w ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ပဲမ်ားအား သတ္မွတ္ေစ်းတစ္ခုျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ေရး က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀ မçတည္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး လတ္တေလာ ေရာင္းခ်လုိသူမ်ား မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္ငါးသိန္း၊ ပဲစင္းငံုအနီတစ္တန္ က်ပ္ေလးသိန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ - Eleven Media Group <

ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ပဲမ်ားအား သတ္မွတ္ေစ်းတစ္ခုျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ေရး က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀ မçတည္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး လတ္တေလာ ေရာင္းခ်လုိသူမ်ား မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္ငါးသိန္း၊ ပဲစင္းငံုအနီတစ္တန္ က်ပ္ေလးသိန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္ရွိ ပဲပြဲ႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ႐ႈိင္းလင္းေအာင္)

ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ပဲမ်ားအား သတ္မွတ္ေစ်းတစ္ခုျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀ မတည္ႏုိင္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး လတ္တေလာ ေရာင္းခ်လုိသူမ်ားရွိပါက မတ္ပဲ FAQ (2017 Crop) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္း၊ ပဲစင္းငံုအနီ (2017 Crop) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ေလးသိန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၉ ႏွင့္ ၃၀ ရက္တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတုိ႔၏ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းအရ သိရသည္။

ပဲေစ်းကြက္မပ်က္ျပားေစရန္ႏွင့္ အိႏၵိယမဟုတ္သည့္ အျခားေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ေစ်းတစ္ခုသတ္မွတ္၍ ၀ယ္ယူႏုိင္ေရးအတြက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀ မတည္၍ ပုဂၢလိကပုိင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အပုိင္းမွ တစ္၀က္စီ တင္ျပေတာင္းခံရန္ႏွင့္ စုေဆာင္း၀ယ္ယူရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဘက္မွ က်ပ္ ၅၀ ဘီလ်ံအား ဆံုး႐ႈံးမႈရွိပါက အသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ စုိက္ေလ်ာ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ခံ၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနထံ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပေတာင္းခံမည္ျဖစ္သည္။ အသင္း၀င္မ်ားဦး ေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ အေထြေထြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအမ်ားပုိင္ လီမိတက္ (MAGDPL) ႏွင့္ ပဲမ်ဳိး စံုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ က်ပ္ဘီလ်ံ ၅၀ ထည့္၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ထည့္၀င္လုိသည့္အသင္း၀င္မ်ား အဆုိျပဳႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္အစည္းအေ၀းတြင္ ပဲေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေစေရးအတြက္ ထည့္၀င္ထားသူမ်ားထဲမွ သင့္ေတာ္ကြၽမ္းက်င္သည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းရန္၊ မတ္ပဲ FAQ (2017 Crop) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္း၊ ပဲစင္းငံုအနီ (2017 Crop) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ေလးသိန္းျဖင့္ ေရာင္းလုိသူမ်ားရွိပါက ၀ယ္ယူေပးရန္ (ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပည္ပသုိ႔ အသင့္တင္ပုိ႔ႏုိင္သည့္ အရည္အေသြးရွိရမည္)၊ ၀ယ္ယူၿပီးသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက်ေရႊ႕ေျပာင္း သုိေလွာင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအား တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အ႐ႈံးအျမတ္မ်ားကုိ စာရင္းပိတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ MAGDPL မွ အခြန္ေဆာင္ၿပီးက်န္သည့္ အ႐ႈံးအျမတ္အား မတည္ေငြထည့္ ၀င္ထားသူမ်ားအား ထည့္၀င္ထားသည္ ေငြပမာဏအလုိက္ အခ်ဳိးက်ခဲြေ၀ရန္တုိ႔ကုိလည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

“ပဲေစ်းေတြ အလြန္အကြၽံမက်ေအာင္ အခုလုိ မတည္ၿပီး၀ယ္ယူေပးမယ္ဆုိတာကုိ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မတ္ပဲတစ္တန္ငါးသိန္း၊ ပဲစင္းငံုတစ္တန္ ေလးသိန္းဆုိတာကေတာ့ ကုန္သည္အတြက္ သိပ္အဆင္မေျပပါဘူး၊ တစ္တန္ကုိ ေလးငါးေျခာက္သိန္း႐ႈံးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ပဲကုန္သည္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အိႏၵိယ၏ ပဲတင္သြင္းခြင့္ကန္႔ သတ္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းရန္အတြက္ ဦးစားေပးေတာင္းဆုိမည့္ အခ်က္မ်ားကုိလည္း ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယအစုိးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ ပဲသံုးမ်ဳိးအား ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္ျခင္းအား ဖယ္ရွားေပးေရး ပထမဦးေပးအျဖစ္ ေတာင္းဆုိေပးရန္၊ ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္း၊ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ သံုးသိန္း Fixed Quota သတ္မွတ္ထားျခင္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေနာက္ထပ္ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္း၊ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းထပ္တုိး တင္သြင္းခြင့္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္ ေတာင္းဆုိေပးရန္ တင္ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ အိႏၵိယ၏ အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း (MSP) ျဖစ္သာ ပဲစင္းငံုတစ္  Quintal လွ်င္ ၅၂၅၀ ႐ူပီး၊ မတ္ပဲ တစ္ Quintal လွ်င္ ၅၀၀၀ ႐ူပီးျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ဟု ကမ္းလွမ္းပါက ၀ယ္ယူလိုသည့္ တန္ခ်ိန္အား ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း  ေရာင္းခ်လုိသည့္ အသင္း၀င္မ်ားစာရင္းျပဳစု၍ အသင္းမွ ဦးေဆာင္ညႇိႏႈိင္းရန္အခ်က္ကုိ တတိယဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ကာ အိႏၵိယအစုိးရမွ ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ မဖယ္ရွားေပးႏုိင္ဘဲ MoU သာထုိးမည္ဆုိပါက ႏွစ္ဖက္စလုံးသေဘာတူသည့္ မွ်တၿပီး လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ညႇိႏႈိင္းၿပီးမွ MoU ေရးထုိးရန္ အခ်က္ကုိ စတုတၳဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

August 30, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.