<

ေညာင္တုန္းျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီး သံုးထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ေဆာက္ရာတြင္ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈမရွိ၍ သုံးထပ္ေဆာင္အျဖစ္ ဆက္လက္ မလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး သံုးထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ လုပ္သားမ်ား သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ စစ္ေဆးရာတြင္ အေဆာက္အအံုမွာ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈ မရွိျခင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာဘဲ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အရည္အေသြးမျပည့္မီျခင္းေၾကာင့္ သံုးထပ္အေဆာက္အအုံအျဖစ္ ဆက္လက္ မေဆာက္လုပ္သင့္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားက တင္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ခုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ သံုးထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ အေဆာက္အအံုအသစ္အား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း အေဆာက္အအံုအတြင္းရွိ ကြန္ကရစ္ေထာက္တိုင္မ်ား တည္ေဆာက္ထားမႈမွာ ေနရာလြဲေနျခင္း၊ ေစာင္းေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ကြန္ကရစ္ေထာက္တိုင္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းရမည့္ သံေခ်ာင္းမ်ားအား ေအာက္ေျခကြန္ကရစ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စတင္ကာ ျပန္လည္ထူမတ္ရမည္ကို မလုပ္ေဆာင္ဘဲ မူလလုပ္ေဆာင္ထားသည့္ သံေခ်ာင္းမ်ားကိုျဖတ္ကာ ေနရာေရႊ႕၍ ေအာက္ခံကြန္ကရစ္ျပားေပၚတြင္ အေပါက္ငယ္မ်ားေဖာက္၍သာ ကြန္ကရစ္ေထာက္တိုင္မ်ားကို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ မူလေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တြဲဆက္ထားသည့္ သံေခ်ာင္းမ်ားကိုမူ လာေရာက္ စစ္ေဆးသည့္အဖြဲ႕မ်ား မေတြ႕ရွိေစရန္ ဘိလပ္ေျမမ်ားျဖင့္ ဖံုးထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျမညီထပ္ရွိ A13၊ A14၊ A15 ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ားအား သံေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းစီျဖတ္ကာ ေနရာေရႊ႕ခဲ့ၿပီး A8 ကြန္ကရစ္တိုင္ကိုမူ သံေခ်ာင္းမ်ား အားလံုးျဖတ္ေတာက္ကာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမထပ္တြင္မူ D14၊ E14 ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ားအား သံေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းျဖတ္ကာ ေနရာေရႊ႕ခဲ့ၿပီး G14 ကြန္ကရစ္တိုင္ကိုမူ သံေခ်ာင္းငါးေခ်ာင္းအထိ ျဖတ္ကာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ အသံုးျပဳသည့္ သံေခ်ာင္းမ်ားမွာလည္း သတ္မွတ္ သံေခ်ာင္းအရြယ္အစားထက္ ေသးခဲ့ၿပီး ပထမ ကြန္ကရစ္ေလာင္းစဥ္ကလည္း အက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ အေဆာက္အအံု ၾက့ံခိုင္မႈကို အဖြဲ႕ေပါင္းစံုမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာတြင္ ေဆး႐ုံတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္မွာ မူလရည္ရြည္ထားသည့္ သံုးထပ္အေဆာက္အအံုအျဖစ္ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ဘဲ ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၿဖိဳဖ်က္၍ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး တိုးခ်ဲ႕အေဆာက္အအံုအား ေတာ္၀င္ေအာင္ေျမကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြး ျပည့္မွီမႈ မရွိျခင္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ လုပ္ငန္းရယူထားသည့္ ကုမၸဏီအား မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္မည္ကိုမူ မသိရွိရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

September 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.