<

ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္ရလုိမႈအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ဒုကၡအေပၚ အျမတ္ထုတ္ယူရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ဟု ျမန္မာသံအမတ္ သတိေပး

ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္ရလုိမႈအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဒုကၡအေပၚ အျမတ္ထုတ္ယူရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ဟု ကုလသမဂၢအျမဲတမ္း ကုိယ္စားလွယ္ ျမန္မာသံအမတ္ ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၾသ ဂုတ္ ၃၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းေဖာ္ျပသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေန တံခါးဖြင့္ရွင္းလင္းပြဲ၌ သံအမတ္ႀကီးက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္မွန္သည့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ျပသရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျပႆနာမ်ားအေပၚ အျပည့္အ၀နားလည္မႈတုိ႔ကို အေျခခံလ်က္ အေရးႀကီးသည့္ မူ၀ါဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္သင့္ကာ ႐ႈပ္ေထြး သည့္ ျပႆနာရပ္အေပၚ အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ႐ႈျမင္သင့္သည္ဟု ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အလြန္ႀကီးမားေသာ္လည္း ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ေသြဖည္ေစမည္မဟုတ္ဘဲ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အမ်ဳိးသား ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ မွ်တၿပီး အေကာင္း႐ႈျမင္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပံ့ပုိးကူညီေပးမႈႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားက အေရးပါေၾကာင္း ယခုရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အသုိက္အ၀န္းအားလုံးမွ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ ေဖာ္မျပႏုိင္ေလာက္ေသာ ဒုကၡခံစားရမႈမ်ားမွာ အာဆာ အဖြဲ႕က ေသခ်ာစြာတြက္ခ်က္ထားေသာ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးမႈေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး အာဆာအဖြဲ႔၏အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အျပင္းထန္ဆုံး ႏုိင္ငံတကာဖိအားေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားမွာ တစ္ဖက္ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကကာ ၎တို႔ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသစြာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ လက္တြဲေျဖရွင္းပါက ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ စိစစ္ၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စိစစ္ၿပီးသူမ်ားအား ပထမအသုတ္ ျပန္လည္လက္ခံရန္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ကတည္းကပင္ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္လာေရာက္လုိသည့္ စိစစ္ၿပီးသူမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစဘဲ ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ယခုရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာသံအမတ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကို တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အျခားအေရးႀကီးသည့္ႀကီးသည့္အခ်က္မွာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကို စနစ္တက်ျပန္လည္ေခၚ ေဆာင္ေရးျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ေပ ၁၅၀ အကြာတြင္ ေနထုိင္ ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္မကုိက္ညီေၾကာင္း၊ ၎တို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေနရာတြင္ အာဆာအဖြဲ႕ကလည္း ေျခကုပ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ အကူအညီမေပးရန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

September 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.