<

အစုိးရတစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာ သုံးသပ္ၿပီး ဂတိစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲကင္းစြာျဖင့္ ႏုိင္ငံတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအက်ဳိးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ စည္း႐ုံးေဟာေျပာ

အစုိးရတစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ဂတိစြဲ၊ ပုဂၢဳိလ္စြဲကင္းစြာျဖင့္ ႏုိင္ငံတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအက်ဳိးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးက ၎တုိ႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တုိ႔ကုိ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပစဥ္ ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳေသာပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ ေလ့လာရန္ လုိအပ္ၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အတိတ္ကာလ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ကာ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္က အေျပာႏွင့္မဟုတ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ ဆုိသည္ကုိ ျပည္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ သိရွိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဦးပုိက္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

“မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ စနစ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊ အစုိးရတစ္ဖြဲ႕နဲ႔ တစ္ဖြဲ႕အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာ သုံးသပ္ၿပီး ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟဆုိတဲ့ ဂတိစြဲ၊ ပုဂၢဳိလ္စြဲကင္းစြာျဖင့္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးနဲ႔ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသား အက်ဳိးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေကာင္းဆုံး သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိသာ မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါလုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္” ဟု ဦးပုိက္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးသယ္ပုိးႏုိင္မည့္သူ၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္သူမ်ားကုိသာ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ၿပီး ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းသုိ႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူမွန္ ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးႏုိင္မွသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျပည့္၀ႏုိင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ အျမဲတမ္း ဂုဏ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးပုိက္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီ၏ မွန္ကန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လည္း မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ အသစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္မည့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူက ယုံၾကည္လုိ႔ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာရွိတဲ့ အင္အားနဲ႔ ျပည္ပရဲ႕ ဗုိလ္က်စြက္ဖက္မႈကုိ ကာကြယ္ေနၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူေတြ နယ္ေျမလုလာမွာကုိ တားဆီးေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔စီးပြားဘ၀အတြက္ မတရားတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဘ၀ လုံျခံဳေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အျမစ္ျဖတ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနၾကပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ဆုိလွ်င္ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္မဆုိ လက္တဲြေဆာင္ရြက္သြားရန္ အသင့္ရွိေနၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိး သယ္ပုိး ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ ရန္သူမရွိ၊ မိတ္ေဆြသာရွိသည္ဆုိသည့္ စိတ္ဓာတ္ကုိ ကုိင္စြဲထားသည္ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအစုိးရ တာ၀န္ယူစဥ္က အုတ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္ခုိင္မာေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္လက္တုိးတက္ေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ပုိမိုျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးလာမည့္ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ားကုိလည္း စစ္မွန္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ အေျခခံအားမ်ားျဖင့္ တြန္းလွန္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ဦးပုိက္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈကုိ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ စတင္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့သည္။

September 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.