<

တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံရေသာ ကုမၸဏီသာမက လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ (PE/RSE) ကုိပါ ပူးတဲြ၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ Website တြင္ ေၾကညာမည္

တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံရေသာ ကုမၸဏီသာမက လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္  အင္ဂ်င္နီယာ (PE/RSE) ကုိပါ ပူးတဲြ၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ Website တြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဘီးလင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ကုိကုိဦး (ခ) ဦးအတြတ္ ေမးျမန္းေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစုိးရဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ တာ၀န္ခံ တင္ဒါေကာ္မတီမ်ား၏ ဖဲြ႕စည္းပုံ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္၊ တင္ဒါေအာင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဖဲြ႕စည္းပုံ၊ ေအာင္ျမင္သည့္ အေျခအေန၊ အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံရေသာ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းတုိ႔ကုိ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ ေဖာ္ျပေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကုိ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္  အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစုိးရေတြကုိ ေတာင္းခံလုိက္ပါမယ္။ သူတုိ႔ Black List သြင္းထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြ အမည္စာရင္းေပးပါ။ ေတာင္းခံလုိက္ပါမယ္။ ဒီအတုိင္းပါပဲ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကုိလည္း ေတာင္းခံလုိက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ Website မွာ ဒါေတြကေတာ့ အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းထားတယ္။ ဘယ္ႏွႏွစ္ သြင္းထားပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ဆုိင္းင့ံ လုပ္ထားတယ္ဆုိၿပီး ေၾကညာေပးပါ့မယ္။ ဒါကကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာပုိင္းဆုိင္ရာမွာ ဒီကုမၸဏီကုိ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းတဲ့ အခါမွာ သူက ဒီကုမၸဏီမွာထြက္ၿပီး တျခားကုမၸဏီ တစ္ခုမွာ သြားလုပ္ရင္ သူကလြတ္သလုိ ျဖစ္သြားတယ္ ဆုိတာကုိ ေထာက္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူကလက္မွတ္ထုိးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္မွတ္ထုိးရသူကုိလည္း တဲြၿပီးေၾကညာေပးပါမယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူမႈ အပိုင္းသည္ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္၍ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီသုိ႔လည္း အမည္စာရင္း ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ကုမၸဏီမ်ားအား အမည္ပ်က္စာရင္း ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒတြင္ အမည္ပ်က္စာရင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မပါ၀င္ေတာ့သည့္အတြက္ အမည္ပ်က္စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပီျပင္မႈမရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အရည္အေသြး မျပည့္၀ျခင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အေရးယူခံရျခင္းမ်ား ရွိပါက အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အလုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း အမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္း၍ အခ်ိန္ကာလ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရပ္စဲ၍ အမည္ပ်က္စာရင္း တင္သြင္းကာ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း၍ အေရးယူထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖဲြ႕မ်ားတြင္လည္း ေတာင္းခံရယူႏုိင္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

September 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.