ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္မွာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မရွိေသးေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပ

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္က စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရတစ္ခုတည္း အေနျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိေသးေၾကာင္း Economic Corporate Network ႏွင့္ Baker McKenzie တို႔မွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ Building Myanmar: Bridging The Infrastructure Gap အစီရင္ခံစာသစ္အရ သိရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပ်မ္းမွ် ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္တြင္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ယင္းတိုးတက္မႈကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္မွာ အစိုးရထံ အလံုးအရင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ဘ႑ာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက အေျခခံအေဆာက္အအံု ကြာဟခ်က္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ရပ္တန္႔သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

တိုင္းျပည္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္၊ ေရႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔ကို ျမန္မာအစိုးရက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အရွိန္အဟုန္တိုးျမႇင့္၍ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ထိုႀကိဳးပမ္းမႈကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထင္ရွားေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု တစ္ခုမွာ တယ္လီကြန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မတိုင္မီက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကမၻာ့ဆက္သြယ္မႈႏႈန္း အေႏွးဆံုးအနက္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ အလြန္ အကန္႔အသတ္မ်ားသည့္ အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈႏွင့္အတူ ဆင္းမ္ကတ္သံုးစြဲမႈ အေရအတြက္မွာ ေထာင္ဂဏန္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ သံုးစြဲေနေသာ ဆင္းမ္ကတ္ေပါင္း သန္း ၅၀ ေက်ာ္အထိ ရွိလာၿပီး မိုဘိုင္းအင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမွာလည္း ေဒသတြင္း၌ အျမန္ဆံုးျဖစ္လာကာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္စီးပြားေရး အလားအလာ ဆက္လက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေနဖို႔အတြက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုက အေရးအႀကီးဆံုး လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက လူမႈေရး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆီ ဦးတည္ေနသလို လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ဘ၀အရည္အေသြးကို တုိးတက္ျမင့္မား လာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစာတမ္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြကို ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါတယ္”ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွ The Economist Corporate Network ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ႏွင့္ ယင္းအစီရင္ခံစာကို တြဲဖက္ေရးသားသူ Andrew Staples က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ဗဟိုအခ်က္အခ်ာသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာမည္ဟု မယူဆေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားကိုပါ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၅ သန္းေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၅ သန္းေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏေဒၚလာ ၄၁၃၇ ဒသမ ၀၁၃ သန္း ရွိၿပီး ေအာက္တုိဘာလကုန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၂၄၂ ဒသမ ၁၁၃ သန္း ရွိလာသျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၅ ဒသမ ၁ သန္းသာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၄ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပမာဏအမ်ားဆုံး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး စင္ကာပူက ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

က႑အလုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္က႑တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္မည့္ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ တြန္းအားေပး၍ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ပုဂၢလိက က႑ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားအား စီးပြားျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေစေရး၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ေနသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ စိစစ္ႏုိင္ေရး၊ လုပ္ငန္းထူေထာင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားေစေသာ ေျမယာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အခက္အခဲမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္သုေတသနဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အေထာက္အပံ့ နည္းပါးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခုိင္မာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ေရး၊ တန္ဖုိးျမႇင့္ ကုန္ထုတ္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစေရးအတြက္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မူ၀ါဒမ်ား လုိအပ္ျခင္း၊ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိႏုိင္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းဘ႑ာေရးစနစ္ တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းေစေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးျခင္း (JV) ၊ စီးပြားေရးက တိစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ခြင့္ေပးျခင္း (BCC) ၊ တည္ေဆာက္ လုပ္ကုိင္လႊဲေျပာင္း (BOT) လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ေပးျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီး၀င္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါရွယ္ယာ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၂၀၀ သို႔ ထိုးဆင္း

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ သီလ၀ါရွယ္ယာ၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၂၀၀ သို႔ ထိုးဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေစ်းကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္မႈမ်ားအရ သိရသည္။

သီလ၀ါရွယ္ယာသည္ ရွယ္ယာခြဲစိတ္မႈမျပဳမီ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ အဖြင့္ေစ်း က်ပ္ ၄၀၀၀၀ ျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရာင္းခ်ရမႈတြင္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ျဖစ္ကာ အျမင့္ဆံုးေစ်းမွာ ရွယ္ယာ တစ္စုက်ပ္ ၇၀၀၀၀ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၄၁၀၀၀ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္မွစတင္ကာ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္မႈ ေခတၱရပ္ဆိုင္းၿပီး ရွယ္ယာခြဲစိတ္မႈျပဳကာ ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္မွ စတင္၍ ရွယ္ယာတစ္စု လ်င္ က်ပ္ ၅၁၀၀ ျဖင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၅၃၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ျမင့္တက္မႈမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္တြင္ သီလ၀ါရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚကာ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၈၀၀ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၇၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ က်ပ္ ၃၆၅၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၃၅၅၀ မွ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ အဖြင့္ေစ်းတြင္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၃၀၀ သို႔ ေရာက္ရွိကာ ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့ရာမွ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၃၂၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

သီလ၀ါရွယ္ယာရွယ္ယာမ်ား တန္ဖိုးက်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ အဆိုပါရွယ္ယာမ်ားကို ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကိုးခု၏ သီလ၀ါရွယ္ယာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်လာေနသည္။

သီလ၀ါရွယ္ယာမ်ားကို ယခင္က အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီႀကီးကိုးခုက အဓိကခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး FMI, Golden Land Asia Development Limited, Myanmar Agribusiness Public Corporation Ltd, Myanmar Agricultural & General Development Public Ltd, Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation Ltd, Myanmar Sugar Development Public Company Ltd, Myanmar Technologies and Investment Corp,Ltd, National Development Company Group Ltd, New City Development Public Company Ltd တို႔ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရွယ္ယာ မခြဲစိတ္မီက ၁၇၅၅၀၀၀ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီသည္ အစုရွယ္ယာ ၁၉၅၀၀၀ တိတိ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ကာ ရွယ္ယာခြဲစိတ္ခ်ိန္တြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ ရွယ္ယာ ၁၉၅၀၀၀၀ ပိုင္ဆုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ Myanmar Agribusiness Public Corporation Ltd က ရွယ္ယာ  ၅ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္  ယခင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ ပိုမိုလာၿပီး FMI က ရွယ္ယာ ၁ ဒသမ ၆၅ ၊ Myanmar Sugar Development Public Company Ltd က ရွယ္ယာ ၁ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအနည္းဆံုး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး က်န္ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုမွာ ၄ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄ ဒသမ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ရွယ္ယာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ျပန္လည္တင္ျပထားၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ မထိခုိက္ေစရန္ ဗဟုိဘဏ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိက ဘဏ္တစ္ခု၏ လုပ္ငန္းခြင္အားေတြ႕ရစဥ္

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ျပန္လည္တင္ျပထားၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ မထိခုိက္ေစရန္ ဗဟုိဘဏ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအုပ္စု တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းအုပ္စု တစ္ခုခုသုိ႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ မိမိ၏ အဓိက မတည္ေငြရင္း၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ထက္ပုိ၍ ထုတ္ေခ်းျခင္း မျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၈/၂၀၁၇ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယင္းစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက လက္ခံႏုိင္သည့္ ပမာဏသုိ႔ ထားရွိမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ျပန္လည္တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဏ္မ်ားလုိက္နာရမည့္ မ,တည္ေငြရင္း လံုေလာက္မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ အခ်ဳိးသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ား အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လ်ာထားျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၆/၂၀၁၇၊ ၁၇/၂၀၁၇၊ ၁၉/၂၀၁၇ တုိ႔ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားသည္။

လတ္တေလာတြင္ ‘ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက လက္၀ယ္ရွိ အေပါင္ရရွိထားေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ားကုိ ရာျဖတ္ေစ်းျဖင့္ အတုိး၊ အရင္း ေပါင္းထားသည့္ေစ်းျဖင့္ ထုတ္ေရာင္းမည္’၊ ‘ဗဟုိဘဏ္က အတုိးမေပးႏုိင္ေသာ ေငြေခ်းသူကုိ ေျခာက္လအထိသာ လက္ခံမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အတုိးႏွင့္အရင္းမ်ား ျပန္ေတာင္းမည္’ ဟူေသာ ေျပာစကားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံလ်က္ရွိၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ က်ဆင္းေနေသာ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ထပ္မံထုိးဆင္းမည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

“အခုသတင္းျပန္႔ေနသလုိ အေပါင္ရထားတဲ့ အိမ္ျခံေျမေတြကုိ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ ထုတ္ေရာင္းတာတုိ႔၊ အတုိးမေပးႏုိင္တဲ့ အတုိးကုိ ေျခာက္လအထိပဲ လက္ခံမယ့္ ဗဟုိဘဏ္စည္းမ်ဥ္း တုိးတယ္ ဆုိတာတုိ႔ အခုအခ်ိန္အထိ မရွိပါဘူး။ လုပ္မယ္ဆုိလည္း ဒါမ်ဳိးက တရား၀င္ေၾကညာၿပီး အခ်ိန္ယူၿပီး လုပ္ရမယ့္ကိစၥပါ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘဏ္ေတြက ပမာဏႀကီးမားတဲ့ ေၾကြးၿမီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုိဘဏ္ကုိ တင္ျပစရာရွိတာေတြ၊ လုပ္မယ့္အစီအစဥ္ေတြ တင္ျပထားပါတယ္။ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ျပန္လာရင္ အဆင့္ဆင့္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ဆက္လုပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခု၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာက ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခု၏ အဆင့္ျမင့္ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကလည္း “ဗဟုိဘဏ္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဘဏ္လုပ္ငန္း တုိးတက္ဖုိ႔ အခုလုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္တာပါ။ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းသြားဖုိ႔ အတြက္ ဒါက လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု၊ ဒါကုိသြားႏုိင္ေအာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္း လုပ္ရမွာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ သံုးလ၊ တခ်ဳိ႕က ေျခာက္လ၊ တခ်ဳိ႕က တစ္ႏွစ္။ ဒါမ်ဳိးႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမွာမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ တစ္ဆင့္ခ်င္း လုပ္သြားရမွာေပါ့။ ဒီပမာဏႀကီးမားတဲ့ ေၾကြးၿမီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း လက္ရွိမွာ စီးပြားေရးကလည္း နည္းနည္းအားေပ်ာ့ေနေတာ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၊ ဘဏ္ေတြအေပၚ ထားရွိတဲ့ ယံုၾကည္မႈ၊ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ မထိခုိက္ေစဖုိ႔ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒီစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအသစ္ေတြ အတြက္လည္း ဗဟုိဘဏ္က IMF တုိ႔၊ World Bank တုိ႔ရဲ႕ အကူအညီ ယူထားပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ပမာဏႀကီးမားေသာေၾကြးၿမီ ဆုိသည္မွာ ဘဏ္၏အဓိက မတည္ေငြရင္း၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ ထုတ္ေခ်းသည့္ ေခ်းေငြကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ဘဏ္အားလံုးသည္ ပမာဏ ႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ဗဟုိဘဏ္က သတ္မွတ္ေသာပံုစံျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဌာနသုိ႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္၏ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီအားလံုး၏ စုစုေပါင္းသည္ ယင္း၏အဓိက မတည္ေငြရင္း၏ ရွစ္ဆထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း မရွိေစရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၅၂၃ သန္းေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ပိုမိုရရွိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တို ဘာ ၂၀အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၅၂၃သန္းေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္း၃၂၀ ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ အထိ ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚ လာ ၅၂၃ ဒသမ ၀၁၀ သန္းရရွိထားသည္။  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူက ေဒၚ လာ ၁၉၅ ဒသမ ၇၁၀ သန္းသာရရွိခဲ့သျဖင့္ ယခုႏွစ္လက္ရွိ အခ်ိန္အထိတြင္ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၂၇ ဒသမ ၃ သန္း ပိုမိုရရွိထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းအထိ တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈကို ႏွစ္စဥ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ခန္႔  တိုးတက္လာရန္ႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္သံုးသန္းအထိ တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆိုသည္။

“ဆန္ျပည္ပတင္ပို႔မႈကို ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈကို အနည္းဆံုး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ရာခိုင္ႏႈန္း  ၂၀ ေလာက္ကို မွန္းတယ္။ ဆန္ျပည္ပတင္ပို႔မႈရဲ႕ Annual Growth Rate ေပါ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေလာက္မွာ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းေလာက္ပို႔ႏုိင္မယ္။ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာမွာဆို ရင္ေလး သန္းေလာက္အထိ မွန္းတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း တန္းျမင့္ဆန္တင္ပို႔မႈကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ ပါလာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ရည္ရြယ္တယ္” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆိုသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဆန္၀ယ္လို အားတက္လာမႈေၾကာင့္ အေတြ႕အၾကံဳႏုနယ္ ေသးသည့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ အေနျဖင့္ ယခင္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးျခင္းမရွိသည့္ ေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို သိရွိရေၾကာင္း၊ လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ရွိေစေရး၊ ေတာင္သူမ်ား ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္၊ အရည္အေသြးမွန္၊ အေရာင္းအ၀ယ္မွန္စသည့္ မွန္ေလးမွန္ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သီးႏွံကုန္စည္ဒိုင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ၿပီး ကုန္စည္ဒိုင္မ်ား စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ရပ္ျဖစ္၍ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက သတိေပးေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္း (CPI) ၁၃၄ ဒသမ ၄၃ ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ၃ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စားသုံး သူေစ်းဆႏႈန္း (Cosumer Price Index – CPI) ၁၃၃ ဒသမ ၂၇ ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ သုံးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန  ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အေျခအေနအရ သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းမွာ အစားအစာ အုပ္စုအတြက္ ၁၄၆ ဒသမ ၁၉၊ အစားအစာ မဟုတ္ေသာ အုပ္စုအတြက္ ၁၁၇ ဒသမ ၈၃ ႏွင့္ အုပ္စုအားလုံးအတြက္ ၁၃၄ ဒသမ ၄၃ ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၃ ဒသမ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းကုိ ေလ့လာပါက အစားအစာ အုပ္စု၏ ေစ်းဆႏႈန္းမွာ ယခင္လထက္ ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အစားအစာ မဟုတ္ေသာ အုပ္စု၏ ေစ်းဆႏႈန္းမွာ ၁၁၇ ဒသမ ၈၃ ျဖစ္သျဖင့္ ယခင္လ အေျခအေနႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ တင္ျပႏုိင္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕သည္ အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြႏွင့္ စားသုံးမႈ စစ္တမ္းကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နမူနာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၂၆၆၉ ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ အမ်ားသုံးစြဲသည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၄၃၈ မ်ဳိး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္း တြက္ခ်က္ရန္အတြက္ အစားအစာအုပ္စုတြင္ ကုန္ပစၥည္း ၁၀၈ မ်ဳိးႏွင့္ အစားအစာ မဟုတ္ေသာ အုပ္စုတြင္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးအစား ၁၆၆ မ်ဳိး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၂၇၄ မ်ဳိးသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕ေကာက္ယူ တြက္ခ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ထားမႈအရ သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းအေပၚ အေျခခံ တြက္ခ်က္ထားေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္ က်ဆင္းခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတုိ႔၏ ႏွစ္အလုိက္ ေျပာင္းလဲမႈ ကုိႏႈိင္းယွဥ္ပါက (Year on Year Inflation) မွာ ၃ ဒသမ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

UMFCCI အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ ေမာင္ေတာ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ

UMFCCI အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ ေမာင္ေတာ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေတာ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ အစိုးရနွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကုမၸဏီတို႔ MoU ေရးထိုးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

UMFCCI အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ကညင္ေခ်ာင္ စီးပြားေရးဇုန္ရွိ တည္ေဆာက္ၿပီး ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သည္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား၊ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ ဦးစီးအရာရွိတို႔က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ကညင္ေခ်ာင္းကုန္သြယ္ေရးဇုန္အျဖစ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာမွ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

UMFCCI အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုးႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူ၊ UMFCCI ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အသင္း၀င္၊ ကေလး၊ တမူး နယ္စပ္ကုန္သည္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးလွေမာင္တို႔ လိုက္ပါခဲ့ၾကသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ယခင္ႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈထက္ ေလ်ာ့က်လာၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္အထိ ကုန္သြယ္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၂၂ ဒသမ ၄၆၉ သန္း ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း သိရ

ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္အား ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ယခင္ႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈထက္ ေလ်ာ့က်လာၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ျဖစ္သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္အထိ ကုန္သြယ္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ ဒသမ ၄၆၉ သန္း ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္၀ယ္ေရး ဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္သစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ ဒသမ ၁၉၅ သန္း တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူက ေဒၚလာ ၃၁ ဒသမ ၈၈၆ သန္း တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ပမာဏႏွင့္ ႏိုင္းယွဥ္ပါက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃၀၉ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္​တြင္​းမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို ့ပို႔ကုန္အျဖစ္​ ​ေရလုပ္ငန္​းထြက္​ကုန္​ ငါး၊ ပုစြန္​၊ ကဏန္​းမ်ားကို ထိုင္​းႏိုင္​ငံဘက္သို႔ တင္​ပို႔သလို လယ္​ယာထြက္​ကုန္​၊ ၾကက္​သြန္​၊ ႏွမ္​း၊ နႏြင္​းႏွင္​့ ပရေဆးမ်ား တင္​ပို႔လ်က္ ​ရွိသည္​။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံသား အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္မႈအျဖစ္ ရာသီထြက္ကုန္ႏွင့္ အခ်ိန္တိုက္ဆိုင္ေနလွ်င္ တင္ပို႔ခြင့္ မရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈမွာ ယခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄၁ ဒသမ ၂၉၇ သန္းဖိုးသာ ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကုန္သြယ္ခဲ့သည့္ ပမာဏေဒၚလာ ၄၆၈ ဒသမ ၀၇၅ သန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေဒၚလာ ၂၆ ဒသမ ၇၇၈ သန္း ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္​စပ္​မွတစ္ဆင္​့ ထိုင္​းႏိုင္​ငံထုတ္​ စား​ေသာက္​ကုန္​၊ အလွကုန္​၊ လူသံုးကုန္​နွင္​့ စက္​ယႏၲရားမ်ား၊ လယ္​ယာသံုးပစၥည္​းမ်ား၊ စက္​သံုးဆီမ်ား ဓာတ္​​ေငြ႕ရည္​မ်ား ​ေမာ္​​ေတာ္​ဆိုင္​ကယ္​​မ်ား၊ တင္​သြင္​းလ်က္ ​ရွိသလို မိုးရာသီ လယ္​ယာလုပ္​ငန္​းခြင္​သံုး ဓာတ္​​ေျမၾသဇာမ်ား၊ သံ၊ သြပ္၊ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ အ၀တ္အထည္၊ ပလတ္စတစ္ လူသံုးကုန္မ်ား၊ သစ္သီးမ်ဳိးစံု တင္သြင္းလ်က္ ရွိသလို သၾကားမ်ားကို Re-export အျဖစ္​ ျမ၀တီနယ္​စပ္​မွတစ္ဆင္​့ တင္သြင္းၿပီး တ႐ုပ္​​ေစ်းကြက္​သို႔ တင္​ပို႔လ်က္ ​ရွိသည္​။

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သည္တစ္ဦးက “ကုန္သြယ္မႈ ေလ ်ာ့က်လာတာ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလာတာရယ္၊ ေႏြရာသီ ေရာက္လာတာရယ္ေၾကာင့္ပါ။ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားမွာ ၾကည့္ရင္ ထိုင္းကုန္ကားေတြ အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာတယ္လို႔ ထင္ရေပမဲ့ ၂၇ ဂိတ္ေသာ ေဘးေပါက္ေတြက ၀င္တာ မ်ားပါတယ္။ ေႏြရာသီေရာက္ေတာ့ ဇုန္ေရွာင္ကြင္းလမ္းေတြက သာသာယာယာ ရွိလာတာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ေမာ္​​ေတာ္ယာဥ္​ တင္​သြင္​းမႈဆိုင္​ရာ မူ၀ါဒ အ​ေျပာင္​းအလဲအျဖစ္ Vigo တစ္​ခန္​းခြဲ​ေတြကို နယ္​စပ္​ကတင္​သြင္းမႈ ရပ္​ဆိုင္းလိုက္တည္​းက တရား၀င္ ​ကားတင္​သြင္​းမႈ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ၂၀၁၇ မူ၀ါဒ အ​ေျပာင္​းအလဲမွာ ကုန္​တင္ယာဥ္အုပ္​စုကို ဘယ္​ညာမခြဲ တင္​သြင္​းခြင္​့ ရွိခဲ့၍ စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္ အုပ္စု အနည္းငယ္ တင္သြင္းလ်က္ ရွိသည္။

ယခုတဖန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ လူစီး​ေမာ္​​ေတာ္​ယာဥ္​မ်ား၊ ကုန္​တင္​ယာဥ္​မ်ား၊ ခရီးသည္ ​တင္ယာဥ္မ်ား (Mini bus; City Bus; Express Bus) မ်ားအား ဘယ္​​ေမာင္​းမ်ားသာ တင္​သြင္​းခြင္​့ ရရွိ​ေတာ့မည္​ ျဖစ္သလို အခြန္တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ နယ္​စပ္​မွ ကားတင္​သြင္​းမႈ ရပ္​ဆိုင္​းသြားမည္​ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၄ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့က်

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၄ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အေျခအေနတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တစ္ႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၄ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၉ ဒသမ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တုိးႏႈန္းမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ သိသာစြာ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းအေပၚ အေျခခံ တြက္ခ်က္ထားေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္ က်ဆင္းကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတုိ႔၏ ႏွစ္အလုိက္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (Year on Year Inflation) မွာ ၃ ဒသမ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၉ ဒသမ ၀၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၈ ဒသမ ၀၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၅ ဒသမ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ ႏွစ္အလုိက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၇ ဒသမ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတြင္ ၁ ဒသမ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းဆုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ တင္ျပႏုိင္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕သည္ အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြႏွင့္ စားသုံးမႈ စစ္တမ္းကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နမူနာအိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၂၆၆၉ စုကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကုိ အေျခခံ၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ တြက္ခ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအေပၚ အေျခခံ၍ အေျခခံႏွစ္ (Base Year) ကို ေျပာင္းလဲ တြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ရန္ ဘ႑ာေရး၊ ေငြေၾကး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယ ကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္) တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ပထမ ကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ) ကာလတြင္ တုိးတက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒုတိယ ကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္) တြင္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ဘ႑ာေရး မူ၀ါဒ၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္အရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းတြင္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္မကုန္မီ ညာေမာင္းကား တင္သြင္းလိုသူ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္အိုေဟာင္းစလစ္ တစ္ေန႔တည္း က်ပ္သိန္း ၂၀ ေက်ာ္ ခုန္တက္ၿပီး စလစ္တစ္ေစာင္ က်ပ္ ၁၄၅ သိန္း၀န္းက်င္အထိ ရွိလာ

ႏွစ္မကုန္မီ ညာေမာင္းကား တင္သြင္းလိုသူ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္အိုေဟာင္းစလစ္ တစ္ေန႔တည္း က်ပ္သိန္း ၂၀ ေက်ာ္ ခုန္တက္ၿပီး စလစ္တစ္ေစာင္ က်ပ္ ၁၄၅ သိန္း၀န္းက်င္အထိ ရွိလာေၾကာင္း ကားတင္သြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“စလစ္ေစ်းက ၂၀၁၈ မူ၀ါဒ ထြက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ကုိ တက္ေနတာ။ ႏွစ္မကုန္မီ ညာေမာင္းကားေတြ တတ္ႏုိင္သေလာက္သြင္းဖုိ႔ လုပ္ေနၾကေတာ့ ေစ်းက ဆက္တုိက္ တက္လာတာပါ။ စလစ္ေစ်းသာ ျမင့္ေနတာပါ၊ ၀ယ္ဖုိ႔လည္း မလြယ္ဘူး၊ ကားရွားေနတယ္” ဟု ျပည္ပမွ ကားတင္သြင္းေရာင္းခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ လဆန္းပုိင္းက ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္း စလစ္တစ္ေစာင္ က်ပ္သိန္း ၁၁၀ ၀န္းက်င္သာ ရွိရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကားတင္သြင္းမႈမူ၀ါဒ မထြက္ရွိမီ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၂၃ သိန္း၀န္းက်င္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မူ၀ါဒထြက္ရွိသည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၂ သိန္း၀န္းက်င္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၄၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စလစ္ရွားပါးမႈႏွင့္အတူ ၀ယ္လုိအား မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၅ သိန္း၀န္းက်င္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားကုိသာ တင္သြင္းရေတာ့မည္ျဖစ္ရာႏွစ္ မကုန္ဆံုးမီ ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ညာေမာင္းကားမ်ား တင္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းစလစ္ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အစုိးရလက္ထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စလစ္ေစ်း က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ၀န္းက်င္အထိ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ရာ ယခု အဆုိပါေစ်းႏႈန္းကုိ ေက်ာ္ျဖတ္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္သည္။

“၂၀၁၈ မွာ ဘယ္ေမာင္းပဲ သြင္းရမယ္လုိ႔ သတင္း အတည္ျဖစ္ကတည္းက ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္း စလစ္ေစ်းက ပ်မ္းမွ် တစ္ရက္ကုိ က်ပ္ ၁၀ သိန္းႏႈန္းေလာက္ တက္လာတယ္။ ဒါေတာင္ ေပါက္ေစ်းေပးမယ္ ဆုိတာေတာင္ စလစ္လုိခ်င္တုိင္း မရဘူး။ ေနာက္ႏွစ္ မူ၀ါဒေၾကာင့္ စလစ္၀ယ္လုိအားကလည္း ေလ်ာ့သြားစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဒီအေျခအေနအတုိင္းသာဆုိ ပါစင္နယ္ဖရီးပါမစ္ေတြ မခ်ေပးခင္ ၂၀၁၂ တုန္းက ၁၅၀ ၀န္းက်င္အထိ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ စလစ္ေစ်းကုိေတာင္ ေက်ာ္တက္သြားေတာ့မယ္။ စံခ်ိန္တင္ စလစ္ေစ်း တစ္ခုကုိ မ်ားမၾကာမီမွာ ၾကားရေတာ့မယ္။ ကားေစ်းေတြလည္း အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ တက္သြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု KL Seven ကားအေရာင္းစင္တာပုိင္ရွင္ ဦးၾကည္သာဟန္က ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။