<

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အေနာက္ပိုင္း ေဒသမ်ား စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္သန္းေက်ာ္ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သေဘာတူ

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေနာက္ပိုင္းေဒသမ်ား စိုက္ပ်ဳိးစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၉၈၄ သန္း ေခ်းယူမႈအား စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူခဲ့သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ (ေတာင္ ပိုင္း) မင္းတပ္၊ကန္ပက္လက္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၉၈၅၀၀ ခန္႔ ႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူ ၄ ဒသမ ၃ သိန္းခန္႔ အား အက်ဳိးျပဳေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး သက္သာေသာေခ်းေငြေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းအား စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ  တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေခ်းေငြသည္ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြျဖစ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္ခအျဖစ္ တစ္ႏွစ္ကို ၀ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ကာလသည္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္ အပါအ၀င္ ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၂၈ -၂၀၂၉ ဘ႑ာႏွစ္မွစၿပီး ေျခာက္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ သိန္းျဖင့္ ႏွစ္ ၃၀ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ေခ်းေငြျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမွ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းကို လုပ္ငန္းအပိုင္း သုံးပိုင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IFAD) သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ေျမယာမဲ့လယ္သမားမ်ား၊ ဆင္းရဲၿပီး ၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ လယ္သမားမ်ား၏ မိသားစုမ်ား ၀င္ေငြတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေခ်းေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္ခကိုမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက  IFAD ေခ်းေငြ ရယူသည့္ႏိုင္ငံတိုင္းမွ ေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

IFAD ၏ ေခ်းေငြဆိုင္ရာစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္၍ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္းမွာ ၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၀န္ေဆာင္ခအျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္း ၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၀န္ေဆာင္ခအျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲထားသည့္ ပမာဏအေပၚ IFAD ကို ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီးပါက ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ စာခ်ဳပ္အသက္၀င္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေခ်းေငြစီး၀င္မႈလမ္းေၾကာင္း သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို စာရင္းခြဲျခားဖြင့္လွစ္ျခင္းစသည္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.