<

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူငယ္ ခုနစ္သန္းေက်ာ္ ေဆးရြက္ႀကီး ေန႔စဥ္ သုံးစြဲေနၾကၿပီး ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ေရာဂါျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ငါးေသာင္းေက်ာ္ ေသဆုံးေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ကြမ္းယာဆိုင္ တစ္ဆိုင္အားေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသက္၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူငယ္ ခုနစ္သန္းေက်ာ္သည္ ေဆးရြက္ႀကီးကုိ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း သုံးစြဲေနၾကၿပီး ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ေရာဂါျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း လူဦးေရ ငါးေသာင္းေက်ာ္ ေသဆုံးေနရေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ “ကြမ္းယာႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ မီဒီယာမွတဆင့္ လူထုလႈံ႔ေဆာ္လႈပ္ရွားပြဲ”မွ သိရသည္။

ယင္းေသဆုံးမႈတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ေသဆုံးမႈမ်ားထဲတြင္ ၁၃ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ ေဆးရြက္ႀကီး သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးၾကရၿပီး ယင္းကိန္းဂဏန္းသည္ အျခား၀င္ေငြနည္းပါးေသာ ႏုိင္ငံ၏ ေသႏႈန္းထက္ ပုိမုိေသာပမာဏ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီး ေသာက္သုံးမႈေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လုပ္ေနေပမယ့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ထင္သေလာက္ ျဖစ္မလာေသးဘူး။ လူငယ္ေတြက ဒါေတြကုိ စမ္းသပ္ရင္းနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း စြဲလာၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ အသက္ ၁၅ ႏွင့္အထက္ လူငယ္ ခုနစ္သန္းေက်ာ္ေလာက္က ေဆးရြက္ႀကီးကုိ ေန႔စဥ္သုံးစြဲေနၿပီးေတာ့ အဲဒီေဆးရြက္ႀကီးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ေရာဂါနဲ႔ပဲ ႏွစ္စဥ္ ငါးေသာင္းေက်ာ္ ေသဆုံးေနတယ္”ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေဆးလိပ္ေဆးရြက္ႀကီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းမ်ား သုံးစြဲမႈမွာ ထင္သေလာက္ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းလာျခင္းမရွိဘဲ လူငယ္မ်ားအတြင္း ပုိမုိသုံးစြဲသည့္ အေနအထားမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား အသက္၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အမ်ဳိးသား ၄၃ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၈ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ ေဆးရြက္ႀကီး သုံးစြဲသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား ၆၂ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၂၄ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေဆးရြက္ႀကီးပစၥည္းမ်ား သုံးစြဲျခင္း၊ ကြမ္းယာစားျခင္း ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ အသက္ငယ္ရြယ္သူ လူငယ္မ်ား အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ၾကားရွိသူမ်ား ေယာက်္ားေလး ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ မိန္းကေလး ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးၿပီး ေယာက်္ားေလး ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ မိန္းကေလး ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ ကြမ္းယာစားေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူေပါင္း ၂၄၆ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲျခင္း ကြယ္းယာစားျခင္း ျပဳလုပ္သူေပါင္း သန္း ၂၉၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးရြက္ႀကီး သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း လူသားေပါင္း ခုနစ္သန္းေက်ာ္ ေသဆုံးေနၿပီး ေဆးရြက္ႀကီး သုံးစြဲျခင္း ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးပစၥည္းမ်ား ေသာက္သုံးျခင္းေၾကာင့္ လူသားေပါင္း ေျခာက္သန္းေက်ာ္ တုိက္႐ုိက္ ဆက္ႏြယ္ ေသၾကရၿပီး က်န္တစ္သန္းခန္႔သည္ တုိက္႐ုိက္ မဟုတ္ေသာ ေဆးရြက္ႀကီး သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ေသၾကရာ ေဆးလိပ္ ေသာက္သုံးသူမ်ား၏ လူဦးေရ ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ စီးကရက္ အျမဲေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးၾကရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးရြက္ႀကီး သုံးစြဲမႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ မလုပ္ေဆာင္ပါက ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရာက္တြင္ ေသဆုံးသူဦးေရမွာ ၈ ဒသမ ၃သန္းအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးဦးေရ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ေက်ာ္သည္ ၀င္ေငြ နည္းပါး (သုိ႔မဟုတ္) အသင့္အတင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းသုံးစြဲမႈႏွင့္ ကြမ္းယာစားသုံးျခင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း အဓိကဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

October 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.