<

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသက့ဲသို႔ ထိေရာက္မႈမရွိဘဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားၿပီး လူမႈေရး မညီမွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစဟုဆို

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းတစ္ခု၏ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္ ေျမေနရာ ရွင္းလင္းထားမႈမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေဇာ္မိုးဦး)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသက့ဲသို႔ ထိေရာက္မႈမရွိဘဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားၿပီး ေရရွည္မတည္တ့ံသည့္ လူမႈေရးအရ မညီမွ်မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က က်င္းပ သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္  ဦးရဲျမင့္ေဆြက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာ၊ လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လိုက္နာရန္ ျဖစ္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း လိုက္နာခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္ ပ်က္ကြက္ေနေသာ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္၊ ခြင့္ျပဳလ်ာထားခ်က္အတိုင္း ျပည့္မီေအာင္ မစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရယူထားျခင္းမရွိေသာ ေျမယာမ်ားကို ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတို႔မွ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို တင္သြင္းရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရက ျပည္တြင္းစားသံုးမႈဖူလံုေရး အစီအမံအရ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ခ့ဲၿပီး တနသၤာရီတိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆီအိုးႀကီးျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကြက္မ်ားကို ခ်ထားေပးခ့ဲေၾကာင္း၊ ထိုသို ့ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္ ခ်ေပးလိုက္သည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ ႀကီးမားလွသည့္ အမွားႀကီးႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရၿပီး ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ လ်ာထားသည့္ ေျမမ်ားမွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ အဆိုပါဧရိယာမွ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေက်းရြာမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားအတြင္း တည္ရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ျပန္လည္လာေရာက္ ေနထိုင္လိုသည့္ ေနရာမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ အလြန္တစ္ရာ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး စီးပြားေရးအရ အရင္းအႏွီး အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမ်ား ရေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ားကို မွားယြင္းတြက္ခ်က္ ခ့ဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသက့ဲသို႔ ထိေရာက္မႈမရွိဘဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ားေစၿပီး လူမႈေရးအရ မညီမွ်မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ဦးရဲျမင့္ေဆြက အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

တနသာၤရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ခ်ထားေပးခ့ဲသည့္ ေျမဧရိယာ ဧက ၁ ဒသမ ၈ သန္းရွိၿပီး ၎အနက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ဧက ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္သာ စိုက္ပ်ဳိးၿပီးစီးခ့ဲေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနအရ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ၿပီး စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္ဟု အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

 

September 3, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.