<

ပုပၸားတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုံညီစြာတက္ေရာက္ၾကရန္ UPDJC ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕က တုိက္တြန္း

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပုပၸားေတာင္ေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုံညီစြာတက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕က ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္၍ တုိက္တြန္းသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပ၍ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား အုတ္ျမစ္ခ်မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ဆက္လက္က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အစုအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း UPDJC ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕က ေၾကညာသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ေရွး႐ႈ၍ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ aဆြးေႏြးၾကပါရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ဆက္လက္ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ UPDJC ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕က ႀကိဳဆုိေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

October 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.