<

အိမ္နီးခ်င္း ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ၀ယ္ယူႏုိင္ေရး အကူအညီ ေပးေစလိုေၾကာင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ျပဳလုပ္သည့္ ၀န္ႀကီးအဆင့္အစည္းအေ၀းတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တင္ျပ

ေဆး၀ါးမ်ား လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ေရႊျပည့္စံုေစ်းရွိ ေဆးဆုိင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-လြင္မ်ဳိးသူ)

အိမ္နီးခ်င္းေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ၀ယ္ယူႏုိင္ေရး နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေစလိုေၾကာင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ (၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဒသဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း၏ ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက လူတုိင္းလက္လွမ္းမီေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ရရွိေစေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑ျဖစ္သည့္ acess to essential medical products လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး စီမံခ်က္၌ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ခန္႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက အခမဲ့စနစ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထားေၾကာင္း၊ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် သိုေလွာင္၊ သိမ္းဆည္း ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် မွာယူႏုိင္ေရးႏွင့္ အေလအလြင့္ နည္းပါးေရးအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ အေျချပဳ Supply Change Management System တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ကမၻာ့က်န္းမာေရးမွ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ကူညီေပးရန္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ေရး နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ကူညီေပးေစလိုေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ား၊ ေဒသႏၲရ/မိခင္ကေလး၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန၊ ဌာနခြဲမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္ သုံးစြဲရမည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ေဆး႐ုံ၊ က်န္းမာေရးဌာန အဆင့္အလိုက္ အျဖစ္အမ်ားဆုံး ေရာဂါမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ကြၽမ္း က်င္သူမ်ား၊ ပါေမာကၡ ဆရာ၀န္ႀကီး မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ သန္းေပါင္း  ၈၈၁,၇၆၉ ဒသမ ၁၁၄၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၁၁၆,၅၅၇ ဒသမ  ၀၉၂ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ယင္းရန္ပုံေငြမ်ားမွ ေဆး၀ါးမ်ား၀ယ္ယူရန္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၉,၂၉၅ ဒသမ ၆၉၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၈,၈၂၂ ဒသမ ၉၃၀ ကိုလည္းေကာင္း သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ငွက္ဖ်ား၊ တီဘီ၊ HIV၊ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ၊ အနာႀကီးေရာဂါ စေသာ ေရာဂါကင္းေ၀းေရး စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ကမၻာ့ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၊ ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အျဖစ္နည္းေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားေသာ ေဆး၀ါးမ်ား၊ တုိင္းရင္းေဆး၀ါးကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား၊ လူနာတစ္ဦးခ်င္း၏ ေရာဂါအေပၚ မူတည္၍ အျခားထပ္မံ လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ အစားထိုး၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ကင္ဆာေရာဂါ အစရွိေသာ ေရာဂါမ်ား ကုသမႈအတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားကိုမူ အျပည့္အ၀ ေထာက္ပံ့မႈ မေပးႏိုင္ေသး၍ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၀င္ေငြနည္းေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆး၀ါးမ်ား ၀ယ္ယူေရးအတြက္ ပိုမိုသုံးစြဲလ်က္ရွိရာ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပိုမိုရရွိရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

September 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.