<

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဆးေပ့ါလိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆုိျပဳ အခြန္ႏႈန္းထားသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀၀ အထိ ျမင့္မားေနသည့္အတြက္ တစ္လိပ္လွ်င္ ျပား ၅၀ သာ သတ္မွတ္သင့္ဟု ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ တင္ျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုရွိ ကြမ္းယာဆုိင္တြင္ တင္ေရာင္းသည့္ ေဆးေပါ့လိပ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မ်ဳိးထက္ပိုင္)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဆးေပါ့လိပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆုိျပဳထားေသာ အခြန္ႏႈန္းထား သည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ရခုိင္ႏႈန္း ၃၀၀ အထိ ျမင့္မားေနသည့္အတြက္ တစ္ လိပ္လွ်င္ ျပား ၅၀ သာ သတ္မွတ္သင့္ ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီက အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္ စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ကို ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ရာ အထက္ပါအတုိင္း တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အပုိဒ္ ၁၁၊ အပုိဒ္ခဲြ (က)၊ အ ပုိဒ္ခဲြငယ္ (၃)၊ ဇယားအမွတ္စဥ္ ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆးေပါ့ လိပ္လုပ္ငန္းသည္ စက္ကိရိယာ အသုံးမျပဳသည့္ အိမ္တြင္းလက္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား မဆုံး႐ႈံးေစရန္ လိုအပ္ ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ုိးရာအေမြအႏွစ္ဆုိင္ရာ မိ႐ုိးဖလာ လုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္း၊ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ ယခုအဆုိျပဳထားသည့္ အခြန္ ႏႈန္းထားသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ရာ ခုိင္ႏႈန္း ၃၀၀ အထိ ျမင့္မားေနသည့္ အတြက္ အခြန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျခင္း ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တစ္လိပ္လွ်င္ ျပား ၅၀ ႏႈန္းဟု ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒတြင္  ေဆးေပ့ါလိပ္ တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္ ၂၅ ျပား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖဲြ႕ကုိယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဆးေပ့ါလိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ႏႈန္းထားကုိ တစ္က်ပ္အျဖစ္ အဆုိျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ စီးကရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အလိပ္ ၂၀ ပါတစ္ဘူး ေရာင္းေစ်းသည္ က်ပ္ ၅၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္  တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္ေလးက်ပ္ႏႈန္း၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူး ေရာင္းေစ်းသည္ က်ပ္ ၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္  ၇၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ကိုးက်ပ္၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်း သည္ ၇၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၉၀၀ အဆင့္ ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၃ က်ပ္ႏွင့္ အလိပ္ ၂၀ ပါတစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ ၉၀၁ က်ပ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၆ က်ပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းကုိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စီးကရက္အမ်ဳိးမ်ဳိး တြင္ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္း ေစ်းသည္ က်ပ္ ၆၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္  တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္ ေျခာက္က်ပ္ ႏႈန္း၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္း ေစ်းသည္ က်ပ္ ၆၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၈၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၄ က်ပ္၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္း ေစ်းသည္ ၈၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၀၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၉ က်ပ္ႏွင့္ အလိပ္ ၂၀ ပါတစ္ဘူးေရာင္းေစ်း သည္ ၁၀၀၁ က်ပ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္ လွ်င္ အခြန္ ၂၁ က်ပ္အျဖစ္ အဆုိ ျပဳထားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္ စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး ေမာင္ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္ စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမူၾကမ္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ထူး ျခားခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ရွိကာ ပထမအ ခ်က္မွာ အထူးကုန္စည္ခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ ယခင္က ၀င္ေငြ ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳေပးထားေသာ ၀င္ေငြပမာဏကုိ ေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.