<

ဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ အ႐ႈံးမေပၚျခင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ က်ပ္ ၃၉၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ အျမတ္ရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ အျမတ္မ်ား မရပါက က်ပ္ ၂၅၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚႏုိင္

ဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ အ႐ံႈးမေပၚျခင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈမွ က်ပ္ ၃၉၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအျမတ္မ်ား မရရွိပါက က်ပ္ ၂၅၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚႏိုင္သည္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာ ႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ အ႐ံႈးအျမတ္အေျခအေန (ကုန္သြယ္မႈ) အရ သိရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ ကုန္သြယ္မႈဳ ခန္႔မွန္းေျခမ်ားအရ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ အ႐ံႈးလ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္သာ အ႐ံႈးေပၚခဲ့ၿပီး က်န္ႏွစ္မ်ားတြင္ အျမတ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အျမတ္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားမွာ စာရင္းသေဘာအရ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈမွ ရရွိသည့္ အျမတ္မ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈ အျမတ္မပါ၀င္ပါက ႏွစ္စဥ္အ႐ံႈးျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခတြင္ တစ္ႏွစ္ပွ်မ္းမွ် ၅၂ ဒသမ ၈၈၅ ဘီလ်ံ အ႐ံႈးေပၚမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္စာရင္းတြင္မူ တစ္ႏွစ္ပွ်မ္းမွ် ၁၅ ဒသမ ၄၀၇ ဘီလ်ံအထိ အျမတ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ ၂၀၁၁ – ၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈမွ ရရွိခဲ့သည့္ အသားတင္အျမတ္မ်ားမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၄၀၄ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၂ ဒသမ ၃၉၃ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၁၄၃ ဒသမ ၂၂ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၄၄ ဒသမ ၃၄၄ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၉ ဒသ မ ၂၉ ဒသမ ၉၄၃ ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့ကာ တစ္ႏွစ္ ပွ်မ္းမွ် ၅၈ ဒသမ ၄၅၉ ဘီလ်ံ အျမတ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈမွ ရရွိသည့္ အသားတင္အျမတ္ က်ပ္ ၁၀၅ ဒသမ ၅၈၅ ဘီလ်ံ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အျမတ္ရရွိသည္ ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ အျမတ္ရရွိမႈမွာ ေငြသားျဖင့္ အမွန္ရရွိမႈမဟုတ္ဘဲ ကုန္သြယ္ မႈစာရင္းသေဘာအရ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈရေငြ (Exchange Gain) ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သျဖင့္ အမွန္၀င္ေငြ တုိးတက္ရရွိရန္ ျပည္သူသို႔ ေဆာင္ရြက္မႈေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ရွိ အေျခအေနထက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျခႏွင့္ အမွန္အ႐ံႈးအျမတ္ မ်ားစြာကြာဟမႈ မရွိေစေရး ေဆာင္ရြြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက အၾကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္အေနျဖင့္ လက္ရွိ အေျခအေနအေပၚ ျပန္လည္ေျဖရွင္းရာတြင္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္အျမတ္ရရွိ ေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ေထာက္ပ့ံရမႈ မရွိေၾကာင္း၊ အဓိကအျမတ္ရေငြမွာ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းအရ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ၀င္ေငြပိုမိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈမ်ားမွ အျမတ္မရပါ က ႏွစ္စဥ္ အ႐ံႈးေပၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိက အ႐ံႈးျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒ အရ ေခ်းေငြ လက္က်န္၏ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ သည့္ ျမန္မာလယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ လယ္သမား စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္အတြက္ အတိုးႏႈန္း ေလးရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေ မတီသို႔ အတိုးႏႈန္း ငါးရာ ခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းသည္။

ထိုသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားမွ အျမတ္ရရွိေနမႈမ်ားမွာ ေရရွည္ခိုင္မာေသာ အျမတ္ရရွိရန္ ခိုင္မာေသာ အာမခံခ်က္ မရွိႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားကသာ ေရရွည္ခိုင္မာေသာ အျမတ္ရရွိရန္ အာမခံခ်က္ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ဘဏ္၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာပါက ၀န္ေဆာင္မႈ ရယူသူမ်ားလာၿပီး ၀င္ေငြတုိး တက္ရရွိလာမည္ဟု သံုးသပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ “ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေလ့ လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္” အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

September 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.