<

ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီး PPP စီမံကိန္း (၁) အတြက္ ဆန္ခါတင္အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဖိတ္ေခၚ

ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီး PPP စီမံကိန္း(၁)အတြက္ ဆန္ခါတင္ အရည္အေသြး ျပည့္မီသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး Public Private Parthership (PPP) Concession Agreement အရ ၂၇ ကီလိုမီတာခန္႔အရွည္ရွိ မုိးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီး ပထမအပိုင္း၏ ဒီဇိုင္းက႑၊ Engineering ပိုင္း ဆိုင္ရာက႑၊ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာဘ႑ာေရးက႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈက႑ အစရွိသည္တို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားကို ဆန္ခါတင္ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈအတြက္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၊ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္ႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းမ်ားသို႔ ပိုမိုလြယ္ကူစြာသြားလာႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထား ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ Request For Qualifications (RFQ) ႏွင့္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေသာ Preliminary Information Memorandum (PIM) တို႔ကို ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ Request For Qualifications(RFQ) ႏွင့္ Preliminary Information Memorandum (PIM) တို႔ကို ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ အား Non-refundable fee အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ေငြစာရင္းဌာနခြဲသုိ႔ ေပးသြင္းၿပီး ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိတ္၀င္စားသူမ်ားသည္ RFQ Fee  ေပးသြင္းၿပီးပါက RFQ ႏွင့္ PIM စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီးစီမံကိန္း  အဖြဲ႕ထံေပးအပ္ထားသည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာသို႔ YIFC မွ ေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ အရည္အခ်င္းစစ္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပမွ စိတ္၀င္စားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ RFQ တြင္ ပါ၀င္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း ပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ  လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ RFQ တြင္ ၫႊန္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုသာ ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ RFQ တြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္မဆုိ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ သို႔မဟုတ္ အားလုံးေသာ ႀကိဳတင္အရည္အခ်င္းစစ္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.