ကို က်ပ္၂၂၅၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဆန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေနျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား ပိတ္သိမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆန္ကို နယ္စပ္မွ တ႐ုတ္ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ၀ယ္ယူမႈ ရပ္တန္႔ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုက တ႐ုတ္လည္း မ၀ယ္ဘူး။ တ႐ုတ္မ၀ယ္လို႔ ေစ်းက ဒီအေျခအေနျဖစ္တာ။ တ႐ုတ္၀ယ္ရင္ တအားျမင့္သြားမယ္” ဟု ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ ၂၅ မွတ္ဆန္ ဇီယာတစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၅၀၀ ၀န္း က်င္၊ ၂၅ မွတ္ဆန္ ဧည့္မထ တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၅၀၀ ၀န္းက်င္၊ ငစိန္ ဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၇၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္က ၂၅ မွတ္ဆန္ဇီ ယာ တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၆၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၁၈၇၀၀ ၾကား၊၂၅ မွတ္ဆန္ ဧည့္မထ တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၀၀၀ ႏွင့္  က်ပ္ ၁၈၇၀၀၊ ငစိန္ဆန္ တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၇၀၀ ေစ်းအသီးသီး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆန္တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ တင္ပို႔မႈမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူသည့္ ဆန္အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ အဓိက စားသံုးေနေသာ ဆန္အမ်ဳိးအစားကို ၀ယ္ယူေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္၌ တ႐ုတ္ဘက္မွ နယ္စပ္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား ေငြေပးေငြယူ ျပဳလုပ္ရာ၌ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ဇြန္ ၁၂  ရက္မွစ၍ ေငြေပးေငြယူေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱ ရပ္နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသို႔ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားက  အသိေပးထားေၾကာင္း၊ ဘဏ္အေကာင့္ ပိတ္သိမ္းမႈမ်ား ျပန္လည္ခြင့္ျပဳၿပီး ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ ပံုမွန္ျဖစ္လာပါလည္း ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္ ျမင့္တက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။    

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ စပါး၊ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ေျပာင္းအပါအ၀င္ သီးႏွံမ်ားကို GAP စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ျပည္ပတင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ပဲခင္းအခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေမာင္ေအး)

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ စပါး၊ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ေျပာင္း အပါအ၀င္ သီးႏွံမ်ားကို GAP (Good Agricultural Pratice) စိုက္နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးကာ ျပည္ပတင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း  စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ GAP (Good Agricultural Pratice) စနစ္ျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ ေကာ္ဖီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အရည္ေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းအား (Productivity) ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ ႏွမ္းမ်ားကို GAP နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ကာ ျပည္ပေစ်းကြက္သို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ားဆံုးစားသံုးသီးႏွံႏွင့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ အမ်ားဆံုး သီးႏွံ ၁၅ မ်ဳိးအား စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားက်င့္စဥ္ (GAP) ႏွင့္အညီ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သြားရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

​စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး အရည္အေသြး ျပည့္၀ေကာင္းမြန္ေသာ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ GAP နည္းပညာလက္စြဲ (GAP Protocol) အား အစားအစာမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးက႑၊ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး ျပည့္၀ေကာင္းမြန္ေရးက႑၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေရးက႑ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀ သာယာ၀ေျပာေရးက႑ စသည့္ က႑ႀကီးေလးရပ္ေပၚ မူတည္၍ ျပဳစုေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ားဆုံး စားသုံးသီးႏွံႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ အမ်ားဆုံးသီးႏွံမ်ား ျဖစ္သည့္ သရက္၊ ကြၽဲေကာ၊ သခြားေမႊး၊ ဖရဲ၊ ေထာပတ္သီး၊ င႐ုတ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ ပဲမ်ဳိးစုံ (ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ၊ ပဲလြမ္း)၊ ႏွမ္း၊ ေျမပဲ၊ စပါးႏွင့္ ေကာ္ဖီစသည့္ သီးႏွံ ၁၅ မ်ဳိးတို႔၏ GAP က်င့္စဥ္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားျပည္သူ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး အာဟာရျပည့္၀ေသာ သီးႏွံမ်ား စားသုံးႏုိင္ရန္ႏွွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အပါအ၀င္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား က်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလံုးရွိ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ဖူလံုစြာ ရရွိေရးအတြက္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အသိပညာ၊ နည္းပညာမ်ား အေထာက္အပံ့ အကူအညီေပးၿပီး GAP (Good Agricultural Pratice) နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး အဆိုကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေမလအတြင္းက အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၂ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကုန္ထုတ္စက္႐ုံတစ္႐ုံအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၂ သန္း ေက်ာ္သာ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားအရ သိ ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္မူ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီႏွင့္ ေမလတုိ႔တြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚ လာ ၅ ဒသမ ၆၅၀ သန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚ လာ ၄ ဒသမ ၆၃၅ သန္း၊ အိမ္ရာအေဆာက္ အအံုက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈၈၀ သန္း၊  စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၄၈၁ သန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑သုိ႔ ေဒၚလာ ၁၀၃ ဒသမ ၂၈၈ သန္း၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂၆ ဒသမ ၂၇၃ သန္း၊ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၄၉ ဒသမ ၂၀၇ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၇၆၀၇၄ ဒသမ ၃၇၇ သန္းရွိၿပီး ေမလကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၇၆၁၇၆ ဒသမ ၄၈၅ သန္းရွိသျဖင့္ ေမလတစ္လတည္းတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၂ ဒသမ ၁၀၈ သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈-၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပမာဏအမ်ားဆုံးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး စင္ကာပူက ဒုတိယအမ်ား ဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။ က႑အလုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ က႑တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ ၿပီး စြမ္းအင္က႑တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္မည့္ အ မ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ျဖင့္တြန္းအားေပး၍ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ပုဂၢလိကက႑ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားအား စီးပြားျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အျဖစ္သုိ႔  ကူးေျပာင္းေစေရး၊ ပုဂၢလိကရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ေနသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ႏုိင္ေရး၊ လုပ္ငန္းထူေထာင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားေစေသာ ေျမယာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အခက္အခဲမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္သုေတသနဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အေထာက္အပံ့နည္းပါးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခုိင္မာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ေရး၊ တန္ဖုိးျမႇင့္ကုန္ထုတ္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ လာေစေရးအတြက္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမူ၀ါဒမ်ား လုိအပ္ျခင္း၊ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိႏုိင္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းဘ႑ာေရးစနစ္ တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းေစေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးျခင္း (JV)၊ စီးပြား ေရးကတိစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ခြင့္ေပးျခင္း (BCC)၊ တည္ေဆာက္လုပ္ကုိင္လႊဲေျပာင္း (BOT) လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ေပးျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီး၀င္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးအရွိန္ ေပ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ ေမလညႊန္းကိန္းတြင္ အဆင့္ေလးေနရာအထိ က်ဆင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္၊ ဧၿပီ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index – ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) ညႊန္းကိန္းတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရွိန္ ေပ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ ေမလညႊန္းကိန္းတြင္ အဆင့္ေလးေနရာအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ IHS Markit စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ အာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ၅၃ ဒသမ ၉၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၃ ဒသမ ၇၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၅၂ ဒသမ ၈၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက  ၅၂ ဒသမ ၆၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၇၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၁၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ က ၄၇ ဒသမ ၆ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆင့္ေလးသာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္ေရး PMI အလုိက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ထိပ္သီးအဆင့္ကုိ ဗီယက္နမ္က ထုတ္လုပ္ေရးက႑ ေမလတြင္ အရွိန္ပုိရလာခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံထံမွ ရယူလုိက္သည္။ ဖိလစ္ပုိင္သည္ လုပ္ကုိင္မႈ အေျခအေနမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာေနေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့လ်က္ ကပ္ၿပီးလုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ အားေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဧၿပီႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္  စီးပြားေရးအရွိန္ ေပ်ာ့လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆင့္သတ္မွတ္မႈတြင္ စတုတၳေနရာသုိ႔ ဆင္းေပးလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၅၃ ဒသမ ၁ အထိရွိခဲ့ရာမွ ဧၿပီ လတြင္ ၅၂ ဒသမ ၉၊ ေမလတြင္ ၅၂ ဒသမ ၀၀ ရွိခဲ့ကာ ဇြန္လတြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ဇူလုိင္ လတြင္ ၄၉ ဒသမ ၁ အထိ ဆက္တုိက္ျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၄၉ ဒသမ ၃၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ၅၁ ဒသမ ၁ အထိ၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ၅၁ ဒသမ ၆ အထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၅၁ ဒသမ ၁ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၅၁ ဒသမ ၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ လတြင္ ၅၂ ဒသမ ၆ အထိ၊ မတ္လတြင္ ၅၃ ဒသမ ၇၊ ဧၿပီလတြင္ ၅၅ ဒသမ ၅ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းကာလအတြင္း အျမင့္ဆံုး) အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေမလတြင္ ၅၂ ဒသမ ၆ အထိ ေလွ်ာဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမလစစ္တမ္းေဒတာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ တစ္၀န္း၌ တုိးတက္မႈအရွိန္ က်ဆင္းလာမႈကုိ အခ်က္ျပေနၿပီး သံုးလတာအတြက္ အားအေပ်ာ့ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား ဦးေမာ့လာမႈမွာ ျခံဳေျပာရလွ်င္ တုိးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ပုိင္းတြင္ ရွိေသာ္လည္း အားေပ်ာ့လာခဲ့သည္။ လက္က်န္ အလုပ္မ်ားမွာ သိသာသည့္အရွိန္ျဖင့္ က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး အလုပ္ေနရာ တုိးတက္ခန္႔ထားမႈမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာမွစၿပီး အေႏွးဆံုးသုိ႔ အားေပ်ာ့သြားခဲ့သည္။ ယင္းအေတာအတြင္း ထည့္သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္း ေဖာင္းပြမႈသည္ အရွိန္ရလာၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ ေလးလအတြင္း အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ထုတ္လုပ္ေရး တုိးတက္မႈ မသိမသာ ေႏွးလာခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္ေနရာ တုိးခန္႔မႈလည္း အနည္းငယ္ အားေပ်ာ့ခဲ့ရာ အလုပ္ေနရာသစ္ ဖန္တီးႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာမွစၿပီး အေႏွးဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္ေရး စြမ္းအားမ်ားအေပၚ ဖိအားေပးမႈ နည္းလာျခင္း၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈကုိ လက္က်န္အလုပ္မ်ား သိသာစြာ က်ဆင္းလာမႈတြင္ပါ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေကာင္းျမင္စိတ္ မသိမသာ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ယံုၾကည္မႈမွာ အားနည္းလ်က္ရွိသည္။

ႏွစ္လနီးပါးအတြင္း ျပည္ပသို႔ လက္ခစားစနစ္ CMP ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၄၈၂ သန္းေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၂၃၈ သန္းေက်ာ္ ပိုမိုရရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ေမလကုန္ပိုင္းအထိ ႏွစ္လနီးပါးအတြင္း ျပည္ပသို႔ လက္ခစားစနစ္ CMP ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၄၈၂ သန္းေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၂၃၈ သန္းေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖိနပ္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ငါးႏွစ္အတြင္း ပို႔ကုန္သံုးဆခန္႔အထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ Myanmar Buyer’s Forum – Stakeholders Conference တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထည္ခ်ဳပ္က႑ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် စက္႐ုံမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူမႈ၊ လုံျခံဳမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖိနပ္စက္႐ုံမ်ား ၂၅၀ ခန္႔ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တင္ပို႔ကုန္မွာ ေဒၚလာတစ္သန္းခန္႔သာ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပို႔ကုန္စာရင္းမ်ားအရ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖိနပ္စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ေဒၚလာသံုးသန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ရာ ငါးႏွစ္အတြင္း ပို႔ကုန္သည္ သုံးဆခန္႔ တိုးတက္ျမင့္မားလာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ CMP လက္ခစားစနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ေအာ္ဒါမွာယူမႈ ျမင့္တက္ေနၿပီး အီးယူႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔မွ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

“အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကလည္း ၀င္လာေနတယ္။ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြမွာ ေအာ္ဒါအပ္တဲ့ သူေတြကလည္း ရွိေနပါတယ္။ ေအာ္ဒါမွာယူမႈ အေနနဲ႔ဆိုရင္ ၂၀၁၇ မွာ ဂ်ပန္ကို အီးယူက အမ်ားႀကီး ေက်ာ္တက္သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ပန္ကလည္း ေလ်ာ့မသြားဘူး။ ဂ်ပန္ကလည္း တက္ေနတယ္။ အီးယူကေတာ့ ထိပ္ဆံုးက ေအာ္ဒါမွာေနတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ အထည္ခ်ဳပ္ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇ သန္းနီးပါး ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ခစား CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ တင္ပို႔ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းပမာဏ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ခ်ဳပ္ခအေနျဖင့္ ၁၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသာ ရရွိျခင္းအေပၚ “အဲဒါက ျမန္မာႏုိင္ငံက ခ်ဳပ္ခကို ၀င္ေငြအေနနဲ႔ရတာ။ ဒါက ပ်မ္းမွ်အေနနဲ႔ ေျပာတာပါ။ တခ်ဳိ႕ဆို ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရတဲ့သူေတြရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆို ၁၂ အထိ ရတဲ့သူေတြရွိတယ္။ High Value Price ဆို နည္းနည္းပိုရတာေပါ့။ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး ေသခ်ာခ်ဳပ္ထားတာကေတာ့ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရတယ္။ အရမ္းေပါေပါေလာေလာႀကီးနဲ႔ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးအပ္ၿပီး ခ်ဳပ္ခအရမ္းနည္းတဲ့ ဟာေတြက ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ပ်မ္းမွ်ကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းလို႔ ေျပာတာ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခုိင္ႏြယ္က ရွင္းျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ အထည္ခ်ဳပ္ (ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္) တင္ပို႔မႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္ တင္ပို႔မႈတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၇ သန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သံုးဆအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံနီးပါးခန္႔အထိ ေရာက္ရိွလာခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အိႏၵိယအစုိးရက ပဲတင္သြင္းခြင့္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံု ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္တက္ၿပီး ေမလဆန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းနီးပါး ျမင့္တက္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မတ္ပဲစုိက္ခင္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

အိႏၵိယအစုိးရက ပဲတန္ခ်ိန္ငါးသိန္း တင္သြင္းခြင့္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္အတြင္း မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံု ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေမလဆန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တစ္တန္လွ်င္ ႏွစ္သိန္းနီးပါးအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္ရွိ ကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

အိႏၵိယက မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းအျပင္ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္း ထပ္မံတင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားၿပီး ဇြန္လဆန္းတြင္ လုိင္စင္မ်ား စတင္ထုတ္ေပးၿပီး ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယ အစုိးရဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း ေန႔စဥ္ပဲအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ကုန္ေသတၱာ ၁၀၀- ၁၅၀ ၀န္းက်င္ရွိလာၿပီး အိႏၵိယမွ ပဲတင္သြင္းခြင့္ ျပန္ေပးၿပီးေနာက္ပုိင္း ဇြန္ ၅ ရက္အထိ မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္ ၁၇၀၀၀၀ ေက်ာ္၊ ပဲစင္းငံုတစ္တန္ က်ပ္ ၁၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္ရွိ ကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္၂၀၁၇ ႏွစ္စ၌ မတ္ပဲတစ္တန္က်ပ္ ၁၂ သိန္း၀န္းက်င္၊ ပဲစင္းငံုအနီတစ္တန္ က်ပ္ရွစ္သိန္းခဲြ၀န္းက်င္ ရွိခဲ့ၿပီး အိႏၵိယ၏ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္စတင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုိးဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းေက်ာ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခုအိႏၵိယမွ ျပန္လည္၀ယ္ယူမည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယ၏ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတိစိမ္းတန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းတင္သြင္းခြင့္မျပဳမီ ေမ ၄ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၈၂၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၂၀၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၄၀၀၀၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ထြက္ၿပီး တစ္လ၀န္းက်င္အၾကာ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၄၃၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC)  တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၉၃၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၃၀၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေမ ၄ ရက္ႏွင့္ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၆၁၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၇၃၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၉၀၀၀၀ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ သီးႏွံေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္း တစ္ခုက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ေလးသိန္းခဲြ၊ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခဲြ ထြက္ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ေနာက္ပုိင္းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ပဲေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပဲစုိက္ပ်ဳိးမႈ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္ကာ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းႏွင့္ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ငါးေသာင္းခန္႔သာ ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ တင္ပုိ႔မႈပမာဏ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ပဲေစ်းမ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ တင္ပုိ႔မႈမွ ရေငြလည္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၃ သိန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၈၈၃ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းေက်ာ္၊ ရေငြေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ အစျပဳ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ရခုိင္ရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာတြင္ MoU ေရးထုိးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္ႀကိဳးပမ္း

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ထြန္းေနလႈိင္)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွအစျပဳ ၍မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ရန္ကုန္ႏွင့္ ရခုိင္ရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ ထူေထာင္ေရးအတြက္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာတြင္ MoU နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္အစုိးရ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ တ႐ုတ္အေျခစုိက္ သတင္းစာ ေပါက္ေဖာ္ သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သုိ႔ တင္သြင္းထားေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရက သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ကာ အဆိုပါစီမံကိန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုကုိ ေမ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Lotte Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔အျပင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ျပည္သူလူထု ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ေရရွည္စိန္ေခၚမႈႀကီး ႏွစ္ခုက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာျခင္းနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အင္အားႀကီးလာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက မေကာင္းေပမယ့္ က်န္တစ္ခုက အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကုိ အေလးထား စီမံခန္႔ခြဲတာဟာ အလြန္အေရးႀကီး႐ုံသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္ေစမယ့္ ကစားကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ စစ္တုရင္ကစားပြဲမွာ အႏုိင္ရမယ့္ အကြက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားျပႆနာေတြအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ ရွာေတြ႕ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္” ဟု ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္က တ႐ုတ္ -ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း အဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎စႀကႍလမ္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အစျပဳ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကုိ တုိးခ်ဲ႕ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရခုိင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းအျဖစ္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း စီမံကိန္းတြင္ အတူတကြ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းသည္ တ႐ုတ္အစုိးရက ခ်မွတ္ထားေသာ One Belt One Road စီမံကိန္း၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အဓိကစီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဇုန္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အုိင္တီလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး အေျခခံက႑မ်ား၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားက႑ စသည့္ဘက္စံု စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္မည့္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားစႀကႍလမ္း၏ ျမန္မာဘက္ျခမ္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ စက္မႈဥယ်ာဥ္ဇုုန္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ေလေၾကာင္း၊ ပုိက္လုိင္းႏွင့္ အင္တာနက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ေရႊလီ၊ က်န္းဖုန္းမွ ျမန္မာဗန္းေမာ္ဆိပ္ကမ္း ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဧရာ၀တီျမစ္ ကုန္းေၾကာင္း  ေရေၾကာင္း ပူးတဲြပုိ႔ေဆာင္ေရး ကားလမ္းမ စီမံကိန္း၊ ေရႊလီ-မႏၲေလးကားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ စီမံကိန္း၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ၏ ရထားလမ္း၊ အျမန္လမ္း တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္း၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ေပါက္ေဖာ္သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကႍလမ္း၏ စီမံကိန္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ယခင္ႏွစ္က ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုး ငါးႏိုင္ငံစာရင္း၌ ျမန္မာႏို္င္ငံ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ တ႐ုတ္သို႔ နယ္စပ္မွ ဆန္တင္ပို႔မႈ အေျခအေန ေကာင္းမြန္မွသာ ျပည္ပသို႔ စံခ်ိန္တင္ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္မည္ဟုဆို

ဘုရင့္ေနာင္ရွိ ဆန္ပြဲ႐ံုတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔ အမ်ားဆံုး ငါးႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္မွ ဆန္တင္ပို႔မႈ အေျခအေန ေကာင္းမြန္မွသာ ျပည္ပသုိ႔ စံခ်ိန္တင္ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

“အဓိကေတာ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းက တင္ပို႔မႈက ပံုမွန္ပဲ။ ေလ်ာ့သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ နယ္စပ္ကိုေတာ့ နည္းနည္းစုိးရိမ္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕အေျခအေနေရာ သူ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ Minimum Support Price ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ နည္းနည္းေလး ေလ်ာ့ႏိုင္မလား တိုးႏိုင္မလား။ အဲဒီအေပၚမွာ အေျခခံေနတဲ့အတြက္ နယ္စပ္ကိုေတာ့ အရမ္းႀကီးေျပာလို႔ မရေသးဘူး။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကေတာ့ ဒီအတိုင္းကို ဆက္လက္ၿပီး သြားမွာပါ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္းနီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈ ပမာဏသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅၈ သန္းေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ပို႔ႏိုင္မႈမွ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၃၇ ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းတင္ပို႔မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အဆင့္ (၁) မွ အဆင့္ (၅) အတြင္း စာရင္း၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ  သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ MSP (Minimum Support Price) ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေသာေၾကာင့္ ဧၿပီႏွင့္ ေမ ႏွစ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ဆန္တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကေတာ့ ပံုမွန္ပါပဲ။ သေဘၤာနဲ႔ တင္ပို႔မႈ၊ ကုန္တိန္နာနဲ႔ တင္ပို႔မႈကေတာ့ ပံုမွန္ရွိပါတယ္။ ဒီဧၿပီနဲ႔ေမ ႏွစ္လ နယ္စပ္ကေန တင္ပို႔မႈ နည္းနည္းေလး ေလ်ာ့သြားတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္မွာ သူရဲ႕ Minimum Support Price ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ ေနာက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕အရန္ဆန္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေတြကို ေရာင္းခ်င္တယ္။ Minimum Support Price ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္ကေန ဆန္ေတြ၀ယ္တာ ေတာ္ေတာ္ေလး ေလ်ာ့သြားတယ္” ဟု ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္း (သို႔မဟုတ္) တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီမႈ (GtoG) စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ထပ္မံ၀ယ္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေမ ၁၁ ရက္အထိ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၇ သိန္း ေက်ာ္ (တန္ ၂၇၈၉၆၃ ဒသမ ၁၆၀) ရွိၿပီး တန္ဖုိးေဒၚလာ ၉၆ သန္းေက်ာ္ (၉၆ ဒသမ ၇၅၂  သန္း) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ တစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၁၁၄၄၀၀ ေက်ာ္၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၁၆၄၅၀၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

MIC ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ေလ်ာ့နည္းခဲ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ျပည္ပပို႔ကုန္က႑တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဓိက ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ကုန္စည္မ်ားအား ျပည္ပသို႔ ႏွစ္စဥ္ တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈအေပၚ အေထာက္အကူျပဳ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စုစုေပါင္းပို႔ကုန္တန္ဖိုး ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ေက်ာ္တင္ပို႔သည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တင္ပို႔မႈတန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅၄ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅၉ ဒသမ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၂ ဒသမ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၆ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၄၆ ဒသမ ၀၂  ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၃ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၃၃ ဒသမ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ပါ၀င္ၿပီး ပ်မ္းမွ် ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃၇ ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

MIC ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏွစ္အလိုက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈတန္ဖိုး အေျခအေနသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၇၂၀၇ ဒသမ ၁၁ သန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၆၈၄၃ ဒသမ ၀၄ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚ လာ ၈၄၄၂ ဒသမ ၇၆ သန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၇၂၂၄ ဒ သမ ၁၂ သန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ၆၅၅၉ ဒသမ ၆၉ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၃၄၂၈ ဒသမ ၃၉ သန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ၆၉၄၇ ဒသမ ၅၁ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာမွ စတင္မည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိ ၾကားကာလ ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏကို ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလ်ံခြဲရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။