ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း အက်ပုိင္းတြင္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၇ က်ပ္ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚ

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း အက်ပုိင္းတြင္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၉၂ ဒသမ ၄၇ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္အထက္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္အထိ ျပန္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ၉၃ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၀န္းက်င္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ အျမင့္ဆံုး ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၆၆ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၅၇ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚေသာ အျမင့္ဆံုး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၁ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ျဖစ္ကာ ဇူလုိင္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၆၃ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၅၅ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္း တြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ၁၃၅၇-၁၃၅၈ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ  ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း အနည္းငယ္ျပန္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၅၈ က်ပ္အထိ  ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က မက္လံုးေပးၿပီး ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ အစုရွယ္ယာ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေသာ ကုမၸဏီ ၅၅ ခုစာရင္း DICA ထုတ္ျပန္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ မက္လံုးေပးၿပီး ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ အစုရွယ္ယာ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေသာ ကုမၸဏီ ၅၅ ခု စာရင္းကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပံုတင္ထားေသာ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကုမၸဏီ ၅၅ ခုသာ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိပါေၾကာင္း က်န္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိပါေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။

အဆုိပါကုမၸဏီ ၅၅ ခုတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ First Myanmar Investment Co., Ltd၊ Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Co., Ltd၊ First Private Bank Ltd၊ Myanmar Citizens Bank Ltd တုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd ႏွင့္ Great Hor Khan Public Co.,Ltd တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ထုိ႔ျပင္ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီ ၅၅ ခုစာရင္းတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္၊ သမ၀ါယမဘဏ္ လီမိတက္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ဖက္စပ္ေကာ္ပုိေရးရွင္း လီမိတက္၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈ လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ လီမိတက္၊ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီအုပ္စုလီမိတက္၊ ျမန္မာ့သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း လီမိတက္၊ ေရႊႏုိင္ငံအေရွ႕အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လီမိတက္၊ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ အေထြေထြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အမ်ားပုိင္ လီမိတက္၊ ေရႊျမန္မာေလေၾကာင္း အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation(MEICO) Ltd၊ ဂရင္းဂါးဒီးယန္း အာမခံအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ေကတုမတီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ လီမိတက္ စသည့္ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါကုမၸဏီ ၅၅ ခုမွလြဲ၍ က်န္မည္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွကမွ် အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အစုယာရွယ္ရာ ေရာင္းခ်ရန္ ထပ္မံခြင့္ျပဳေသာ ကုမၸဏီမ်ား ရွိလာပါက ၎တုိ႔ကုိလည္း ဆက္လက္အသိေပး ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ (၁၇၀) ရွိေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တစ္ေနရာ၏ အေပၚစီးျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ-ဆန္းထူးေအာင္)

စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ အဆင့္ (၁၇၀) ရွိေနၿပီး သံုးႏွစ္အတြင္း အဆင့္ ၁၀၀ ေအာက္ (ဂဏန္းႏွစ္လံုး) အထိ ေရာက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“Doing Business နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ပါခဲ့တာေပါ့။ အဲဒီအရင္တုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံက မပါခဲ့ဘူး။ အဲဒီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၉ ႏုိင္ငံမွာ အဆင့္က ၁၈၂ နဲ႔စခဲ့တာေပါ့။ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကေတာ့ ၂၀၁၇ အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက  အဆင့္ ၁၇၀။ ဒါက ေလးႏွစ္တာ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ တိုးတက္မႈ ရခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္၏ အေနအထားသည္ စိတ္ေက်နပ္ေလာက္သည့္ အဆင့္အထိ မေရာက္ေသးေၾကာင္း၊ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ Doing Business သည္ က႑ ၁၀ ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း၊ ဥပမာ-စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ထူေထာင္ျခင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးသည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြက္  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စသည္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာနနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ပတ္သက္တာကေတာ့ က႑ႏွစ္ခုေပါ့။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစခ်င္းထြက္တဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္ထူေထာင္ျခင္းဆိုတဲ့ က႑မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၁၈၉ ႏုိင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၈၉ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက ခက္ခဲတယ္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတယ္။ အၾကာႀကီး လုပ္ရတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဒါကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ တာ ၁၈၉ မွာ ေနာက္ဆံုး ၁၄၆ အထိ ေရာက္လာတယ္။ တခ်ဳိ႕အာဆီယံ ႏုိင္ငံေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာ္တက္လာခဲ့တယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ႏုိင္ငံလံုးနဲ႔ ဆုိင္တာကေတာ့ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ၿပီး ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ က႑ ၁၀ ခုလံုး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဆင့္က လက္ရွိ ၁၇၀ ကို သံုးႏွစ္အတြင္း ဂဏန္းႏွစ္လံုးျဖစ္ေအာင္၊ အဆင့္ ၁၀၀ ေအာက္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး လုပ္ရလြယ္ကူသည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၀ တြင္ ယခင္ႏွစ္က အဆင့္ ၁၇၁ ရွိခဲ့သျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ အဆင့္တစ္ဆင့္သာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ ၁၇၀ တြင္ ရွိေနေၾကာင္း Doing Business အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ရာ၌ ပိုမိုလြယ္ကူ လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ကုမၸဏီတစ္ခုကို တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ရာ၌ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ခံစာႏွင့္ ျပစ္မႈမွတ္တမ္း ကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ တင္ျပရသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္တို႔ကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပိုမို႐ိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ ဗဟိုဌာနတစ္ခု တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္လည္း ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား တိုးတက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံ ၂၅ ခုသည္ ယမန္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ၄၅ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခင္တစ္ႏွစ္က ၂၈ ခုသာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု Doing Business 2017 : Equal Opportunity for All စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအဆင့္ သတ္မွတ္ရာတြင္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမွ ေလးႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ထိပ္တန္းေလးႏုိင္ငံမွာ နယူးဇီလန္ (အဆင့္ -၁)၊ စင္ကာပူ (အဆင့္-၂)၊ ေဟာင္ေကာင္အထူး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ တ႐ုတ္ (အဆင့္ -၄) ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား (အဆင့္-၅) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဆန္၀ယ္လိုအား ေကာင္းေနသျဖင့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွ ေန႔စဥ္နီးပါး တင္ပို႔ေနရၿပီး ဇူလိုင္လ တစ္လတည္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၉၀၀ နီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သားေရႊဦး)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဆန္၀ယ္လိုအား ေကာင္းေနသျဖင့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွ ေန႔စဥ္နီးပါး တင္ပို႔ေနရၿပီး ဇူလိုင္လ တစ္လတည္းတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၉၀၀ နီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ရရွိသည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သည့္ ဆန္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိသည့္ ဆန္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဧည့္မထဆန္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အမ်ိဳးအစား တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွစ၍ ဆန္၀ယ္လိုအား ေကာင္းလာသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဆန္မ်ားကို ဘူးသီးေတာင္ ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္းသို႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆန္တင္ကား အနည္းဆံုး ၁၀ စီးခန္႔ ၀င္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္လအတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၉၀၀ နီးပါးတင္ပို႔ခဲ့ရၿပီး ေဒၚလာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ဖိုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ကုန္မ်ားသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ေရယာဥ္အခက္အခဲႏွင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းတြင္ အလုပ္သမား အခက္အခဲေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သည္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံသိန္းက “လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကုန္သြယ္မႈ ေကာင္းေနတယ္။ အခက္အခဲက တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကိုပို႔မယ့္ ေလွနည္းပါးတာရယ္။ ေနာက္ဒီကပို႔လိုက္တဲ့ ကုန္ေတြကို တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းမွာ ခ်က္ခ်င္းမတင္တဲ့ အခက္အခဲေတာ့ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ေဒသထြက္ ဆန္မ်ားကို စစ္ေတြႏွင့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ႏွစ္ခုစလံုးမွ တင္ပို႔ေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတု အေျခအေနၾကည့္၍ သေဘၤာမ်ား ထြက္ခြာေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆန္ေစ်းကြက္က နည္းနည္းျပန္ေကာင္းလာတယ္။ ေကာင္းလာတယ္ ဆိုတာကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က၀ယ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းလာတဲ့အတြက္ ေတာင္သူေတြေရာ၊ ဆန္စက္ေတြေရာ အကုန္လံုး အဆင္ေျပပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား စတဲ့ ဆန္ထြက္တဲ့ ေဒသဘက္က ၀ယ္ယူရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဓိက လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းနဲ႔ တင္ပို႔တယ္။ စစ္ေတြ FOB နဲ႔တစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ပင္လယ္ေအာ္ကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တကၠနာ့ဆိပ္ကမ္းကို သြားတယ္။ ေနာက္တစ္လမ္းက ဆန္အိတ္ ၄၀၀၊ ၅၀၀၊ ၆၀၀၊ ၇၀၀၊ ၈၀၀ ဆံ့တဲ့ စက္ေလွေတြနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ ဆိပ္ကမ္းကို သယ္လာတယ္။ ဘူးသီးေတာင္ကေန ေမာင္ေတာကို သယ္လာၿပီး ေမာင္ေတာကေနတစ္ဆင့္ FOB နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး နည္းလမ္းနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို သြားတယ္။ အခက္အခဲကေတာ့ မိုးရာသီျဖစ္တဲ့အတြက္ စစ္ေတြကဆိုရင္ MV သေဘၤာေတြ သံုးေပမယ့္ ရာသီဥတုကိုၾကည့္ၿပီး သြားေနရတယ္။ ဟိုဘက္ႏိုင္ငံမွာလည္း အလုပ္သမား အခက္အခဲေၾကာင့္ သေဘၤာေတြက ကုန္ခ်တာမွာ တစ္ပတ္၊ ၁၀ ရက္ ၾကာတာေတြ ရွိပါတယ္” ဟု နယ္စပ္ဆန္ကုန္သည္ ဦးခင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဆန္တင္ပို႔ေနသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆန္ေစ်းအနည္းငယ္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ဆန္ ၅၀ ကီလို ၀င္တစ္အိတ္ကို ယခင္က က်ပ္ ၁၆၅၀၀၊ ၁၇၀၀၀ ေစ်းရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ၁၈၀၀၀ ခန္႔ ေစ်းေပါက္ေနေၾကာင္း သိရၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဆန္ဆက္လက္ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။