<

ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီ ေတာင္းခံလာသည့္ ျပည္တြင္းဘဏ္ ခုနစ္ခုသို႔ က်ပ္ ၆၉၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဗဟိုဘဏ္ ထုတ္ေခ်းမႈ ေငြေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ

ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခု၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီ ေတာင္းခံလာသည့္  ျပည္တြင္းဘဏ္ ခုနစ္ခုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟို ဘဏ္က က်ပ္ ၆၉၃ ဘီလ်ံေက်ာ္အ ထိ ထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ထုတ္ေခ်းမႈ မွာ ႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲ ေနေသာ ေငြေၾကးပမာဏ တိုးပြားကာ ေငြေဖာင္းပြမႈျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မ တီက အၾကံျပဳထားသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္ အပါအ၀င္ ပုဂၢလိကဘဏ္ခုနစ္ခုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္ ၉၂ ရက္ထက္မပိုေစဘဲ ယာယီေခ်း ေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မ်ားသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို အာမ ခံထား၍ အတိုးႏႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္အလိုက္ အတုိးႏႈန္း တြက္ခ်က္ရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီ ေတာင္းခံလာသည့္ ျပင္ပပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားသို႔ ယာယီေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက အၾကံျပဳထားၿပီး ေခ်းေငြရယူသည့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ဧရာ၀တီဘဏ္က က်ပ္ ၂၂၅ ဘီလ်ံျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္က ၁၇၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ကေမၻာဇဘဏ္က က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀ ျဖင့္ တတိယအမ်ားဆံုး ေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားထံ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ယာယီေငြထုတ္ေခ်းမႈမွာ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အတြက္  အတုိး၀င္ေငြ ရရွိႏုိင္ျခင္း စေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ရရွိေစႏုိင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲေနသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ တုိးပြားကာ ေငြေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဟာ စုစုေပါင္း ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔ သီးသန႔္ေငြေၾကး ပမာဏေတြကို ေငြေၾကးပမာဏ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအျဖစ္ ထားရွိၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေဘာင္အတြင္း ေရာက္ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းဟာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၉ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိခဲ့ရာက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၆ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ အသီးသီး က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က အစိုးရ၏ ဒုတိယႏွစ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 

September 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.