<

စာရြက္ေပၚ၌ ပေရာဂ်က္အားလုံးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လြန္စြာအားနည္းေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေ၀ဖန္

စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

စာရြက္ေပၚ၌ ပေရာဂ်က္အားလုံးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လြန္စြာအားနည္းေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရန္ပုံေငြအဖဲြ႕ (IFAD) ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၉၈၄ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စာရြက္ေပၚမွာ ပေရာဂ်တ္အားလုံးဟာ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာေတာ့ အလြန္အားနည္းပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကြၽန္မ မၾကာခဏ ေဆြးေႏြးခဲ့သလုိ ME က အေရးႀကီးပါတယ္။ ME ဆုိတာ အားလုံးၿပီးမွ စစ္ေဆးရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပေရာဂ်တ္စဆဲြကတည္းက ပါရမယ့္အရာပါ။ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ ပါရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစတာကုိ ME က သိရမယ္။ လုပ္ငန္းအလယ္မွာလည္း ေသခ်ာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရဲ႕လား သိေနရပါမယ္။ လုပ္ငန္းအဆုံးမွာလည္း စိစစ္ၿပီးျဖစ္ေနရမယ္။ ေအာင္ျမင္သည္မွာ ေသခ်ာေနၿပီး ျဖစ္ေနရမယ္” ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေက်းရြာေန ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူလူထု မဖြံ႔ၿဖိဳးမတုိးတက္သမွ် ျမန္မာျပည္မတုိးတက္ႏုိင္ဘဲ တုိးတက္ရန္အတြက္ လယ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈ ခုိင္မာေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေျမေကာင္းမြန္ေရး၊ မ်ဳိးေစ့ေကာင္းမြန္ေရး၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေပးေရး စသည္တုိ႔သည္ အေရးႀကီးၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဘက္တြင္ မ်ဳိးေစ့ေကာင္းေပးျခင္း၊ နည္းစနစ္ေကာင္းမ်ား ေပးျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည့္အျပင္ စုိက္ပ်ဳိးရန္ ေရရရွိေရးသည္လည္း အေရးႀကီးကာ ေရရရွိျခင္း ရွိ မရွိကုိ ME လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ရယူထားေသာ ေခ်းေငြေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၈၄ ဒသမ ၁၆၉ သန္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါေငြမ်ားေခ်းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တုိင္းျပည္အတြက္ အျမတ္ရေအာင္ မည္သုိ႔ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဆုိသည္က အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အတုိးမ်ား အခ်ိန္မီဆပ္ႏုိင္ေရးကုိ ေခါင္းထဲအျမဲထည့္ထားရမည္ျဖစ္သလုိ ေအာက္ေျခအထိ လယ္သမားေတာင္သူမ်ား တကယ္အက်ဳိးရွိ၍ လူေနမႈဘ၀ မည္မွ်တုိးတက္သည္ကုိ တုိင္းတာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

September 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.