<

ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ခ်မွတ္အေရးယူႏိုင္မည့္ တံတားႀကီးမ်ား ဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ခ်မွတ္အေရးယူႏိုင္မည့္ တံတားႀကီးမ်ား ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုလံုးအား တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အပိုဒ္(၂)၊ အပိုဒ္ခြဲ (တ) တြင္ တံတားႀကီးနယ္နိမိတ္ဆိုသည္မွာ တံတားႀကီး အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အမ်ားျပည္သူ သိသာျမင္သာသည့္ေနရာတြင္ ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား တစ္ခုခု စိုက္ထူ၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္းနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ေရနယ္နိမိတ္ အပိုင္းအျခားတို႔ကိုဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အပိုဒ္(၆)၊ အပိုဒ္ခြဲ(င)တြင္ တံတားႀကီးနယ္နိမိတ္ကို အမ်ားျပည္သူ သိသာျမင္သာေသာေနရာတြင္ အမွတ္အသား တစ္ခုခုျဖင့္ အခိုင္အမာ စိုက္ထူျခင္းဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားမွအပျဖစ္သည့္ တံတားႀကီး၏ အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းေလ်ာ့နည္း၍ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အရည္အေသြး စစ္ေဆးရာတြင္ သိလ်က္ႏွင့္ တမင္ထိမ္ခ်န္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ တံတားႀကီးမ်ား ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တံတားႀကီးမ်ား ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၇) တားျမစ္ခ်က္မ်ား အခန္းပုဒ္မ (၁၀) တြင္ တံတားႀကီးမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ တံတားႀကီးမ်ားေပၚတြင္ မည္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စက္ယႏၲရား၊ ရထား သို႔မဟုတ္ အေႏွးယာဥ္မွ် ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ရပ္နားျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳရ။ ပုဒ္မ-၁၁ (က) တံတားႀကီးအဂၤါရပ္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တမင္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ တံတားေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈကို ထိခိုက္ေစမည့္ အျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။ (ခ) သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားမွအပ ျဖစ္သည့္ တံတားႀကီး၏ အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း ေလ်ာ့နည္း၍ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးရာတြင္ သိလ်က္ႏွင့္ တမင္ထိမ္ခ်န္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ထားခ်က္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္အခန္း ပုဒ္မ ၁၄ (က) ပုဒ္မ-၁၁၊ ပုဒ္မခြဲ (က၊ ခ) ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ တံတားႀကီးဆိုင္ရာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုး၏ ႏွစ္ဆကို ေပးေလ်ာ္ေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ-၁၁ ပုဒ္မခြဲ (ဂ၊ ဃ၊ ဇ၊ စ်၊ ဌ) တို႔ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆံုးက်ပ္ငါးသိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၅၀ အထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ တံတားႀကီးဆိုင္ရာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ တန္ဖိုး၏ႏွစ္ဆကို ေပးေလ်ာ္ေစရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

တံတားႀကီးမ်ား ဥပေဒၾကမ္းျပ႒ာန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ တံတားႀကီးအသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တံတားႀကီး ၾကံ့ခိုင္မႈကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ရထား စသည္တို႔၏ တံတားေပၚ အသံုးျပဳမႈအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ တံတားအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံျခင္းတို႔ကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၃ ၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအခန္းတြင္ တံတားႀကီး အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တံတားႀကီးၾကံ့ခိုင္မႈကို စစ္ေဆးျခင္း၊ တည္ေဆာက္ၿပီး တံတားမ်ားျပဳျပင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔အတြက္ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

September 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.