<

ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနဆဲကာလတြင္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အင္အားတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳၾကရန္ JMC-U ဥကၠ႒ တိုက္တြန္း

အစုိးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနဆဲကာလတြင္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အင္အားတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က JMC-U ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ထုိသုိ႔တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိအေနအထားမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကုိၾကည့္ရင္ အင္အားတည္ေဆာက္တာေတြ၊ နယ္ေျမတည္ေဆာက္တာေတြ ဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့မွ ျဖစ္ပြားေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကုိ ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အင္အားတည္ေဆာက္တာေတြ၊ နယ္ေျမတည္ေဆာက္တာေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ သံသယကုိလည္း ပုိၿပီးေတာ့ ႀကီးထြားေစပါတယ္။ အခုလုိ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ကာလမွာ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားဖို႔အတြက္ နယ္ေျမတည္ေဆာက္တာေတြ၊ အင္အားတည္ေဆာက္တာေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သတိေပး ပန္ၾကားလုိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါကလည္း အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ အေလးအနက္ထား ေရွာင္ရွားၾကရန္ကုိလည္း JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

JMC အေနျဖင့္ ၎၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္းသာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက JMC ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာၿပီး မလုိအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ပုိမုိႀကီးထြားလာႏုိင္သည္ကုိလည္း သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၎က မွာၾကားခဲ့သည္။

ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရပ္စဲေရးအတြက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ NCA တြင္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုိက္နာရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရမည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး JMC တြင္လည္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ခုိင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ လုိအပ္ေသာအေၾကာင္း အခ်က္မ်ားကုိ JMC ၏ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ကာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ယခင္သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းတုိင္းရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕၀င္တုိင္းက သိရွိၿပီးေတာ့မွ ဒါေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တိတိက်က် လုိက္နာမွသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးကုိ ပုိမုိခုိင္မာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ရန္မူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေစာ္ကားမူျခင္းကုိ ျဖစ္ေစသည့္ တုိက္႐ုိက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ုိက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ၾကရန္ NCA စာခ်ဳပ္ အခန္း (၃) အပုိဒ္ (၅) (ခ) တြင္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း သိရွိလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

September 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.