<

၂၀၁၄-၂၀၁၅ မွ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၇၀၂၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ သံုးစဲြခဲ့ဟု သိရ

၂၀၁၄-၂၀၁၅ မွ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ဘ႑ာႏွစ္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ ပညာေရးအသံုး စရိတ္ေငြက်ပ္ ၇၀၂၂ဘီလ်ံေက်ာ္ သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ  ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ ပညာေရး အသံုးစရိတ္အတြက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ (အမွန္စာရင္း)အရ တုိင္းေဒသႀကီးမွ ေငြက်ပ္ ၃၇၆၅၁၂ ဒသမ ၉၁၉ သန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ၈၄၆၂၈၀ ဒသမ ၁၉၇ သန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာႏွစ္ (ေရွ႕ေျပးအမွန္ စာရင္း)အရ တုိင္းေဒသႀကီးမွ ေငြက်ပ္ ၁၉၅၈၉၃ ဒသမ ၂၁၄ သန္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေငြက်ပ္ ၁၃၃၇၅၃၈ ဒသမ ၄၁၄ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးမွ ေငြက်ပ္ ၁၉၀၂၅၃ ဒသမ ၅၇၃ သန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေငြက်ပ္ ၁၄၂၅၇၂၀ ဒသမ ၉၆၁ သန္း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (မူလခန္႔မွန္းေျခ) စာရင္းအရ တုိင္းေဒသႀကီးမွ ေငြက်ပ္ ၂၂၇၅၆၀ ဒသမ ၁၆၂ သန္း ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုမွ ေငြက်ပ္ ၁၅၂၈၄၈၀ ဒသမ ၈၆၂သန္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ(၆)) တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေငြက်ပ္ ၉၁၂၇၆ ဒသမ ၅၀၂ သန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေငြက်ပ္ ၈၀၁၉၇၂ ဒသမ ၃၈၃ သန္းတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မွ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွစက္တင္ဘာအထိ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလအတြင္း စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၇၀၂၂ ဒသမ ၄၈၈၆၅ ဘီလ်ံ သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စုစုေပါင္းပညာေရးအသံုး စရိတ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တုိး ျမင့္လာေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ သံုးစဲြေသာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ အဆင့္ျမင့္၊ အေျခခံ၊ နည္းပညာ၊ သက္ေမြး၊ သုေတသန၊ တီထြင္မႈဌာနအဖဲြ႕အစည္း အလုိက္ပညာေရးအသံုးစရိတ္အျဖစ္ ၂၀၁၄ – ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (အမွန္စာရင္း)အရ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၃၇၆၅၁၂ ဒသမ ၉၁၉ သန္း၊၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္း) အရ ေငြက်ပ္ ၁၉၅၈၉၃ ဒသမ ၂၁၄ သန္း၊၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၀၂၅၃ဒသမ ၅၇၃ သန္း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရး (မူလခန္႔ မွန္းေျခစာရင္း) အရ ေငြက်ပ္ ၂၂၇၅၆၀ ဒသမ ၁၆၂သန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေငြက်ပ္ ၉၁၂၇၆ ဒသမ ၅၀၂ သန္းတုိ႔ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၁၀၈၁ ဒသမ၄၉၆၃၇ ဘီလ်ံ သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

September 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.