ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၃၁၄ ေဒၚလာအထိ ျပန္က်ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၇၀၀ အထိ က်ဆင္း

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၁၄ ေဒၚလာျဖင့္ ေစ်းပိတ္ၿပီး မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၇၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၃၀၀၀၀ အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၉၃၀၆၀၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၉၂၉၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်ပ္ ၉၃၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၃၆၂၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ၉၂၆၁၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၆၇၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၁၃၂၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၇၃၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္)၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၃၆၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္)၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၅၁၀၀ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၆၅၀၀ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ပြိဳင့္ ၉၀ အထက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၂၉ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္

မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ပြိဳင့္ ၉၀ အထက္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၂၉ က်ပ္ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္တုိဘာတြင္ ၁၃၄၉-၁၃၅၈ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၁၃၅၆-၁၃၅၉ က်ပ္၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၁၃၅၄-၁၃၅၉ က်ပ္၊  ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနရာမွ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၃၅၂ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ၁၃၄၇ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၄၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ၁၃၃၅ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၃၃၂ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၃၂၉ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ တြင္ ၁၃၂၇ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၂၅ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၃ က်ပ္အထိ ဆက္တုိက္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ၁၃၂၉ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၂၃ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ၁၃၃၂ က်ပ္အထိ ျပန္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္မွ မတ္ ၁၇ ရက္အထိ ၁၃၂၆-၁၃၂၉ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ပဲတီစိမ္း အဓိကတင္ပို႔ေနေသာ ဥေရာပေစ်းကြက္အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၀ယ္လိုအားေကာင္းေနသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ပဲတီစိမ္း ေစ်းေကာင္းရေနဟုဆို

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား ပဲသိမ္းေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ပဲတီစိမ္းကို အဓိကတင္ပို႔ေနေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ဥေရာပအျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ၀ယ္လိုအားေကာင္းေနသျဖင့္ ပဲတီစိမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ေကာင္းေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းမွ သိရသည္။

“ပဲတီစိမ္းကေတာ့ တ႐ုတ္ဘက္က အ၀ယ္ေကာင္းတာေရာ ေနာက္ဥေရာပဘက္က အမာခံေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ေစ်းေကာင္းပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခရမ္းေရႊ၀ါပဲတီစိမ္း သံုးတင္းတစ္အိတ္ (အခ်ိန္ ၆၀) ကို က်ပ္ ၁၁၅,၀၀၀ အထိရွိေၾကာင္း၊ ခရမ္းေရႊ၀ါပဲတီစိမ္း တစ္တန္ကို ၁၁ သန္းခြဲခန္႔အထိရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ပဲတီစိမ္းမ်ားကို ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပဲပင္ေပါက္ ေဖာက္စားရန္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ယ္ယူရာတြင္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္း ေကာင္းမြန္ေသာ ပဲတီစိမ္းကိုသာ ၀ယ္ယူၿပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းပိုမိုရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲတီစိမ္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ကုန္သည္မ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္းအထိ ဆင္း၀ယ္ေၾကာင္း ယင္းကဲ့သို႔ ၀ယ္ယူရာတြင္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းအားလံုးကို ၀ယ္ယူၿပီး အရည္အေသြးေပၚ မူတည္ကာ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားခ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲတီစိမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရမ္းႏွင့္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အဓိက အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဥေရာပ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ပဲတီစိမ္းကို ကန္ထ႐ိုက္စိုက္ခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရွိသည့္ ပဲမ်ဳိးစံုအနက္ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုတို႔ကို ျပည္ပသို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဲတီစိမ္းကို ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုႏွစ္မ်ဳိးကို အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ အဓိက တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၁၁ လေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္ အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈသည္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၈၀၇ သန္းအထိရရွိထားေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရ သည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံု တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၀၉ သန္း တင္ပို႔ထားကာ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၇၇၄ သန္းနီးပါးသာ ရရွိခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္မွ မတ္ ၂ ရက္အထိ တစ္လေက်ာ္အတြင္း တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၃၃ သန္း အထိ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေနသည့္ ေငြမည္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ခ၀ါခ်ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ ဆိုပါက ေစ်းကစားမႈမ်ား ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ MIC သို႔ ျဖတ္သန္းေစျခင္း၊ ေငြမည္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း အလြန္အကြၽံ စီး၀င္မသြားေစရန္ MEB တြင္ အပ္ႏွံေစျခင္းမ်ားျဖင့္ ခ၀ါခ်ခြင့္ ျပဳသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ

ျမန္မာျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေနသည့္ ေငြမည္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ခ၀ါခ်ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ဆိုပါက ေစ်းကစားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ MIC (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္) သို႔ ျဖတ္သန္းေစျခင္းႏွင့္ ေငြမည္းမ်ား အလြန္အကြၽံ စီး၀င္မသြားေစရန္ MEB (ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္) တြင္ အပ္ႏွံ ျဖတ္သန္းေစျခင္းမ်ားျဖင့္ ခ၀ါခ်ခြင့္ ျပဳသင့္ေၾကာင္း မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္၌ အေျခပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၀င္ေငြရလမ္း မျပႏိုင္ေသာ ေငြမ်ားကို အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ေကာက္ခံရာမွ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အေျခပစၥည္းမ်ားအျပင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ေငြေၾကးမ်ားကိုပါ အခြန္ႏႈန္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္႐ံုျဖင့္ ေငြျဖဴအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ အဆုိပါႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ေငြမည္းမ်ားကို ခ၀ါခ်ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနသကဲ့သို႔ မတ္ ၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းအခ်က္အေပၚ ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒတစ္ခု သီးျခားျပ႒ာန္းရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း NLD အစိုးရက ဦးေဆာင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ NLD လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ Foreign Savings ၊ Government Savings ႏွင့္ Public Savings မ်ားအနက္ အစိုးရ စုေဆာင္းေငြျဖစ္ေသာ Government Savings မွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျမင့္မားေနျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ Public Savings မွာလည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည့္ Foreign Savings ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လြန္စြာ နည္းပါးသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနသည္။

“ Savings ကေန Investment လုပ္ရတာဆိုေတာ့ ဒီ Savings သံုးခုထဲမွာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ Savings က တက္လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုေတာ့ အခုနကေျပာတဲ့ ေငြမည္းကို ခ၀ါခ်တယ္ပဲ ေျပာေျပာေပါ့။ အဲဒီဥပေဒကို ဘယ္လို ကန္႔သတ္ခ်က္အေနနဲ႔ ထည့္ႏုိင္မလဲ ဆိုေတာ့ ဥပမာ အခြန္ေရွာင္ခဲ့တဲ့ ေငြေတြပဲ ဆိုပါေတာ့။ အဲဒီေငြေတြကို MIC (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္) ကေနတစ္ဆင့္ ၀င္လာရင္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ MEB (ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္) ထဲကို ၀င္လာရင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး တက္လာႏိုင္တယ္။ အဲဒီလို ယူဆႏုိင္တယ္။ ဒီလိုလုပ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ ဘာပဲေျပာေျပာ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ စိုးရိမ္ေနတဲ့ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္တာတို႔ တျခားေသာ လုပ္ငန္းေတြမွာ မလိုအပ္ဘဲ ေစ်းကစားတာတို႔ကို အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိန္းခ်ဳပ္လာႏုိင္မယ္”ဟု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ စုေဆာင္းေငြ (Savings) သံုးမ်ဳိးတြင္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ စုေဆာင္းေငြမွာ နည္းပါးေနသျဖင့္ ထို Savings မ်ား ျမင့္တက္ရန္ ေငြမည္းမ်ားကို တရား၀င္လမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခြန္ေဆာင္႐ံုျဖင့္ တရား၀င္ ေငြျဖဴျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနထက္ MIC ၊ MEB မ်ားမွ ျဖတ္သန္းေစမည္ဆိုပါက ျပည္တြင္း ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ Public Savings မ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းျပည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္ေဆာင္တာ မွန္ေပမယ့္ ပံုမွန္တာ၀န္ေက်စြာ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အခြန္ထမ္းမ်ား၊ ပံုမွန္ အခြန္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ ပ်က္ျပားေစသည့္ ကြာဟေသာ အခြန္ႏႈန္းထား မျဖစ္ေစဖို႔ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း စသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ ေငြေၾကးပမာဏ အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး အခြန္ႏႈန္း ခြဲျခားေပးပါက အခြန္ပိုမို ရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးၿမီးတို သို႔မဟုတ္ ေဆးခါးႀကီး တုိက္ေကြၽးျခင္း အားျဖင့္လည္း ေသခ်ာေသာ နည္းလမ္း ဟုတ္မဟုတ္ ေျပာရန္ ခက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ သက္ဆိုင္သည့္ ေကာ္မတီအားလံုး၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အားလံုး သံုးသပ္ပါ၀င္ ညိႇႏႈိင္းသင့္တယ္လို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို အားကိုးၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆိုရင္လည္း မိမိႏုိင္ငံ အေျခအေနကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ နံပါတ္ (၁) မွာဆိုရင္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေ၀ထားတဲ့ေငြထက္ ျပည္တြင္းမွာ လွည့္ပတ္သံုးစြဲေနတဲ့ေငြက ပိုမိုမ်ားေနတာ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တုိင္းရင္းသား အမည္ခံၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံေတြက ေငြမည္းေတြကို ေငြျဖဴမ်ားအသြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံက Oil Money ေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေနျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားသည့္ေငြမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားရန္လိုျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအေပၚ အခြန္သက္သာခြင့္ လက္ရွိရရွိေနျခင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဘက္ဘက္က အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ ေၾကာင္းက်ဳိးသံုးသပ္ၿပီး အသင့္ေတာ္ဆံုး နည္းလမ္းကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ အဆိုျပဳထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသျဖင့္ MIC ၊ MEB မွ ျဖတ္သန္းေစျခင္းအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရ လြယ္ကူလာမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေနသကဲ့သို႔ ေငြမည္းမ်ား ေငြျဖဴ မျဖစ္ေစျခင္း၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း Public Savings မွာလည္း ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကးမ်ား လက္ရွိက်ပ္ငါးသိန္း သတ္မွတ္ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္သတ္မွတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သစၥာလမ္းမေပၚရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳေသးဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထူေထာင္၍ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ေစေရးကို ဦးတည္ကာ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးအား လက္ရွိက်ပ္ငါးသိန္း သတ္မွတ္ထားရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ထူေထာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လြယ္ကူသက္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ေၾကး အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ယခင္က်ပ္ ၁၀ သိန္း ေကာက္ခံရာမွ က်ပ္ငါးသိန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ကုမၸဏီထူေထာင္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ပိုမိုလြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရး၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ရွိေစေရးႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို ဦးတည္ကာ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ သက္တမ္းရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၍ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအား က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒအား အမ်ားျပည္သူ က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔အျပင္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ျပန္တမ္းမ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္႐ုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကို အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္ျဖင့္ ပိုမိုလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွစတင္၍ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ လိုအပ္သည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမိုသက္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ လက္ရွိ က်ပ္ငါးသိန္း သတ္မွတ္ထားရာမွ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 

ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္၌ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္မည့္ MACCS စနစ္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈကို မတ္မွေမလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ကိုေရႊသိန္း)

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၌ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ၂၄ နာရီလုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ MACCS System အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈ (Running Test) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္မွ ေမလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ျမ၀တီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၌ MACCS ကို ေဆာင္ရြက္မႈသည္ စနစ္က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက အျခားနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္ေသာ မူဆယ္ႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း မ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆက္လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေနရာကို ဆက္မယ္ဆိုတာေတာ့ ခ်က္ခ်င္းအတိအက် ဆံုးျဖတ္ထားတာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ဆက္သြားတာေတာ့ ဆက္သြားမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ မူဆယ္တို႔ တာခ်ီလိတ္ တို႔ေပါ့ေလ။ ဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ဆက္သြားဖို႔ရွိတယ္။ သူကက်ေတာ့ တစ္ေနရာမွာ Stable ျဖစ္ၿပီးမွ ေနာက္တစ္ေနရာကို ခုန္ကူးလို႔ အဆင္ကေျပမွာေလ။ ရန္ကုန္မွာတုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲေလ။ ရန္ကုန္ၿပီးရင္ ဘယ္ကိုဆက္သြားမယ္ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ထားတာ မရွိေသးဘူး။ စဥ္းပဲစဥ္ထားတယ္။ တရား၀င္ မဆံုးျဖတ္ထားဘူး။ ရန္ကုန္မွာလည္းျဖစ္ေရာ ခ်က္ခ်င္း ျမ၀တီကို တို႔ေတြဆက္လုပ္လိုက္တယ္။ အခုလည္းပဲ အဲဒီလိုပါပဲ။ အတိအက်ေျပာဖို႔က နည္းနည္းေစာေသးတယ္။ လုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ မူဆယ္နဲ႔ တာခ်ီလိတ္ေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ခုကေတာ့ ဦးစားေပးေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ခုကေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္မွာေပါ့” ဟု အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနတြင္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သြက္လက္မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ေစရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရးတို႔အျပင္ National Single Window အေထာက္အ ကူျပဳ Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) စနစ္ႏွင့္ Myanmar Cystoms Intelligence System (MCIS) စနစ္တို႔ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္မွစ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

MACCS စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးအကူအညီ (Grant Aid) ဂ်ပန္ယန္း သန္းေပါင္း ၃၉၉၀ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရဘက္မွလည္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

MACCS စနစ္၏ စပ္းသပ္မႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ေအာက္တိုဘာအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ စနစ္အား အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပါအ၀င္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္သိုေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွစတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

MACCS စနစ္သည္ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ MACCS စနစ္ စတင္အသံုးျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမန္ဆန္လာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းကုန္က်စရိတ္သည္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထက္၀က္ေက်ာ္မ်ားသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ကုန္သည္မ်ား အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆန္၀ယ္၍ မရမွသာ ျမန္မာ့ဆန္ကို ၀ယ္ယူျခင္းအျပင္ ဆန္တစ္တန္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔ ေစ်းေလ်ာ့ရရွိမွသာ ၀ယ္ယူဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထက္၀က္ေက်ာ္ ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ပမာဏမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆန္၀ယ္ယူ၍ မရမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္ကို ၀ယ္ယူျခင္းအျပင္ ဆန္တစ္တန္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔အထိ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့၍ ရရွိမွသာ ၀ယ္ယူေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္  ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၈ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေသာင္း၀င္ သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကပ္ရပ္နားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ျပည္ပသို႔ ဆန္အဓိက တင္ပို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၆၅၀၀၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၆၀၀၀၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၇၅၀၀ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၁၁၀၀၀ အသီးသီး ကုန္က်ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တင္ျပသည့္ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းသို႔ တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေသာင္း၀င္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ရပ္နားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေဒၚလာ ၁၄၅၀၀ အထိ ကုန္က်သည့္အတြက္ ယင္းပမာဏသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ပိုမ်ားေနသည့္ ကုန္က်စရိတ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ပမာဏမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၀ယ္၍ မရမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူရန္ ေနာက္ဆံုးမွ စဥ္းစားေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၀ယ္ယူရန္ အဆင္မေျပမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူရန္ စဥ္းစားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေစ်းေလွ်ာ့၀ယ္ယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ဆန္သည္ အမ်ဳိးအစားတူ၊ အရည္အေသြးတူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ား၏ Quoted Price ထက္ အျမဲဆိုသလို တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ မွ ၃၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေလ့ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ရန္ကုန္တြင္း ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းေနရာ ႏွစ္ခုခြဲထားၿပီး ယင္းေနရာ ႏွစ္ခုေပါင္း ဧရိယာကုိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနရာ ႏွစ္ခုေပါင္း ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၌ စုစုေပါင္း သေဘၤာအစင္း အေရအတြက္ ၃၆ စင္းတစ္ၿပိဳင္နက္ ဆိုက္ကပ္ရပ္နားႏိုင္ၿပီး ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္အထိ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါး က႑အတြက္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (သံုးႏွစ္) ကာလတိုအတြင္း ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအနက္ ကာလတိုစီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအရ လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္း တင္ပို႔ေရးႏွင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေငြရရွိေစရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနီးပါး ၀င္ေရာက္

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းရွိ ကုန္ထုတ္စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနီးပါးရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၃/၂၀၁၈ အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၃/၂၀၁၈ ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ေလးခုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေလးခုႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိသျဖင့္ အဆုိပါ အစည္းအေ၀း ကာလတြင္ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္း ၁၁ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၀ ဒသမ ၃၃၆ သန္းကို ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၆၅၂၀ ကို ဖန္တီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၁ ခု ၌ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ ခုနစ္ခု၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑ ႏွစ္ခုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑ ႏွစ္ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၂၀၆ ခုရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅၀၈ ဒသမ ၄၅၃ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၅၃၀၇ ဒသမ ၂၀၁၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေဒၚလာ ၃၆၆ ဒသမ ၅၃၀ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၆၇၃ ဒသမ ၇၃၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စက္႐ံု ၄၀ ခန္႔သာရွိၿပီး အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားမွ ပို႔ကုန္အေျခအေနမ်ားကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

 

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္စကမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုန္ၾကမ္းစရိတ္၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ား က်ဆင္းလာေအာင္ႏွင့္ တစ္ဦးက် ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ တုိးတက္လာေအာင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆုိ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္စကမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုန္ၾကမ္းစရိတ္မ်ား၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ား က်ဆင္းလာေအာင္ႏွင့္ တစ္ဦးက် ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ တုိးတက္လာေအာင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက မတ္ ၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆဌမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (ဒသမေန႔) တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚျမလွစံက အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြနည္း၀န္ထမ္းမ်ား ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနရျခင္းကုိ ေရ ရွည္ရင္ဆုိင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနႏုိင္ ပါသျဖင့္ ထုိသူတုိ႔၏ အေျခခံစား၀တ္ေနေရး မေျပလည္ပါက မသမာမႈမ်ား၊ ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ား၊ ခုိးဆုိးလုႏိႈက္မႈမ်ား ႀကီးထြားလာပါက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ မည္သုိ႔မွ် မေကာင္းႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကုိ အထူးဂ႐ုျပဳသည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အေျခခံကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ရသည္မွာ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ကုိ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားျပဳ အစုိးရအေနျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ က်ေရးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ ထားသည္ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးျမန္းရာတြင္ ၎က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ေနရျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အေျခခံစားေန၀တ္ေရး မေျပလည္မႈမ်ား မေျပလည္ပါက မသမာမႈမ်ား၊ ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ား၊ ခုိးဆုိးလုယက္မႈမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးက ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဓိကႀကီးမားေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ကုန္ထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အသုံးျပဳရတဲ့ ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား ႀကီးမားျခင္း၊ လုိအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား လုံေလာက္စြာ မရရွိျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းကုိ အားလုံးလည္း သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္စကမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုန္ၾကမ္းစရိတ္မ်ား က်ဆင္းလာရေအာင္၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ား က်ဆင္းလာေအာင္၊ တစ္ဦးက် ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ တုိးျမင့္လာဖုိ႔အတြက္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနနဲ႔ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တုိးတက္ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေရး၊ လုိအပ္သည့္ေရမ်ား ရရွိႏုိင္ေရးကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ GDP တုိးတက္ေစရန္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး က႑မ်ားကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ FDI အေနျဖင့္လည္း အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးတက္ရရွိေစသည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ၿပီး တစ္ဦးက် ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတုိးတက္ၿပီး ေဒသတစ္ခုလုံး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္လာမည္ဆုိပါက ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ၿပီး တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ေလ့လာမယ္ဆုိရင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ပုံမွန္ေစ်းႏႈန္းအရ GDP တုိးတက္မႈႏႈန္းက ျပည္ေထာင္စုမွာ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ရည္မွန္းထားခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ကုန္ခန္႔မွန္းေျခ စာရင္းကဆုိရင္ ၆ ဒသမ ၈ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ၿပီးတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ တုိးတက္ခ်က္ကေတာ့ မူလလ်ာထားခ်က္က ၈ ဒသမ ၅ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ကုန္ ယာယီခန္႔မွန္းေျခ စာရင္းအရဆုိရင္ေတာ့ ၈ ဒသမ ၆ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လုိ႔ရွိရင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက တုိးတက္မႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ Percaptal GDP အေနနဲ႔လည္း ျပည္ေထာင္စုမွာ က်ပ္ ၁၇ သိန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ က်ပ္ ၂၈ သိန္းေက်ာ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေနနဲ႔ က်န္အျခား တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အမ်ားဆုံးျဖစ္တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွာ ၆ ဒသမ ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းဟာ ၅ ဒသမ ၁၁ အနည္းဆုံး ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

 

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ပြိဳင့္ ၉၀ ေအာက္ျပန္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၂၈ က်ပ္ ၀န္းက်င္ရွိေန

မတ္ ၂ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ပြိဳင့္ ၉၀ ေအာက္ျဖင့္ တစ္ပတ္တာ ေစ်းပိတ္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၃ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၂၈ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ႏွင့္ ၃၁ ရက္တြင္ ၈၉ ပြိဳင့္ေအာက္သုိ႔ေရာက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ၈၉ ပိြဳင့္အထက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈၊ ၂၂၊၂၇ ရက္တုိ႔တြင္ ပြိဳင့္ ၉၀ အထက္တက္ၿပီး မတ္ ၂ ရက္တြင္ ပြိဳင့္ ၉၀ ေအာက္ ျပန္ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ မတ္လတြင္ ၁၃၅၇-၁၃၇၀ က်ပ္၊ ဧၿပီလတြင္ ၁၃၄၇-၁၃၆၁ က်ပ္၊ ေမလတြင္ ၁၃၄၈-၁၃၆၃ က်ပ္၊ ဇြန္လတြင္ ၁၃၅၀-၁၃၆၁ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ လတြင္ ၁၃၅၅- ၁၃၆၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ၁၃၅၃-၁၃၅၈ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ၁၃၄၇-၁၃၅၆ က်ပ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ၁၃၄၉-၁၃၅၈ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ၁၃၅၆ -၁၃၅၉ က်ပ္၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၁၃၅၄-၁၃၅၉ က်ပ္၊  ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ ေဒၚလာေစ်း ၁၃၂၈ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ၁၃၂၉ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၂၃ က်ပ္၀န္းက်င္ ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ၁၃၃၂ က်ပ္အထိ ျပန္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္မွ မတ္ ၃ ရက္ အထိ ၁၃၂၈-၁၃၂၉ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။