<

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အရ ေရးသားမႈမ်ားကို တရားစြဲဆိုမႈ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈအဖြဲဲ႕အသံ (Athan) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အရ ေရးသားမႈမ်ားအား တရားစြဲဆိုမႈ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕အသံ (Athan) ၏ ‘ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ အစီရင္ခံစာ’ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ဥပေဒျပင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တရားစြဲခံရတဲ့ အမႈ ၄၈ မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ဆန္းစစ္ထားတာပါ။ အဲဒီအထဲမွာဆို အစီ ရင္ခံစာထဲမွာ ပါတဲ့အတိုင္း ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ဟာ လံုး၀ တရားမဆိုသင့္ဟာေတြလို႔ ေျပာ လို႔ရတယ္။ အဲဒါေတြက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အရ ေရးသားတာေတြလို႔ပဲ ေျပာလို႔ရပါတယ္” ဟု အသံအဖြဲ႕မွ ကိုေဆာင္းခက The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲမႈ ၄၈ မႈကို က႑မ်ားခြဲ၍ ေလ့လာရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အရ ေရးသားမႈမ်ားကို တရားစြဲဆိုမႈ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆိုက္ဘာရာဇ၀တ္ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ရမည့္ အျပဳအမူမ်ား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခား (မသိရ) ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ၿပီး တရားစြဲဆိုျခင္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ထင္ရွားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အျဖစ္ ယင္းဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ၏ ျပစ္မႈေျမာက္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ယင္းပုဒ္မပါ ျပစ္မႈ၏ ျပစ္ဒဏ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ၾကားလူက တရားစြဲဆိုမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္း စသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္သံုးရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒသက္တမ္း ငါးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈေပါင္း ၁၅၀ ရွိလာၿပီး ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တရားစြဲဆိုမႈ ၁၁ မႈရွိကာ လက္ရိွအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဥပေဒ မျပင္ဆင္ခင္ကာလ၌ အမႈ ၉၁ မႈႏွင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီး ေနာက္တြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၄၈ မႈ ရွိခဲ့သည္။

ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္မႈမ်ားမွာ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းကို ေ၀ဖန္ျခင္းမွာ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အစီရင္ခံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ ၆၈ (က)၊ ပုဒ္မ ၇၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇၈ တို႔ကို အၿပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၇၅ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇၆ တို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ဆိုက္ဘာဥပေဒ ေပၚေပါက္လာရန္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔အေပၚ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ‘ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ’ အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တရားစြဲဆိုမႈ ၄၈ မႈ၏ အေျခအေနမ်ားအား ေလ့လာ၍ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို အၾကံျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ဖ်က္သိမ္းေရးဘက္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ အျခားစိတ္၀င္စားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ေပးပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေဆာင္းခထံမွ သိရသည္။

 

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.