<

ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ သူနာျပဳ ဒီပလိုမာ သံုးႏွစ္သင္တန္း ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္မရခင္အထိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအား ရပ္ဆုိင္းထားမည္ဟု ဆို

ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ သူနာျပဳဒီပလိုမာ သံုးႏွစ္သင္တန္း ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ အျမင့္ဆံုးေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (EC) အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္မရရွိခင္ အခ်ိန္အထိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္သူနာျပဳ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး႐ံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သာထြန္းေက်ာ္က ေလ်ာ္ေၾကး သိန္း ၁၀၀ ေျပာင္းလဲျခင္းကိစၥအား ၎တို႔မွ ဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပါ၍ ၀န္ႀကီးဌာန၏ အျမင့္ဆံုးေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ (EC) အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးမည့္ကိစၥအား ရက္အနီးဆံုး EC အစည္းအေ၀း တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး ရလဒ္အား သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရလဒ္ မေရာက္ရွိခင္အထိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္းသား/သူမ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္ ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရ သင္တန္းသား/သူတို႔အား မူလေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရွစ္သိန္းက်ပ္ တိတိျဖင့္သာ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္တြင္ တရား၀င္ ေၾကညာၿပီးမွသာ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္အား တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ ညပိုင္းက သူနာျပဳ ဒီပလိုမာ သံုးႏွစ္သင္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ ရရွိၿပီးသူမ်ား ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ သံုးႏွစ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရွိပါက ေလ်ာ္ေၾကး သိန္း ၁၀၀ ေပးေဆာင္ရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ညႊန္ၾကားစာတြင္ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား အားလံုးမွစၿပီး သူနာျပဳ သားဖြားဒီပလိုမာ သံုးႏွစ္သင္တန္းကို ၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိပါက သူနာျပဳသားဖြားဒီပလိုမာ သံုးႏွစ္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ရွစ္သိန္းတိတိႏွင့္ ဒီပလိုမာ ေအာင္လက္မွတ္ရရွိၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ သံုးႏွစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ တိတိ ေပးေလ်ာ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ညႊန္ၾကားစာအရ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆိုေသာ ပမာဏသည္ သူနာျပဳ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ အလြန္အမင္း မ်ားျပားလွေၾကာင္း၊ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေနျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအေပၚ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ သိန္း ၁၀၀ ေပးေဆာင္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈကို အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းညႊန္ၾကားစာသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွသာ ရန္ကုန္သူနာျပဳ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းသည္ ႐ံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ မဟုတ္ဘဲ အကြက္က်က် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္တြင္ သူနာျပဳသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားသည္ သင္တန္း ၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ေရာက္ရမည္။ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ လိုအပ္သာ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပါမည္ဟု ၀န္ခံကတိလက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္။ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေလ်ာ္ရမည္ဟု ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္သည္ သိရသည္။

လက္ရွိ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ႏွစ္ခု၊ သူနာျပဳ၊ သားဖြားႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေက်ာင္း ၅၀ တို႔မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ားကို ေမြးထုတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ သူနာျပဳ ၃၅၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ သားဖြားဆရာမ ၃၇၀၀၀ ေက်ာ္ ေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္၊ သင္တန္းေက်ာင္း အသီးသီးတြင္ သင္တန္းသား ၉၀၀၀ ေက်ာ္ သင္တန္း တက္ေရာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.