<

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ႏွစ္ ၃၀ ဂရန္ျဖင့္ ငွားရမ္းထားသည့္ သစ္ေတာစုိက္ခင္းမ်ားအား ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ အထက္ ေအာင္ျမင္စြာ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ျပန္သိမ္းမည္ဟုဆုိ

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀း (ပထမေန႔) က်င္းပစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ႏွစ္ ၃၀ ဂရန္ျဖင့္ ငွားရမ္းထားသည့္ သစ္ေတာစုိက္ခင္းမ်ားအား ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ အထက္ ေအာင္ျမင္စြာ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ျပန္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀း (ပထမေန႔) တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ရွိန္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သစ္ေတာေျမမ်ားကုိ ႏွစ္ ၃၀ ေျမငွားဂရန္စနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ေျမငွားဂရန္ရရွိသူမ်ားက စာခ်ဳပ္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ထားမႈမရွိဘဲ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကုိ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ပါေျမကုိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိသိလုိသည့္  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၆ ၾသဂုတ္မွ စၿပီးေတာ့ စုိက္ၿပီးတည္ေထာင္လုိသူ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အမွန္တကယ္စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေအာင္ျမင္ေသာ စုိက္ခင္းမ်ားျဖစ္ေစေရး စတဲ့အခ်က္မ်ားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ဆဲ စုိက္ခင္းဧကနဲ႔ ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ စုိက္ခင္းဧကအတုိင္း လုပ္ငန္းအာမခံေငြကုိ စီးပြားေရးဘဏ္မွာ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ေငြေပးသြင္းေစၿပီး စုိက္ပ်ဳိးခြင့္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ စုိက္ခင္းေအာင္ျမင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ အထက္မရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊       စုိက္ပ်ဳိးျခင္းမျပဳရင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးရန္ ခြင့္ျပဳၿပီးေသာေျမႏွင့္ လုပ္ငန္းအာမခံေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္း ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ အသိေပးေၾကညာထားရွိၿပီး ျဖစ္တယ္။ ပုဂၢလိက စုိက္ခင္းတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳျခင္းနဲ႔ ကုန္သြယ္ခြန္တုိ႔ကုိ ေအာင္ျမင္ေသာ စုိက္ခင္းမ်ားျဖစ္မွသာ ေျမငွားခေပးသြင္းေစၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ သိမ္းဆည္းစုိက္ခင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ ၿငိစြန္းေနတယ္။ မေအာင္ျမင္ဘူးဆုိရင္ ဆက္လက္သိမ္းဆည္းသြားဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြင္း ပုဂၢလိက သစ္ေတာစုိက္ခင္း တည္ေထာင္ရန္ ႏွစ္ ၃၀ ေျမငွားစနစ္ျဖင့္ စုိက္ခင္းဧက ၂၅၇၄၄ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ စုိက္ခင္းဧက ၂၁၉၄၅ ဧကကုိ ဌာနမွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ တုိက္ႀကီး၊ လွည္းကူး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမ်ားမွာ ပုဂၢလိက သစ္ေတာစုိက္ခင္းမ်ားကုိ ႏွစ္ ၃၀ ေျမငွားစနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ရမွာ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အထိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သူေပါင္း ၁၀၆ ဦး ရွိပါတယ္။ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တဲ့ စုိက္ခင္းဧက ၂၅၇၇၄ ဧက ျဖစ္ၿပီးေတာ့ စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္လုိ႔ စုိက္ခင္းဧကေပါင္း ၂၁၉၄၅ ဧကကုိ ဌာနမွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မွာ စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈအျဖစ္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ ပုဂၢလိကသစ္မာ စုိက္ခင္းလုပ္ငန္းရွင္ ၄၉ ဦး၏ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၇၄၂၆ ဧကအနက္က ၅၂၄၉ ဧကကုိ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးဟံထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

August 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.