<

တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ေလထုႏွင့္ေရထု ညစ္ညမ္းမႈမွာ ဆုိးရြားစြာ ျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္အား ေဒသခံမ်ား ခံစားေနရသျဖင့္ စက္႐ုံရပ္ဆုိင္းေပးရန္ သတင္းစာရွင္းလင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခု လုပ္ေဆာင္သည့္ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ေလထုႏွင့္ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈမွာ ဆုိးရြားစြာျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္အား ေဒသခံမ်ား ခံစားေနရသျဖင့္ စက္႐ံု ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ သတင္းစာရွင္းလင္းမႈကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid ဟုိတယ္၌ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းမႈကုိ တီက်စ္ေဒသ ခံမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာ မိတ္အဖြဲ႕ (MATA) ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ တုိ႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုမွာ ရွမ္း ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးခ႐ုိင္ အင္း ေလးကန္ႏွင့္ ၁၃ မုိင္မွ်သာ ေ၀းကြာၿပီး အာ ဆီယံအေမြအႏွစ္တစ္ခုအပါအ၀င္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ အတြင္း အေက်ာ္ၾကားဆုံး ခရီးသြားလာရာ ေနရာျဖစ္သည့္ တီက်စ္ရြာတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမွ ယမ္းသုံးေဖာက္ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေစတီပုထုိးမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ငါးမုိင္ပတ္လည္ရွိ ျပည္သူ ၁၂၀၀၀ နီးပါးမွာ ေလထုႏွင့္ ေရညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ ခံစားေနရ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အထိခုိက္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား၊ ကေလး ပ်က္က်မႈမ်ား၊ ကေလးေပါင္ခ်ိန္မျပည့္ျခင္း မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အ လားတူ ကြၽဲႏြားတိရစၦာန္မ်ား ဖ်ားနာျခင္း၊ သီး ႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ အ ရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ လယ္သမားမိသားစုမ်ား၏ ၀င္ေငြႏွင့္ အ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား သိသာစြာက် ဆင္းထိခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္႐ံုေၾကာင့္ ေလထုအတြင္း ျဒပ္ပါ၀င္ မႈမ်ားမွာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေကာင္းသည္ အထိ ျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး အေသးစိတ္အားျဖင့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ပ်မ္းမွ် PM2.5 ျဒပ္မ်ား ပါ၀င္မႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၄ နာရီအတြင္း ေလထုအရည္အေသြး လမ္းညႊန္ခ်က္ထက္ သံုး၊ ေလးဆ ျမင့္မားလ်က္ရွိကာ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ျဒပ္ပါ၀င္မႈထက္ ပုိမုိျမင့္မားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“တီက်စ္ေဒသရဲ႕ ေလထုအရည္အေသြး က ေလထုဆုိးရြားပါတယ္ဆုိတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းထက္ ႏွစ္ဆျမင့္မားတယ္။ အေမရိ ကန္ရဲ႕ေလထုအရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ ထက္ ၁၀ ဆျမင့္မားေနတယ္။ SO2 ျဒပ္ပါ ၀င္မႈဆုိရင္ တီက်စ္ေဒသက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ထက္ ၁၅ ဆပုိမ်ားတယ္။ အေမရိကန္ထက္ ဆုိရင္ အဆ ၉၀ ျမင့္မားေနပါတယ္။ NO2 ျဒပ္ပါ၀င္မႈဆုိရင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထက္ ေျခာက္ ဆ၊ အေမရိကန္ထက္ဆုိရင္ ၁၁ ဆ ျမင့္မားေနတာကုိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆး သိရွိရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေလထုအရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ထက္လည္း ညစ္သည္းမႈက မ်ားစြာပုိေနပါတယ္” ဟု ေလထုညစ္ညမ္းမႈအား တုိင္းတာစစ္ေဆးခဲ့သည့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ Mr.Lauri Myllyvirta (Green Peace) က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရအရည္အေသြး ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Mr.Paul Winn (Water Keeper Alliance) က “တီက်စ္ေဒသ ေရေတြကုိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးတဲ့အခါ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ ထက္ သတၱဳေပ်ာ္၀င္မႈ သိပ္သည္းဆ ျမင့္မားေနတယ္။ ျမန္မာပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ (ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ) ညႊန္ၾကားခ်က္ ေရနမူနာ ၁၃ ခုထဲက ၁၂ ခုမွာ ေသာက္သုံးေရအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အျမင့္ဆုံး ေပ်ာ္၀င္မႈတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုထက္ ပုိမုိျမင့္မားေန ပါတယ္။ ေရနမူနာ ေလးခုမွာ နစ္ကယ္စုစည္းမႈက သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ သိသိသာသာျမင့္မားေနပါတယ္။ ေရနမူနာ ကိုးခုမွာလည္း ဆယ္လ္နီယမ္ အစုအေ၀းမွာလည္း လုံျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေသာက္သုံးေရအတြက္ WHO သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပုိမ်ားေနတယ္။ စစ္ေဆးခ်က္ အရ တီက်စ္၀န္းက်င္မွာ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု တစ္႐ံု၊ ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားစက္႐ံုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စက္႐ံုႏွစ္႐ံု စုစု ေပါင္း သံုး႐ံုရွိတယ္။ အဲဒီဟာေတြကေနပဲ ေရေတြဆီ သတၱဳေပ်ာ္၀င္မႈေတြျဖစ္ေပၚတာ ပါ။ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ အဲဒီေဒသက ေရေတြကုိ ေလွ်ာ္ဖြပ္ေဆးေၾကာ သုံးစြဲဖုိ႔ေတာင္ မသုံးသင့္ေတာ့ပါဘူး။ တျခားေဒသကုိ ေရကုိပဲ အသုံးျပဳသင့္တယ္ ။ အစုိးရအေနနဲ႔လည္း ေရေတြကုိ စစ္ေဆးေပးသင့္တယ္။ ေရထဲ ျဒပ္ထုျမင့္မားမႈက ဆုိးရြားတဲ့ အဆိပ္အေတာက္ကုိ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါတယ္” ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါစက္႐ံု၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လာေရာက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရဆီ ေပးပုိ႔ႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ ခ်ဥ္းကပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း (MATA) အဖြဲ႕၀င္ ဦးမုိးက ေျပာၾကားသည္။

September 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.