<

ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ ဘက္စံုစီမံကိန္းအား အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ထပ္မံအတည္ျပဳထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ဟု ခံယူထားေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ ဘက္စံုစီမံကိန္းအား အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ထပ္မံအတည္ျပဳထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ဟု ခံယူထားေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေပၚ ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွစ္ခု၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ ဘက္စံုစီမံကိန္း၏ ခန္႔မွန္းေျခလုပ္ငန္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၂၇၁၂၀၅ သန္းမွ က်ပ္ ၃၀၄၃၂၁ သန္းသို႔ တိုးျမႇင့္ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၁၄၃၇၁ သန္း တင္ျပ ေတာင္းခံလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ထပ္မံအတည္ျပဳထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းက သေဘာတူ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ ခန္႔မွန္းေျခတန္ဖိုးကို က်ပ္ ၃၀၄၃၂၁ သန္းသို႔ တိုးျမႇင့္လ်ာထားခြင့္ျပဳရာတြင္ ေနာက္ဆံုးစီမံကိန္း၏ တန္ဖိုးက်ပ္ ၂၇၁၂၀၅ သန္းထက္ က်ပ္ ၃၃၁၁၆ သန္းတိုးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္အေနျဖင့္ က်ပ္ ၁၄၃၇၂ သန္းမွ ျပင္ပလုပ္ငန္းရွင္ကုမၸဏီမ်ားမွ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲ၍ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ တမံေျမဖို႔လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ ေရပိုလႊဲတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၆၆ ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရနစ္ ျမဳပ္ေက်းရြာမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဆည္ေရေသာက္စနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း (၁၆ ဒသမ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီး) ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်ပ္ ၁၈၇၄၄ သန္းမွလက္ရွိ ၁၆ ဒသမ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနသည့္ ဆည္ေရေသာက္စနစ္ကို ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

လက္ရွိတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး၏ ၉၃ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနၿပီး ၎တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွ စတင္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းစနစ္သို႔ ပုိ႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဆည္ေရေသာက္စနစ္အတြက္ အက်ဳိးျပဳဧရိယာသည္ ဧက ၅၀၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမစ္သာဘက္စံု ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္း၏ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးကို က်ပ္ ၃၀၄၃၂၁ သန္းသို႔ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳရန္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳရန္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံမႈ စတင္တင္ျပ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္းခံမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူအတည္ျပဳခ်က္ မပါရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျမစ္သာဘက္စံု ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္း၏ ခန္႔မွန္းေျခလုပ္ငန္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၃၀၄၃၂၁ သန္း တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳရန္၊ ထိုသို႔ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုသံုးစြဲခြင့္ရရွိမည့္ က်ပ္ ၃၃၁၁၆ သန္းအနက္ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားသို႔ ေပးေခ်ရန္ျဖစ္သည့္ က်ပ္ ၁၄၃၇၂ သန္းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳရန္၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ သံုးစြဲခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ေပါ့ေလ်ာ့စြာ ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားမႈေတြ႕ရွိပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းထားသည္။

September 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.