<

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ ႏုိင္ငံပုိင္ အခန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖုိးအေပၚ က်ပ္ ၁၈၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လႊတ္ေတာ္စိစစ္ေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ တင္ျပမႈကို ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေထာက္ခံေၾကာင္းတင္ျပ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနက္ ႏုိင္ငံပုိင္အခန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖုိးအေပၚ က်ပ္ ၁၈၉၅၉၁ ဒသမ ၃၈၀ သန္း (က်ပ္ ၁၈၉ ဘီလ်ံေက်ာ္) စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တင္ျပမႈအား ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေထာက္ခံေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္ ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနက္ ႏုိင္ငံပုိင္အခန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖုိးအေပၚ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရေငြသုံးေငြမ်ား စိစစ္ေရးပူးေပါင္းအဖဲြ႕ ၂၀ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီတုိ႔မွ စိစစ္ေလ်ာ့ခ်ရန္ အဆုိျပဳသည့္ က်ပ္ ၁၈၉၅၉၁ ဒသမ ၃၈၀ သန္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္အခန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖုိးအနက္ အထက္စာပုိဒ္ခဲြ (က)ပါ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး က်န္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖုိးအရ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၏ ပုိင္ ဆုိင္မႈအခန္းအလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္ ႏုိင္ငံပုိင္အခန္းတြင္ က်ပ္ ၈၂၈၆၇၂၉ ဒသမ ၅၁၆ သန္း၊ သမ၀ါယမပုိင္အခန္းတြင္ က်ပ္ ၄၆၆၁ ဒသမ ၃၀၀ သန္းႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္အခန္းတြင္ က်ပ္၂၄၈၆၅၀၉၆ ဒသမ ၁၀၀ သန္း စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၃၁၅၆၄၈၆ ဒသမ ၉၁၆ သန္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေထာက္ခံတင္ျပထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ စုစု ေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရည္မွန္းခ်က္ က်ပ္ ၃၃၃၄၆ ဒသမ ၀၇၈ ဘီလ်ံတြင္ ပုဂၢလိကပုိင္အခန္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက်ပ္ ၂၄၈၆၅ ဒသမ ၀၉၆ ဘီ လ်ံပါ၀င္ရာ ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ တိက်စြာ ေရးဆဲြခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းပါ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖုိး (GDP) တြက္ခ်က္ရာတြင္ ပုံမွန္ေစ်းႏွုန္းအျဖစ္ အသုံးျပဳသည့္ အေျခခံႏွစ္ကုိ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္အစား ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၏ စုစုေပါင္း သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးမည့္ဧရိယာ ၄၉၈၈၂၉၁၅ ဧကသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ စုိက္ပ်ဳိးဧရိယာ ၅၀၇၀၁၃၉၉ ဧကထက္ ၈၁၈၄၈၄ ဧက ေလ်ာ့နည္းေသာ္လည္း လယ္ယာက႑၏ ထုတ္လုပ္မႈကုိ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္ရန္ ရည္မွန္ခ်က္ႏွင့္ ၎ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီေစရန္ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔ၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကုန္သြယ္မႈအေျခ အေနမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြတန္ဖုိး တုိးတက္မႈတုိ႔အရ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈအပါအ၀င္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအေပၚ ႐ုိက္ခတ္လာႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕၏ လတ္တေလာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ထိခုိက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစေရးတုိ႔အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားရန္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက မွတ္ခ်က္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

September 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.