<

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဦးစားေပး ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ေရာဂါမ်ား စာရင္းတြင္ ေရာဂါ ၁၇ မ်ဳိးကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားအား သတင္းေပးပို႔ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး

ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္ ရမည့္ ေရာဂါမ်ားစာရင္းတြင္ ေရာဂါ ၁၇ မ်ဳိး ကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ျပည္သူ႔က်န္း မာေရး ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ျခင္းျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္တာ ကာလအတြင္း သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္မ်ား၊ လူမႈေဘး အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိၿပီး အဆုိပါ ေဘးအႏၲရာယ္ အားလံုးသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေစရာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈ စနစ္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရာဂါ ၁၇ မ်ဳိးအား လစဥ္သတင္းပို႔ျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးျဖင့္ ကာကြယ္၍ရေသာ ေရာဂါမ်ားအား အပတ္စဥ္ သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ျခင္းျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု၏ လတ္တေလာႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ကာလမ်ားတြင္ သတင္းပို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပရမည့္ အဓိက ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ လတ္တေလာ ေသြးပါ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ (Shigella ဘတ္တီးရီးယားေရာဂါ သံသယ)၊ လတ္တေလာ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ (ကာလ၀မ္းေရာဂါ သံသယ)၊ လတ္တေလာ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ (သာမန္ႏွင့္ အသင့္အတင့္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ)၊ လတ္တေလာ အသား၀ါေရာဂါ လကၡဏာ၊ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ပိုး၀င္ေရာဂါ၊ တုပ္ေကြးအဖ်ား ကဲ့သို႔ ဖ်ားနာျခင္း၊ လတ္တေလာ အေၾကာေသ ေပ်ာ့ေခြေရာဂါ (ပိုလီယိုေရာဂါ သံသယ)၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ သံသယ၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး သံသယ၊ အင္ပ်ဥ္၊ အနီကြက္ထြက္၍ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေရာဂါဇာစ္ျမစ္ မသိႏုိင္ဘဲ ဖ်ားနာျခင္း၊ အတည္ျပဳၿပီး ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ ေမြးကင္းစ ေမးခိုင္ေရာဂါ၊ လတ္တေလာ ဦးေႏွာက္အေျမႇး ေရာင္ရမ္းျခင္း (ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္)၊ ပံုမွန္မဟုတ္ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ျဖစ္ပြားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း မျပဳႏုိင္ေသာ ေသဆံုးမႈမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေရြ႕ေျပာင္းလူထုအား အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ ေစာစီးစြာ သတင္းရယူျခင္းႏွင့္ တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စနစ္အား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.