<

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း၏ အဆင့္အနိမ့္ဆံုးေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္လဆက္တုိက္ေရာက္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္မႈဒဏ္ေၾကာင့့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား စရိတ္စက၀န္ထုပ္၀န္ပုိးဖိစီးေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈကုန္ထုတ္စက္႐ုံလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index – ၀ယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း)တြင္ အဆင့္အနိမ့္ဆံုးေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္လဆက္တုိက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ စရိတ္စက ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးဖိစီးလာကာ အျပင္းထန္ဆံုးေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ခံစားေနရေၾကာင္း Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ  IHS Markit စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ၅၃ ဒသမ ၇၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသ မ ၉၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၉၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၂၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၄၉ ဒသမ ၉၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၄၈ ဒသမ ၅၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက  ၄၆ ဒသမ ၄ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္း ေကာက္ယူသည့္အာဆီယံႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေအာက္ဆံုးသုိ႔ ႏွစ္လ ဆက္တုိက္ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္၊ ဧၿပီ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး အရွိန္ေပ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ ေမတြင္ အဆင့္ေလး၊ ဇြန္တြင္ အဆင့္ေျခာက္၊ ဇူလုိင္တြင္ အဆင့္ခုနစ္၊ ၾသဂုတ္တြင္ အဆင့္ခုနစ္ေနရာအထိ ဆက္တုိက္ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုစစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္းခုနစ္ႏုိင္ငံအနက္ ေလးႏုိင္ငံမွာ ၾသဂုတ္လအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာေသာ္လည္း ျမန္မာအပါအ၀င္ သံုးႏုိင္ငံမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အေျခအေနမ်ားက်ဆင္းလာေၾကာင္း အခ်က္ျပေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးတန္ဖုိးသိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေနသည့္အျပင္ အျပင္းထန္ဆံုးေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

ၾသဂုတ္လ စစ္တမ္းေဒတာက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ထုတ္လုပ္ေရးက႑တစ္ခုလံုး အေျခအေနမ်ား အရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္ ဆုတ္ယုတ္လာေၾကာင္း အခ်က္ျပေနၿပီး အဓိကအက်ဆံုး အညႊန္းကိန္းကုိ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းလာမႈက တြန္းခ်ပစ္ခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမႈမ်ားႏွင့္ လက္က်န္အလုပ္မ်ား ေရွ႕ဆက္က်ဆင္းသြားၿပီး ၀ယ္ယူမႈမ်ားလည္း သိသာစြာေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ထည့္သြင္းကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္းေစ်းမ်ား ႏွစ္ရပ္စလံုးသည္ စစ္တမ္းအတြင္း အျမင့္ဆံုးသုိ႔ ျမင့္ တက္သြားၾကၿပီး အဓိကတြန္းအားမွာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားရွားပါးမႈႏွင့္ သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လအတြက္ နစ္ေကးျမန္မာ့ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အညႊန္းကိန္းမွာ ၄၆ ဒသမ ၄ သုိ႔က်ဆင္းသြားၿပီး ဇူလုိင္လရွိ ၄၇ ဒသမ ၉ ထက္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လအညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္စတင္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ အႀကီးမားဆံုးက်ဆင္းမႈကုိ အခ်က္ျပလုိက္ၿပီး ျပင္းထန္သည့္ ဆုတ္ယုတ္မႈက   ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ႏွစ္လဆက္တုိက္က်ဆင္းလာျခင္းကုိပါ ေထာက္ျပေနသည္။ ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းမႈႏႈန္းမွာ စစ္တမ္းသမုိင္းအတြင္း အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ျပင္းထန္စြာ က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္း မွာ ၀ယ္သူမ်ားဖက္မွ ၀ယ္လုိအားေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားရွာေဖြမႈ ခက္ခဲလာျခင္းေၾကာင့္ဟု စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက ဆုိသည္။

ယခုလပုိင္းမ်ားအတြင္း ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းရွားပါးလာမႈႏွင့္ ထည့္သြင္းကုန္မ်ား စရိတ္စကျမင့္မားလာျခင္းတုိ႔ကုိ တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဖိအားေပးမႈမ်ား ပိုျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး ထည့္သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေရာင္းေစ်းႏွစ္ခုစလံုးတုိ႔၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ စစ္တမ္း၏အျမင့္ဆံုးေနရာမ်ားကုိ တက္လွမ္းရယူထားကာ စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖၾကးသူအမ်ားစုက ျမင့္ တက္လာသည့္စရိတ္မ်ားကုိ ၀ယ္သူမ်ားထံသုိ႔ လႊဲခ်ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ညႊန္ျပၾကသည္။

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.