<

ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအား အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိႏုိင္သည္ဟု ICC က မဲအမ်ားစုျဖင့္ ဆံုးျဖတ္

ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိႏုိင္သည္ဟု ICC ၏ တရားခြင္အႀကိဳအစည္းအေ၀းက မဲအမ်ားစုျဖင့္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း သည္ဟိတ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္၌ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံမဲ့ မြတ္စလင္ လူနည္းစုမွ လူေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ICC ၏ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ကို ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ျမန္မာတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားထိပ္တန္းတပ္မေတာ္အရာရွိ ငါးဦးကို လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ၊ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈတို႔ ျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးကာ တရားစြဲဆိုရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ယခုေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ရြာေပါင္းမ်ားစြာကို မီးေလာင္လ်က္ က်န္ရစ္ေစခဲ့ၿပီး လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေစတနာ႔၀န္ထမ္း တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားလက္တြင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟုလည္း စြပ္စြဲမႈမ်ား ရွိသည္။

ဧၿပီလတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ICC ၏ တရားစြဲဆိုေရးဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ဖာတူးဘင္ဆူဒါက အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ခဲ့မႈမ်ားကို လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ ၎အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္လား ဟူသည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ တရားသူႀကီးမ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ICC ကို ပႏၷက္ခ်ထားေသာ ေရာမ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ICC အဖြဲ႕ ၀င္ႏိုင္ငံလည္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ယင္း ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း အသံထြက္ခဲ့ၿပီး ICC ကို အုပ္စိုးေသာ ေရာမသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ICC ပဋိညာဥ္၌ အမွန္တကယ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ေရာမသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ICC အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး တရားသူႀကီးမ်ားက အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္မႈသည္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ICC အေနျဖင့္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္တို႔၏ ဒုုကၡမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ယခုကိစၥအား အႀကိဳစံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တရား၀င္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာရန္ တရားစြဲဆိုသူအတြက္ လမ္းခင္းေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ ဘင္ဆူဒါအား တရားခြင္သုိ႔ တင္ႏုိင္ရန္ပင္ ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည့္ အျပည့္အ၀ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ဖြင့္လွစ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသ အေထာက္အထား ရွိ မရွိ ၾကည့္္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ICC တရားသူႀကီးမ်ားက ယင္းကဲ့သို႔ ေသာ အႀကိဳစံုစမ္း စစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ကို သင့္တာ္သည့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ရပ္အတြင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ေပးရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကမၻာ၏ တစ္ခုတည္းေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ အျမဲတမ္းခံု႐ံုး၌ သူ၏ မဟာမိတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တရားစြဲဆိုမည့္ ကိစၥအား ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္ဖြယ္ ရွိျခင္းႏွင့္အတူ တရား ခြင္တင္ႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးရွည္လ်ားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

သည္ဟိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ICC သည္ ႏိုင္ငံေတာ္တရား ႐ံုးမ်ားက အေရးယူရန္ ဆႏၵမရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ အေရးယူႏိုင္စြမ္း မရွိေသာ အရာမ်ား၌ က်ဴးလြန္သည့္ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အဆုိးရြားဆံုး မတရားမႈမ်ားကို တရားစီရင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည္။

ICC ၏ အႀကီးမားဆံုး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားထဲတြင္ ဒီအာကြန္ဂိုႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ မာလီႏုိင္ငံ တင္ဘူတူ ၿမိဳ႕ရွိ မြတ္စလင္ဘာသာေရး အေဆာက္အအံု မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့မႈမ်ားအား စီရင္ႏုိင္မႈတို႔ ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္က စြပ္စြဲမႈမ်ားအားလံုးကို ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၎င္းတို႔၏ စစ္ဆင္ေရး သည္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဒါဇင္ ခန္႔ကို ေသဆံုးေစခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တရား၀င္တံု႔ျပန္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားကို အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ အာရွတိုက္၌ ICC အတြက္ တတိယေျမာက္ စံုစမ္းစ္ေဆးမႈ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

 

September 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.