<

စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသား စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲမည္

စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္

စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ႏွင့္ အာဆီယံႏွင့္ တစ္ေျပးညီ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳ အေလ့အထမ်ားကို ေလ့လာၿပီး အမ်ဳိးသား စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ အားလံုးတြင္ စားသံုးသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေအာင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္ကုန္လံုျခံဳ စိတ္ခ်ရမႈလုပ္ငန္း၊ အေရးယူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္လုပ္ငန္း၊ စားသံုးသူ ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိက အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ စားသံုးသူကာကြယ္ေပးေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီအပါအ၀င္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေလ့အထမ်ားကို ေလ့လာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View ဟိုတယ္တြင္ အမ်ိဳးသား စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ EUGIZ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းကာ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းေတြကို INGO ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာေတြ သင္တန္းေတြ ေထာက္ပံ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားစားသံုးသူ ကာကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲဖို႔ လိုအပ္လာတဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေရးဆြဲဖို႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စားသံုးသူေရးရာဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားစားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တြင္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေပးခဲ့သည့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မွလည္း အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရလဒ္မ်ားက စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက စားသံုးသူအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးေရးကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ စားသံုးသူ အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ စားသံုးသူ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားေရးဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ၄၇ ဌာနဖြင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စားသံုးသူ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားမွာလည္း ယမန္ႏွစ္ကထက္ ပိုမ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။

September 5, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.