<

သီလ၀ါတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၉၄ ဦးမွ ေဒၚလာ သန္း ၁၁၉၀ အထိ ရွိလာၿပီး လက္ရွိတြင္ Zone (B) Phase-3 ေဖာ္ထုတ္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား စတင္ေန

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၉၄ ဦးမွ ေဒၚလာ သန္း ၁၁၉၀ အထိ ျမႇဳပ္ႏွံမႈရွိလာၿပီး လက္ရွိတြင္ Zone (B) Phase-3 ေဖာ္ထုတ္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ MTSH ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း သီလ၀ါ SEZ မွာ ေျခာက္ႏိုင္ငံက Investors ၁၂ ဦး၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ဖိုး ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၈၂ ဦးဆီက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၅၀ ရွိခဲ့တာက အခုဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၉၄ ဦးနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၁၉၀ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဇုန္ (A) မွာ စုစုေပါင္း စက္႐ံုေျမကြက္ေတြရဲ႕ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Zone (B) Phase-1 မွာ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေရာင္းခ်ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ Zone (B) Phase-2 ရဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ စတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္မွာ ျပည္ပတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ FDI ေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ လ်င္ျမန္စြာ ၀င္ေရာက္လာမယ့္ အခ်ိန္အတြက္ ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး Zone (B) Phase-3 ကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ စီမံခ်က္ေတြ စတင္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္သီလ၀ါ ကုမၸဏီ MJTD မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စက္မႈနယ္ေျမမ်ားသည္ MTH ၏ အႀကီးမားဆံုး ၀င္ေငြအရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး ဇုန္(A) ရွိ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ ေျမဟတ္တာ ၃၀၀ အနက္တြင္ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကုမၸဏီ ၈၁ ခုသို႔ အငွားခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဇုန္ (B)၊ အဆင့္ (၁) တြင္ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာ ၈၃ ဟက္တာအနက္မွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကုမၸဏီရွစ္ခုသို႔ အငွားခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ဇုန္ (ဘီ)၊ အဆင့္ (၂) တြင္ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ ေျမဧရိယာ ၅၉ ဟက္တာကို လက္ရွိတြင္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ အဆိုပါ စက္မႈနယ္ေျမမ်ားမွ ေျမေနရာ ငွားရမ္းမႈမွရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားအျပင္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားကိုလည္း ပုံမွန္၀င္ေငြအျဖစ္ ရရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ၀င္ေငြရရွိေနေသာ္လည္း သီလ၀ါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ MJTD အပါအ၀င္ တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမတ္ရရွိမႈ က်ဆင္းသျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ ၀င္ေငြေလ်ာ့က်မႈ ျဖစ္ေပၚထားကာ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အသားတင္အျမတ္ က်ပ္ ၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ရရွိထားၿပီး က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့က်မႈ ျဖစ္ေပၚထားသည္။ ထိုသို႔ အျမတ္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်သျဖင့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ အျမတ္ခြဲေ၀ရာတြင္လည္း ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၃၀ သာ ခြဲေ၀ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အျမတ္ေ၀စုမွာ ဘ႑ာႏွစ္ သံုးႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

September 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.